గణేశ పంచరత్న స్తోత్రం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ముదా కరాత్తమోదకం సదా విముక్తిసాధకం

కలాధరావతంసకం విలాసలోకరక్షకమ్

అనాయకైకనాయకం వినాశితేభదైత్యకం

నతాశుభాశునాశకం నమామి తం వినాయకమ్ 1


నతేతరాతిభీకరం నవోదితార్కభాస్వరం

నమత్సురారినిర్జరం నతాధికాపదుద్ధరమ్

సురేశ్వరం నిధీశ్వరం గజేశ్వరం గణేశ్వరం

మహేశ్వరం తమాశ్రయే పరాత్పరం నిరన్తరమ్ 2


సమస్తలోకశఙ్కరం నిరస్తదైత్యకుఞ్జరం

దరేతరోదరం వరం వరేభవక్త్రమక్షరమ్

కృపాకరం క్షమాకరం ముదాకరం యశస్కరం

మనస్కరం నమస్కృతాం నమస్కరోమి భాస్వరమ్ 3


అకిఞ్చనార్తిమార్జనం చిరన్తనోక్తిభాజనం

పురారిపూర్వనన్దనం సురారిగర్వచర్వణమ్

ప్రపఞ్చనాశభీషణం ధనఞ్జయాదిభూషణం

కపోలదానవారణం భజే పురాణవారణమ్ 4


నితాన్తకాన్తదన్తకాన్తిమన్తకాన్తకాత్మజం

అచిన్త్యరూపమన్తహీనమన్తరాయకృన్తనమ్

హృదన్తరే నిరన్తరం వసన్తమేవ యోగినాం

తమేకదన్తమేవ తం విచిన్తయామి సన్తతమ్ 6


మహాగణేశపఞ్చరత్నమాదరేణ యోన్వహం

ప్రజల్పతి ప్రభాతకే హృది స్మరన్ గణేశ్వరమ్

అరోగతాం అదోషతాం సుసాహితీం సుపుత్రతాం

సమీహితాయురష్టభూతిమభ్యుపైతి సోచిరాత్ 6