వాడుకరి:యర్రా రామారావు/మొలకల జాబితా - 1

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

( వికీపీడియా ప్రయోగార్థం సష్టించబడింది.

వ్యాసాల పేజీలు[మార్చు]

ఇక్కడి పేజీల జాబితాను వాడుకరి:యర్రా_రామారావు/మొలకల_వ్యాసాల_జాబితా - 1 లోని సంబంధిత విభాగాల్లోకి తరలించాను

సినిమా వ్యాసాల వర్గం నుండి తొలగించినవి.[మార్చు]

ఇక్కడి పేజీల జాబితాను వాడుకరి:యర్రా_రామారావు/మొలకల_వ్యాసాల_జాబితా - 1 లోని సంబంధిత విభాగాల్లోకి తరలించాను.

మానవ సంబంధాలు[మార్చు]

ఇక్కడి పేజీల జాబితాను వాడుకరి:యర్రా_రామారావు/మొలకల_వ్యాసాల_జాబితా - 1 లోని "మానవ జీవనం" విభాగంలోకి తరలించాను.

నదులు[మార్చు]

ఇక్కడి పేజీల జాబితాను వాడుకరి:యర్రా_రామారావు/మొలకల_వ్యాసాల_జాబితా - 1 లోని "భౌగోళిక వ్యాసాలు" విభాగంలోకి తరలించాను.

ఋతువులు[మార్చు]

ఇక్కడి పేజీల జాబితాను వాడుకరి:యర్రా_రామారావు/మొలకల_వ్యాసాల_జాబితా - 1 లోని "వర్గీకరించని పేజీలు" విభాగంలోకి తరలించాను.

పురపాలక సంఘాలు[మార్చు]

ఇక్కడి పేజీల జాబితాను వాడుకరి:యర్రా_రామారావు/మొలకల_వ్యాసాల_జాబితా - 1 లోని "సంస్థలు" విభాగంలోకి తరలించాను

జాతీయాల, సామెతల సూచిక పేజీలు[మార్చు]

ఇక్కడి పేజీల జాబితాను వాడుకరి:యర్రా_రామారావు/మొలకల_వ్యాసాల_జాబితా - 1 లోని "సాహిత్యం, భాషా వ్యాసాలు" విభాగంలోకి తరలించాను.

సమాచారపెట్టె లింకు పేజీలు[మార్చు]

ఇక్కడి పేజీల జాబితాను వాడుకరి:యర్రా_రామారావు/మొలకల_వ్యాసాల_జాబితా - 1 లోని "వర్గీకరించని పేజీలు" విభాగంలోకి తరలించాను.

ఇంటిపేర్లు[మార్చు]

ఇక్కడి పేజీల జాబితాను వాడుకరి:యర్రా_రామారావు/మొలకల_వ్యాసాల_జాబితా - 1 లోని "ఇంటి పేర్లు" విభాగంలోకి తరలించాను.

మండల వ్యాసాల పేజీలు[మార్చు]

ఈ విభాగం లోని పేజీలను వర్గం:గ్రామాల మొలక వ్యాసాలు వర్గం లోకి చేర్చబడినవి.63 వ్యాసాల మండలాలు జాబితాను వికీపీడియా:రెవెన్యూయేతర గ్రామ మొలకవ్యాసాల జాబితాకు తరలించాను

వారాలు పేజీలు[మార్చు]

ఇక్కడి పేజీల జాబితాను వాడుకరి:యర్రా_రామారావు/మొలకల_వ్యాసాల_జాబితా - 1 లోని "తేదీలు వారాలు నెలలు సంవత్సరాలు" విభాగంలోకి తరలించాను

అంకెలు[మార్చు]

ఇక్కడి పేజీల జాబితాను వాడుకరి:యర్రా_రామారావు/మొలకల_వ్యాసాల_జాబితా - 1 లోని "సంఖ్యలు" విభాగంలోకి తరలించాను

ఆంగ్ల మాసాల పేజీలు[మార్చు]

ఇక్కడి పేజీల జాబితాను వాడుకరి:యర్రా_రామారావు/మొలకల_వ్యాసాల_జాబితా - 1 లోని "తేదీలు వారాలు నెలలు సంవత్సరాలు" విభాగంలోకి తరలించాను

తెలుగు సంవత్సరాల పేజీలు[మార్చు]

ఇక్కడి పేజీల జాబితాను వాడుకరి:యర్రా_రామారావు/మొలకల_వ్యాసాల_జాబితా - 1 లోని "హిందూ పంచాంగం" విభాగంలోకి తరలించాను.

పండగలు[మార్చు]

ఇక్కడి పేజీల జాబితాను వాడుకరి:యర్రా_రామారావు/మొలకల_వ్యాసాల_జాబితా - 1 లోని "మానవ జీవనం" విభాగంలోకి తరలించాను.

దిక్కులు, మూలలు పేజీలు[మార్చు]

ఇక్కడి పేజీల జాబితాను వాడుకరి:యర్రా_రామారావు/మొలకల_వ్యాసాల_జాబితా - 1 లోని "వర్గీకరించని పేజీలు" విభాగంలోకి తరలించాను.

తిధులు పేజీలు[మార్చు]

ఇక్కడి పేజీల జాబితాను వాడుకరి:యర్రా_రామారావు/మొలకల_వ్యాసాల_జాబితా - 1 లోని "హిందూ పంచాంగం" విభాగంలోకి తరలించాను.

చాంద్రమాన మాసములు[మార్చు]

ఇక్కడి పేజీల జాబితాను వాడుకరి:యర్రా_రామారావు/మొలకల_వ్యాసాల_జాబితా - 1 లోని "హిందూ పంచాంగం" విభాగంలోకి తరలించాను.

శాసనసభ నియోజకవర్గాలు[మార్చు]

ఇక్కడి పేజీల జాబితాను వాడుకరి:యర్రా_రామారావు/మొలకల_వ్యాసాల_జాబితా - 1 లోని "రాజకీయాలు" విభాగంలోకి తరలించాను.

వికీపీడియా సాహసయాత్ర పేజీలు[మార్చు]

  1. WP:TWA/1/Start
  2. WP:TWA/7/Start
  3. WP:TWA/2/Start
  4. WP:TWA/4/Start
  5. WP:TWA/5/Start
  6. WP:TWA/6/Start

సినిమా సూచికల పేజీలు[మార్చు]

ఇక్కడి పేజీల జాబితాను వాడుకరి:యర్రా_రామారావు/మొలకల_వ్యాసాల_జాబితా - 1 లోని "జాబితాలు" విభాగంలోకి తరలించాను

సంవత్సరాలు పేజీలు[మార్చు]

ఇక్కడి పేజీల జాబితాను వాడుకరి:యర్రా_రామారావు/మొలకల_వ్యాసాల_జాబితా - 1 లోని "తేదీలు వారాలు నెలలు సంవత్సరాలు" విభాగంలోకి తరలించాను

అక్షరాలు (తెలుగు, ఆంగ్లం)[మార్చు]

ఇక్కడి పేజీల జాబితాను వాడుకరి:యర్రా_రామారావు/మొలకల_వ్యాసాల_జాబితా - 1 లోని "అక్షరాలు" విభాగంలోకి తరలించాను