చర్చ:ఆ నలుగురు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

పాటలు[మార్చు]

ఒక్కడైరావడం ఒక్కడైపోవడం నడుమ ఈ నాటకం విధిలీల....
వెంట ఏబందమూ ..రక్తసంబందమూ తోడుగా రాదుగా తుదివేళ...
మరణమనేది ఖాయమని మిగిలిన కీర్తిఖాయమని నీ బరువు నీపరువు మోసేది ఆ నలుగురూ..
నలుగురూ మెచ్చినా ..నలుగురూ తిట్టినా విలువలే శిలువగా నిలిచావూ
అందరూ సుఖపడే సంఘమే కోరుతూ మందిలో మార్గమే వేశావు..
నలుగురు నేడు పదిగురుగా పదిగురువేలు వందలు గా నీవెనక అనుచరులై నడిచారు..ఆ నలుగురూ..
వెళ్ళిరా నేస్తమా పోయిరా ప్రియతమా నీవు మాగుండెలో నిలిచావు..
ఆత్మయే నిత్యము జీవితం సత్యము చేతలే నిలచురా చిరకాలం
బ్రతికిన నాడు బాసటగా పోయిన నాడు ఊరటగా అభిమానం అనురాగం చాటేదీ ఆ నలుగురూ..ఆనలుగురూ