కారణాంకము

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

అనే సంఖ్య అనె సంఖ్యను నిశ్శేషంగా భాగించిన యెడల ను యొక్క కారణాంకము లేదా భాజకము అంటారు. ఉదాహరణకు, 18 అనే సంఖ్య 1,2,3,6,9,18 అనే సంఖ్యలచే నిశ్శేషంగా భాగించబడుతుంది. కావున 1,2,3,6,9,18 లు 18 కి కారణాంకాలవుతాయి.

ధర్మములు[మార్చు]

  • గుణకము X గుణ్యము = లబ్ధము, లో వచ్చిన లబ్ధమునకు గుణకం మరియు గుణ్యములు కారణాంకములవుతాయి.
  • రెండు కంటే ఎక్కువ సంఖ్యలను గుణకారం చేసినపుడు యెర్పడిన లబ్ధమునకు ఈ సంఖ్యలు కారణాంకములవుతాయి.
  • ఒక సంఖ్య యొక్క ప్రతి కారణాంకము ఆ సంఖ్యను నిశ్శేషంగా భాగింపబడుతుంది.
  • ఒక సంఖ్య యొక్క ప్రతి కారణాంకము ఆ సంఖ్య కంటే తక్కువ గాని లేదా సమానం గాని ఉంటుంది.
  • ఒక సంఖ్య యొక్క కారణాంకములు పరిమితంగా ఉంటాయి.

ఇవి కూడా చూడండి[మార్చు]

కనిష్ఠ సామాన్య గుణిజం

గరిష్ఠ సామాన్య భాజకం