"వికీపీడియా:ఫైల్ ఎక్కింపు విజర్డు" కూర్పుల మధ్య తేడాలు

Jump to navigation Jump to search
చి
సవరణ సారాంశం లేదు
చి
|-
|style=""|<span id="placeholderOptionNFCover"></span>
|ఇది కృతి యొక్క '''అధికారిక ముఖచిత్రం.'''<br/>ఇది పుస్తకం ముఖచిత్రపేజీ, సిడి లేక వీడియో మాధ్యమము యొక్క ముఖచిత్రం, చలనచిత్ర ముయొక్క అధికారికంగా విడుదలైన పోస్టర్ లాంటిది. ఈ కృతికి బొమ్మ రూపంలో గుర్తింపునకు సంబంధించిన పుస్తకం, చలనచిత్రం లాంటివాటివ్యాసాలలో పైభాగాన వాడుతాము. <br/><small>గమనిక: వేరే విధంగా వాడాలంటే క్రిందనున్న '''ఇతర ఉచితంకాని కృతులు''' ఎంపికచేయండి.</small>
|This is the '''official cover art''' of a work.<br/>This is the titlepage of a book, the cover of a CD or video, the official release poster of a movie, or a comparable item. It will be included as that work's primary means of visual identification, at the top of the article about the book, movie, etc. in question. <br/><small>Note: If you plan to use it for any other purpose than this, please tick the box for "other non-free work" below.</small>
<div class="uploadDetails" style="display:none;" id="detailsNFCover">
{|
|-
|colspan="2"|క్రిందనివ్వబడిన ఎంపికలలో ఏది ఈ అంశాన్ని బాగా వివరిస్తుంది?
|colspan="2"|Which of these options describes this item best?
|-
|colspan="2"|<span class="uwObligatory" id="placeholderNFCoverLicense"></span>
|-
|style=""|<span class="uwObligatory">Authorకృతికర్త:</span>
|style=""|<span id="placeholderNFCoverAuthor"></span><br/><small>(authorమూలకృతి కి కృతికర్త/ copyright owner of the original workనకలుహక్కులయజమాని)</small>
|-
|ముద్రితమైన<br/>తేది:
|Date of<br/>publication:
|style=""|<span id="placeholderNFCoverDate"></span>
|-
|style=""|<span class="uwObligatory">Sourceమూలం:</span>
|style=""|<span id="placeholderNFCoverSource"></span><br/><small>(whereఎక్కడమీరు exactlyఈకృతిని didపొందారో youతెలపండి. get this file from?)</small>
|-
|colspan="2"|<span class="uwObligatory" id="placeholderNFCoverCheckDedicated"></span>ఈ బొమ్మని ప్రధానమైన దృశ్యరూపంలోని గుర్తింపుగాదీనికొరకే రాసినవ్యాసంపైభాగంలో చూపబడుతుంది.<br/><small>ఈ విధమైన వాడుకకి సరిపోయేప్రామాణీకరించిన సముచిత వినియోగ హేతువుల సమాచారం చేర్చబడుతుంది. వేరే విధంగా వాడాలంటే , ఈ విభాగం వాడకుండా క్రిందఇవ్వబడిన ‌ '''వేరే విధమైన ఉచితం కాని కృతి''' ఎంచుకోండి.</small>
|colspan="2"|<span class="uwObligatory" id="placeholderNFCoverCheckDedicated"></span>This image will be shown as a primary means of visual identification at the top of the article dedicated to the work in question.<br/><small>A standard fair use rationale will be added that matches this type of use. If you plan to use the file for any purpose other than this, please do '''not''' use this section, but the one labelled "other type of non-free work" below.</small>
|-
|}</div>
|-
|style=""|<span id="placeholderOptionNFLogo"></span>
|ఇది సంస్థ లేదా కంపెనీ లేదా బ్రాండ్ లాంటివాటియొక్క చిహ్నం<br/>ఇది వికీపీడియా వ్యాసానికి విషయమైన సంస్థయొక్క అధికారిక చిహ్నం. దానియొక్క ప్రధానమైన దృశ్యరూపక గుర్తింపుగా వ్యాసంపై భాగంలో చూపబడుతుంది. <br/><small>గమనిక: వేరే విధంగా వాడాలంటే , ఈ విభాగం వాడకుండా క్రిందఇవ్వబడిన '''వేరే విధమైన ఉచితం కాని కృతి''' ఎంచుకోండి.</small>
|This is a '''logo of an organization''', company, brand, etc.<br/>This is an official logo of an entity that is the subject of a Wikipedia article. It will be included as that entity's primary means of visual identification, at the top of the article in question. <br/><small>Note: If you plan to use it for any other purpose than this, please tick the box for "other non-free work" below.</small>
<div class="uploadDetails" style="display:none;" id="detailsNFLogo">
{|
|-
|colspan="2"|క్రిందనివ్వబడిన ఎంపికలలో ఏది ఈ అంశాన్ని బాగా వివరిస్తుంది?
|colspan="2"|Which of these options describes this item best?
