వికీపీడియా:వికీప్రాజెక్టు/తెలుగు గ్రంథాలయం/అన్నమయ్య గ్రంథాలయ పుస్తకాల జాబితా -103

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ప్రవేశసంఖ్య గ్రంధనామం రచయిత ప్రచురణకర్త ముద్రణకాలం పుటలు వెల.రూ.
70000 Coping With Stress At Work Jacqueline M. Atkinson Harper Collins Publishers 1995 144 70.00
70001 Test Your Emotions 64 2.00
70002 Politeness Pays A Paulist Father St Paul Publications 1959 32 2.00
70003 Will Power and its Development Swami Budhananda Advaita Ashrama, Calcutta 2000 48 6.00
70004 Power of The Mind Swami Vivekananda Advaita Ashrama, Calcutta 1976 27 2.00
70005 The Law of Success Paramahansa Yogananda Yogada Satsanga Society of India 1994 10 2.00
70006 How to Build Character Swami Budhananda Advaita Ashrama, Calcutta 2005 56 10.00
70007 Power Your Mind Swami Srikantananda Vivekananda Institute of Humanexcellance 2006 104 10.00
70008 Parables of Wisdom B.R. Rajam Iyer Pastime Pleasure Book 1967 103 5.00
70009 True Greatness B.R. Rajam Iyer Pastime Pleasure Book 1967 135 1.00
70010 God Seekers B.R. Rajam Iyer Pastime Pleasure Book 1967 147 1.00
70011 Stories That Inspire B.R. Rajam Iyer Pastime Pleasure Book 1967 119 1.00
70012 The Heart of Man All India Prayer Fellowship New Delhi 39 2.00
70013 The Lifco Great Little Books The Little Flower Co., Madras 1974 120 10.00
70014 Zen A way of Life Swami Nirmalananda Viswa Shanti Nikethana, Karnataka 1988 41 7.50
70015 The Art of Japanese Management Richard Tanner Pascale Penguin Books 1981 221 4.95
70016 Zen And the Art of Happiness Chris Prentiss Chris Prentiss 2006 145 15.00
70017 Controlling Stress American Medical Association 43 10.00
70018 Thoughts to Build On M.R. Kopmeyer Universal Book Stall 1990 322 35.00
70019 You The Healer Jose silva and Robert B. Stone 1989 263 50.00
70020 The Art of Communicating Effectively J. Maurus Better Yourself Books 1996 110 40.00
70021 Effective Thinking Skill Richard Nelson Jone All India Traveller Book Seller India 1990 225 55.00
70022 Skills for Excellence Luis S.R. Vas Pustak Mahal, Hyderabad 1999 175 60.00
70023 Assistive Technologies for Senior Citizens in India Sugan Bhatia All India Senior Citizens Confederation 148 15.00
70024 The Joy of Ageing P.V. Ramamurti Centre for Research on Ageing 2008 155 100.00
70025 Public Relations For All Gopal K. Puri IIMS Publications, New Delhi 1986 120 30.00
70026 Rules for Right Living John Harvey Kellogg Rational Life Publications, Gurgaon 1983 29 2.00
70027 Creating Customer Delight The How and Why of CRM Rakesh Seth, Kirti Seth Response Books 2005 154 100.00
70028 The 3 Mistakes of My Life Chetan Bhagat Rupa & Co., New Delhi 2008 257 90.00
70029 Unlimited Power Anthony Robbins Pocket Books New York 1986 424 6.99
70030 Awaken The Giant Within Anthony Robbins Pocket Books New York 1991 538 8.99
70031 How to Talk To Anyone Leil Lowndes Tata McGraw Hill Publishing Company Limited 2007 345 45.00
70032 Success Psychology Atluri Varun A.V.R. Foundation, Hyderabad 1997 47 25.00
70033 How to Develop A Super Power Memory Harry Lorayne Gaurav Publishing House, New Delhi 174 60.00
70034 The Parable of The Pipeline Burke Hedges Inti Publishing 2001 125 20.00
70035 New Molecules of Life Atluri Venkateswara Rao A.V.R. Foundation, Hyderabad 2000 242 180.00
70036 Dew Drops Vemuri Balaram Vasan Publications 2005 159 60.00
