భారత అర్థశాస్త్రము

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
భారత అర్థశాస్త్రము, 1958 ముద్రణ కాపీ ముఖచిత్రం.

సి.ఆర్.రెడ్డిగా ప్రసిద్ధుడైన డాక్టర్ కట్టమంచి రామలింగారెడ్డి (1880 - 1951) ప్రతిభావంతుడైన సాహితీవేత్త, విద్యావేత్త, పండితుడు, వక్త, రచయిత, హేతువాది.ఆదర్శవాది, రాజనీతిజ్ఞుడు. ఇది ఆయన రచించిన అర్థశాస్త్ర గ్రంథము.

ఇది రెండుభాగాలుగా రచించబడినది. వీనిని కాళహస్తి తమ్మారావు అండ్ సన్స్ 1958 లో ముద్రించారు.

మొదటి భాగము[మార్చు]

 • మొదటి ప్రకరణము :
  • అర్థాభ్యుదయమునకు ధర్మప్రవర్తన ఆధారము
 • రెండవ ప్రకరణము :
  • వాంచలు పురోభివృద్ధికి గారణములుకాన ననుగ్రహింపదగినవి
  • వాంచా స్వభావము
 • మూడవ ప్రకరణము :
  • అర్థలక్షణము
 • నాల్గవ ప్రకరణము :
  • మూల్యలక్షణము
  • విలువకును వెలకునుగల సామ్యము
  • మూల్యము ఏకవస్తు గర్భితము గాదు
  • మూల్యము - ప్రయోజనము - రాశి వీనియందలి యన్యోన్యక్రమములు
  • మూల్యవిషయమైన విస్తారవ్యాఖ్యానము
  • వాంచలకు యత్నములకు నుండు పరస్పరత
  • రాశి, ప్రయోజనము, మూల్యము, శ్రమ ఇవి పరస్పరాశ్రయములు
  • అర్థశాస్త్రములోని ముఖ్యభాగములు
 • ఐదవ ప్రకరణము :
  • వాంఛలకును యత్నములకును నుండు సంబంధములు వాంఛలా ప్రయత్నములా యాద్యములు
  • రాశి - మమత - తృప్తి
 • ఆరవ ప్రకరణము :
  • గిరాకి యతిశయించెననుట కర్థము
  • గిరాకికి ధరలకు నుండు సామ్యము
 • ఏడవ ప్రకరణము :
  • వాంఛలయొక్క అనగా గిరాకియొక్క హెచ్చుతగ్గుజాడలు
 • ఎనిమిదవ ప్రకరణము
  • కాలప్రభావము
  • ఆర్థికన్యాయముల స్వభావము
 • తొమ్మిదవ ప్రకరణము
  • మూల్యము - ప్రయోజనము
  • వినియోజక శేషము
  • ఆవరణ మాహాత్మ్యము
  • ఆవరణము
  • ఉదహరణాదులు
  • ప్రయోజనమును ధరలచే గొలుచుట కష్టతరముగను సత్యదూరముగను జేయు హేతువులు
 • పదియవ ప్రకరణము :
  • ఉత్పత్తికి మూలాధారములు
  • నైసర్గిక స్వభావములు
  • శీతోష్ణస్థితి
  • ప్రకృతులు పారాపారములని రెండువిధములు
  • గనులు
  • అడవులు
  • కొండలు
  • సముద్రములు
  • అధిక సమహీనవృద్ధి న్యాయములు
  • ఈ న్యాయముల కింకొక నిర్వచనము
  • హీనవృద్ధి న్యాయముయొక్క ప్రభావము
  • హీనవృద్ధికి బ్రతికూలములైన హేతువులు
  • మాంసభక్షణము
  • ప్రజావృద్ధి
  • అధివృద్ధి న్యాయము
  • సంకేత నామములు
 • పదునొకండవ ప్రకరణము :
