నమకం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

నమకం (Namakam) ఋగ్వేద దేవుడైన రుద్రుని స్తోత్రము.పరమేశ్వరుడైన పరమశివుడిని శ్రీ రుద్రంలో 100 శ్లోకాలతో స్తుతించింది వేదం. వీటిలో నమ: అనే పదాలు అధికంగా దొర్లినందువల్ల యీ మంత్రాలు "నమకం" గా ప్రసిద్ధి చెందాయి.

ప్రథమానువాకం[మార్చు]

1. నమస్తే రుద్ర మన్యవ ఉతోత ఇషవే నమః

నమస్తే అస్తు ధన్వనే బాహుభ్యా ము తతేనమః


2. యా త ఇషు శ్శివతమా శివం బభూవ తేధనుః

శివా శరవ్యా యా తవ తయానో రుద్ర మృడయ.


3. యా తే రుద్ర శివా తనూ ర ఘోరా పాపకాశినీ,

తయాన స్తనువా శ స్తమయా గిరిశన్తాభిచాకశీః


4. యా మిషుం గిరిశన్త హస్తే బిభర్ష్యస్తవే,

శివాంగిరిత్ర తాం కురుమా హిగంసీః పురుషం జగత్.


5. శివేన వచసా త్వా గిరిశాచ్చావదామసి

యథా నస్సర్వమిజ్జగద యక్ష్మగం సుమనా అసత్.


6. అ ధ్య వోచ ద ధివక్తా ప్రథమోదైవ్యోభిషక్

అహీగంశ్చ సర్వాఇజ్ఞ మ్భయన్ద్సరాశ్చ యాతుధాన్యః


7. అసౌ య స్తామ్రో అరుణ ఉత బభ్రు స్సుమజ్గలః

యే చే మాగం రుద్రా అభి తోదిక్షు

శ్రితా స్సహస్ర శో వైషాగం హేడ ఈమహే.


8. అసౌ యో వసర్పతి నీలగ్రీవో విలోహితః

ఉతైనంగోపా అదృశ న్నదృశ న్నుదహార్యః

ఉతైనంవిశ్వా భూతాని సదృష్టోమృడయాతినః


9. నమో అస్తు నీలగ్రీవాయ సహస్రాక్షాయ మీడుషే

అధో యే అస్యసత్వానో హంతేభ్యో కరం నమః


10. ప్రముఇచ ధన్వన స్త్వ ము భయోరార్త్ని యోర్జ్యామ్,

యాశ్చ తే హస్త ఇషవః పరా తా భగవోవప.


11. అవతత్య ధను స్త్వగం సహస్రాక్ష శతేషుధే,

నిశీర్య శల్యానాం ముఖా శివోనస్సుమనా భవ.


12. విజ్యం ధనుః కపర్దినో విశల్యో బాణవాగం ఉత,

అనేశన్న స్యే షవ ఆభు ర స్యనిషజ్గధిః.


13. యాతే హేతి ర్మీఢుష్టమ హస్తేఐభూవ తే ధనుః

తయా స్మాన్విశ్వత స్త్వమ యక్ష్మయా పరిబ్భూజ


14. నమ స్తే అస్త్వాయుధాయా నాతతాయ ధృష్ణవే,

ఉభాభ్యాముత తే నమో బాహుభ్యాం తపధన్వనే.


15. పరి తే ధన్వనో హేతిరస్మా వృణక్తు విశ్వతః,

అథోయ ఇషుధి స్తవా రే అస్మన్ని ధేహి తమ్.

