ముస్లిం శాస్త్రవేత్తలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ముస్లిం శాస్త్రవేత్తలు

ముస్లిం ప్రపంచంలో శాస్త్రాలు శాస్త్రీయ చరిత్రలో పాత్రను పోషించాయి. ముస్లిం ప్రపంచానికి చెందిన అనేక శాస్త్రజ్ఞులు మానవాళికి సేవ చేసారు.

ముస్లిం శాస్త్రజ్ఞుల జాబితా :

ఖగోళ శాస్త్రజ్ఞులు, ఖగోళ భౌతిక శాస్త్రవేత్తలు[మార్చు]

రసాయనిక శాస్త్రజ్ఞులు, అల్కెమిస్టులు[మార్చు]

విత్త శాస్త్రవేత్తలు, సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు[మార్చు]

భౌగోళిక శాస్త్రజ్ఞులు, భూ-శాస్త్రవేత్తలు[మార్చు]

గణిత శాస్త్రజ్ఞులు[మార్చు]

Further information: Islamic mathematics: Biographies

నాడీ శాస్త్రజ్ఞులు, మానసిక శాస్త్రజ్ఞులు[మార్చు]

Physicians, Surgeons[మార్చు]

భౌతిక శాస్త్రజ్ఞులు[మార్చు]

రాజకీయ శాస్త్రవేత్తలు[మార్చు]

ఇతర శాస్త్రాల శాస్త్రజ్ఞులు, కనుగొన్నవారు[మార్చు]

ఇవీ చూడండి[మార్చు]

మూలాలు[మార్చు]

 1. Defined Ahad's Sphere of the Sun[1] Archived 2008-12-27 at the Wayback Machine
 2. Peter Bond, Obituary: Lt-Gen Kerim Kerimov, The Independent, 7 April 2003.
 3. Betty Blair (1995), "Behind Soviet Aeronauts", Azerbaijan International 3 (3).
 4. Farouk El-Baz: With Apollo to the Moon Archived 2008-02-21 at the Wayback Machine, IslamOnline interview
 5. Essam Heggy: Into the Heart of Mars Archived 2007-09-10 at the Wayback Machine, IslamOnline interview
 6. John Warren (2005). "War and the Cultural Heritage of Iraq: a sadly mismanaged affair", Third World Quarterly, Volume 26, Issue 4 & 5, p. 815-830.
 7. Dr. A. Zahoor (1997). JABIR IBN HAIYAN (Geber) Archived 2008-06-30 at the Wayback Machine. University of Indonesia.
 8. 8.0 8.1 Paul Vallely. How Islamic inventors changed the world Archived 2015-12-29 at the Wayback Machine, The Independent
 9. All Nobel Laureates in Chemistry, Nobel Prize
 10. Jawed A. Mohammed PhD and Alfred Oehlers (2007), Corporate social responsibility in Islam Archived 2008-02-04 at the Wayback Machine, School of Business, Auckland University of.
 11. Franz Rosenthal (1950). "Al-Asturlabi and as-Samaw'al on Scientific Progress", Osiris 9, p. 555-564 [559].
 12. 12.0 12.1 12.2 Akbar S. Ahmed (1984). "Al-Beruni: The First Anthropologist", RAIN 60, p. 9-10.
 13. Zafarul-Islam Khan, At The Threshold Of A New Millennium – II, The Milli Gazette.
 14. Akbar Ahmed (2002). "Ibn Khaldun’s Understanding of Civilizations and the Dilemmas of Islam and the West Today", Middle East Journal 56 (1), p. 25.
 15. 15.0 15.1 15.2 H. Mowlana (2001). "Information in the Arab World", Cooperation South Journal 1.
 16. Mohamad Abdalla (Summer 2007). "Ibn Khaldun on the Fate of Islamic Science after the 11th Century", Islam & Science 5 (1), p. 61-70.
 17. Salahuddin Ahmed (1999). A Dictionary of Muslim Names. C. Hurst & Co. Publishers. ISBN 1-85065-356-9.
 18. 18.0 18.1 Dr. S. W. Akhtar (1997). "The Islamic Concept of Knowledge", Al-Tawhid: A Quarterly Journal of Islamic Thought & Culture 12 (3).
 19. I. M. Oweiss (1988), "Ibn Khaldun, the Father of Economics", Arab Civilization: Challenges and Responses, New York University, ISBN 0-88706-698-4.
 20. Jean David C. Boulakia (1971), "Ibn Khaldun: A Fourteenth-Century Economist", The Journal of Political Economy 79 (5): 1105-1118.
 21. Mahbub ul Haq (1995), Reflections on Human Development, Oxford University Press, ISBN 0-19-510193-6.
 22. Amartya Sen (2000), "A Decade of Human Development", Journal of Human Development 1 (1): 17-23.
 23. Paula A. Monopoli, "The Global Advancement Of Women: Barriers And Best PracticesForeword", University of Maryland's Law Journal on Race, Religion, Gender and Class 6 (273): 273-280.
 24. Expanding Microcredit in India: A Great Opportunity for Poverty Alleviation Archived 2012-02-08 at the Wayback Machine, Grameen Dialogue.
 25. S. Nomanul Haq, "Islam", in Dale Jamieson (2001), A Companion to Environmental Philosophy, pp. 111-129 [119-129], Blackwell Publishing, ISBN 1-4051-0659-X.
 26. [http://www.britannica.com/eb/article-9051339 Mas'udi, al-." Encyclopædia Britannica, 2006.
 27. L. Gari (2002), "Arabic Treatises on Environmental Pollution up to the End of the Thirteenth Century", Environment and History 8 (4), pp. 475-488.
 28. Solomon Gandz (1936), "The sources of al-Khwarizmi's algebra", Osiris I, p. 263–277."
 29. Serish Nanisetti, Father of algorithms and algebra Archived 2007-10-01 at the Wayback Machine, The Hindu, June 23, 2006.
 30. O'Connor, John J.; Robertson, Edmund F., "Abu'l Hasan ibn Ali al Qalasadi", MacTutor History of Mathematics archive, University of St Andrews.
 31. Zadeh, L.A. (1965) "Fuzzy sets", Information and Control, 8, 338-353.
 32. Professor Lotfi A. Zadeh, University of California, Berkeley
 33. 33.0 33.1 Nurdeen Deuraseh and Mansor Abu Talib (2005), "Mental health in Islamic medical tradition", The International Medical Journal 4 (2), p. 76-79.
 34. Amber Haque (2004), "Psychology from Islamic Perspective: Contributions of Early Muslim Scholars and Challenges to Contemporary Muslim Psychologists", Journal of Religion and Health 43 (4): 357-377 [375].
 35. Saoud, R. "The Arab Contribution to the Music of the Western World" (PDF). Retrieved 2007-01-12.
 36. 36.0 36.1 Amber Haque (2004), "Psychology from Islamic Perspective: Contributions of Early Muslim Scholars and Challenges to Contemporary Muslim Psychologists", Journal of Religion and Health 43 (4): 357-377 [361]
 37. Amber Haque (2004), "Psychology from Islamic Perspective: Contributions of Early Muslim Scholars and Challenges to Contemporary Muslim Psychologists", Journal of Religion and Health 43 (4): 357-377 [362]
 38. 38.0 38.1 Ibrahim B. Syed PhD, "Islamic Medicine: 1000 years ahead of its times", Journal of the Islamic Medical Association, 2002 (2), p. 2-9 [7].
 39. 39.0 39.1 Amber Haque (2004), "Psychology from Islamic Perspective: Contributions of Early Muslim Scholars and Challenges to Contemporary Muslim Psychologists", Journal of Religion and Health 43 (4): 357-377 [363].
 40. 40.0 40.1 40.2 40.3 Martin-Araguz, A.; Bustamante-Martinez, C.; Fernandez-Armayor, Ajo V.; Moreno-Martinez, J. M. (2002). "Neuroscience in al-Andalus and its influence on medieval scholastic medicine", Revista de neurología 34 (9), p. 877-892.
 41. Omar Khaleefa (Summer 1999). "Who Is the Founder of Psychophysics and Experimental Psychology?", American Journal of Islamic Social Sciences 16 (2).
 42. Muhammad Iqbal, The Reconstruction of Religious Thought in Islam, "The Spirit of Muslim Culture"
 43. S Safavi-Abbasi, LBC Brasiliense, RK Workman (2007), "The fate of medical knowledge and the neurosciences during the time of Genghis Khan and the Mongolian Empire", Neurosurgical Focus 23 (1), E13, p. 3.
 44. Nasr, Seyyed Hossein; Oliver Leaman (1996). History of Islamic Philosophy. Routledge. pp. 315 & 1022-1023. ISBN 0415131596.
 45. G. A. Russell (1994), The 'Arabick' Interest of the Natural Philosophers in Seventeenth-Century England, pp. 224-262, Brill Publishers, ISBN 90-04-09459-8.
 46. Lawrence I. Conrad and Dominik Wujastyk (2000), Contagion: Perspectives from Pre-Modern Societies, "A Ninth-Century Muslim Scholar's Discussion". Ashgate, ISBN 0-7546-0258-3.
 47. Michael W. Dols (1983), "The Leper in Medieval Islamic Society", Speculum 58 (4), p. 891-916.
 48. Nurdeen Deuraseh, "Ahadith of the Prophet (s.a.w) on Healing in Three Things (al-Shifa’ fi Thalatha): An Interpretational", Journal of the International Society for the History of Islamic Medicine, 2003 (4): 14-20.
 49. Levey M. (1973), Early Arabic Pharmacology, E. J. Brill, Leiden.
 50. Felix Klein-Frank (2001), Al-Kindi, in Oliver Leaman and Hossein Nasr, History of Islamic Philosophy, p. 172. Routledge, London.
 51. Ray Spier (2002), "The history of the peer-review process", Trends in Biotechnology 20 (8), p. 357-358 [357].
 52. 52.0 52.1 52.2 Ezzat Abouleish, "Contributions Of Islam To Medicine", in Shahid Athar (1993), Islamic Perspectives in Medicine, Edinburgh University Press, Edinburgh.
 53. Salma Almahdi (2003), "Muslim Scholar Contribution in Restorative Dentistry", Journal of the International Society for the History of Islamic Medicine 2, pp. 56-57.
 54. 54.0 54.1 Patricia Skinner (2001), Unani-tibbi, Encyclopedia of Alternative Medicine
 55. Henry W. Noble, PhD (2002), Tooth transplantation: a controversial story Archived 2011-07-20 at the Wayback Machine, History of Dentistry Research Group, Scottish Society for the History of Medicine.
 56. Bashar Saad, Hassan Azaizeh, Omar Said (October 2005). "Tradition and Perspectives of Arab Herbal Medicine: A Review", Evidence-based Complementary and Alternative Medicine 2 (4), p. 475-479 [476]. Oxford University Press.
 57. Bradley Steffens (2006). Ibn al-Haytham: First Scientist, Chapter 5. Morgan Reynolds Publishing. ISBN 1-59935-024-6.
 58. Cas Lek Cesk (1980). "The father of medicine, Avicenna, in our science and culture: Abu Ali ibn Sina (980-1037)", Becka J. 119 (1), p. 17-23.
 59. David W. Tschanz, MSPH, PhD (August 2003). "Arab Roots of European Medicine", Heart Views 4 (2).
 60. Marlene Ericksen (2000). Healing with Aromatherapy, p. 9. McGraw-Hill Professional. ISBN 0-658-00382-8.
 61. Rachel Hajar (1999), "The Greco-Islamic Pulse", Heart Views 1 (4), pp. 136-140 [138-140].
 62. Rabie E. Abdel-Halim (2006), "Contributions of Muhadhdhab Al-Deen Al-Baghdadi to the progress of medicine and urology", Saudi Medical Journal 27 (11): 1631-1641.
 63. Islamic medicine Archived 2012-02-08 at the Wayback Machine, Hutchinson Encyclopedia.
 64. A. I. Makki. "Needles & Pins", AlShindagah 68, January-February 2006.
 65. Chairman's Reflections (2004), "Traditional Medicine Among Gulf Arabs, Part II: Blood-letting", Heart Views 5 (2), p. 74-85 [80].
 66. Nahyan A. G. Fancy (2006), "Pulmonary Transit and Bodily Resurrection: The Interaction of Medicine, Philosophy and Religion in the Works of Ibn al-Nafīs (d. 1288)", pp. 3 & 6, Electronic Theses and Dissertations, University of Notre.[2] Archived 2015-04-04 at the Wayback Machine
 67. Nahyan A. G. Fancy (2006), "Pulmonary Transit and Bodily Resurrection: The Interaction of Medicine, Philosophy and Religion in the Works of Ibn al-Nafīs (d. 1288)", pp. 224-228, Electronic Theses and Dissertations, University of Notre.[3] Archived 2015-04-04 at the Wayback Machine
 68. Ibrahim B. Syed, Ph.D. (2002). "Islamic Medicine: 1000 years ahead of its times", Journal of the Islamic Medical Association 2, p. 2-9.
 69. John B. Winfield (2007), "Fibromyalgia and Related Central Sensitivity Syndromes: Twenty-five Years of Progress", Seminars in Arthritis and Rheumatism 36 (6): 335-338.
 70. theStar (2007). "Tapping into space research" (in English). TheStar.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 71. "Mission in space" (in English). The Star. 2007.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 72. Dr. Mahmoud Al Deek. "Ibn Al-Haitham: Master of Optics, Mathematics, Physics and Medicine", Al Shindagah, November-December 2004.
 73. Rosanna Gorini (2003), "Al-Haytham the Man of Experience: First Steps in the Science of Vision", International Society for the History of Islamic Medicine, Institute of Neurosciences, Laboratory of Psychobiology and Psychopharmacology, Rome, Italy.
 74. Rüdiger Thiele (2005). "In Memoriam: Matthias Schramm", Arabic Sciences and Philosophy 15, p. 329–331. Cambridge University Press.
 75. Bradley Steffens (2006), Ibn al-Haytham: First Scientist, Morgan Reynolds Publishing, ISBN 1-59935-024-6.
 76. Mariam Rozhanskaya and I. S. Levinova (1996), "Statics", in Roshdi Rashed, ed., Encyclopedia of the History of Arabic Science, Vol. 2, p. 614-642 [642], Routledge, London and New York.
 77. 1000 Years of Knowledge Rediscovered at Ibn Battuta Mall Archived 2008-11-19 at the Wayback Machine, MTE Studios.