  • శ్రమవర్గు - పురుషకారము
  • పురుషకారము హీనముగా నెంచుట దగదు
  • పౌరుషహీనతకు స్వప్రయోజన వరత్వము కారణము
  • సంఘపరత పౌరుషోద్దీపకంబు
  • శ్రమయర్థముల సమకూర్చు విధంబులు
  • ప్రత్యక్ష పరోక్ష ఫలంబులు
  • కాలప్రభావము
  • దీర్ఘదర్శిత్వము దమము ధైర్యము అర్థార్జన కారణములు
  • మూలధనము
  • దీర్ఘదర్శిత్వము నాగరికుల లక్షణము
  • సార్థక నిరర్థక శ్రమలు
  • వినియోగమునకు నవసరమైన క్రియలన్నియు సార్థకములే
  • సార్థదేశార్థక్రియలు
  • ఉంఛవృత్తి
 • పండ్రెండవ ప్రకరణము :
  • నిర్వచనము
  • మూలధనోత్పత్తి
  • మూలార్థసిద్ధికి హేతువులైన ధర్మగుణంబులు
  • మూలధన ప్రవృత్తి
  • కాలప్రభావ విమర్శనము
  • మూలధనము మూడురెఱంగుల నర్థము నుద్దీపింపజేయు
  • చలాచల మూలధనములు
  • అచల మూలధనములు
  • భూమినేమాత్రము మూలధనమననగును
 • అధికపాఠము :
  • మూలధనము
  • అర్థము, మూలార్థము వీనికింగల వ్యత్యాసము
 • పదమూడవ ప్రకరణము :
  • ఆర్థికయుగములు - మృగయాయుగము
  • పాశుపాల్య యుగము
  • వ్యవసాయ మహాయుగము
  • పరివర్తన కళాయుగము
  • ఆధునిక నీతులు
  • ప్రవృత్తి నివృత్తి మార్గములు
  • మతములకు నార్థికస్థితి లాద్యములు
  • యుగక్రమమనగా నేమి
 • పదునాల్గవ ప్రకరణము :
  • సమర్థత నతిశయింపజేయు మార్గములు
  • ప్రకృతి
  • గనులు
  • మూలధనము
  • యానసౌకర్యమువలని ప్రయోజనములు.
 • పదునైదవ ప్రకరణము :
  • యంత్రకళలు
  • మనదేశములోని యంత్రకళల ప్రకృతపుస్థితి
  • యంత్రరూపమైన మూలధనప్రవృత్తి దెలుపు సంగతులు
  • జనపనార యంత్రములు
  • కాకితములు
  • యంత్రకళలవలన ప్రజకు మేలా కీడా
  • వృద్ధియొక్క లక్షణము
  • యంత్రములకు బ్రవేశములేని వృత్తులు
  • సౌఖ్యస్వభావము
  • యంత్రకళలచే జీతగాండ్రకు తటస్థించు సుఖదుఃఖములు
  • ఈ చర్యచే స్ఫుటములగు విషయములు.
  • వస్త్రరచనోపకరణములు
  • సంకేతనామములు
 • పదునాఱవ ప్రకరణము :
  • కర్మకరుల శక్తియుక్తులు
  • పారంపర్యప్రాప్తమగు శరీరబలము
  • జపానీయుల విజృంభణము
  • జాతిగుణంబులు
  • కర్మతత్త్వ విచారణ
  • మనకార్యములు మనలనేగాక సంఘముంగూడ జెందుననుట న్యాయము
  • ధర్మమునకు నాశ్రయము సంఘము
  • హిందూజాతియొక్క క్షీణతకు గారణములు
  • ఇంగ్లీషువారి పద్ధతి - హిందువుల ఆచారము
  • ఫ్యాక్టొరీ చట్టములు
  • ఆవేశన నిబంధనలు

రెండవ భాగము[మార్చు]