|-
|colspan="2"|<span class="uwObligatory" id="placeholderNFLogoLicense"></span>
|-
|style=""|<span class="uwObligatory">Sourceమూలం:</span>
|style=""|<span id="placeholderNFLogoSource"></span><br/><small>(whereఎక్కడమీరు exactlyఈకృతిని didపొందారో youతెలపండి. get this file from?)</small>
|-
|td colspan="2"|<span class="uwObligatory" id="placeholderNFLogoCheckDedicated"></span>ఈ బొమ్మను సంబంధించిన వ్యాసంయొక్క ప్రధానమైన దృశ్యరూపక గుర్తింపుగా వ్యాసంపై భాగంలో చూపబడుతుంది. <br/><small>ఈ విధమైన వాడుకకి సరిపోయేప్రామాణీకరించిన సముచిత వినియోగ హేతువుల సమాచారం చేర్చబడుతుంది. వేరే విధంగా వాడాలంటే , ఈ విభాగం వాడకుండా క్రిందఇవ్వబడిన ‌ '''వేరే విధమైన ఉచితం కాని కృతి''' ఎంచుకోండి.</small>
|td colspan="2"|<span class="uwObligatory" id="placeholderNFLogoCheckDedicated"></span>This image will be shown as a primary means of visual identification at the top of the article dedicated to the entity in question.<br/><small>A standard fair use rationale will be added that matches this type of use. If you plan to use the file for any purpose other than this, please do '''not''' use this section, but the one labelled "other type of non-free work" below.</small>
|-
|}</div>
|-
|style=""|<span id="placeholderOptionNFPortrait"></span>
|ఇది మరణించిన వ్యక్తి యొక్క '''చారిత్రాత్మక ఛాయాచిత్రము'''<br/>ఇది మరణించిన వ్యక్తి యొక్క చారిత్రాత్మక ఛాయాచిత్రము లేక అటువంటి రూపం. ఆవ్యక్తికి సంబంధించిన వ్యాసంలో ప్రధానమైన దృశ్యరూపక గుర్తింపుగా చూపబడుతుంది.
|This is an '''historic portrait''' of a person no longer alive.<br/>This is an historic photograph or other depiction of a person who is no longer alive. It will be used as the primary means of visual identification of that person in the article about them.
<div class="uploadDetails" style="display:none;" id="detailsNFPortrait">
{|
|-
|style=""|<span class="uwObligatory">Deceased sinceమరణించినతేది:</span>
|style=""|<span id="placeholderNFPortraitDeceased"></span><br/><small>(Thisసాధారణంగా typeఇటువంటి ofఫైల్ file canమరణించిన typicallyవ్యక్తులకు onlyమాత్రమే be used with people who are no longer aliveవాడవలెను.)</small>
|-
|style=""|<span class="uwObligatory">Authorకృతికర్త:</span>
|style=""|<span id="placeholderNFPortraitAuthor"></span><br/><small>(Who madeబొమ్మ thisతయారు imageచేసిందెవరు?)</small>
|-
|style=""|<span class="uwObligatory">Original<br/>ముద్రితమైన వివరము:</span>
|style=""|<span id="placeholderNFPortraitPublication"></span><br/><small>(ఎప్పుడు, ఎక్కడ మరియ ఏ విధంగా ఈ బొమ్మ మొదటి సారి ముద్రితమైంది?)</small>
|-
|ముద్రణ<br/>తేది:
|style=""|<span id="placeholderNFPortraitDate"></span>
|-
|style=""|<span class="uwObligatory">మూలం:</span>
|style=""|<span id="placeholderNFPortraitSource"></span><br/><small>(ఎక్కడమీరు ఈకృతిని పొందారో తెలపండి. )</small>
|-
|colspan="2"|<span class="uwObligatory" id="placeholderNFPortraitCheckDedicated"></span>
ఈ బొమ్మను సంబంధించిన వ్యాసంయొక్క ప్రధానమైన దృశ్యరూపక గుర్తింపుగా వ్యాసంపై భాగంలో చూపబడుతుంది. <br/><small>ఈ విధమైన వాడుకకి సరిపోయేప్రామాణీకరించిన సముచిత వినియోగ హేతువుల సమాచారం చేర్చబడుతుంది. వేరే విధంగా వాడాలంటే , ఈ విభాగం వాడకుండా క్రిందఇవ్వబడిన ‌ '''వేరే విధమైన ఉచితం కాని కృతి''' ఎంచుకోండి.</small>
|-
|colspan="2"|ఈ బొమ్మకు ఉచితంగా పంచుకోగల రూపం ఎందుకు కనబడదో తెలపండి.
|-
|style=""|<span class="uwObligatory">&nbsp;</span>
|style=""|<span id="placeholderNFPortraitReplaceable"></span><br/><small>ఇటీవల మరణించినవారికి సంబంధించినదైతే : మీరు ఇటువంటి బొమ్మలుగల వాళ్లని సంప్రదించి వారు ఉచితంగా పంచుకోగల హక్కులతో విడుదలచేయగలరేమో కనుక్కొనే కనీస ప్రయత్నం చేశారా?<br/> 20 వశతాబ్దపు తొలి నుండి మధ్యవరకు జీవించినవారైతే: సార్వజనీయమైన ఛాయచిత్రాలున్నాయేమో గమనించారా?</small>
|-
|colspan="2"|ఈ విధమైన వాడుక యజమానికి వాణిజ్యపరమైన అవకాశాలకు ఇబ్బంది కలగదని మీరు ఖచ్చితంగా నమ్ముతున్నారో తెలపండి.
