పిఠాపురం సంస్థానం జమీందారుల వంశవృక్షము

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఆంధ్ర సంస్థానాలలో సాహిత్యపోషణలోను, సంగీతనాట్యాది కళాపోషణలోను పిఠాఫురం సంస్థానం పేరెన్నికగన్నది. ప్రాచీన శాసనాల ఆధారంగా ఈ ప్రాంతం సా.శ.1444 వరకు రెడ్డిరాజుల పరిపాలనలోను, తరువాత గజపతుల ఆధీనంలోను, 16వ శతాబ్దంలో గోలకొండ నవాబుల పాలనములోను ఉన్నదని తెలుస్తోంది. రావు వంశస్థులు గోలకొండ నవాబులతో చెలిమి చేసుకుని ఉండుటచే రావు తెనుగురావును పిఠాపురమును రాజధానిగా చేసికొని ఆ ప్రాంతాన్ని పరిపాలించమని నవాబు ఆదేశించాడు. ఈ విధంగా తెనుగురావు కాలంలో పిఠాపురం సంస్థానం ఏర్పడింది.ఈ రావు వంశస్థులు వెలమ కులమువారు. 1948లో ఈ సంస్థానము రద్దు కాబడింది.

పిఠాపురం సంస్థానం జమీందారుల వంశవృక్షం
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
అనపోతమనీడు
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
మాధవరాయలు
 
 
 
సర్వజ్ఞ సింగమనీడు
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
రంగరాయలు
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ధర్మారాయుడు
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
లచ్చారావు
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ధర్మారాయలు
 
మాధవరాయలు
 
వేమారాయలు
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
గుర్వారావు
 
తెనుగురావు
 
 
నరసింహారావు
 
రంగశాయి
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
మాధవరావు
 
 
చిన్నారావు
 
 
జగ్గారావు
(1671-75)
 
 
రంగశాయిరావు
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
వెంకటపతిరావు
 
రామచంద్రరావు
(1647-71)
తిమ్మాంబ
 
కృష్ణారావు
(1675-79)
 
 
పుత్రుడు
(పేరు తెలియదు)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
రావు జనార్ధనరావు
 
 
రావు పెదమాధవరావు
(1679-1704)
రమణాంబ
 
రావు నరసింహారావు
(1704-21)
 
పుత్రుడు
(పేరు తెలియదు)
 
రావు నరసారావు
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
రావు వేంకటకృష్ణారావు
(1728-59)
 
 
 
 
 
 
రావు వేంకటరావు
(1721-28)
 
రావు చినమాధవరావు
(1759-62)
 
రావు నీలాద్రిరావు
(1765-70)
జగ్గమాంబ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
రావుపెదమహీపతిరావు
(1762-65)
 
 
 
రావు పెదవేంకటరావు
(1770-76)
వెంగమాంబ
 
రావు బుచ్చివేంకటరావు
(1776-86)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
రావు వేంకట
కుమారమహీపతిరావు
(1786-93)
 
రావు వేంకటనీలాద్రిరావు
(1793-1828)
భావయమ్మ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
రావు వేంకటసూర్యారావు
(1844-50)
వెంకమాంబ
 
 
 
రావు కుమార
మహీపతిరావు
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
రావు వేంకటనీలాద్రిరావు
 
రావు వేంకట మహీపతి
గంగాధర రామారావు
(1862-90)
మంగయమ్మ
 
 
రావు సూర్యనారాయణ
ప్రకాశరావు
 
రావు వేంకటరావు
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
రావు వేంకట సూర్య
మహీపతి
రామకృష్ణారావు
(దత్తపుత్రుడు)
 
 
 
రావు వేంకట కుమార
మహీపతి సూర్యారావు

(1906-48)
చిన్నమాంబ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
రావు వేంకట
గంగాధర రామారావు
 
రావువేంకట
గంగాధరరామారావు
వేదవతీదేవి
 
రావు వేంకట
సూర్యారావు
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
రావు వేంకట
సూర్యారావు

గమనిక: సా.శ.1828-సా.శ.1844 మధ్యకాలంతో పాటుగా సా.శ.1850 నుండి సా.శ.1862వరకు, సా.శ.1890 నుండి సా.శ.1906 వరకు పిఠాపురం సంస్థానం Court of Wards ఆధీనంలో ఉంది.

మూలాలు[మార్చు]

  1. రావు వంశముక్తావళి
  2. శ్రీ పీఠికాపుర సంస్థాన చరిత్రము - శ్రీరాం వీరబ్రహ్మకవి
  3. పిఠాపురం కైఫీయత్తు
  4. రావు వంశచరిత్ర తిలక
  5. The History of the family of Honourable Rajah of Pithapuram
  6. పిఠాపుర సంస్థానము - కవిపండిత పోషణ - సి.కమలా అనార్కలి - 1973
  7. కథలు గాథలు - చెళ్ళపిళ్ళ వేంకట శాస్త్రి