 • మొదటి ప్రకరణము :
  • వృత్తుల పరిమాణము - గ్రామ్యపద్ధతి
  • ఐరోపియనుల గృహజీవనము
  • హిందువులలో గ్రామ్యపద్ధతి ప్రముఖంబుగనుంట కింకను హేతువులెవ్వియనిన
  • వైవాహికాద్యాచారముల యుత్పత్తి
  • గ్రామ్యపద్ధతి నుద్ధరించు కారణములు
  • వాణిజ్యోత్పత్తులితరేతరాశ్రయములు
  • గ్రామ్యవ్యవహారములవలన, గలుగు కీడులు
  • భిన్నవృత్తులు
  • క్రియాపరిచ్ఛేదము
  • గ్రామ్యపద్ధతి స్వాతంత్ర్యార్గళము
  • గ్రామ్యపద్ధతిలో జనులకు స్వతంత్రత లేదనుటకు నిదర్శనములు
  • మామూలు జీతములు విధులు నేర్పడియుండుట
 • రెండవ ప్రకరణము :
  • వృత్తుల పరిమాణము - ఇతరపద్ధతులు - శ్రేణిపద్ధతి
  • శ్రేణుల ముఖ్యలక్షణములు
  • పరతంత్ర పద్ధతులు
  • నివేశనవృత్తి
  • ఆవేశనవృత్తి
  • శ్రమవిశ్లేషణము, తత్పరిమితియు
 • మూడవ ప్రకరణము :
  • ఆధునిక వృత్తినిర్మాణములందలి సామాన్య లక్షణములు - నిరర్గళ స్పర్ధ
  • జాతిభేదమువలని కీడులు
  • స్పర్ధయొక్క నిర్వచనము
  • శ్రమకరులస్పర్ధ
  • మూలధనస్పర్ధ
  • మనశ్శ్రమకరులస్పర్ధ
  • స్పర్ధవలని లాభనష్టములు
  • పాశ్చాత్యుల ప్రయత్నము - హిందువుల దుస్థితి
  • పశ్చిమఖండములలో స్పర్ధ పరిణమించిన క్రమము.
 • నాల్గవ ప్రకరణము :
  • ఆధునికవృత్తి నిర్మాణములందలి సామాన్య లక్షణములు - శ్రమవిశ్లేషము - విశ్లేషము సామర్ధ్యాతిశయకరము
  • శ్రమవిశ్లేషమున కనుకూలించు సమయములు
  • శ్రమవిశ్లేషము వలని లాభములు
  • శ్రమవిశ్లెషము వలని నష్టములు
 • ఐదవ ప్రకరణము :
  • వ్యవహార నిర్మాతలు
  • వ్యవహారముల విస్తరించుట
  • ఈ వ్యాప్తిచేనైన మాఱుపాటులెవ్వియనిన
  • నాణెము
  • సంభూయ సముత్థానములు
  • సంభూయ సముత్థాన నిర్మాణము
 • ఆరవ ప్రకరణము :
  • సంశ్లేష విధానములు
  • సంఘీభావ తత్త్వము
  • బలాత్కార సంశ్లేష
  • స్వతంత్ర సంశ్లేష
  • వ్యక్తివాదము
  • సమిష్టివాదము
  • వ్యక్తిసమిష్టివాదులకుండు పరస్పరమైత్రి యేమనగా
  • అమితస్పర్థ - అనిరోధస్వామ్యము
  • సమిష్టికి నాయకత్వంబు గుదుల్పవలయననువారల వర్గంబులెవ్వియన
 • అధిక ప్రకరణము
  • న్యాయశబ్ద నిర్వచనము
  • ఈ త్రివిధన్యాయములకు మరియొక యంతరము
  • ఈ మూడు న్యాయములకుంగల మరియొక భేదము
  • సామాన్య సమిష్టివాదుల యుత్తరము
  • ప్రభుమార్గ సమిష్టివాదుల యుత్తరము
 • ఏడవ ప్రకరణము :
  • విస్తారవ్యాపారములు
  • మూలధన సంశ్లేషణ