70037 A Bunch of Selected Essays B.N. Ahuja Pankaj Publications, New Delhi 272 25.00
70038 Ideas That Matter Lester Thonssen And William L. Finkel The Ronald Press Company 1961 273 25.00
70039 Memory Power Vijay Prakash Vasan Publications 2004 168 50.00
70040 I Can Mend Your Broken Heart Paul McKenna and Hugh Willbourn Bantam Books 2003 181 659.00
70041 You Can Heal Your Life Louise L. Hay Hay House India 2009 253 200.00
70042 Sales Dogs Blair Singer Warner Books 2001 234 100.00
70043 The Inspirer KVSG Murali Krishna Envirnomental Protection Society 2006 483 200.00
70044 How to Be Happy S. Jayadev Babu, L.S.R. Prasad Prasanti Publications 2002 101 100.00
70045 How to Be Happy S. Jayadev Babu, L.S.R. Prasad Prasanti Publications 2002 101 100.00
70046 The Wit Wisdom And Humour of C.R. Reddy K. Vasudeva Rao Cultural Forum, Guntur 1982 90 12.00
70047 Competition Success review , Check Your Personality Sudha Publications Pvt Ltd 1974 176 100.00
70048 From Here to Happiness Joel Marie Teutsch Shoaib & Sunder Publishers Bombay 1971 73 15.00
70049 The Magic of Believing Claude M. Bristol Cornerstone Library 1969 190 15.00
70050 Symbiosis Biography of an Idea S.B. Mujumdar Macmillan And Co., Limited 2007 371 100.00
70051 Molly Ivins Can't Say That Can She? Molly Ivins Vintage Books 1992 284 100.00
70052 The Magic of Thinking Success David J. Schwartz Master Mind Books 2004 254 150.00
70053 The Secret World of Kids Art Linkletter Bernard Geis Associates 1959 287 3.50
70054 Golden Words from Guruji Rishi Prabhakar A Rishi Vachan Trust Publication 1999 41 30.00
70055 Success Stratagies Atluri Venkateswara Rao A.V.R. Foundation, Hyderabad 1997 74 40.00
70056 Personality Development Swami Vivekananda Ramakrishna Math And Ramakrishna Mission 2011 85 4.00
70057 Excel J.N. Reddy Madras Academy for Excellence 2002 100 120.00
70058 A Path to God For All J.M. Fuster Asian Trading Corporation 1994 58 50.00
70059 Food For Thought G. Ramalingam Avagahana Social and Cultural Vedika, Guntur 280 100.00
70060 How to Live without Fear & Worry K. Sri Dhammananda BMS Publications Malaysia 21989 254 150.00
70061 You Can Reach The Top Zig Ziglar Magna Publishing Co. Ltd 2002 221 175.00
70062 Talk And Growrich Ron Holland Harper Collins Publishers 1992 246 25.00
70063 Grow Rich While you Sleep Ben Swweland UBS Publishers Distributors Pvt Ltd 1997 229 100.00
70064 Skill with People Les Giblin 33 10.00
70065 Zig Ziglar Top Performance Zig Ziglar Magna Publishing Co. Ltd 2002 288 175.00
70066 Present YourSelf Michael Gelb New Light Publications, New Delhi 1988 114 39.00
70067 The Magic of Thinking Big David Joseph Schwartz New York Toronto Sydeny 1995 348 100.00
70068 Hope Through The NLP Magic Imelda V.G. Villar APECA Publications 1997 306 70.00
70069 How to Develop Self Confidence Anant Pai UBS Publishers Distributors Pvt Ltd 1993 68 15.00
70070 Double Your Learning Power Geoffrey A. Dudley Gaurav Publishing House, New Delhi 190 35.00
70071 Creativity George Gamez Jaico Publishing House, Mumbai 1997 221 90.00
70072 You Can Negotiate Anything Herb Cohen Jaico Publishing House, Mumbai 1986 255 35.00
70073 Sure Ways For Success in Life And God Realisation Swami Sivananda The Divine Life Society 1977 349 15.00
