త్రింశతి బ్రహ్మాండ దేవతలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
 1. వరుణుడు
 2. ఋషభుడు
 3. సహుషుడు
 4. ప్రత్యూషుడు
 5. జయుడు
 6. అనిలుడు
 7. విష్టుడు
 8. ప్రభాసుడు
 9. అజైతపాత
 10. అహిర్భుద్నుడు
 11. విరూపాక్షరుద్రుడు
 12. సురేశ్వరుడు
 13. జయంత రుద్రుడు
 14. బహురూపరుద్రుడు
 15. త్ర్యంబకుడు
 16. అపరాజితుడు
 17. వైవస్యత రుద్రుడు
 18. ఆర్యముడు
 19. మిత్రుడు
 20. ఖగుడు
 21. అర్కుడు
 22. భగుడు
 23. ఇంద్రుడు
 24. భాస్కరుడు
 25. పూషుడు
 26. వర్జన్యుడు
 27. త్రుష్ణ
 28. విష్ణువు
 29. అజుడు
 30. ఆదిత్యుడు
 31. ప్రజాపతి
 32. పావిత్రుడు
 33. హరుడు