కౌస్తుభము

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

దేవాసురులు అమృతముకోసం క్షీరసాగర మథనంజరిపినప్పుడు పుట్టిన అనర్ఘ రత్నాములలో పుట్టిన అమూల్యమైన మాణిక్యం. దీనిని సముద్రుడు విష్ణువుకు లక్ష్మీదేవితోపాటు సమర్పిస్తాడు.