ద్వితీయానువాకం[మార్చు]

1. నమో హిరణ్యబాహవే సేనాన్యే దిశాంచ పతయే నమః

2. నమో వృక్షేభ్యో హరికేశేభ్యః పశూనాంపతయే నమః

3. నమ స్సస్పిఇజ్జరాయ ద్విషీమతే పథీనాం పతయే నమః

4. నమో బబ్లుశాయ వివ్యాధినే న్నానాం పతయే నమః

5. నమో హరికేశా యో పవీతినే పుష్యానాం పతయే నమః

6. నమో భవస్యహేత్తై జగతాం పతయే నమః

7. నమో రుద్రా యా తతావినే క్షేత్రాణాంపతయే నమః

8. నమ స్సూతా యా హన్యాయ వనానాంపతయే నమః

9. నమో రోహితాయ స్థపతయే వృక్షాణాం పతయే నమః

10. నమో మన్త్రిణే వాణిజాయ కక్షాణాం పతయే నమః

11. నమో భువన్తయే వారివస్కృతా యౌ షధీనాం పతయే నమః

12. నమ ఉచ్చైర్ఘోషాయా కృన్ధయతేవ త్తీనాం పతయే నమః

13. నమః కృత్స్న వీతాయ ధాతవేసత్వనాం పతయే నమః

తృతీయానువాకం[మార్చు]

1. నమ స్సహమానాయ నివ్యాధిన ఆవ్యాధినీనాం పతయేనమః

2. నమః కకుభాయ నిషజ్గిణే స్తేనానాం పతయేనమః

3. నమో నిషజ్గిణ ఇషుధిమతే తస్కరాణాం పతయేనమః

4. నమో పజ్చతే పరివజ్చతే స్తాయూనాం పతయేనమః

5. నమో నిచేరవే పరిచరా యా రణ్యానాం పతయేనమః

6. నమ సృకావిభ్యో జిఘాగం సద్భ్యో ముష్ణతాం నమః

7. నమో సిమద్భ్యో నక్త ఇచరద్భ్యః ప్రకృన్తానాం పతయే నమః

8. నమ ఉష్ణీషిణే గిరచరాయ కులుఇచానాం పతయే నమః

9. నమ ఇషుమద్భ్యో ధన్వావిభ్యశ్చ వోనమః

10. నమ ఆతన్వానేభ్యః ప్రతిదధానేభ్య శ్చ వోనమః

11. నమ ఆయచ్ఛద్భ్యో విసృజద్భ్య శ్చ వోనమః

12. నమో స్యద్భ్యో విద్యద్భ్య శ్చ వోనమః

13. నమ ఆసీనోభ్య శ్శయానేభ్య శ్చ వోనమః

14. నమ స్వపద్భ్యో జాగ్రద్భ్య శ్చ వోనమః

15. నమ స్తిష్ఠద్భ్యో ధావద్భ్య శ్చ వోనమః

16. నమ స్సభాభ్య స్సభాపతిభ్య శ్చ వోనమః

17. నమో అశ్వేభ్యో శ్వపతిభ్యశ్చ వోనమః

చతుర్ధానువాకం[మార్చు]

