శశిబిందువు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

శశిబిందువు క్రోష్టువంశజుఁడు అగు చిత్రరథుని పుత్రుఁడు. ఇతఁడు అనేక భార్యలును పుత్రులును కలవాఁడు. అందు ముఖ్యులు ఆఱ్గురు. పృథుశ్రవుఁడు, పృథుదాసుఁడు, పృథుకీర్తి, పృథుజయుఁడు, పృథుకర్ముఁడు, పృథుయశుఁడు. ఈశశిబిందువు చతుర్దశమహారత్నుఁడు అయిన చక్రవర్తి అని పేర్కొనఁబడియెను.

చతుర్దశమహారత్న వివరణము-

చక్రంరథోమణిః ఖడ్గంచర్మరత్నంచ పంచమం
కేతుర్నిధిశ్చ సప్తైవ ప్రాణహీనానిచక్షతే|
భార్యాపురోహితశ్చైవసే నానీరథకృచ్చయః|
పత్యశ్వకలభాశ్చేతిప్రాణిన స్సప్తకీర్తితాః

(ఇచట రత్నము అనఁగా జాతిశ్రేష్ఠసంజ్ఞ.)]