శివ చాలీసా

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
శివ చాలీసా
సమాచారం
మతంహిందూ
రచయితఅయోధ్య దాస్
పద్యాలు40

శివ చాలీసా అనేది శివునికి పూజ కోసం ఉపయోగించే భక్తి స్తోత్రం.[1] ఇది శివ పురాణం నుండి స్వీకరించబడింది. దీనిలో 40 పద్యాలు (చాలీలు) ఉంటాయి. ప్రతిరోజూ లేదా మహా శివరాత్రి వంటి ప్రత్యేక పండుగలలో శివులు, శివుని ఆరాధకులు పఠిస్తారు.[2][3] శివుడిని ఆరాధించడానికి సులభమైన మంత్రం “ఓం నమః శివాయ”. ఈ మంత్రంతో పాటు, శివుని ఆరాధనలో కూడా శివ చాలీసాను ఉపయోగిస్తారు. శివ చాలీసా హిందూ మత పుస్తకాలలో కూడా ప్రస్తావించబడింది.

అయోధ్య దాస్ అనే వ్యక్తి ఈ శివ చాలీసా రాశాడు. శివుడికి అత్యంత ప్రీతికరమైన సోమవారం రోజున భక్తి శ్రద్ధలతో శివ చాలీసాలోని శ్లోకాలతో శివున్ని స్తుతిస్తే ఎంతో మంచి జరుగుతుందని భక్తుల నమ్మకం. మనసు ఒత్తిడికి గురైనప్పుడు, భవిష్యత్తు గురించి అస్పష్టతో ఉన్న సందర్భాల్లో శివ చాలీసా చదివితే ఆందోళన తగ్గి మనసుకి ప్రశాంతత చేకూరుతుందని, చదివేటప్పుడు ధ్యాన భంగిమలో ఉన్న ఈశ్వరుడి తలచుకుంటు ఆయనపైనే దృష్టిపెడితే ఒత్తిడి ఇట్టే మాయమవుతుందని చెబుతారు.

శివ చాలీసా[మార్చు]

ఇది దోహా (ద్విపద)తో ప్రారంభమైతే దోహాతనే ముగుస్తుంది. "చాలీసా" అనే పదం "చాలీస్" అనే పదం నుండి వ్యుత్పత్తి అయింది. దీని అర్థం హిందీ భాషలో నలభై అని. అనగా శివ చాలీసాలో నలభై శ్లోకాలు ద్విపదులుగా ఉంటాయి.