1. నమః ఆవ్యాధినీభ్యో వివిద్యన్తీభ్య శ్చ వోనమః

2. నమ ఉగణాభ్య సృగం హతీభ్య శ్చ వోనమః

3. నమో గృత్సేభ్యో గృత్సపతిభ్య శ్చ వోనమః

4. నమో వ్రాతేభ్యో వ్రాతపతిభ్య శ్చ వోనమః

5. నమో గణేభ్యో గణపతిభ్య శ్చ వోనమః

6. నమో విరూపేభ్యో విశ్వరూపేభ్య శ్చ వోనమః

7. నమో మహద్భ్యః క్షుల్ల కేభ్య శ్చ వోనమః

8. నమో రథిభ్యో రథేభ్య శ్చ వోనమః

9. నమో రథేభ్యో రథపతిభ్య శ్చ వోనమః

10. నమ స్సేనాభ్య స్సేనానిభ్య శ్చ వోనమః

11. నమః క్షత్తృభ్య స్సంగ్రహీతృభ్యశ్చ వోనమః

12. నమ స్తక్షభ్యో రథకారేభ్య శ్చ వోనమః

13. నమః కులాలేభ్యః కర్మారేభ్య శ్చ వోనమః

14. నమః పుఇజిష్టేభ్యో నిషాదేభ్య శ్చ వోనమః

15. నమ ఇషుకృద్భ్యో ధన్వకృద్భ్యశ్చ వోనమః

16. నమో మృగయుభ్య శ్శ్వనిభ్య శ్చ వోనమః

17. నమ శ్శ్వభ్య శ్శ్వపతిభ్య శ్చ వోనమః

పంచమానువాకం[మార్చు]

1. నమో భవాయ చ రుద్రాయ చ.

2. నమశ్శర్వాయ చ పశుపతయే చ.

3. నమో నీలగ్రీవాయ చ శితికణ్ఠాయ చ.

4. నమః కపర్ధి నే చ వ్యుప్తకేశాయ చ.

5. నమ స్సహస్రాక్షాయ చ శతధన్వనే చ.

6. నమో గిరిశాయ చ శిపివిష్ఠాయ చ.

7. నమో మీడుష్టమాయ చే షుమతేచ.

8. నమో హ్రస్వాయ చ వామనాయ చ.

9. నమో బృహతే చ వర్షీయసే చ.

10. నమో వృద్ధాయ చ సంవృధ్వనే చ.

11. నమో అగ్రియాయ చ ప్రథమాయ చ.

12. నమ ఆశవే చా జిరాయచ.

13. నమ శ్శీఘ్రియాయ చ శీభ్యాయ చ.

14. నమ ఊర్మ్యాయ చా వస్వన్యాయ చ.

15. నమస్స్రో తస్యాయ చ ద్వీప్యాయ చ.

షష్ఠమానువాకం[మార్చు]

1. నమో జ్యేష్ఠాయ చ కనిష్ఠాయ చ.

2. నమః పూర్వజాయ చా పరజాయ చ.

3. నమో మధ్యమాయ చా పగల్భాయ చ.

4. నమో జఘన్యాయ చ బుధ్నియాయ చ.

5. నమ స్సోభ్యాయ చ ప్రతిసర్యాయ చ.

6. నమో యామ్యాయ చ క్షేమ్యాయ చ.

7. నమ ఉర్వర్యాయ చ ఖల్యాయ చ.

8. నమ శ్శ్లోక్యాయ చా వసాన్యాయ చ.

9. నమో వన్యాయ చ కక్ష్యాయ చ.

10. నమ శ్శ్రవాయ చ ప్రతిశ్రవాయ చ.

11. నమ ఆశుషేణాయ చా శురథాయ చ.

12. నమశ్శురాయ చా వభిన్దతేచ.

13. నమో వర్మిణే చ వరూధినే చ.

14. నమో బిల్మినే చ కవచినే చ.

15. నమ శ్శ్రుతాయ చ శ్రుతసేనాయ చ.

సప్తమానువాకం[మార్చు]

1. నమో దున్దుభ్యాయ చా హనన్యాయ చ.

2. నమో ధృష్ణవేచ ప్రమృశాయ చ.

3. నమో దూతాయ చ ప్రహితాయ చ.

4. నమో నిషజ్గిణే చే షుధిమతే చ.

5. నమ సీక్ష్ణేషవే చా యుధినేచ.

6. నమ స్స్వాయుధాయ చ సుధన్వనే చ.

7. నమస్స్రుత్యాయ చ పథ్యాయ చ.

8. నమః కాట్యాయ చ నీప్యాయ చ.

9. నమ స్సూద్యాయ చ సరస్యాయ చ.

10. నమో నాద్యాయ చ వైశన్తాయ చ.

11. నమః కూప్యాయ చా వట్యాయ చ.

12. నమో వర్ష్యాయ చా వర్ష్యాయ చ.

13. నమో మేఘ్యాయ చ విద్యుత్యాయ చ.

