శ్రీ దేవీ ఖడ్గమాలా స్తోత్రం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

దేవీ ఖడ్గమాలా స్తోత్రామ్[మార్చు]

హ్రీంకారాననగర్భితానలశిఖాం సౌః క్లీంకలామ భిబ్రతీం సౌవర్ణామ్బరధారిణీం వరసుధాధౌతాం త్రినేత్రోజ్జ్వలాం . వన్దే పుస్తకపాశమన్కుశధరాం స్రగ్భూషితాముజ్జ్వలాం త్వాం గౌరీం త్రిపురాం పరాత్పరకలాం శ్రీచక్రసఞ్చారిణీమ ..అస్య శ్రీశుద్ధశక్తిమాలామహామన్త్రస్య, ఉపస్థేన్ద్రియాధిష్ఠాయీవరుణాదిత్య ఋషిః దైవీ గాయత్రీ ఛన్దఃసాత్వికకకారభట్టారకపీఠస్థిత కామేశ్వరాఙ్కనిలయా మహాకామేశ్వరీ శ్రీ లలితాభట్టారికా
దేవతా, ఐం బీజం క్లీం శక్తిః, సౌః కీలకం మమఖడ్గసిద్ధ్యర్థే సర్వాభీష్టసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః, మూలమన్త్రేణషడఙ్గన్యాసం కుర్యాత .ధ్యానమ
తాదృశం ఖడ్గమాప్నోతి యేవ హస్తస్థితేనవై అష్టాదశమహాద్వీపసమ్రాడ్భోక్తాభవిష్యతి ఆరక్తాభాంత్రిణేత్రామరుణిమవసనామ రత్నతాటఙ్కరమ్యామ
హస్తామ్భోజైస్సపాశామ్కుశమదనధనుస్సాయకైర్విస్ఫురన్తీమ ఆపీనోత్తుఙ్గు క్షోరుహకలశలుఠత్తారహారోజ్జ్వలాఙ్గీంధ్యాయేదమ్భోరుహస్థామరుణిమవసనామీశ్వరీమీశ్వరాణామ .లోమిత్యాదిపఞ్చ పూజామ కుర్యాత,
యథాశక్తి మూలమన్త్రమ జపేత .౐ ఐం హ్రీం శ్రీం ఐం క్లీం సౌః ౐ నమస్త్రిపురసున్దరి, హృదయదేవి,
శిరోదేవి, శిఖాదేవి, కవచదేవి, నేత్రదేవి, అస్త్రదేవి, కామేశ్వరి, భగమాలిని, నిత్యక్లిన్నే, భేరున్డే,
వహ్నివాసిని, మహావజ్రేశ్వరి, శివదూతి, త్వరితే, కులసున్దరి, నిత్యే, నీలపతాకే, విజయే, సర్వమఙ్గలే,
జ్వాలామాలిని, చిత్రే, మహానిత్యే, పరమేశ్వరపరమేశ్వరి, మిత్రేశమయి, ఉడ్డీశమయి, చర్యానాథమయి,
లోపాముద్రమయి, అగస్త్యమయి, కాలతాపసమయి, ధర్మాచార్యమయి, ముక్తకేశీ, శ్వరమయి,
దీపకలానాథమయి, విష్నుదేవమయి, ప్రభాకరదేవమయి, తేజోమయి, మనోజదేవమయి,
కల్యాణదేవమయి, వాసుదేవమయి, రత్నదేవమయి, శ్రీరామానన్దమయి, అణిమాసిద్ధే, లఘిమాసిద్ధే,
గరిమాసిద్ధే, మహిమాసిద్ధే, ఈశిత్వసిద్ధే, పశిత్వసిద్ధే, ప్రాకామ్యసిద్ధే, భుక్తి సిద్ధే, ఇచ్ఛాసిద్ధే, ప్రాప్తిసిద్ధే,
సర్వకామసిద్ధే, బ్రాహ్మి, మాహేశ్వరి, కౌమారి, వైష్ణవి, వారాహి, మాహేన్ద్రి, చామున్డే, మహాలక్ష్మి,