  • సంభూయ సముత్థానముల యొక్క గుణములు
  • ఇంక లోపములు
  • హిందూదేశములోని జాయింటు ష్టాకు కంపెనీలు
  • విస్తారవ్యాపారము
  • స్థానసాంగత్యము - స్థానసాంగత్యముంబుట్టించు హేతువులెవ్వియనిన
  • స్థానసాంగత్యమువలని గుణములెవ్వియనిన
  • విస్తారశాలలు
  • సవిస్తరతను మితమునొనర్చు హేతువులు
  • వణ్యసౌలభ్యమునకు విధానములైన స్వభావము లెవ్వియనిన
  • విస్తారశాలలు ప్రభవిల్లు వృత్తులు
 • ఎనిమిదవ ప్రకరణము :
  • ఆర్థికమాత్సర్యముచే బుట్టు ననర్థములు
  • ఆర్థికక్షోభలు
  • అధికోత్పత్తి క్షోభ
  • అత్యుత్పత్తివలని యపాయములు
  • అల్పోత్పత్తిచే గలుగు నపాయంబులు
  • కొన్ని క్షోభల చరిత్రము
  • 1825 వ సంవత్సరంపు మహాక్షోభ
  • క్షోభల సామాన్యలక్షణములు
  • ఖండాఖండక్షోభలు
  • క్షోభలయొక్క యొకలక్షణము - వెలలువ్రలుట
  • క్షోభలు వ్యక్తిస్థితిచే సంభవించునవియను వాదప్రకారము
 • తొమ్మిదవ ప్రకరణము :
  • స్పర్థను రద్దువఱచు తంత్రములు - మాత్సర్యము నిరోధింపజేయు వ్యవహారముల పద్ధతులు
  • వ్యవహారసమాజములు ధర్మసంధిజేసికొనుట ట్రస్టులునాబడు ధర్మసంధులు
  • సంధిసంఘము లేర్పడుటకు గారణములు
  • ధర్మసంఘచోదకుల ప్రవర్తన
  • రాజ్యాంగమువారు ధర్మసంధుల బంధింపజూచుట
  • ఈ యుపాఖ్యానము యొక్క యాదేశమేమనిన
  • ట్రస్టులచే గలుగజాలిన లాభంబులెవ్వియనిన
  • ట్రస్టుల దౌష్ట్యమును వారించుటకు జేయబడిన క్రియలెవ్వియనిన
  • ధర్మసంధి సంఘములంగూర్చి సమష్టివాదు లుపన్యసించు ప్రకారము
  • ఇంగ్లాండులో సంధి సంఘములు ప్రబలకుండుట
  • అన్యోన్యతా (కో ఆపరేషన్) పద్ధతులు
  • ఇమ్మూడు జాతులకునుండు పరస్పరమైత్రి యెట్టిదనిన
  • ఇక వీరికుండు శత్రుత్వము
  • నిక్కమైన యన్యోన్యతా పద్ధతియొక్క ముఖ్యలక్షణములెవ్వియన
  • పరస్పర సముదాయముల చరిత్రము
  • వినియోజకాన్యోన్య సంఘములు
  • ఇంగ్లాండులోగాక తక్కిన పశ్చిమదేశములలోని కో ఆపరేటివ్ సంఘముల చరిత్రములు
  • కో ఆపరేటివ్ ఉత్పత్తిశాలలు
  • కో ఆపరేషన్ వలన జనసంఘమునకుగల్గు శ్రేయస్సులు
  • స్పర్థను నిరోధింపజూచుట యననేమి?
  • ఏయార్థికస్థితియందుగాని మూడువిధములైన స్పర్థలు శాశ్వతములు
  • అన్యోన్యతాపద్ధతియొక్క ముఖ్యగుణంబులన్నవో

బయటి లింకులు[మార్చు]

Wikisource
Wikisource
తెలుగువికీసోర్స్ నందు ఈ వ్యాసమునకు సంబంధించిన మూల పాఠ్యము(లు) లేక మాధ్యమము(లు) కలవు: