వాడుకరి:Veera.sj/sandbox/చిత్రకళ

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఇసుకతిన్నె లోని ఈ భాగాన్ని చిత్రకళ లోని పదాలకి తెలుగు అనువాదాల కోసం సృష్టిస్తున్నాను.

A[మార్చు]

 • Artistic Merit =
 • Academy Figure =
 • Architectural Drawing =
 • Air Brush =
 • Abstract Painting =

B[మార్చు]

 • Blending =
 • Brush = కుంచె

C[మార్చు]

 • Canvas =
 • Cartooning = వ్యంగ్య చిత్రకళ
 • Caricature =
 • Chalk = సున్నపుబద్ద
 • Charcoal =
 • Chamois =
 • Circle Compass =
 • Crayons = రంగుబద్దలు
 • Composition =
 • Color Pencil = రంగు ములికె
 • Color Theory =
 • Courtroom Sketch =
 • Croquis =
 • Composite Sketch

D[మార్చు]

 • Doodling =
 • Draftsman/Draughtsman
 • Diagram = విడమరచిత్రం
 • Digital Illustration =
 • Engineering Drawing =

E[మార్చు]

 • Emotional Painting

F[మార్చు]

 • Figure Drawing =
 • Frisket =

G[మార్చు]

 • Graphite Pencil = గ్రాఫైట్ పెన్సిలు
 • Generative Art =
 • GPS Drawing =
 • Graphic Design =

H[మార్చు]

 • Hatching =

I[మార్చు]

 • Ink = సిరా
 • Illumination =
 • Illustration =

J[మార్చు]

K[మార్చు]

L[మార్చు]

 • Leather =
 • Lettering Template =
 • Landscape Painting =
 • Photographic Painting =
 • Political Painting =

M[మార్చు]

 • Marker = గుర్తుములికె
 • Masking Fluid =
 • Multi-Sketch
 • Modello =

N[మార్చు]

O[మార్చు]

 • Oil Paint

P[మార్చు]

 • Pastels =
 • Pen = సిరాములికె
 • Pencil = ములికె

Q[మార్చు]

R[మార్చు]

 • Ruler = కొలతబద్ద

S[మార్చు]

 • Silverpoint =
 • Set square =
 • Shade =
 • Sketch =
 • Sketchbook =
 • Stylus =
 • Stippling =
 • Shading =
 • Subtractive Drawing =
 • Street Art =
 • Symbolism =

T[మార్చు]

 • Texture =
 • Technical Drawing =
 • Tone =
 • Traditional drawing =
 • Traditional animation =

U[మార్చు]

 • Underdrawing =

V[మార్చు]

W[మార్చు]

 • Water Colors =

X[మార్చు]

Y[మార్చు]

Z[మార్చు]