|-
|style=""|<span class="uwObligatory">&nbsp;</span>
|style=""|<span id="placeholderNFPortraitCommercial"></span><br/><small> యజమానికి వాణిజ్యపరమైన ఆసక్తి కనకవుంటే లేక మా వాడుక దాని విలువను తగ్గించేదిగా వుంటే సాధారణంగా మేము ఈ ఫైల్ వాడము. </small>
|-
|}</div>
|-
|style=""|<span id="placeholderOptionNFMisc"></span>
|ఇది '''వేరే విధమైన ఉచితం కాని కృతి'''. సముచిత వినియోగానికి సరిపోతుందని నాగట్టి నమ్మకం. <br/>ఈ నకలుహక్కులన్న కృతి పైన తెలిపిన తరగతులలోనికి రాదు.
నేను వికీపీడియా నియమాలు '''<span class="fuwOutLink">[[WP:NFC|ఉచితం కాని విషయాలు]]చదివాను </span>''', మరియు నేను ఈ ఫైల్ వాడుక వాటిలో పేర్కొన్న షరతులకు ఏ విధంగా సరిపోతుందో వివరించటానికి సిద్ధంగా వున్నాను.
<div class="uploadDetails" style="display:none;" id="detailsNFMisc">
{|
|-
|colspan="2"|క్రిందనివ్వబడిన ఎంపికలలో ఏది ఈ అంశాన్ని బాగా వివరిస్తుంది?
|-
|colspan="2"|<span class="uwObligatory" id="placeholderNFMiscLicense"></span>
|-
|class="uwLegend"|<span class="uwObligatory">కృతికర్త:</span>
|style=""|<span id="placeholderNFMiscAuthor"></span><br/><small>(ఈ బొమ్మ తయారు చేసిందెవరు?)</small>
|-
|style=""|<span class="uwObligatory">Original<br/>publication:</span>
|style=""|<span id="placeholderNFPortraitPublicationplaceholderNFMiscPublication"></span><br/><small>(Whereఎప్పుడు, whenఎక్కడ andమరియ how wasవిధంగా this imageబొమ్మ firstమొదటి publishedసారి ముద్రితమైంది?)</small>
|-
|ముద్రితమైన<br/>తేది:
|style=""|<span id="placeholderNFMiscDate"></span>
|-
|style=""|<span class="uwObligatory">మూలం:</span>
|style=""|<span id="placeholderNFMiscSource"></span><br/><small>(ఎక్కడమీరు ఈకృతిని పొందారో తెలపండి. )</small>
|-
|colspan="2"| ఈ వ్యాసంలో ఏ విషయానికి ఇది వివరణగా ఉపయోగపడే విధము వివరించండి..
|-
|style=""|<span class="uwObligatory">&nbsp;</span>
|style=""|<span id="placeholderNFPurpose"></span><br/><small>
స్పష్టత మరియు ప్రత్యేకించి గుర్తింపులతో కూడిన వివరము తెలపండి. వేరేచోట దొరికే మూస వివరణలు నకలు చేసి అతికించవద్దు. మీ భాషలో ఈ వ్యాసంలో ఈ బొమ్మ పాత్ర వివరించండి . మీ వివరణ ఈఫైల్ లేకపోతే వ్యాస నాణ్యత ఏ విధంగా తగ్గిపోతుందో తెలపాలి.</small>
|-
|colspan="2"|పాఠ్యంతోనే ఈ వాడుక లక్ష్యంఎందుకు సాధించకూడదో తెలపండి.
|-
|style=""|<span class="uwObligatory">&nbsp;</span>
|style=""|<span id="placeholderNFReplaceableText"></span>
|-
|colspan="2"| ఇంకా కనబడని లేకసృష్టించనివేరే ఉచితంగా పంచుకోగల చిత్రాన్ని ఈ వాడుకకు ఎందుకు సరిపోదో తెలపండి.
|-
|style=""|<span class="uwObligatory">&nbsp;</span>
|style=""|<span id="placeholderNFReplaceable"></span><br/><small> ఫైల్ మార్చకలగటానికి ఇప్పటికే ఆ కొత్త ఫైల్ వుండాలన్న నియమంలేదు. మార్చవీలున్న ఫైల తయారుచేయటానికి వీలున్నప్పుడు మనము ఉచితం కాని ఫైల్ వాడము. </small>
|-
|colspan="2"|ఈ విధమైన వాడుక యజమానికి వాణిజ్యపరమైన అవకాశాలకు ఇబ్బంది కలగదని మీరు ఖచ్చితంగా నమ్ముతున్నారో తెలపండి.
|-
|style=""|<span class="uwObligatory">&nbsp;</span>
|style=""|<span id="placeholderNFCommercial"></span><br/><small>యజమానికి వాణిజ్యపరమైన ఆసక్తి కనకవుంటే లేక మా వాడుక దాని విలువను తగ్గించేదిగా వుంటే సాధారణంగా మేము ఈ ఫైల్ వాడము. </small>
|-
|}
{|style="width:100%" id="NFMinimalitySection"
|-
|colspan="2"| ఉచితం కాని ఫైళ్ల వాడుక కనీసంగానే వుండాలని గుర్తుంచుకోండి. దీని అర్ధాలు:
 
<small>
*ఒక వ్యాసానికి లేక విషయానికి అవసరమైనదానికంటే ఎక్కువ ఫైళ్లు వాడవద్దు
*అవసరమైనదానికంటే ఎక్కువ వ్యాసాలలో అదే ఫైల్ వాడవద్దు.