70074 Rovering To Success Lord Baden Powell of Gilwell Herbert Jenkins London 1964 190 90.00
70075 Blink The Power of Thinking Without Thinking Malcolm Gladwell Penguin Books 2006 277 250.00
70076 Only One Life K.S. Sanjivi Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1974 214 8.00
70077 You Can Master Life John H. Crowe Better Yourself Books 1973 155 15.00
70078 Mastering Executive Arts And Skills Crawley A. Parris Vikas Publishing House Pvt. Ltd 1971 205 4.95
70079 Success in 30 Days Arty P. Pereira St Paul Publications 1965 160 15.00
70080 How I Learned The Secrets of Success in Selling Frank Bettger A Universal Publications 1968 211 15.00
70081 How to Win Personal Efficiency J. Maurus Better Yourself Books 1973 127 15.00
70082 The Road To Success B.L. Singhal Neelam Agencies, Agra 186 7.00
70083 Success in 30 Days Arthur P. Pereira Better Yourself Books 1960 201 35.00
70084 Enjoy Work And Get Fun Out of Life O.A. Battista Better Yourself Books 1978 207 4.50
70085 How To Think Like A Millionaire And Get Rich Howard E. Hill Vikas Publishing House Pvt. Ltd 1973 204 4.95
70086 How To Think Like A Millionaire And Get Rich Howard E. Hill Vikas Publishing House Pvt. Ltd 1971 204 5.00
70087 The Complete Mental Fitness Book Tom Wujec Orient Paperbacks 1995 232 25.00
70088 The Maturing Mind 147 10.00
70089 The Art of Personality Development Sudha Publications Pvt Ltd 1975 272 10.00
70090 How to Win Friends and influence People by letters Lillian Eichler Watson Crest Publishing House 1993 244 50.00
70091 Live With Yourself and Like It Colette Hovasse, Erika J. Papp Better Yourself Books 1975 158 5.75
70092 Know Your Own Mind Harold Sherman Jaico Publishing House, Mumbai 1973 145 15.00
70093 The Power of Your Mind O. Irving Jacobsen Vikas Publishing House Pvt. Ltd 1972 211 4.95
70094 Enjoy Work And Get Fun Out of Life O.A. Battista St Paul Publications 1970 207 30.00
70095 Keys to Successful Living Alvin H. Goeser St Paul Publications 1971 159 15.00
70096 25 ways to Motivate People Steve Chandler Jaico Publishing House, Mumbai 32 10.00
70097 The Art of Understanding Yourself Cecil G. Osborne Better Yourself Books 1967 144 10.00
70098 How to Live 365 Days a Year John A. Schindler Better Yourself Books 143 15.00
70099 The Secret of Happiness Billy Graham Educational Book Exhibits Bombay 1972 117 15.00
70100 Secrets of Success and Self Improvement Herbert N. Casson D.B. Taraporevala Sons & Co. Private Ltd 1969 119 10.00
70101 Energizing The 12 powers of Your Mind Howard E. Hill Vikas Publishing House Pvt. Ltd 1974 232 6.50
70102 Turn on The Green Lights in Your Life Robert E. Moore Better Yourself Books 1955 172 15.00
70103 How to Take Yourself Apart And Put Yourself Together Again Harold Sherman Jaico Publishing House, Mumbai 1971 190 20.00
70104 How To Make Up Your Mind Vincent M. O'Flaherty St Paul Publications 1968 159 30.00
70105 The Training of the Will Johann Lindworksy St Paul Publications 202 15.00
70106 Stay Younger live Longer through the Magic of Mental Self Conditioning J.V. Cerney Vikas Publishing House Pvt. Ltd 1971 218 4.95
70107 How to Enrich Your Life S. Perry St Paul Publications 1969 92 15.00
70108 Bring Out The Magic in Your Mind Al Koran Tandem, London 1969 255 10.00
