గౌడ సరస్వతి బ్రాహ్మణుల గోత్రములు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
యజ్ఞం చేస్తున్న బ్రాహ్మణుడు

ఎంపిక చేసిన "గౌడ సరస్వతి బ్రాహ్మణులు" గోత్రములు, వారి కుల దేవతలు[మార్చు]

ఇంటిపేరు గోత్రము కులదేవత
అంబె వత్స శ్రీ మంగేష్ మహారుద్ర
బవదేకర్ కౌశిక్ శ్రీ శాంత దుర్గా ప్రసన్న
గడియార్ భారద్వాజ శ్రీ దేవకీ కృష్ణ లక్ష్మీ రావల్‌నాథ భూమికా దేవి
భట్ వత్స శ్రీ రామ్‌నాథ్ శాంతెరి కామాక్షి లేదా శ్రీ శాంతదుర్గా విజయదుర్గా లేదా నాగ్వే మహామాయ లేదా శ్రీ కహూర్ కామాక్షి రాయేస్వర్
భీసె వత్స శ్రీ మంగేష్ మహాలక్ష్మీ
బలిగ వత్స ‍, ‍ కౌండిన్య శ్రీ రామ్‌నాథ్ శాంతెరి కామాక్షి
కిని శాంత పింగళ కౌనస (కంస) శ్రీ మహాలస నారాయణి
షెత్యె-అజ్గోంకర్ కౌండిన్య శ్రీ రావల్‌న్నాథ్
బలిగ కశ్యప్ శ్రీ దామోదర్ ఆర్య దుర్గా
భక్త కౌశిక శ్రీ మహల్సా నారాయణి
భండార్కర్ కౌన్‌ష శ్రీ నరసింహ శాంతదుర్గ విజయదుర్గ
భండార్కర్ కౌశిక శ్రీ శాంతదుర్గా ప్రసన్న
భండారి అత్రి, గార్గేయ శ్రీ మహాల్‌స నారాయణి
భండారి వత్స, కౌండిన్య శ్రీ రామ్‌నాథ్ శాంతెరి కామాక్షి
భెండే కౌండిన్య శ్రీ మంగేష్ మహాలక్ష్మి
బొకాడె వత్స శ్రీ నగెష్ మహాలక్ష్
దల్వి కౌండిన్య శ్రీ మంగేష్ Maharudra
దేశాయ్ వత్స శ్రీ మంగేష్ మహాలక్ష్
దేశ్‌పాండే కౌండిన్య శ్రీ మంగేష్ మహాలక్ష్
గుణాజి వత్స శ్రీ ఖండోలా గణపతి
గవస్ వశిష్ట శ్రీ మంగేష్ మహాలక్ష్
హెడ్జ్ కశ్యప్ శ్రీ దామోదర్ ఆర్యదుర్గ
కామత్ కశ్యప శ్రీ రవల్‌నాథ్ శాంతదుర్గ పంచాయస్థాన్ (ముల్‌గొన్, గోవా
కామత్/హెచ్ గార్గేయ శ్రీ మహల్‌స నారాయణి
కామత్/హెచ్ కౌశిక శ్రీ దామోదర్ మహాలక్ష్
కామత్/హెచ్ అత్రి శ్రీ నవదుర్గ దేవి
కామత్/హెచ్ కౌశిక శ్రీ ఆస్‌నోతి గణపతి రవల్‌నాథ్ మహామాయ
కామత్/హెచ్ వత్స శ్రీ శాంతదుర్గ విజయదుర్గ, కామత్ కుల్‌పురుష్ - అనంత్ విఠల్ (ఆకార్ - గోవా)
కామత్/హెచ్ కౌడిన్య శ్రీ మహా గణపతి మహామయ - షిరాలి (కర్నాటక) లేదా శ్రీ కుద్‌తరి మహామయ (గోవా)
కామత్/హెచ్ వత్స శ్రీ నాగేష్ మహాలక్ష్
కామత్ సటోస్‌కర్ కౌషిక్ శ్రీ దేవకి కృష్ణ లక్ష్మీ రవల్‌నాథ్
కంటక్ వత్స శ్రీ మంగేష్ మహాలక్ష్
కేష్‌కామత్ వత్స శ్రీ శాంతదుర్గ విజయదుర్గ, కామత్ కుల్‌పురుష్ - అనంత్ విఠల్ (ఆకార్ - గోవా)