*అవసరమైనదానికంటే ఒక కృతి యొక్క పెద్దభాగాలను వాడవద్దు.
*అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువ విభాజత గల బొమ్మలు వాడవద్దు.</small>|-
|&nbsp;
|style=""|<span id="placeholderNFExcerptReplaceable"></span>
|-
|}</div>
|-
|style=""|<span id="placeholderOptionNFCover"></span>
|ఇది కృతి యొక్క '''అధికారిక ముఖచిత్రం.'''<br/>ఇది పుస్తకం ముఖచిత్రపేజీ, సిడి లేక వీడియో మాధ్యమము యొక్క ముఖచిత్రం, చలనచిత్ర ముయొక్క అధికారికంగా విడుదలైన పోస్టర్ లాంటిది. ఈ కృతికి బొమ్మ రూపంలో గుర్తింపునకు సంబంధించిన పుస్తకం, చలనచిత్రం లాంటివాటివ్యాసాలలో పైభాగాన వాడుతాము. <br/><small>గమనిక: వేరే విధంగా వాడాలంటే క్రిందనున్న '''ఇతర ఉచితంకాని కృతులు''' ఎంపికచేయండి.</small>
<div class="uploadDetails" style="display:none;" id="detailsNFCover">
{|
|-
|colspan="2"|క్రిందనివ్వబడిన ఎంపికలలో ఏది ఈ అంశాన్ని బాగా వివరిస్తుంది?
|-
|colspan="2"|<span class="uwObligatory" id="placeholderNFCoverLicense"></span>
|-
|style=""|<span class="uwObligatory">కృతికర్త:</span>
|style=""|<span id="placeholderNFCoverAuthor"></span><br/><small>(మూలకృతి కి కృతికర్త/నకలుహక్కులయజమాని)</small>
|-
|ముద్రితమైన<br/>తేది:
|style=""|<span id="placeholderNFCoverDate"></span>
|-
|style=""|<span class="uwObligatory">మూలం:</span>
|style=""|<span id="placeholderNFCoverSource"></span><br/><small>(ఎక్కడమీరు ఈకృతిని పొందారో తెలపండి. )</small>
|-
|colspan="2"|<span class="uwObligatory" id="placeholderNFCoverCheckDedicated"></span>ఈ బొమ్మని ప్రధానమైన దృశ్యరూపంలోని గుర్తింపుగాదీనికొరకే రాసినవ్యాసంపైభాగంలో చూపబడుతుంది.<br/><small>ఈ విధమైన వాడుకకి సరిపోయేప్రామాణీకరించిన సముచిత వినియోగ హేతువుల సమాచారం చేర్చబడుతుంది. వేరే విధంగా వాడాలంటే , ఈ విభాగం వాడకుండా క్రిందఇవ్వబడిన ‌ '''వేరే విధమైన ఉచితం కాని కృతి''' ఎంచుకోండి.</small>
|-
|}</div>
|-
|style=""|<span id="placeholderOptionNFLogo"></span>
|ఇది సంస్థ లేదా కంపెనీ లేదా బ్రాండ్ లాంటివాటియొక్క చిహ్నం<br/>ఇది వికీపీడియా వ్యాసానికి విషయమైన సంస్థయొక్క అధికారిక చిహ్నం. దానియొక్క ప్రధానమైన దృశ్యరూపక గుర్తింపుగా వ్యాసంపై భాగంలో చూపబడుతుంది. <br/><small>గమనిక: వేరే విధంగా వాడాలంటే , ఈ విభాగం వాడకుండా క్రిందఇవ్వబడిన '''వేరే విధమైన ఉచితం కాని కృతి''' ఎంచుకోండి.</small>
<div class="uploadDetails" style="display:none;" id="detailsNFLogo">
{|
|-
|colspan="2"|క్రిందనివ్వబడిన ఎంపికలలో ఏది ఈ అంశాన్ని బాగా వివరిస్తుంది?
