మూస:Infobox World Heritage Site/doc

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

Syntax[మార్చు]

{{Infobox World Heritage Site
| WHS     = <!-- name as inscribed on the World Heritage List -->
| image    = <!-- optional -->
| caption   = <!-- optional -->
| Country   = <!-- optional -->
| Location  = <!-- optional -->
| Type    = <!-- Cultural, Natural or Mixed --> 
| Criteria  =
| ID     =
| Link    = <!-- optional -->
| Region   = 
| Coordinates = <!-- optional; use {{coord}} -->
| Year    = 
| Session   = <!-- optional -->
| Extension  = <!-- optional -->
| Danger   = <!-- optional -->
| locmapin  = <!-- optional -->
| map_caption = <!-- optional -->
| map_width  = <!-- optional -->
| relief   = <!-- "1" for relief map - if available -->
| latitude  = <!-- optional -->
| longitude  = <!-- optional -->
| lat_degrees = | lat_minutes  = | lat_seconds = | lat_direction = <!-- optional --> 
| long_degrees = | long_minutes = | long_seconds = | long_direction = <!-- optional -->
| child    = <!-- optional; set to "yes" to embed this infobox within another infobox -->
| embedded  = <!-- optional; use to embed another infobox template within this one, e.g. {{Infobox mountain}} -->
}}

Notes[మార్చు]

 • For Region, use the following UNESCO classifications[1]:
Africa encompassing Sub-Saharan Africa
Arab States Northern Africa and the Middle East
Asia-Pacific Asia and Oceania
Europe and North America Europe, Canada, USA
Latin America and the Caribbean entire Western Hemisphere minus Canada and the USA

Coordinates[మార్చు]

For coordinates, use {{coord}} with display=inline,title. Please do not be overly precise.

Microformat[మార్చు]

The HTML markup produced by this template includes an hCard microformat, which makes the place-name and location parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia, or via a browser tool operated by a person, to (for example) add the subject to an address book. Within the hCard is a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

Sub-templates[మార్చు]

If the place or venue has "established", "founded", "opened" or similar dates, use {{start date}} for the earliest of those dates unless the date is before 1583 CE.

If it has a URL, use {{URL}}.

Please do not remove instances of these sub-templates.

Classes[మార్చు]

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • category
 • county-name
 • extended-address
 • fn
 • label
 • locality
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • uid
 • url
 • vcard

Geo is produced by calling {{coord}}, and uses HTML classes:

 • geo
 • latitude
 • longitude

Please do not rename or remove these classes nor collapse nested elements which use them.

Precision[మార్చు]

When giving coordinates, please use an appropriate level of precision. Do not use {{coord}}'s |name= parameter.

Examples[మార్చు]

Example 1
యునెస్కో ప్రపంచ వారసత్వ ప్రదేశం
Kathmandu Valley
ప్రపంచ వారసత్వ ప్రదేశాల జాబితాలో సూచించబడిన పేరు
రకంCultural
ఎంపిక ప్రమాణంiii, iv, vi
మూలం121
యునెస్కో ప్రాంతంAsia-Pacific
శిలాశాసన చరిత్ర
శాసనాలు1979 (3rd సమావేశం)
పొడిగింపులు2006
అంతరించిపోతున్న సంస్కృతిsince 2003

This example has no image:

{{Infobox World Heritage Site
| WHS     = Kathmandu Valley
| Country   = [[Nepal]]
| Type    = Cultural
| Criteria  = iii, iv, vi
| ID     = 121
| Region   = Asia-Pacific
| Year    = 1979
| Danger   = since 2003
| Extension  = 2006
}}
Example 2
యునెస్కో ప్రపంచ వారసత్వ ప్రదేశం
Kathmandu Valley
ప్రపంచ వారసత్వ ప్రదేశాల జాబితాలో సూచించబడిన పేరు
The Kathmandu Darbar Square
The Kathmandu Darbar Square

రకంCultural
ఎంపిక ప్రమాణంiii, iv, vi
మూలం121
యునెస్కో ప్రాంతంAsia-Pacific
శిలాశాసన చరిత్ర
శాసనాలు1979 (3rd సమావేశం)
పొడిగింపులు2006
అంతరించిపోతున్న సంస్కృతిsince 2003