14. నమ ఈధ్రియాయ చా తప్యాయ చ.

15. నమో వాత్యాయ చ రేష్మియాయ చ.

16. నమో వాస్తవ్యాయ చ వాస్తుపాయ చ.

అష్టమానువాకం[మార్చు]

1. నమ స్సోమాయ చ రుద్రాయ చ.

2. నమస్తామ్రాయ చా రుణాయ చ.

3. నమ శ్శజ్గాయచ పశుపతయే చ.

4. నమ ఉగ్రాయ చ భీమాయ చ.

5. నమో అగ్రేవధాయచ దూరేవధాయ చ.

6. నమో హన్త్రే చ హనీయసే చ.

7. నమో వృక్షేభ్యో హరికేశేభ్యః

8. నమ స్తారాయ.

9. నమ శ్శమ్భవే చ మయోభవే చ.

10. నమ శ్శజ్కరాయ చ మయస్కరాయ చ.

11. నమ శ్శివాయ చ శివతరాయ చ.

12. నమ స్తీర్ధ్యాయ చ కుల్యాయ చ.

13. నమః పార్యాయ చా వార్యాయ చ.

14. నమః ప్రతరణాయ చో త్తరణాయచ.

15. నమ ఆతార్యాయ చా లాద్యాయ చ.

16. నమశ్శష్ప్యాయ చ ఫేన్యాయ చ.

17. నమ స్సికత్యాయ చ ప్రవార్యాయ చ.

నవమానువాకం[మార్చు]

1. నమ ఇరిణ్యాయ చ ప్రపథ్యాయ చ.

2. నమః కిగంశిలాయ చ క్షయణాయ చ.

3. నమః కపర్దినే చ పుల స్తయే చ.

4. నమో గోష్ఠ్యాయ చ గృహ్యాయ చ.

5. నమ స్తల్ప్యాయ చ గేహ్యాయ చ.

6. నమః కాట్యాయ చ గహ్హ రే ష్ఠాయ చ.

7. నమో హ్రదయ్యాయ చ నివేష్ప్యాయ చ.

8. నమః పాగం సవ్యాయ చ రజస్యాయ చ.

9. నమ శ్శుష్క్యాయ చ హరిత్యాయ చ.

10. నమో లోప్యాయ చో లప్యాయ చ.

11. నమో ఊర్వ్యాయ చ సూర్మ్యాయ చ.

12. నమః పర్ణ్యాయ చ పర్ణశద్యాయ చ.

13. నమో పగురమాణాయ చా భుఘ్న తేచ.

14. నమ ఆబ్భిదతే చ ప్రబ్భిదతే చ.

15. నమో వః కిరికేభ్యో దేవానాగం హృదయేభ్యః

16. నమో విక్షీణకేభ్యః

17. నమో విచిన్వత్కేభ్యః

18. నమ ఆనిర్హ తేభ్యః

19. నమ ఆమివత్కేభ్యః

దశమానువాకం[మార్చు]

1. ద్రాపే అన్ధస స్ప తే దరిద్ర న్నీలలోహిత

ఏషాంపురుషాణా మేషాం పశూనాం

మాభేర్మా రో మో ఏషాంకించ నా మమత్


2. యా తే రుద్ర శివా తనూ శ్శివా విశ్వాహ భేషజీ

శివా రుద్రస్య భేషజీ తయా నో మృడ జీవసే


3. ఇమా గం రుద్రాయ తవసే కపర్దినే

క్షయద్వీరాయ ప్రభరామహే మతిమ్

యధా నశ్శ మ స ద్విపదే చతుష్పదే

విశ్వ పుష్టం గ్రామే అస్మి న్న నాతురమ్.


4. మృడానో రుద్రోతనో మయ స్కృధి క్షయద్వీరాయ

నమసా విధేమ తే యచ్ఛంచయోశ్చమను రా

యజేపితా త దశ్యామ తవ రుద్ర ప్రణీతౌ.