ఓం నమః శివాయ

దోహా

జయ గణేశ గిరిజాసువన మంగల మూల సుజాన ।

కహత అయోధ్యాదాస తుమ దే-ఉ అభయ వరదాన ॥

జయ గిరిజాపతి దీనదయాలా । సదా కరత సంతన ప్రతిపాలా ॥

భాల చంద్రమా సోహత నీకే । కానన కుండల నాగ ఫనీ కే ॥

అంగ గౌర శిర గంగ బహాయే । ముండమాల తన క్షార లగాయే ॥

వస్త్ర ఖాల బాఘంబర సోహే । ఛవి కో దేఖి నాగ మన మోహే ॥

మైనా మాతు కి హవే దులారీ । వామ అంగ సోహత ఛవి న్యారీ ॥

కర త్రిశూల సోహత ఛవి భారీ । కరత సదా శత్రున క్షయకారీ ॥

నందీ గణేశ సోహైం తహం కైసే । సాగర మధ్య కమల హైం జైసే ॥

కార్తిక శ్యామ ఔర గణరా-ఊ । యా ఛవి కౌ కహి జాత న కా-ఊ ॥

దేవన జబహీం జాయ పుకారా । తబహిం దుఖ ప్రభు ఆప నివారా ॥

కియా ఉపద్రవ తారక భారీ । దేవన సబ మిలి తుమహిం జుహారీ ॥

తురత షడానన ఆప పఠాయౌ । లవ నిమేష మహం మారి గిరాయౌ ॥

ఆప జలంధర అసుర సంహారా । సుయశ తుమ్హార విదిత సంసారా ॥

త్రిపురాసుర సన యుద్ధ మచాయీ । తబహిం కృపా కర లీన బచాయీ ॥

కియా తపహిం భాగీరథ భారీ । పురబ ప్రతిజ్ఞా తాసు పురారీ ॥

దానిన మహం తుమ సమ కో-ఉ నాహీమ్ । సేవక స్తుతి కరత సదాహీమ్ ॥

వేద మాహి మహిమా తుమ గాయీ । అకథ అనాది భేద నహీం పాయీ ॥

ప్రకటే ఉదధి మంథన మేం జ్వాలా । జరత సురాసుర భే విహాలా ॥

కీన్హ దయా తహం కరీ సహాయీ । నీలకంఠ తబ నామ కహాయీ ॥

పూజన రామచంద్ర జబ కీన్హామ్ । జీత కే లంక విభీషణ దీన్హా ॥

సహస కమల మేం హో రహే ధారీ । కీన్హ పరీక్షా తబహిం త్రిపురారీ ॥

ఏక కమల ప్రభు రాఖే-ఉ జోయీ । కమల నయన పూజన చహం సోయీ ॥

కఠిన భక్తి దేఖీ ప్రభు శంకర । భయే ప్రసన్న దిఏ ఇచ్ఛిత వర ॥

జయ జయ జయ అనంత అవినాశీ । కరత కృపా సబకే ఘట వాసీ ॥

దుష్ట సకల నిత మోహి సతావైమ్ । భ్రమత రహౌం మోహే చైన న ఆవైమ్ ॥

త్రాహి త్రాహి మైం నాథ పుకారో । యహ అవసర మోహి ఆన ఉబారో ॥

లే త్రిశూల శత్రున కో మారో । సంకట సే మోహిం ఆన ఉబారో ॥

మాత పితా భ్రాతా సబ కోయీ । సంకట మేం పూఛత నహిం కోయీ ॥

స్వామీ ఏక హై ఆస తుమ్హారీ । ఆయ హరహు మమ సంకట భారీ ॥

ధన నిర్ధన కో దేత సదా హీ । జో కోయీ జాంచే సో ఫల పాహీమ్ ॥

అస్తుతి కేహి విధి కరోం తుమ్హారీ । క్షమహు నాథ అబ చూక హమారీ ॥

శంకర హో సంకట కే నాశన । మంగల కారణ విఘ్న వినాశన ॥

యోగీ యతి ముని ధ్యాన లగావైమ్ । శారద నారద శీశ నవావైమ్ ॥

నమో నమో జయ నమః శివాయ । సుర బ్రహ్మాదిక పార న పాయ ॥

జో యహ పాఠ కరే మన లాయీ । తా పర హోత హైం శంభు సహాయీ ॥

రనియాం జో కోయీ హో అధికారీ । పాఠ కరే సో పావన హారీ ॥

పుత్ర హోన కీ ఇచ్ఛా జోయీ । నిశ్చయ శివ ప్రసాద తేహి హోయీ ॥

పండిత త్రయోదశీ కో లావే । ధ్యాన పూర్వక హోమ కరావే ॥

త్రయోదశీ వ్రత కరై హమేశా । తన నహిం తాకే రహై కలేశా ॥

ధూప దీప నైవేద్య చఢావే । శంకర సమ్ముఖ పాఠ సునావే ॥

జన్మ జన్మ కే పాప నసావే । అంత ధామ శివపుర మేం పావే ॥

కహైం అయోధ్యాదాస ఆస తుమ్హారీ । జాని సకల దుఖ హరహు హమారీ ॥

దోహా

నిత నేమ ఉఠి ప్రాతఃహీ పాఠ కరో చాలీస ।

తుమ మేరీ మనకామనా పూర్ణ కరో జగదీశ ॥

అథ త్రిగుణ ఆరతీ శివజీ కీ

జయ శివ ఓంకారా హర జయ శివ ఓంకారా

బ్రహ్మా విష్ణు సదాశివ అర్ధాంగీ ధారా ॥ టేక॥

ఏకానన చతురానన పంచానన రాజే

హంసానన గరుడాసన వృషవాహన సాజే ॥ జయ॥

దో భుజ చార చతుర్భుజ దస భుజ అతి సోహే

తీనోం రూప నిరఖతా త్రిభువన జన మోహే ॥ జయ॥

అక్షమాలా బనమాలా రుండమాలా ధారీ

చందన మృగమద సోహై భాలే శశిధారీ ॥ జయ॥

శ్వేతాంబర పీతాంబర బాఘంబర అంగే

సనకాదిక గరుడాదిక భూతాదిక సంగే ॥ జయ॥

కర మధ్యే సుకమండల చక్ర త్రిశూల ధర్తా

జగకర్తా జగభర్తా జగసంహారకర్తా ॥ జయ॥

బ్రహ్మా విష్ణు సదాశివ జానత అవివేకా

ప్రణవాక్షర ఓం మధ్యే యే తీనోం ఏకా ॥ జయ॥

కాశీ మేం విశ్వనాథ విరాజత నందో బ్రహ్మచారీ

నిత ఉఠి భోగ లగావత మహిమా అతి భారీ ॥ జయ॥

త్రిగుణ స్వామీ కీ ఆరతీ జో కోయీ నర గావే

కహత శివానంద స్వామీ మనవాంఛిత ఫల పావే ॥ జయ॥

ఇవికూడా చూడండి[మార్చు]

మరింత చదవడానికి[మార్చు]

  • శ్రీ శివ్ చాలీసా (డిక్రిటికల్)', మనోజ్ పబ్ ద్వారా. Ed. బోర్డు. మనోజ్ పబ్లికేషన్స్, 2009.ISBN 81-310-0927-0 .

మూలాలు[మార్చు]

  1. The Hymns And Orisions Of Lord Shankar.
  2. Anthropology of ancient Hindu kingdoms: a study in civilizational perspective.
  3. Shiva: an introduction.

వెలుపలి లింకులు[మార్చు]