కిన్నరులు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

కిన్నరులు దేవతలలో ఒక తెగవారు. వీరి శరీరము మనుషుల వలె, ముఖము అశ్వము వలె ఉండును. వీరు పులస్త్యుని పుత్రులు. వీరు ఒక విధమైన దేవ కన్యలు.