చర్చ:స్వారోచిష మనుసంభవము

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

Please guide me as i want to create a new hyperlink an english and want to update this there , want this document to be verified also. RevathiVanga (చర్చ) 11:05, 26 డిసెంబర్ 2012 (UTC)


వికీప్రాజెక్టు పుస్తకాలు ఈ వ్యాసం వికీపీడియా పుస్తకాల ప్రాజెక్టులో భాగంగా నిర్వహించబడుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం వికీపీడియాలో పుస్తకాలకు సంబంధించిన సమగ్రమైన సమాచారాన్ని పొందుపరచటం. మీరు కూడా ఇందులో చేరాలనుకుంటే, దయచేసి ప్రాజెక్టు పేజీని సందర్శించండి.
మంచిఅయ్యేది ఈ వ్యాసం నాణ్యతా కొలబద్దపై మంచివ్యాసం అవ్వగలిగే-తరగతిగా విలువకట్టబడినది. (వ్యాఖ్యానాలు ఇవ్వండి)


--RevathiVanga (చర్చ) 11:03, 26 డిసెంబర్ 2012 (UTC) Manu History (manu charitra) or Swarochisha manusambhavamu is an Epic poetry written by allasani peddana.This epic poetry is expected to be written in 1519-20 period, when he was aged at 45.”Manu Charitra is a mixture of romanticism and peace.” Says pingali lakshmi kantham.

Contents

1. story

2. praise, criticism

3. sources

Story 

It is a story of how “swarochisha manu” second Manu of fourteen manus (fathers of mankind societies according to Hindu mythology) is born. This was written in Sanskrit as a part of Markandeya Puranam and translated into Telugu from Sanskrit by Marana (1291–1323), disciple of Tikkana. The original story was around 150 poems and Peddana extended into six chapters with 600 poems by adding fiction and descriptions. This work was treated as one of the Pancha Kavyas, the five best works in Telugu. In the city of kasi (Varanasi ) one pious Brahmin called “Pravarakhyudu” was living with his wife and living a holy life by providing food and rest place for the guests and pilgrims of city. One day one siddha came to their home and was happy with the nature of Pravarakhyudu and gifted him an oil (pasaru in telugu) which can be applied to ones feet and wherever one wishes can go there. Pravarakhyudu was very happy with this gift and he applied that to his feet and he wished to see Himalayas. As he wishes he will be on Himalayas and he is mesmerized with the beauty of Himalayas. The oil applied on his feet was lost with the snow and ice water on the Himalayas so he was unable to come back to his home and he started searching for a way to go back home. In Himalayas Varudhini, a Gandharva girl falls in love with him, but Pravarakhyudu rejects her love. Knowing this a Gandharva youth who was earlier rejected by Varudhini assumes the form of Pravarakhyudu and succeeds to win her love. To them is born Svarochisha ,a king . when swarochisha went for hunting and have seen a young girl named “Manorama” and marrys her .To swarochisha and manorama a son will be born called “swarochisha manu” . This was the first telugu epic and lot of other epics were inspired by this and followed the same style of writing.

praise, criticism

Chimalamarri brundavanaravu : Taking a short story from Markandeya Purana,extended in beautiful way (like beautiful sculpture).this is a great work.there was not any epic in telugu with the good standards before. Most of the poets and poetry written by emulating peddana’s manu charitra. The plot, characters or sketch, or the conduct of the scenes that have been, or are uniquely engaging poetry made this a great epic.


The natural living style of pravakya in kasi(varanasi) , describing the natural beauty of Himalayas. Love and lovely fighting of varudhini with pravarakya and her distress everything is beautifully described in a poetic way and one should read this to know the beauty of the epic.

Sources

This is translated from telugu.

స్వారోచిష మనుసంభవము గురించి చర్చ మొదలు పెట్టండి

చర్చను మొదలుపెట్టండి