|-
|colspan="2"|<span class="uwObligatory" id="placeholderNFLogoLicense"></span>
|-
|style=""|<span class="uwObligatory">మూలం:</span>
|style=""|<span id="placeholderNFLogoSource"></span><br/><small>(ఎక్కడమీరు ఈకృతిని పొందారో తెలపండి. )</small>
|-
|td colspan="2"|<span class="uwObligatory" id="placeholderNFLogoCheckDedicated"></span>ఈ బొమ్మను సంబంధించిన వ్యాసంయొక్క ప్రధానమైన దృశ్యరూపక గుర్తింపుగా వ్యాసంపై భాగంలో చూపబడుతుంది. <br/><small>ఈ విధమైన వాడుకకి సరిపోయేప్రామాణీకరించిన సముచిత వినియోగ హేతువుల సమాచారం చేర్చబడుతుంది. వేరే విధంగా వాడాలంటే , ఈ విభాగం వాడకుండా క్రిందఇవ్వబడిన ‌ '''వేరే విధమైన ఉచితం కాని కృతి''' ఎంచుకోండి.</small>
|-
|}</div>
|-
|style=""|<span id="placeholderOptionNFPortrait"></span>
|ఇది మరణించిన వ్యక్తి యొక్క '''చారిత్రాత్మక ఛాయాచిత్రము'''<br/>ఇది మరణించిన వ్యక్తి యొక్క చారిత్రాత్మక ఛాయాచిత్రము లేక అటువంటి రూపం. ఆవ్యక్తికి సంబంధించిన వ్యాసంలో ప్రధానమైన దృశ్యరూపక గుర్తింపుగా చూపబడుతుంది.
<div class="uploadDetails" style="display:none;" id="detailsNFPortrait">
{|
|-
|style=""|<span class="uwObligatory">మరణించినతేది:</span>
|style=""|<span id="placeholderNFPortraitDeceased"></span><br/><small>(సాధారణంగా ఇటువంటి ఫైల్ మరణించిన వ్యక్తులకు మాత్రమే వాడవలెను.)</small>
|-
|style=""|<span class="uwObligatory">కృతికర్త:</span>
|style=""|<span id="placeholderNFPortraitAuthor"></span><br/><small>(ఈ బొమ్మ తయారు చేసిందెవరు?)</small>
|-
|style=""|<span class="uwObligatory">Original<br/>ముద్రితమైన వివరము:</span>
|style=""|<span id="placeholderNFPortraitPublication"></span><br/><small>(ఎప్పుడు, ఎక్కడ మరియ ఏ విధంగా ఈ బొమ్మ మొదటి సారి ముద్రితమైంది?)</small>
|-
|ముద్రణ<br/>తేది:
|Date of<br/>publication:
|style=""|<span id="placeholderNFPortraitDate"></span>
|-
|style=""|<span class="uwObligatory">Sourceమూలం:</span>
|style=""|<span id="placeholderNFPortraitSource"></span><br/><small>(whereఎక్కడమీరు exactlyఈకృతిని didపొందారో youతెలపండి. get this file from?)</small>
|-
|colspan="2"|<span class="uwObligatory" id="placeholderNFPortraitCheckDedicated"></span>
|colspan="2"|<span class="uwObligatory" id="placeholderNFPortraitCheckDedicated"></span>This image will be shown as a primary means of visual identification at the top of the article dedicated to the person in question.<br/><small>A standard fair use rationale will be added that matches this type of use. If you plan to use the file for any purpose other than this, please do '''not''' use this section, but the one labelled "other type of non-free work" below.</small>
ఈ బొమ్మను సంబంధించిన వ్యాసంయొక్క ప్రధానమైన దృశ్యరూపక గుర్తింపుగా వ్యాసంపై భాగంలో చూపబడుతుంది. <br/><small>ఈ విధమైన వాడుకకి సరిపోయేప్రామాణీకరించిన సముచిత వినియోగ హేతువుల సమాచారం చేర్చబడుతుంది. వేరే విధంగా వాడాలంటే , ఈ విభాగం వాడకుండా క్రిందఇవ్వబడిన ‌ '''వేరే విధమైన ఉచితం కాని కృతి''' ఎంచుకోండి.</small>
|-
|colspan="2"|ఈ బొమ్మకు ఉచితంగా పంచుకోగల రూపం ఎందుకు కనబడదో తెలపండి.
|colspan="2"|Please explain why a free alternative to this image cannot be found.
|-
|style=""|<span class="uwObligatory">&nbsp;</span>
|style=""|<span id="placeholderNFPortraitReplaceable"></span><br/><small>ఇటీవల మరణించినవారికి సంబంధించినదైతే : మీరు ఇటువంటి బొమ్మలుగల వాళ్లని సంప్రదించి వారు ఉచితంగా పంచుకోగల హక్కులతో విడుదలచేయగలరేమో కనుక్కొనే కనీస ప్రయత్నం చేశారా?<br/> 20 వశతాబ్దపు తొలి నుండి మధ్యవరకు జీవించినవారైతే: సార్వజనీయమైన ఛాయచిత్రాలున్నాయేమో గమనించారా?</small>
|style=""|<span id="placeholderNFPortraitReplaceable"></span><br/><small>For subjects who died recently: have you made a reasonable effort to find people who might possess photographs of this person and might be willing to release one?<br/>For subjects who lived in the early-to-mid 20th century: have you considered if there might be an older photograph that has fallen in the public domain?</small>
|-
|colspan="2"|ఈ విధమైన వాడుక యజమానికి వాణిజ్యపరమైన అవకాశాలకు ఇబ్బంది కలగదని మీరు ఖచ్చితంగా నమ్ముతున్నారో తెలపండి.