సర్వసఙ్క్షోభిణి, సర్వవిద్రావిణి, సర్వాకర్షిణి, సర్వవశఙ్కరి, సర్వోన్మాదిని, సర్వమహాఙ్కుశే, సర్వఖేచరి,
సర్వబీజే, సర్వయోనే, సర్వత్రిఖణ్డే, త్రైలోక్యమోహన చక్రస్వామిని, ప్రకటయోగిని, కామాకర్షిణి,
బుద్ధ్యాకర్షిణి, అహంకారాకర్షిణి, శబ్దాకర్షిణి, స్పర్శాకర్షిణి, రూపాకర్షిణి, రసాకర్షిణి, గన్ధాకర్షిణి, చిత్తాకర్షిణి,
ధైర్యాకర్షిణి, స్మృత్యాకర్షిణి, నామాకర్షిణి, బీజాకర్షిణి, ఆత్మాకర్షిణి, అమృతాకర్షిణి, శరీరాకర్షిణి,
సర్వాశాపరిపూరక చక్రస్వామిని, గుప్తయోగిని, అనఙ్గ కుసుమే, అనఙ్గమేఖలే, అనఙ్గమదనే,
అనఙ్గమదనాతురే, అనఙ్గరేఖే, అనఙ్గవేగిని, అనఙ్గాఙ్కుశే, అనఙ్గమాలిని, సర్వసఙ్క్షోభణచక్రస్వామిని,
గుప్తతరయోగిని, సర్వసఙ్క్షోభిణి, సర్వవిద్రావిని, సర్వాకర్షిణి, సర్వహ్లాదిని, సర్వసమ్మోహిని, సర్వస్తమ్భిని,
సర్వజృమ్భిణి, సర్వవశఙ్కరి, సర్వరఞ్జని, సర్వోన్మాదిని, సర్వార్థసాధికే, సర్వసమ్పత్తిపూరిణి,
సర్వమన్త్రమయి, సర్వద్వన్ద్వక్షయఙ్కరి, సర్వసౌభాగ్యదాయక చక్రస్వామిని, సమ్ప్రదాయ యోగిని,
సర్వసిద్ధిప్రదే, సర్వసమ్పత్ప్రదే, సర్వప్రియఙ్కరి, సర్వమఙ్గలకారిణి, సర్వకామప్రదే, సర్వదుఃఖవిమోచని,
సర్వమృత్యుప్రశమని, సర్వవిఘ్ననివారిణి, సర్వాఙ్గసున్దరి, సర్వసౌభాగ్యదాయిని, సర్వార్థసాధక
చక్రస్వామిని, కులోత్తీర్ణయోగిని, సర్వజ్ఞే, సర్వశక్తే, సర్వైశ్వర్యప్రదాయిని, సర్వజ్ఙానమయి,
సర్వవ్యాధివినాశిని, సర్వాధార స్వరూపే, సర్వపాపహరే, సర్వరక్షాస్వరూపిణి, సర్వేప్సితఫలప్రదే,
సర్వరక్షాకర చక్రస్వామిని, నిగర్భయోగిని, కామేశ్వరి, మోదిని, విమలే, అరుణే, జయిని, సర్వేశ్వరి,
కౌలిని, సర్వరోగహరచక్రస్వామిని, రహస్యయోగిని, బాణిని, చాపిని, పాశిని, అఙ్కుశిని, మహాకామేశ్వరి,
మహావజ్రేశ్వరి, మహాభగమాలిని, సర్వసిద్ధిప్రదచక్రస్వామిని, అతిరహస్యయోగిని, శ్రీ శ్రీ మహాభట్టారికే,
సర్వానన్దమయ చక్రస్వామిని, పరాపరరహస్యయోగిని, త్రిపురే, త్రిపురేశి, త్రిపురసున్దరి, త్రిపురవాసిని,
త్రిపురాశ్రీః, త్రిపురమాలిని, త్రిపురసిద్ధే, త్రిపురామ్బ, మహాత్రిపురసున్దరి, మహామహేశ్వరి,
మహామహారాజ్ఞి, మహామహాశక్తే, మహామహాగుప్తే, మహామహాజ్ఞప్తే, మహామహానన్దే, మహామహాస్కన్ధే,
మహామహాశయే, మహామహా శ్రీచక్రనగరసామ్రాజ్ఞి, నమస్తేనమస్తే నమస్తే నమః .