శ్రీ రాజరాజేశ్వర్యష్టకం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీ రాజరాజేశ్వర్యష్టకం

అంబా శాంభవి చంద్రమౌళి రబలా పర్ణా ఉమా పార్వతీ
కాళీ హైమావతీ శివా త్రినయనీ కాత్యాయనీ భైరవీ
సావిత్రీ నవయౌవనా శుభకరీ సామ్రాజ్యలక్ష్మీ పదా
చిద్రూపీ పరదేవతా భగవతీ శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ 1

అంబా మోహిని దేవతా త్రిభువనీ ఆనందసంధాయినీ
వాణీ పల్లవపాణి వేణు మురళీగాన ప్రియాలోలినీ
కల్యాణీ ఉడురాజ బింబవదనా ధూమ్రాక్షసంహారిణీ
చిద్రూపీ పరదేవతా భగవతీ శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ 2

అంబా నూపుర రత్న కంకణధరీ కేయూర హారావళీ
జాతీ చంపక వైజయంతీలహరీ గ్రైవేయవైరాజితా
వీణా వేణు వినోద మండితకరా వీరాసనా సంస్థితా
చిద్రూపీ పరదేవతా భగవతీ శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ 3

అంబా రౌద్రిణి భద్రకాళి బగళా జ్వాలముఖీ వైష్ణవీ
బ్రహ్మాణీ త్రిపురాంతకీ సురసుతా దేదీప్యమానోజ్జ్వలా
చాముండా శ్రితరక్షపోషజననీ దాక్షాయణీ పల్లవీ
చిద్రూపీ పరదేవతా భగవతీ శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ 4

అంబా శూల ధనుః కుశాకుశధరీ అర్ధేందు బింబాధరీ
వారాహీ మధుకైటభ ప్రశమనీ వాణీ రమాసేవితా
మల్లాద్యాసుర మూకదైత్యదమనీ మాహేశ్వరీ అంబికా
చిద్రూపీ పరదేవతా భగవతీ శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ 5

అంబా సృష్టి వినాశపాలనకరీ ఆర్యా విసంశోభితా
గాయత్రీ ప్రణవాక్షరామృతరసః పూర్ణానుసంధీకృతా
ఓంకారీ వినుతా సురార్చితపదా ఉద్దండ దైత్యాపహా
చిద్రూపీ పరదేవతా భగవతీ శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ 6

అంబా శాశ్వత ఆగమాది వినుతా ఆర్యా మహాదేవతా
యా బ్రహ్మాది పిపీలికాంత జననీ యావై జగన్మోహినీ
యా పంచ ప్రణవీరేఫ జననీ యాచిత్కళామాలినీ
చిద్రూపీ పరదేవతా భగవతీ శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ 7

అంబాపాలిత భక్తరాజిరనిశం అంబాష్టకం యః పఠే
దంబాలోక కటాక్ష వీక్షలలితా ఐశ్వర్య మవ్యాహతా
అంబా పావన మంత్రరాజపఠనా దంతే సమోక్షప్రదా
చిద్రూపీ పరదేవతా భగవతీ శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ 8