70109 The Game of Life and How to Play It Florence Scovel Shinn D.B. Taraporevala Sons & Co. Private Ltd 1972 93 15.00
70110 Faith is The Answer Norman Vincent Peale World's Work Ltd 1970 184 15.00
70111 How to Understand Human Nature Herbert N. Casson D.B. Taraporevala Sons & Co. Private Ltd 1971 112 10.00
70112 Friend How To Win And Retain Them Manoharlal Chaudhary Varma Brothers, New Delhi 136 3.00
70113 Chart Your Way To Success S. Perry Better Yourself Books 110 10.00
70114 You Can Live Successfully In Your Lifetime Ben Abbott Better Yourself Books 1972 212 15.00
70115 The Challenge of Your Future Philip R. Harris St Paul Publications 1962 176 15.00
70116 The Challenge of Your Personlaity Philip R. Harris Better Yourself Books 1976 174 15.00
70117 How to Kill Worries Joseph Stephen Continetal Publishing Co., 36 1.00
70118 In Search of Soul Atluri Venkateswara Rao Dot Management Services, Hyd 1993 152 85.00
70119 Human Values Moral Values and Spiritual Values Prajapita Brahma Kumaris Ishwariya Vishwa 1980 192 15.00
70120 Only Love Sri Sri Daya Mata Oxford University Press 1979 257 50.00
70121 Art of Living Minocher J. Sethna Lakhani Book Depot 1972 169 4.00
70122 The Art of Living Andre Maurois D.B. Taraporevala Sons & Co. Private Ltd 1946 214 4.00
70123 The Art of Living 212 2.00
70124 The Art of Being Happily Married Andre Maurois The Bodley Head, London 1953 128 10.00
70125 Personality Development Welcome to T.Q.P.M M.V. Rao Vijaya Hospitals, Vijayawada 130 40.00
70126 Salesmanship Gopal K. Puri Competition Review Pvt Ltd 18 20.00
70127 The Secret of Getting A Job 1976 45 10.00
70128 How to make Life Blissful and Worth Diamonds? Prajapita Brahma Kumaris Ishwariya Vishwa 48 10.00
70129 60 Ways to Let Yourself Grow Martha Mary McGaw Better Yourself Books 2000 64 20.00
70130 The Secrets of Success Prof. Ahmed Shool & College Book Depot 111 2.00
70131 Dynamic Thinking Melvin Powers St Paul Publications 1955 101 5.00
70132 Life is Tremendous Charles E. Jones Better Yourself Books 1972 84 1.00
70133 How to Live on 24 Hours a Day Arnold Bennett D.B. Taraporevala Sons & Co. Private Ltd 1972 73 15.00
70134 How to Get And Use Money Herbert N. Casson D.B. Taraporevala Sons & Co. Private Ltd 1969 96 15.00
70135 Successful Living Florence Topal Wolfe D.B. Taraporevala Sons & Co. Private Ltd 143 10.00
70136 Periscopes S. Perry St Paul Publications 175 15.00
70137 The Philosphy of Our Hope Bernard C. Martin Gospel Literature Service 1973 100 10.00
70138 Achieving Peace of Heart Narciso Irala St Paul Publications 1970 185 15.00
70139 How to Manage People William B. Given Vikas Publishing House Pvt. Ltd 1978 224 9.50
70140 Increase Your Life Score 37 2.00
70141 Bringing Up Kids RDI Print and Publishing Pvt Ltd, Bombay 2000 160 10.00
70142 How to Be Even More Successful RDI Print and Publishing Pvt Ltd, Bombay 1990 304 15.00
70143 How To Cultivate Virtues and Eradicate Vices Sri Swami Sivananda The Yoga Vedanta Forest University 1952 573 6.00
70144 The Fourth Dimension paul Yonggi cho J. Sam Jebadurai 1979 186 30.00
70145 Negotiate to Close Gary Karrass Fontana Collins 1987 219 25.00
70146 Tuesdays with Morrie Mitch Albom Bantam Books 1997 192 15.00
70147 Brain Building for Achievement Herbert N. Casson D.B. Taraporevala Sons & Co. Private Ltd 1971 106 10.00
