అనుమతి లోపం

Jump to navigation Jump to search

ఈ క్రింది కారణం వల్ల, disable global blocks locally అనుమతి మీకు లేదు:

మీరు ప్రస్తుతం చేయతలపెట్టిన పని నిర్వాహకులు గుంపులకు చెందిన వాడుకరులు మాత్రమే చేయగలరు.