నిరోధాల చిట్టా

Jump to navigation Jump to search

సభ్యుల నిరోధాలు, పునస్థాపనల లాగ్ ఇది. ఆటోమాటిక్ గా నిరోధానికి గురైన IP అడ్రసులు ఈ జాబితాలో ఉండవు. ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్న నిరోధాలు, నిషేధాల కొరకు IP నిరోధాల జాబితాను చూడండి.

చిట్టాలు

సరిపోలిన అంశాలేమీ చిట్టాలో లేవు.