|colspan="2"|Please explain why you are confident that our use of the file will not harm any commercial opportunities of its owner.
|-
|style=""|<span class="uwObligatory">&nbsp;</span>
|style=""|<span id="placeholderNFPortraitCommercial"></span><br/><small>We willయజమానికి typicallyవాణిజ్యపరమైన notఆసక్తి useకనకవుంటే a fileలేక if itsమా ownerవాడుక has aదాని potentialవిలువను commercialతగ్గించేదిగా interestవుంటే inసాధారణంగా itsమేము use, andఫైల్ ifవాడము. our use of it would compete with its original market role.</small>
|-
|}</div>
|-
|style=""|<span id="placeholderOptionNFMisc"></span>
|ఇది '''వేరే విధమైన ఉచితం కాని కృతి'''. సముచిత వినియోగానికి సరిపోతుందని నాగట్టి నమ్మకం. <br/>ఈ నకలుహక్కులన్న కృతి పైన తెలిపిన తరగతులలోనికి రాదు.
|This is '''some other kind of non-free work''' that I believe is legitimate Fair Use.<br/>This is a copyrighted work whose use does not fall into any of the classes above. I have read the Wikipedia rules on <span class="fuwOutLink">[[Wikipedia:Non-free content|Non-free content]]</span>, and I will explain how this file meets all of the criteria set out there.
నేను వికీపీడియా నియమాలు '''<span class="fuwOutLink">[[WP:NFC|ఉచితం కాని విషయాలు]]చదివాను </span>''', మరియు నేను ఈ ఫైల్ వాడుక వాటిలో పేర్కొన్న షరతులకు ఏ విధంగా సరిపోతుందో వివరించటానికి సిద్ధంగా వున్నాను.
<div class="uploadDetails" style="display:none;" id="detailsNFMisc">
{|
|-
|colspan="2"|క్రిందనివ్వబడిన ఎంపికలలో ఏది ఈ అంశాన్ని బాగా వివరిస్తుంది?
|colspan="2"|Which of these options describes this item best?
|-
|colspan="2"|<span class="uwObligatory" id="placeholderNFMiscLicense"></span>
|-
|class="uwLegend"|<span class="uwObligatory">Authorకృతికర్త:</span>
|style=""|<span id="placeholderNFMiscAuthor"></span><br/><small>(Who madeబొమ్మ thisతయారు imageచేసిందెవరు?)</small>
|-
|style=""|<span class="uwObligatory">Original<br/>publication:</span>
|style=""|<span id="placeholderNFMiscPublication"></span><br/><small>(Whereఎప్పుడు, whenఎక్కడ andమరియ how wasవిధంగా this imageబొమ్మ firstమొదటి publishedసారి ముద్రితమైంది?)</small>
|-
|ముద్రితమైన<br/>తేది:
|Date of<br/>publication:
|style=""|<span id="placeholderNFMiscDate"></span>
|-
|style=""|<span class="uwObligatory">Sourceమూలం:</span>
|style=""|<span id="placeholderNFMiscSource"></span><br/><small>(whereఎక్కడమీరు exactlyఈకృతిని didపొందారో youతెలపండి. get this file from?)</small>
|-
|colspan="2"| ఈ వ్యాసంలో ఏ విషయానికి ఇది వివరణగా ఉపయోగపడే విధము వివరించండి..
|colspan="2"|Please explain what exact purpose this file will serve in the article.
|-
|style=""|<span class="uwObligatory">&nbsp;</span>
|style=""|<span id="placeholderNFPurpose"></span><br/><small>
|style=""|<span id="placeholderNFPurpose"></span><br/><small>Please be concrete and specific. Don't just copy boilerplate statements from elsewhere. State clearly, in your own words, what this particular image will be doing in this particular article. Your explanation must make it clear why the article would be significantly worse off without this file.</small>
స్పష్టత మరియు ప్రత్యేకించి గుర్తింపులతో కూడిన వివరము తెలపండి. వేరేచోట దొరికే మూస వివరణలు నకలు చేసి అతికించవద్దు. మీ భాషలో ఈ వ్యాసంలో ఈ బొమ్మ పాత్ర వివరించండి . మీ వివరణ ఈఫైల్ లేకపోతే వ్యాస నాణ్యత ఏ విధంగా తగ్గిపోతుందో తెలపాలి.</small>
|-
|colspan="2"|పాఠ్యంతోనే ఈ వాడుక లక్ష్యంఎందుకు సాధించకూడదో తెలపండి.
|colspan="2"|Please explain why this purpose could not be served by text alone.
|-
|style=""|<span class="uwObligatory">&nbsp;</span>
|style=""|<span id="placeholderNFReplaceableText"></span>
|-
|colspan="2"| ఇంకా కనబడని లేకసృష్టించనివేరే ఉచితంగా పంచుకోగల చిత్రాన్ని ఈ వాడుకకు ఎందుకు సరిపోదో తెలపండి.
|colspan="2"|Please explain why this purpose could not be served with an alternative, free illustration that could yet be found or created.