70148 How To Improve Your Memory Manoj Anand Jaico Publishing House, Mumbai 1975 216 8.50
70149 25 ways to Motivate People Steve Chandler Jaico Publishing House, Mumbai 32 10.00
70150 Leo Memory Power Santhi Ramalingam Leo Book Publishers, Chennai 2005 116 30.00
70151 The Complete Mental Fitness Book Tom Wujec Orient Paperbacks 1993 231 30.00
70152 Twelve Pathways to Feeling Better About Yourself Dov Peretz Elkins Better Yourself Books 1980 68 10.00
70153 How Your Mind Can Keep You Well Roy Masters Better Yourself Books 1976 219 45.00
70154 How to Overcome Mental Tension Swami Gokulananda Ramakrishna Mission Institute Culture 1997 238 40.00
70155 Making Effective Use of Executive Time Checklist & Guide Sterling Publishers Pvt Ltd 1989 87 25.00
70156 Stay Younger live Longer through the Magic of Mental Self Conditioning J.V. Cerney Vikas Publishing House Pvt. Ltd 1972 215 10.00
70157 Stop Worrying and Start Living Jagat S. Bright Kuamr Publications 56 6.00
70158 How You Can Get Richer Quicker M.R. Kopmeyer Arnold Heinemann 1975 324 17.50
70159 Enquire Within upon Everything Houlston And Sons, London 412 2.00
70160 Guide to Successful Careers The Aptch Competition 88 10.00
70161 The Teen Ager's World Higginbothams Pvt Limited 1967 284 3.00
70162 The Good Day Gift Lifco The Little Flower Co., Madras 1963 455 7.00
70163 The Golden Book of Manners and Etiquette Roy Albuquerque India Book House 1987 131 27.50
70164 The Official British Yuppie Handbook Russell Ash Ravette Limited 1984 116 15.00
70165 This Way Please a book of manners Eleanor Boykin Better Yourself Books 1995 160 30.00
70166 Handbook of Suggestions Majesty's Stationery Office 1933 455 5.00
70167 Questions Young People Ask Answers That Work Watch Tower Bible and Tract Society 1989 319 15.00
70168 Correct Manners and Etiquette Eric Watson Hind Pocket Books 1981 196 10.00
70169 Every Boy's Handbook Robert Bateman Paul Hamlyn London 1960 307 15.00
70170 Boys' Pocket Book Purnell Purnell Publishers Limited 1982 128 25.00
70171 Modern Manners: Etiquette For All Occasions 300 10.00
70172 Engligh Etiquette for Indian Gentlemen W.T. Webb Thacker, Spink And Co., 1890 134 1.00
70173 Everyday Etiquette Mary Suzuki and Andrew Worhol Bantam Books 1957 256 10.00
70174 Trikes and Bikes 211 2.00
70175 A Layman's Guide to Psychiatry and Psychoanalysis Eric Berne Ballantine Books 1957 320 15.00
70176 William Barnes Gutteridge Psychology Whitecroft Designs Hamlyn Paperbacks 1974 159 15.00
70177 Anxiety and Neurosis G.M. Carstairs Penguin Books 1970 159 5.00
70178 A Handbook of Psychiatry L.P. Shah Uni U.C.B. Private Limited 1969 128 2.00
70179 True Psychology Swami Abhedananda Ramakrishna Vedanta Math, Calcutta 1992 202 50.00
70180 Abnormal Psychology S.K. Mangal Sterling Publishers Pvt Ltd 1994 267 60.00
70181 Merlin's Catalog of Magic Charles Barry Townsend Hammond Incorporated, New Jersey 117 25.00
70182 105 Mind Bending Illusions Scientific American Reports Special Edition on Perception 2008 88 25.00
70183 General Psychology M.A. Paper I Shanti V. Prasad Centre for Distance Education 2006 165 15.00
70184 Developmental Psychology M.A. Paper II Shanti V. Prasad Centre for Distance Education 2006 168 15.00
70185 Personality Paper III Shanti V. Prasad Centre for Distance Education 2006 164 15.00