5. మా నో మహాన్త ముత మానో అర్భకం

మాన ఉక్షన్త ము తమాన ఉక్షితం

మా నో వధీః పితరం మో త మాతరం

ప్రియామాన స్తనువో రుద్రరీరిషః.


6. మా న స్తోకే తనయే మా న ఆయుషి

మా నో గోషు మా నో అశ్వేషు రీరిషః

వీరాన్మా నో రుద్రభామితో వధీ

ర్హవిష్మ న్తో నమసా విధేమతే.


7. ఆరాత్తే గోఘ్న ఉత పూరుషఘ్నే

క్షయద్వీరాయ సుమ్నమస్మేతే అస్తు

రక్షాచ నో అధి చ దేవ బ్రూ

హ్య థాచ న శ్శర్మయచ్ఛ ద్విబర్హాః


8. స్తుహి శ్రుతం గర్తసదం యువానం

మృగ న్న భీమ ము పహత్ను ముగ్రమ్

మృడా జరిత్రే రుద్ర స్తవానో

అన్యం తే అస్మ న్ని వపస్తు సేనాః.


9. పరిణో రుద్ర స్య హేతి ర్వృణక్తు

పరిత్వేషస్య దుర్మతి రఘాయోః

అవస్థిరా మఘవద్భ్య స్తనుష్వ మీఢ్వ

స్తోకాయ తనయాయ మృడయ.


10. మీఢుష్టమ శివతమ శివో నస్సుమనాభవ

పరమే వృక్ష ఆయుధం నిధాయ కృత్తింవసాన

ఆ చరపినాకం బిభ్రదాగహి.


11. వికిరి దవిలోహిత నమస్తే ఆస్తు

భగవః యా స్తేసహస్రగం

హేత యో న్య మ స్మ న్నివపన్తుతాః


12. సహస్రాణి సహస్రధా బాహువో స్తవహేతయః

తాసా మీశా నో భగవః పరాచీనా ముఖాకృధి.


ఏకాదశానువాకం[మార్చు]

1. సహస్రాణి సహస్రశో యే రుద్రా అధిభూమ్యామ్

తేషాగం సహస్రయోజనే వ ధన్వాని తన్మసి.

2. అస్మి న్మహ త్య ర్ణ వే స్తరిక్షే భవా అధి.

3. నీలగ్రీవా శ్శితినణ్ఠాశ్శ ర్వా అధః క్షమాచరాః.

4. నీలగ్రీవా శ్శితికణ్ఠా దివగంరుద్రా ఉపశ్రితాః.

5. యే వృక్షేషు నస్పి ఇజరా నీలగ్రీవా విలోహితాః.

6. యే భూతానా మధిపతయో విశిఖాసః కపర్ధినః.

7. యే అన్నేషు వివిద్యన్తి పాత్రేషు పిబతో జనాన్.

8. యే పథాం పథిరక్షయ ఐలబృదా య వ్యుధః.

9. యే తీర్థాని ప్రచరన్తి స్సృకావన్తో నిషజ్గిణః.


10. య ఏతావన్తశ్చ భూయాగంస శ్చ దిశో రుద్రా

వితస్థిరే తేషాగం సహస్రయోజనే వధన్వాని తన్మసి.


11. నమో రుద్రేభ్యో యేపృథివ్యాం యే న్తరిక్షే యే దివి

యేషా మన్నంవాతో వర్ష మిష వస్తే భ్యో

దశ ప్రాచీ ర్దశ దక్షిణా దశ ప్రతీచీ ర్ద శో

దీచీ ర్ద శో ర్ధ్వా స్తేభ్యో నమ స్తే నోమృడయన్తు తే

యంద్విష్మో య శ్చ నో ద్వేష్టితం వో జమ్భేదధామి.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=నమకం&oldid=1188886" నుండి వెలికితీశారు