This example uses an image of width 270px:

{{Infobox World Heritage Site
| WHS     = Kathmandu Valley
| Image    = [[File:Basantapurpalace.JPG|270px|The Kathmandu Darbar Square]]
| Country   = [[Nepal]]
| Type    = Cultural
| Criteria  = iii, iv, vi
| ID     = 121
| Region   = Asia-Pacific
| Year    = 1979
| Danger   = since 2003
| Extension  = 2006
}}
Example 3
యునెస్కో ప్రపంచ వారసత్వ ప్రదేశం
Kathmandu Valley
ప్రపంచ వారసత్వ ప్రదేశాల జాబితాలో సూచించబడిన పేరు
The Kathmandu Darbar Square
రకంCultural
ఎంపిక ప్రమాణంiii, iv, vi
మూలం121
యునెస్కో ప్రాంతంAsia-Pacific
శిలాశాసన చరిత్ర
శాసనాలు1979 (3rd సమావేశం)
పొడిగింపులు2006
అంతరించిపోతున్న సంస్కృతిsince 2003
Infobox World Heritage Site/doc is located in Nepal
Infobox World Heritage Site/doc
Location in Nepal

This example uses an image width of 230px:

{{Infobox World Heritage Site
| WHS     = Kathmandu Valley
| Image    = [[File:Basantapurpalace.JPG|230px|The Kathmandu Darbar Square]]
| Country   = [[Nepal]]
| Type    = Cultural
| Criteria  = iii, iv, vi
| ID     = 121
| Region   = Asia-Pacific
| Year    = 1979
| Danger   = since 2003
| Extension  = 2006
| locmapin  = Nepal
| relief   = 1
| latitude  = 27.704
| longitude  = 85.309
| map_caption = Location in Nepal
}}

Template Data[మార్చు]

An Infobox for World Heritage Sites

మూస పరామితులు

పరామితివివరణTypeస్థితి
NameWHS Name

name as inscribed on the World Heritage List

Stringrequired
Imageimage Image

An image of the site

Stringoptional
Captioncaption Caption imagecaption

The image caption

Stringoptional
LocationLocation

Location of the site

Stringoptional
TypeType

The designated type: Cultural, Natural or Mixed

Stringrequired
CriteriaCriteria

The designated criteria i, ... ix or x

Stringrequired
IDID

The reference number

Numberrequired
RegionRegion

The UNESCO region: Africa, Arab States, Asia-Pacific, Asia and Oceania, Europe and North America, Latin America and the Caribbean

Stringrequired
LinkLink

A link, only used if no ID

Stringoptional
CoordinatesCoordinates

Use the {{coord}} template with display=inline, do not be overly precise.

Stringoptional
YearYear

Year site was listed

Stringoptional
SessionSession

Session site was inscribed: 1st – 40th

Stringoptional
ExtensionExtension

Extension

Stringoptional
DangerDanger

Period site has been in danger

Stringoptional
Location maplocmapin

Name of Location map to use, typically a country name

Stringoptional
Map captionmap_caption

Caption to use with the map

Stringoptional
Map widthmap_width

Width of displayed the map

Numberoptional
Reliefrelief

Use '1' for relief map - if available

Numberoptional
Latitudelatitude

latitude in decimal format, negative for south

Numberoptional
Longitudelongitude

longitude in decimal format, negative for west

Numberoptional
Latitude degreelat_degrees

degrees part of latitude, alternative to latitude

Numberoptional
Latitude minuteslat_minutes

minutes part of latitude, alternative to latitude

Numberoptional
Latitude secondslat_seconds

seconds part of latitude, alternative to latitude

Numberoptional
Latitude directionlat_direction

direction part of latitude: N or S

Numberoptional
Longitude degreelong_degrees

degrees part of longitude, alternative to longitude

Numberoptional
Longitude minuteslong_minutes

minutes part of longitude, alternative to longitude

Numberoptional
Longitude secondslong_seconds

seconds part of longitude, alternative to longitude

Numberoptional
Longitude directionlong_direction

direction part of longitude: E or W

Numberoptional
Childchild

set to 'yes' to embed this infobox within another infobox

Stringoptional
Embeddedembedded

Use to embed another infobox template within this one, e.g. {{Infobox mountain}}

Stringoptional