|-
|style=""|<span class="uwObligatory">&nbsp;</span>
|style=""|<span id="placeholderNFReplaceable"></span><br/><small> ఫైల్ మార్చకలగటానికి ఇప్పటికే ఆ కొత్త ఫైల్ వుండాలన్న నియమంలేదు. మార్చవీలున్న ఫైల తయారుచేయటానికి వీలున్నప్పుడు మనము ఉచితం కాని ఫైల్ వాడము. </small>
|style=""|<span id="placeholderNFReplaceable"></span><br/><small>For a file to be deemed replaceable, it is not necessary that a suitable replacement already exists. Even if it is merely possible that a replacement could be created, we will not use the non-free file.</small>
|-
|colspan="2"|ఈ విధమైన వాడుక యజమానికి వాణిజ్యపరమైన అవకాశాలకు ఇబ్బంది కలగదని మీరు ఖచ్చితంగా నమ్ముతున్నారో తెలపండి.
|colspan="2"|Please explain why you are confident that our use of the file will not harm any commercial opportunities of its owner.
|-
|style=""|<span class="uwObligatory">&nbsp;</span>
|style=""|<span id="placeholderNFCommercial"></span><br/><small>Weయజమానికి willవాణిజ్యపరమైన typicallyఆసక్తి notకనకవుంటే use aలేక file ifమా itsవాడుక owner hasదాని aవిలువను potentialతగ్గించేదిగా commercialవుంటే interestసాధారణంగా inమేము its use,ఫైల్ andవాడము. if our use of it would compete with its original market role.</small>
|-
|}
{|style="width:100%" id="NFMinimalitySection"
|-
|colspan="2"| ఉచితం కాని ఫైళ్ల వాడుక కనీసంగానే వుండాలని గుర్తుంచుకోండి. దీని అర్ధాలు:
|colspan="2"|Remember that the use of non-free files must be '''minimal.''' This can mean several things:
 
<small>
*ఒక వ్యాసానికి లేక విషయానికి అవసరమైనదానికంటే ఎక్కువ ఫైళ్లు వాడవద్దు
*Don't use more files per article/topic than necessary
*అవసరమైనదానికంటే ఎక్కువ వ్యాసాలలో అదే ఫైల్ వాడవద్దు.
*Don't use the same file in more articles than necessary
*అవసరమైనదానికంటే ఒక కృతి యొక్క పెద్దభాగాలను వాడవద్దు.
*Don't use larger excerpts of a single work than necessary
*అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువ విభాజత గల బొమ్మలు వాడవద్దు.</small>
*Don't use images of higher resolution than necessary</small>
 
అందువలన, ఈ ఫైల్ వాడుక ఎందుకని కనీసఅవసరాలకు మాత్రమే అని వివరించండి..
|-
|class="uwLegend"|<span class="uwObligatory">&nbsp;</span>
|style=""|<span id="placeholderNFMinimality"></span>
|-
|colspan="2"| ప్రత్యేక మూలము మరియు లైసెన్స్ షరతులు (ఐచ్ఛికం)
|-
|class="uwLegend"|&nbsp;
|style=""|<span id="placeholderNFExtraLicense"></span>
|-
|}
{|style="width:100%" id="ఇతర వివరము"
|-
|colspan="2"|ఈ ఫైల్ గురించి ఏదైనా ఇతర వివరాలు తెలపండి?
|-
|class="uwLegend"|&nbsp;
|style=""|<span id="placeholderAnyOther"></span>
|-
|colspan="2"|<div id="fuwSubmitHost"><div id="fuwSubmit" style="border:1px solid green;margin:0.5em;padding:0.5em;">
<div id="EditSummaryDiv" style="display:none;">
{|
|class="uwLegend"|మార్పు సారాంశం:
|<span id="placeholderEditSummary"></span><br/><small>ఈ ఫైల్ ని తిరగరాస్తున్నందుకు కారణాన్ని క్లుప్తంగా వివరించండి. ఇది ఫైల్ వివరణ పేజీ లో భద్రపరచబడదు కాని చరితంలో చూపెట్టబడుతుంది. </small>
|}
</div>
<div id="sendToCommons">
{|
|style="width:12em;"|<span id="placeholderCommonsButton"></span>
|'''అవును''', నేను ఈ ఫైల్ ను అన్ని వికీమీడియా ప్రాజెక్టులలో అన్ని భాషలలో వెంటనే అందుబాటులోకి రావాలని కోరుతున్నాను. '''వికీమీడియా కామన్స్''' లో ఎక్కిస్తాను. <br/><small>ఈ బొత్తాం నొక్కితే మీరు కామన్స్ లని పేజీకి తరలింపబడుతారు,. ఇది మీకు <span class="fuwOutLink">[[WP:SUL|ఏకీకృతమైన ఖాతా]]</span> వుంటే లేక అక్కడ ఖాతా ద్వారా ప్రవేశించివుంటేనే పనిచేస్తుంది. మీరు లోనికి ప్రవేశించినదీలేనిది <span class="fuwOutLink" id="commonsLoginLink">[[:commons:Special:UserLogin|ఇక్కడ]] చూడండి.</span></small>
|}
</div>
{|
|style="width:12em;"|<span id="placeholderSubmitButton"></span>
|<span id="fuwSubmitText">'''No''', I want to upload this file locally.<br/><small>This way it can be used only on the English Wikipedia. We urge you to upload it to the Commons unless there is a very good reason for it to stay local. Often such local files are copied to the Commons for use elsewhere and deleted locally, requiring extra work for other volunteers. If you do ''not'' want your file to be copied to Commons and deleted locally, consider adding the {{tl|Keep local}} tag.</small></span>
|-
|<span id="placeholderResetButton1"></span>
|Reset this form and start over.