కేని, కేణి వత్స శ్రీ రామ్‌నాథ్ శాంతేరి కామాక్షి
ఖట్‌ఖటె / షెనాయ్-ఖట్‌ఖటె వత్స శ్రీ దేవి శార్వాణి విఠలేశ్వర్ మహారుద్ర
కుడ్‌ఛడ్కర్ కౌషిక్ శ్రీ శాంతదుర్గ ప్రసన్న
మాల్య వత్స శ్రీ నగేష్ మహాలక్ష్మీ
మాల్య కౌంష శ్రీ మహల్‌స నారాయణి
మాల్య కౌండిన్య శ్రీ రామ్‌నాథ్ శాంతేరి కామాక్షి
మాల్య కశ్యప్ శ్రీ దేవకి కృష్ణ రవల్‌నాథ్
మనజి కౌశిక శ్రీ శాంతదుర్గ, (కావలి, గోవా)
నాయక్ కౌండిన్య శ్రీ రామనాథ్ శాంతేరి కామాక్షి
నాయక్ భారద్వాజ శ్రీ కుండోదరి (కుద్‌తేరి) మహామయ చాముండేశ్వరి
నాయక్ కౌశిక శ్రీ నగేష్ మహాలక్ష్మీ
నాయక్ కౌంష శ్రీ నరశింహ శాంతదుర్గ విజయదుర్గ
నాయక్ కాశ్యప శ్రీ నరశింహ శాంతదుర్గ విజయదుర్గ
పడియార్ కౌంష శ్రీ నరశింహ శాంతదుర్గ విజయదుర్గ
పాయ్ అత్రి, భారద్వాజ, కౌషిక, కౌంష శ్రీ మహల్‌సా నారాయణి, లేదా or శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ మహామయ (అంకోలా)
పాయ్ కౌండిన్య శ్రీ రామనాథ్ శాంతేరి కామాక్షి లేదా కుద్‌తేరి మహామయ
పాయ్ వత్స శ్రీ కావూర్ కామాక్షి
ప్రభు వత్స శ్రీ శతదుర్గ విజయదుర్గ లేదా శ్రీ కాత్యాయణి బాణేశ్వర
ప్రభు వశిష్ట శ్రీ మంగేష్ మహారుద్ర
ప్రభు కౌశిక శ్రీ దామోదర్ మహాలక్ష్మి
ప్రభు భారద్వాజ శ్రీ మంగేష్ మహాలక్ష్మి లేదా శ్రీ దామోదర్ ఆర్యదుర్గ
ప్రభు అత్రి, కాశ్యప శ్రీ దేవకి కృష్ణ రవల్‌నాథ్
రేగే కౌశిక శ్రీ శాంతదుర్గ మంగేష్
సాల్‌కార్ వత్స శ్రీ మంగేష్ మహాలక్ష్మి
సామంత్ అత్రి, కాశ్యప శ్రీ ఆదినారాయణ (పరోలి)
సాన్స్‌గిరి వత్స శ్రీ మంగేష్ మహారుద్ర
సరాఫ్ వత్స శ్రీ రామనాథ్ శాంతేరి కామాక్షి
షెనాయ్ గార్గేయ శ్రీ మహల్‌సా నారాయణి
షెనాయ్/షాన్‌భాగ్ వత్స, కౌండిన్య శ్రీ రామనాథ్ శాంతేరి కామాక్షి
షెనాయ్/షాన్‌భాగ్ కౌశిక శ్రీ కాత్యాయణి బాణేశ్వర్
షెనాయ్/షాన్‌బాగ్ భారద్వాజ శ్రీ మహాలక్ష్మిదామోదర్
షింకార్ కౌండిన్య శ్రీ రామ్‌నాథ్ శాంతెరి కామాక్షి
తడ్‌కోడ్‌కర్ వత్స శ్రీ శాంతదుర్గ, కావలి-గోవా కులపురుష్: శ్రీ శివం, బోరిమ్, గోవా
దివెకర్ హరిహర్ శ్రీ సప్తకోటేశ్వర్
వర్దేబోర్‌కర్ వత్స శ్రీ శాంతదుర్గ, కావలి-గోవా కులపురుష్: శ్రీ శివం, బోరిమ్, గోవా