మాడ్యూల్ చర్చ:Convert/documentation/conversion data

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

సవరించడంలో సమస్య[మార్చు]

క్రింది విధంగా అనువదించిన తర్వాత భద్రపరచడంలో మొదటి వరుస(మార్చని దగ్గర) లూవా దోషం (లోపం: Lua error at line 1: unexpected symbol near '{'.) చూపెడుతున్నది. --అర్జున (చర్చ) 09:35, 23 ఆగస్టు 2019 (UTC)Reply[ప్రత్యుత్తరం]

Length[మార్చు]

Unit code Symbol US symbol Scale Extra Name Plural name US name US plural name Prefix Default Link
admi nmi (admiralty) 1853.184 admiralty mile కిమీ మై Nautical mile
AU AU 149,597,870,700 astronomical unit కిమీ మై Astronomical unit
Brnmi (Brit) nmi 1853.184 British nautical mile కిమీ మై Nautical mile
bu ~bu 1/330 bu bu మిమి Japanese units of measurement#Length
ch ch 20.1168 chain అ మై Chain (unit)
chlk [[Chain (unit)|ch]] 20.1168 [[Chain (unit)|chain]] అ మై
chain ~chain 20.1168 chain అ మై Chain (unit)
chainlk ~[[Chain (unit)|chain]] 20.1168 [[Chain (unit)|chain]] అ మై
dpcm dot/cm 1/0.01 invert dot/cm dot/cm డిపిఐ Dots per inch
dpi DPI 1/0.0254 invert DPI DPI పిచ్ Dots per inch
fathom ~fathom 1.8288 fathom అ మీ Fathom
foot ft 0.3048 foot foot మీ Foot (unit)
ft ft 0.3048 foot feet మీ Foot (unit)
furlong ~furlong 201.168 furlong అ మై Furlong
Gly Gly 9.4607304725808e24 gigalight-year Mpc Light-year#Definitions
Gpc Gpc 3.0856775814671916e25 gigaparsec Gly Parsec#Megaparsecs and gigaparsecs
hand h 0.1016 hand hand అం సెమీ Hand (unit)
in in 0.0254 inch inches మిమీ Inch
inabbreviated in 0.0254 in in మిమీ Inch
kly kly 9.4607304725808e18 kilolight-year pc Light-year#Definitions
kpc kpc 3.0856775814671916e19 kiloparsec kly Parsec#Parsecs and kiloparsecs
LD LD 384,403,000 lunar distance కిమీ మై Lunar distance (astronomy)
league ~league 4828.032 league కిమీ League (unit)
ly ly 9.4607304725808e15 light-year ఎయు Light-year
m m 1 metre meter SI v > 0 and v < 3 ! ftin ! ft Metre
mi mi 1609.344 mile కిమీ Mile
mil ~mil 0.0000254 mil అంగుళంలో వేయివంతు Thousandth of an inch
Mly Mly 9.4607304725808e21 megalight-year kpc Light-year#Definitions
Mpc Mpc 3.0856775814671916e22 megaparsec Mly Parsec#Megaparsecs and gigaparsecs
NM NM 1852 nautical mile కిమీ మై Nautical mile
nmi nmi 1852 nautical mile కిమీ మై Nautical mile
oldUKnmi nmi 1853.184 nautical mile కిమీ మై Nautical mile
oldUSnmi nmi 1853.24496 nautical mile కిమీ మై Nautical mile
pc pc 3.0856775814671916e16 parsec ly Parsec
perch ~perch 5.0292 perch perches అ మీ Rod (unit)
pitch *μm 1e-6 μm μm డిపిఐ Dots per inch
pole ~pole 5.0292 pole అ మీ Rod (unit)
pre1954U.S.nmi (pre‑1954 U.S.) nmi 1853.24496 (pre-1954 U.S.) nautical mile కిమీ మై Nautical mile
pre1954USnmi (pre‑1954 US) nmi (pre‑1954 U.S.) nmi 1853.24496 (pre-1954 US) nautical mile (pre-1954 U.S.) nautical mile కిమీ మై Nautical mile
rd rd 5.0292 rod అ మీ Rod (unit)
royal cubit cu 0.524 royal cubit మిమి Royal cubit
rtkm km 1000 route kilometre route kilometer మై Kilometre
rtmi mi 1609.344 route mile కిమీ Mile
shaku ~shaku 10/33 shaku shaku m Shaku (unit)
sm sm 1.70180 smoot m Smoot (unit)
smi mi 1609.344 statute mile కిమీ Statute mile
solar radius R 695700e3 solar radius solar radii కిమీ Solar radius
sun ~sun 1/33 sun sun mm Japanese units of measurement#Length
thou ~thou 0.0000254 thou thou అంగుళంలో వెయ్యవభాగము Thousandth of an inch
verst ~verst 1066.8 verst కిమీ మై Verst
yd yd 0.9144 yard మీ Yard
μin μin 0.0000000254 microinch microinches nm SI prefix#Non-metric units
Å Å 0.0000000001 ångström అం Ångström
Hz Hz 1/299,792,458 invert hertz hertz SI మీ Hertz
-ft-frac =అడుగు link = Fracture gradient
-in-stiff =అంగుళం link = Stiffness
-m-frac =m link = Fracture gradient
-m-stiff =m link = Stiffness
100km =కిమీ multiplier = 100
admiralty nmi =oldUKnmi
angstrom
au =AU symbol = au
feet =అ
hands =hand
inch =అం
light-year =ly
meter =మీ sp=us
meters =మీ sp=us
metre =మీ
metres =మీ
micrometre =మై.మీ
micron =మైక్రాన్ default = μin
mile =మై
miles =మై
parsec =pc
rod =rd
smoot =sm
uin =μin
yard =గ
yards =గ
yds =గ

Second attempt[మార్చు]

Tried again with only length related changes. Change need to be done for symbol, name, name plural only. Trying to resolve issues by requesting help from enwiki colleagues.--అర్జున (చర్చ) 01:39, 4 ఫిబ్రవరి 2021 (UTC)Reply[ప్రత్యుత్తరం]

Fixed the issue. Completed localisation for length in metre, kilometre, mile units. Others to be done similarly. Please see Transwiki guide and translate link. --అర్జున (చర్చ) 05:43, 4 ఫిబ్రవరి 2021 (UTC)Reply[ప్రత్యుత్తరం]