|}
</div></div>
|-
|}</div>
|-
|}</div>
|-
|style=""|<span id="placeholderOptionNoGood"></span>
|'''This file doesn't fit any of the categories above.''' <br/>This file doesn't seem to fall into any of the classes above, or I am not certain what its status is. I found this file somewhere, but I don't really know who made it or who owns it.
<div class="uploadWarning" style="display:none;" id="warningNoGood">
Well, we're very sorry, but if you're not sure about this file's copyright status, or if it doesn't fit into any of the groups above, then:
 
<big>'''Please don't upload it.'''</big>
 
Really, please don't. Even if you think it would make for a great addition to an article. We really take these copyright rules very seriously on Wikipedia. Note that media is ''assumed'' to be fully-copyrighted unless shown otherwise; the burden is on the uploader.
 
In particular, please don't upload:
*any file you simply found on some website, without knowing who its author or copyright owner is.
*any file you found somewhere, even if you have good reason to believe it has a copyright owner who would not mind us using it, but you don't have an explicit licensing statement from them.
*any file that was released for publicity purposes by its owners but doesn't have a fully-free license for free re-use for all purposes.
*any file credited to a commercial image agency, such as Reuters, AP or Getty Images. Such files normally cannot
 
అందువలన, ఈ ఫైల్ వాడుక ఎందుకని కనీసఅవసరాలకు మాత్రమే అని వివరించండి..
In view of this, please explain how the use of this file will be minimal.
|-
|class="uwLegend"|<span class="uwObligatory">&nbsp;</span>
|style=""|<span id="placeholderNFMinimality"></span>
|-
|colspan="2"| ప్రత్యేక మూలము మరియు లైసెన్స్ షరతులు (ఐచ్ఛికం)
|colspan="2"|Special source and license conditions (optional)
|-
|class="uwLegend"|&nbsp;
|-
|}
{|style="width:100%" id="AnyOtherInfoఇతర వివరము"
|-
|colspan="2"|ఈ ఫైల్ గురించి ఏదైనా ఇతర వివరాలు తెలపండి?
|colspan="2"|Any further relevant information about this file?
|-
|class="uwLegend"|&nbsp;
<div id="EditSummaryDiv" style="display:none;">
{|
|class="uwLegend"|Editమార్పు summaryసారాంశం:
|<span id="placeholderEditSummary"></span><br/><small>ఈ ఫైల్ ని తిరగరాస్తున్నందుకు కారణాన్ని క్లుప్తంగా వివరించండి. ఇది ఫైల్ వివరణ పేజీ లో భద్రపరచబడదు కాని చరితంలో చూపెట్టబడుతుంది. </small>
|<span id="placeholderEditSummary"></span><br/><small>A brief description of why you are overwriting this file. This will not be saved on the description page, but will be shown in its edit history.</small>
|}
</div>
{|
|style="width:12em;"|<span id="placeholderCommonsButton"></span>
|'''అవును''', నేను ఈ ఫైల్ ను అన్ని వికీమీడియా ప్రాజెక్టులలో అన్ని భాషలలో వెంటనే అందుబాటులోకి రావాలని కోరుతున్నాను. '''వికీమీడియా కామన్స్''' లో ఎక్కిస్తాను. <br/><small>ఈ బొత్తాం నొక్కితే మీరు కామన్స్ లని పేజీకి తరలింపబడుతారు,. ఇది మీకు <span class="fuwOutLink">[[WP:SUL|ఏకీకృతమైన ఖాతా]]</span> వుంటే లేక అక్కడ ఖాతా ద్వారా ప్రవేశించివుంటేనే పనిచేస్తుంది. మీరు లోనికి ప్రవేశించినదీలేనిది <span class="fuwOutLink" id="commonsLoginLink">[[:commons:Special:UserLogin|ఇక్కడ]] చూడండి.</span></small>
|'''Yes''', I want this file to be immediately available in all Wikimedia projects, in all languages. I will upload it on the '''Wikimedia Commons'''. <br/><small>Clicking this button will redirect you to a page on Commons. This will only work if you are already logged in there, which is likely the case if you have a <span class="fuwOutLink">[[WP:SUL|unified account]]</span>. Check <span class="fuwOutLink" id="commonsLoginLink">[[:commons:Special:UserLogin|here]]</span> to see if you are logged in.</small>
|}
</div>
"https://te.wikipedia.org/wiki/ప్రత్యేక:MobileDiff/936280" నుండి వెలికితీశారు

మార్గదర్శకపు మెనూ