శ్రీ శని వజ్ర పంజర కవచమ్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

అథః శ్రీ శని వజ్ర పంజర కవచమ్|

నీలాంబరో నీలవపుః కిరీటీ

గృధ్రస్థితాస్త్రకరో ధనుష్మాన్|

చతుర్భుజః సూర్యసుతః ప్రసన్నః

సదా మమస్యాద్వరదః ప్రశాంతః ||


బ్రహ్మా ఉవాచ|శృణుధ్వం ఋషయః సర్వే శని పీడాహరం మహత్|

కవచం శనిరాజస్య సౌరైరిదమనుత్తమం||కవచం దేవతావాసం వజ్ర పంజర సంఙ్గకమ్|

శనైశ్చర ప్రీతికరం సర్వసౌభాగ్యదాయకమ్||ఓం శ్రీ శనైశ్చరః పాతు భాలం మే సూర్యనందనః |

నేత్రే ఛాయాత్మజః పాతు పాతు కర్ణౌ యమానుజః |నాసాం వైవస్వతః పాతు ముఖం మే భాస్కరః సదా|

స్నిగ్ధకంఠశ్చ మే కంఠం భుజౌ పాతు మహాభుజః ||స్కంధౌ పాతు శనిశ్చైవ కరౌ పాతు శుభప్రదః|

వక్షః పాతు యమభ్రాతా కుక్షిం పాత్వసితస్తథా||నాభిం గ్రహపతిః పాతు మందః పాతు కటిం తథా|

ఊరూ మమాంతకః పాతు యమో జానుయుగం తథా ||పాదౌ మందగతిః పాతు సర్వాంగం పాతు పిప్పలః|

అంగోపాంగాని సర్వాణి రక్షేన్ మే సూర్యనందనః||ఇత్యేతత్కవచమ్ దివ్యం పఠేత్సూర్యసుతస్య యః|

న తస్య జాయతే పీడా ప్రీతో భవతి సూర్యజః||వ్యయజన్మద్వితీయస్థో మృత్యుస్థానగతోపివా|

కలత్రస్థో గతోవాపి సుప్రీతస్తు సదా శనిః||అష్టమస్థో సూర్యసుతే వ్యయే జన్మద్వితీయగే |

కవచం పఠతే నిత్యం న పీడా జాయతే క్వచిత్||ఇత్యేతత్కవచం దివ్యం సౌరేర్యన్నిర్మితం పురా|

ద్వాదశాష్టమజన్మస్థదోషాన్నాశయతే సదా|

జన్మలగ్నస్థితాన్ దోషాన్ సర్వాన్నాశయతే ప్రభుః||ఇతి శ్రీ బ్రహ్మాండపురాణే బ్రహ్మనారదసంవాదే శనివజ్రపంజర కవచం సంపూర్ణమ్||