70186 Social Psychology M.A. Paper IV Shanti V. Prasad Centre for Distance Education 2006 164 15.00
70187 Practical A General Psychology & Practical B Personality and Social Psyshology P. Nirmala Devi Centre for Distance Education 2006 104 15.00
70188 Practical I&II Organisational Psychology & Psychopathology T.V. Ananda Rao Centre for Distance Education 2006 72 15.00
70189 Psychopathology M.A. Paper I Shanti V. Prasad Centre for Distance Education 2006 167 15.00
70190 Research Methodology M.A. Paper II B. Nalini Centre for Distance Education 2006 166 15.00
70191 Counselling M.A. Paper III U. Vindhya Centre for Distance Education 2006 166 15.00
70192 Organisational Psychology M.A. Paper IV T.V. Ananda Rao Centre for Distance Education 2006 166 15.00
70193 Knowledge is Power Prashanta Nayak Adolescence Education Programme 210 250.00
70194 మంత్రదండం యం. నవకాంత్, సి. ఆనంద్ కుమార్ పిరమిడ్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ పర్సనల్ కౌన్సిలింగ్ ... 95 99.00
70195 నిత్య జీవితంలో సైకాలజి అట్లూరి వెంకటేశ్వరరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1994 61 12.00
70196 నడి సంద్రంలో నావ అట్లూరి వెంకటేశ్వరరావు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, హైదరాబాద్ 1988 228 13.00
70197 మనసుంటే మార్గముంది అట్లూరి వెంకటేశ్వరరావు ... ... 146 25.00
70198 ముదిమి ముచ్చట్లు అట్లూరి వెంకటేశ్వరరావు ఎ.వి.ఆర్. ఫౌండేషన్, హైదరాబాద్ 1995 186 45.00
70199 మానసిక సమస్యలు పరిష్కారాలు అట్లూరి వెంకటేశ్వరరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1991 188 30.00
70200 మనిషిలోని ప్రవృత్తులు అట్లూరి వెంకటేశ్వరరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1992 104 23.00
70201 ఆత్మదర్శిని అట్లూరి వెంకటేశ్వరరావు విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1994 114 25.00
70202 కోపం కొంప ముంచుతుంది అట్లూరి వెంకటేశ్వరరావు ఎ.వి.ఆర్. ఫౌండేషన్, హైదరాబాద్ 1997 80 25.00
70203 ఆడవారిని అర్థం చేసుకోవడం ఎలా అట్లూరి వెంకటేశ్వరరావు ఎ.వి.ఆర్. ఫౌండేషన్, హైదరాబాద్ 2002 106 45.00
70204 21వ శతాబ్దంలో మేనేజిమెంట్ అట్లూరి వెంకటేశ్వరరావు ఎ.వి.ఆర్. ఫౌండేషన్, హైదరాబాద్ 1995 363 90.00
70205 21వ శతాబ్దంలో మేనేజిమెంట్-2 అట్లూరి వెంకటేశ్వరరావు ఎ.వి.ఆర్. ఫౌండేషన్, హైదరాబాద్ 1996 363 55.00
70206 భావ వ్యక్తీకరణం ఒక కళ మాచర్ల రాధాకృష్ణమూర్తి హారిక పబ్లికేషన్స్, నరసరావుపేట 2012 226 150.00
70207 అలసటలోనే ఆనందం -2 అట్లూరి వెంకటేశ్వరరావు యం. శేషాచలం అండ్ కం., సికింద్రాబాద్ 1984 123 15.00
70208 తప్పు చేద్దాం రండి యండమూరి వీరేంద్రనాథ్ నవసాహితి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2010 350 150.00
70209 సమయ పాలన మాచర్ల రాధాకృష్ణమూర్తి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2010 189 100.00
70210 గమ్యాన్ని నిర్దేశించుకో మాచర్ల రాధాకృష్ణమూర్తి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2010 190 100.00
70211 విజయ రహస్యాలు యండమూరి వీరేంద్రనాథ్ నవసాహితి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2006 151 70.00
70212 విద్యార్థి విజయ రహస్యం S. Gamanam Step Forward, Guntur 76 30.00
70213 విద్యార్థీ నీ విజయానికి వీసా కె. శంకరరావు శ్రీ వెంకటేశ్వర బుక్ డిపో., విజయవాడ 2011 100 36.00
70214 విద్యార్థి విజయమార్గం జాగర్లమూడి వెంకట రమణయ్య స్నేహ పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 2011 48 10.00
70215 కష్టపడి చదవొద్దు ఇష్టపడి చదవండి బి.వి. పట్టాభిరామ్ యం. శేషాచలం అండ్ కం., సికింద్రాబాద్ 2011 160 60.00
70216 మాటే మంత్రం బి.వి. పట్టాభిరామ్ యం. శేషాచలం అండ్ కం., సికింద్రాబాద్ 2005 151 60.00
