శ్రీ మీనాక్షీ పంచరత్న స్తోత్రమ్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీ మీనాక్షీ పంచరత్న స్తోత్రమ్

ఉద్యద్భాను సహస్రకోటి సదృశాం కేయూర హారోజ్జ్వలాం
బింబోష్టీం స్మిత దంత పంక్తి రుచిరాం పీతాంబరాలంకృతామ్ !
విష్ణు బ్రహ్మ సురేంద్ర సేవిత పదాం తత్త్వ స్వరూపాం శివాం
మీనాక్షీం ప్రణతో2స్మి సంతత మహం కారుణ్య వారాంనిధిమ్ !! 1.

ముక్తాహార లసత్కిరీట రుచిరాం పూర్ణేందు వక్త్ర ప్రభాం
శింజన్నూపుర కింకిణీ మణిధరాం పుష్పప్రభా భాసురామ్ !
సర్వాభీష్ట ఫలప్రదాం గిరిసుతాం వాణీ రమా సేవితాం
మీనాక్షీం ప్రణతో2స్మి సంతత మహం కారుణ్య వారాంనిధిమ్ !! 2.

శ్రీ విద్యాం శివ వామభాగ నిలయాం హ్రీంకార మంత్రోజ్జ్వలాం
శ్రీ చక్రాంచిత బిందు మధ్య వసతిం శ్రీమత్సభానాయికామ్ !
శ్రీమత్ షణ్ముఖ విఘ్నరాజ జననీం శ్రీ మ జ్జగన్మోహినీం
మీనాక్షీం ప్రణతో2స్మి సంతత మహం కారుణ్య వారాంనిధిమ్ !! 3.

శ్రీమత్సుందర నాయికాం భయహరాం జ్ఞానప్రదాం నిర్మలాం
శ్యామభాం కమలాసనార్చితపదాం నారాయణ స్యానుజామ్ !
వీణా వేణు మృదంగ వాద్య రసికాం నానావిధాడంబికాం
మీనాక్షీం ప్రణతో2స్మి సంతత మహం కారుణ్య వారాంనిధిమ్ !! 4.

నానాయోగి మునీంద్ర హృద్య వసతిం నానార్థ సిద్దిప్రదాం
నానాపుష్ప విరాజితాంఘ్రి యుగళాం నారాయణే నార్చితామ్ !
నాదబ్రహ్మ మయీం పరాత్పరతరాం నానార్థ తత్త్వాత్మికాం
మీనాక్షీం ప్రణతో2స్మి సంతత మహం కారుణ్య వారాంనిధిమ్ !! 5.