అబ్బె-కోనిగ్ పట్టకం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
In this image, the bottom left and right corners of the prism are not needed and have been cut off to reduce weight.

అబ్బె-కోనిగ్ ప్రిజం (Abbe-Koenig prism) అనునది ఒక ప్రతిబింబించు ప్రిజం విలోమం చెందిన వటిని తెలుసుకొనుటకు వుపయొగిస్తారు. ఈ పద్ధతిని కొన్ని బైనాక్యులర్స్, కొన్ని టెలీస్కోప్లులో కూడా వుపయొగిస్తారు. వాటిని ఎర్నస్ట్ అబి అని అల్బర్ట్ కొనింగ్ అని పేర్లు పెట్టారు.

ఈప్రిజం రెందు గాజు పలకలతో నిర్మించబడింది. ఇది V ఆకరంలో వుంటుంది. కాంతి పడినపుడు ఆకాంతివాలివున్న ముఖం వద్దలోపల 30°తో ప్రతిబింబిస్తుంది. ఆ కాంతి రెందవ ప్రిజం పైకప్పు నమీద ప్రతిబింబిస్తుంది. కాంతి 30° వద్దముఖం, నిష్క్రమణల వలన మళ్లీ సాధారణ సంభవం జరుగుతుంది. నిలువుగా, అడ్డంగా మొత్తం 180°లతొ ప్రతిబింబించు వ్యవస్థ నునిలుపుతుంది. అనగ కాస్మిక్ ప్రిజం లాగ వుంటుంది. ఈ ప్రిజం లను కొన్ని సార్లు రూఫ్ ప్రిజం అంటరు. ఎందుకనగ మిగిలిన రూఫ్ ప్రిజాలు అమికి, స్కిమిట్ పర్చన్ నమునాలు కలిగివుంటాయి.