వ్యాప్తి చర్యలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

రెండు వేర్వేరు డేటాసెట్లు ఒకేవిధమైన సగటు, మధ్యగతరేఖలు కలిగి ఉండుట సాధ్యమే.ఆ కారణంగా, మధ్యలో చర్యలు ఉపయోగకరమైన కానీ పరిమితంగా ఉన్నాయి.డేటాసెట్ యొక్క మరో ముఖ్యమైన లక్షణం ఏమనగా మధ్యలో దాని యొక్కవిక్షేపణ లేదా వైవిధ్యం. చాలా ఉపయోగకరమైన వ్యాప్తిచర్యలు ఏమనగా 01.పరిధి 02.పరిధి 03.ప్రామాణిక విచలనం.

పరుధి:పరిధి అనగా అతిపెద్ద, అతిచిన్న డేటా విలువల మధ్య తేడా. డేటా విలువలు ఎక్కువగా వ్యాప్తిచెంది వుంటే, పరిధి విలువ పెద్దగా ఉంటుంది.కొన్ని పరిశీలనలు సాపేక్షంగా మధ్యవిలువకు దూరంగాఉండీ, మిగిలినవి మధ్యవిలువునకు బాగా దగ్గరగా ఉంటే, పరిధి వ్యాప్తి వక్రీకరించిన కొలత ఇస్తుంది. శతాంశాలు:శాతాంశాలు అనగా డేటా విలువల యొక్కస్థాన చర్యలను గుర్తించడం. ప్రామాణిక విచలనం:డేటా, సగటు మధ్య సగటు దూరాన్ని అంతర్భేధం అంటారు.అంతర్భేధం యొక్క స్క్వేర్ రూట్ (squareroot) ను ప్రామాణిక విచలనం అంటారు. డేటాసెట్ యొక్క ప్రామాణిక విచలనాన్ని chebchev సిద్ధాంతముచే వ్యాఖ్యానించవచ్చు.