ఆంగ్ల సంఖ్యామానం లో స్థానవిలువలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
అభ్యాసం

ఆంగ్ల సంఖ్యామానంలో మనకు కొన్ని స్థానవిలువలు మాత్రమే తెలుసు. మరికొన్ని స్థాన విలువలను ఈ క్రింది పట్టిక లో చూపడం జరిగింది.

ఆంగ్ల సంఖ్యామానం[మార్చు]

ఆంగ్ల సంఖ్యామానంలో స్థానవిలువలు
సంఖ్య పేరు అర్థం ఘాత రూపం విస్తరణ రూపం
ఒకటి వేయి సహస్రాంశాలు 100 1
వేయి వేయి ఒకట్లు 103 1, 000
మిలియన్ వేయి వేలు 106 1, 000, 000
బిలియన్ వేయి మిలియన్లు 109 1, 000, 000, 000
ట్రిలియన్ వేయి బిలియన్లు 1012 1, 000, 000, 000, 000
క్వాడ్రిలియన్ వేయి ట్రిలియన్లు 1015 1, 000, 000, 000, 000, 000
క్వింటిలియన్ వేయి క్వాడ్రిలియన్లు 1018 1, 000, 000, 000, 000, 000, 000
సెక్సిటిలియన్ వేయి క్వింటిలియన్లు 1021 1, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000
సెప్టెటిలియన్ వేయి సెక్సిటిలియన్లు 1024 1, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000
ఆక్టిలియన్ వేయి సెప్టెటిలియన్లు 1027 1, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000
మొనోలియన్ వేయి ఆక్టిలియన్లు 1030 1, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000
డెసిలియన్ వేయి మోనోలియన్లు 1033 1, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000
అన్ డెసిలియన్ వేయి డెసిలియన్లు 1036 1, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000
డ్యూడెసిలియన్ వేయి అన్ డెసిలియన్లు 1039 1, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000
క్వార్టర్ డెసిలియన్ వేయి డ్యూడెసిలియన్లు 1042 1, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000
క్విన్ డెసిలియన్ వేయి క్వార్టర్ డెసిలియన్లు 1045 1, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000
సెక్స్ డెసిలియన్ వేయి క్విన్ డెసిలియన్లు 1048 1, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000
సెప్టెన్ డెసిలియన్ వేయి సెక్స్ డెసిలియన్లు 1051 1, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000
ఆక్టోడెసిలియన్ వేయి సెప్టెన్ డెసిలియన్లు 1054 1, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000
నొవెం డెసిలియన్ వేయి ఆక్టోడెసిలియన్లు 1057 1, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000
విజింటిలియన్ వేయి నొవెం డెసినియన్లు 1060 1, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000
గూగోల్ ** 10100 (పట్టిక దిగువ చూపబదినది)
గూగోల్ ప్లెక్స్ 10గూగోల్ 10 (10100) (పట్టిక దిగువ చూపబదినది)
  • గూగోల్ అనగా 10, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000
  • గూగోల్ ప్లెక్స్ అనగా 1 తర్వాత గూగోల్ సున్నాలు చేర్చిన సంఖ్య. ఈ సంఖ్యను పూర్తిగా రాయాలంటే భూమికి, చంద్రునికి మధ్య దూరం చాలదు. దీనిని బట్టి ఊహించవచ్చు ఈ సంఖ్య ఎంత పెద్దదో!