తిప్పతీగ

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
తిప్పతీగ
Tinospora cordifolia.jpg
శాస్త్రీయ వర్గీకరణ
రాజ్యం: ప్లాంటే
విభాగం: Magnoliophyta
తరగతి: మాగ్నోలియోప్సిడా
క్రమం: Ranunculales
కుటుంబం: మెనిస్పెర్మేసి
జాతి: టీనోస్పోరా
ప్రజాతి: టి. కార్డిఫోలియా
ద్వినామీకరణం
టీనోస్పోరా కార్డిఫోలియా
(Thunb.) Miers

తిప్పతీగ లేదా తిప్పతీగె (లాటిన్ Tinospora cordifolia) ఒక విధమైన ఔషధ మొక్క.[1]

గుణరత్న విశేషము నుండి[మార్చు]

తిప్పతీగ[2] కారముగ చులకనగ పాకము వలన రుచికరముగ ఆయురారోగ్యవృద్ధికారిగనుండును. మలమునుగట్టి పరచును. వగరును ఉష్ణముగ బలకారిగ చేదుగనుండును. ఆగ్నిదీపనమును చేయును. రక్తదోషము, వాంతి, వాతము, భ్రమము, పాండువు, ప్రమేప ̈ాము, రక్తవ ̧లము, శ్లేష ్̈మము, కాస ̈ము, దాురదా, మేదోరోగము, విస ̈ర్పము, కామిల, కుష ̈ు్టవు, వాతరక్తము, జ్వరము, పిత్తము, క్ర ̃ వి ురోగ వ ు, వీనినిప ̈ ా రింప ̈ జ ే య ు ను. తిప ̈ ్ప తీ గ ను ఫ ̈ ు ృత వ ుతోడ సేవించినవాతమును, బెల్లముతోడ సేవించిన మలబద్ధామును, ప ̈ంచదారతోడ సేవించిన పిత్తమును, తేనెతోడ సేవించిన కఫ ̈మును, ఆముదాముతో సేవించిన ప్ర ̈ బ లమయిన వాత ర క ్త వ ును, శొంట ̃ త ోడ సవించిన ఆమ్ల వ ాత వ ు దాుప ̈శమింప ̈జేయును. దీని ముఖాక ̃ప ̈యోగము జ్వరము స ̈ంప ̈ారించుట, వ ̧త్రాశయము గోదించుటయునునది.

మూలాలు[మార్చు]

thippa theega

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=తిప్పతీగ&oldid=2156007" నుండి వెలికితీశారు