మూస:Infobox planetary system/doc

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

Syntax[మార్చు]

{{Infobox planetary system
| title = 
| image = 
| caption = 
| age = 
| location = 
| ascension = 
| declination = 
| system_mass = 
| neareststar = 
| nearestplanetary = 
| semimajoraxis = 
| proto-planetarydisc = 
| Kuiper_cliff = 
| stars = 
| planets = 
| dwarfplanets = 
| satellites = 
| minorplanets = 
| comets = 
| roundsat = 
| roundsatlink = 
| inclination = 
| galacticcenter = 
| orbitalspeed = 
| orbitalperiod = 
| spectral = 
| variable = 
| frostline = 
| heliopause = 
| hillsphere = 
| noknown_stars = 
| noknown_planets = 
| outerplanetname = 
}}

Notes[మార్చు]

  • noknown_stars - If anything is in this field, then the word "known" will NOT precede "stars" in the "No. of stars" section.
  • noknown_planets - If anything is in this field, then the word "known" will NOT precede "planets" in the "No. of planets" and "Semi-major axis of outer planet" sections.
  • For info on using the Infobox in general, see {{Infobox}}

Example[మార్చు]

Solar System
A representative image of the Solar System with sizes but not distances to scale
The Sun and planets of the Solar System. Sizes but not distances are to scale.
వయసు4.568 billion years
స్థానం
వ్యవస్థ ద్రవ్యరాశి1.0014 Solar masses
అతి దగ్గరి నక్షత్రం
అతి దగ్గరి గ్రహ వ్యవస్థAlpha Centauri system   (4.37 ly)
గ్రహ వ్యవస్థ
Semi-major axis of outer planet (Neptune)30.10 AU   (4.503 billion km)
కుయ్‌పర్ బెల్టు నుండి దూరం50 AU
సంఖ్యలు
నక్షత్రాలు1   (Sun)
గ్రహాలు
line-height:1.1em
తెలిసిన మరుగుజ్జు నక్షత్రాలు
Possibly several hundred;
five currently recognized by the IAU
తెలిసిన సహజ ఉపగ్రహాలు
427
తెలిసిన చిన్న గ్రహాలు638,836   (as of 2014-04-15)
తెలిసిన తోకచుక్కలు3,263   (as of 2014-04-15)
గుర్తించిన గుండ్రటి ఉపగ్రహాలు19
గాలక్సీ కేంద్రం చుట్టూ కక్ష్య
Invariable-to-galactic plane inclination60.19°8   (ecliptic)
గాలక్సీ కేంద్రం  నుండి దూరం27,000 ± 1,000 ly
కక్ష్యావేగం220 km/s
కక్ష్యాకాలం225–250 Myr
నక్షత్ర సంబంధ లక్షణాలు
స్పెక్ట్రల్ రకంG2V
ఫ్రాస్ట్ లైన్≈5 AU
హీలియోపాజ్ నుండి దూరం≈120 AU
హిల్ స్ఫియర్ (en) వ్యాసార్థం≈1–2 ly

This example, from a version in Solar System with references removed, uses most of the available parameters.

{{Infobox planetary system
| title = Solar System
| image = Planets2013.jpg
| image_style = 300px
| image_alt = A representative image of the Solar System with sizes but not distances to scale
| caption = {{longitem|The [[Sun]] and [[List of gravitationally rounded objects of the Solar System#Planets|planets of the Solar System]]. Sizes but not distances are to scale.}}
| age = 4.568 billion years
| location = {{longitem|{{ublist|class=nowrap |[[Local Interstellar Cloud]], [[Local Bubble]], |[[Orion–Cygnus Arm]], [[Milky Way]]}}}}
| system_mass = 1.0014 [[Solar mass]]es
| neareststar = {{longitem|{{ublist|class=nowrap |[[Proxima Centauri]]{{nbsp|2}}{{smaller|(4.22 [[Light-year|ly]])}} |[[Alpha Centauri]] system {{smaller|(4.37 ly)}}}}}}
| nearestplanetary = {{nowrap|Alpha Centauri system{{nbsp|2}}{{smaller|(4.37 ly)}}}}
| semimajoraxis = {{nowrap|30.10 [[Astronomical unit|AU]]{{nbsp|2}}{{smaller|(4.503 billion km)}}}}
| Kuiper_cliff = 50 AU
| stars = 1{{nbsp|2}}{{smaller|([[Sun]])}}
| noknown_stars = yes
| planets = {{longitem|line-height:1.1em|{{smaller|{{hlist|8  ([[Mercury (planet)|Mercury]]|[[Venus]]|[[Earth]]|[[Mars]]|<br/>[[Jupiter]]|[[Saturn]]|[[Uranus]]|[[Neptune]])}}}}}}
| outerplanetname = [[Neptune]]
| noknown_planets = yes
| dwarfplanets = {{longitem|Possibly several hundred;<br/>five currently recognized by the [[International Astronomical Union|IAU]] {{smaller|{{hlist|([[Ceres (dwarf planet)|Ceres]]|[[Pluto]]|[[Haumea (dwarf planet)|Haumea]]|[[Makemake (dwarf planet)|Makemake]]|[[Eris (dwarf planet)|Eris]])}}}} }}
| satellites = {{longitem|427 {{hlist|{{smaller|(170 planetary}} |{{smaller|257 [[minor planet]]ary)}} }} }}
| minorplanets = 638,836{{nbsp|2}}{{smaller|(as of 2014-04-15)}}
| comets = 3,263{{nbsp|2}}{{smaller|(as of 2014-04-15)}}
| roundsat = 19
| roundsatlink = List of gravitationally rounded objects of the Solar System#Satellite planemos
| inclination = 60.19°8{{nbsp|2}}{{smaller|(ecliptic)}}
| galacticcenter = 27,000 ± 1,000 ly
| orbitalspeed = 220 km/s
| orbitalperiod = 225–250 [[Myr]]
| spectral = [[G-type main-sequence star|G2V]]
| frostline = ≈5 AU
| heliopause = ≈120 AU
| hillsphere = ≈1–2 ly
}}