70217 మంచి ర్యాంకుకి వంద సూత్రాలు యండమూరి వీరేంద్రనాథ్ విజ్ఞాన్స్ యూనివర్సిటీ ... 32 15.00
70218 మంచి తల్లిదండ్రులు మీరే S. Gamanam Step Forward, Guntur 2009 98 50.00
70219 అర్థవంతమైన జీవితానికి సమర్థవంతమైన మార్గం ... డ్రీంబిజ్ పబ్లిషర్స్ 2005 32 25.00
70220 మీరు విజేతలా ఆలోచించడం ఎలా ... న్యూవిజన్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ ... 64 10.00
70221 లైఫ్ గైడ్ ... పూజోదయ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2003 213 120.00
70222 అవకాశాలు మీ కోసం వెన్నం బసవారావు రచనాశ్రం, ఖమ్మం 2011 222 130.00
70223 సానుకూలమైన వ్యక్తిత్వ నిర్మాణానికి 25 మెట్లు శివ్ ఖేరా ... ... 40 10.00
70224 నిత్యస్ఫూర్తి ఎస్.వి. సురేష్ న్యూవిజన్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2006 205 35.00
70225 నిత్యస్ఫూర్తి ఎస్.వి. సురేష్ న్యూవిజన్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ ... 192 25.00
70226 కొత్త జీవితానికి స్ఫూర్తి దీప్తి ఎస్.వి. సురేష్ న్యూవిజన్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ ... 252 50.00
70227 అనుకున్నది సాధించాలంటే ఎస్.వి. సురేష్ న్యూవిజన్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2006 134 30.00
70228 టైమ్ మేనేజ్‌మెంట్ ఎస్.వి. సురేష్ న్యూవిజన్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2006 136 30.00
70229 జయం మనదే ఎస్.వి. సురేష్ న్యూవిజన్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2006 264 60.00
70230 ఏది తప్పు ఏది ఒప్పు ఎస్.వి. సురేష్ న్యూవిజన్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2006 135 30.00
70231 పూలబాట ఎస్.వి. సురేష్ న్యూవిజన్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ ... 144 35.00
70232 మిమ్మల్ని మీరు సక్సెస్‌ఫుల్ పర్సనాలిటీగా మలచుకోవడమెలా ఎస్.వి. సురేష్ న్యూవిజన్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2006 96 15.00
70233 వ్యవహారదర్శిని ఎ.ఎస్. మూర్తి దేశసేవ ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 1983 292 12.00
70234 వినియోగదారుల విజ్ఞానం పి.వి. సత్యనారాయణ మూర్తి విజయవాడ కన్స్యూమ్ర్ అసిస్టెన్స్ సొసైటి 1993 44 10.00
70235 వర్తక బోధిని నాళము రామలింగయ్య ... 1932 99 0.50
70236 విక్రయ నైపుణ్యము ... లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా 1992 147 15.00
70237 విక్రయ నైపుణ్యము ... లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా 1992 147 15.00
70238 సైకాలజీలో సరదాలు కంఠంనేని రాధాకృష్ణ మూర్తి ఋషి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2007 119 30.00
70239 నకిలీబాబాల మహిమల బండారాలు జాగర్లమూడి వెంకట రమణయ్య స్నేహ పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 2011 32 10.00
70240 మీరు మీ పర్సనాలిటీ కంఠంనేని రాధాకృష్ణ మూర్తి నిహాల్ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 1994 94 16.00
70241 రిలాక్స్ రిలాక్స్ కంఠంనేని రాధాకృష్ణ మూర్తి ... ... 122 2.00
70242 సంతోష బీజాలు వాసిరెడ్డి భాస్కరరావు ప్రజాహిత ప్రచురణలు, వరంగల్ 2008 64 30.00
70243 సంతోషంగా ప్రశాంతంగా జీవించడం ఎలా క్రాంతికార్ ... ... 31 2.00
70244 విజేతగా నిలిచిపో కేశిరాజు రాంప్రసాద్ స్ఫూర్తి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 2005 202 50.00
70245 మనసు మర్మం అన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వర రెడ్డి పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1991 164 16.00
70246 మనస్తత్వము సైన్స్ జి. సమరం నవభారత్ బుక్ హౌస్, విజయవాడ 1983 255 15.00
70247 మెదడూ మనసూ వి. బ్రహ్మారెడ్డి జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1989 163 10.00
70248 మానసిక సమస్యలు సమాధానాలు ఇండ్ల రామసుబ్బారెడ్డి శ్రీ మహాలక్ష్మీ బుక్ ఎంటర్ ప్రైజెస్, విజయవాడ 1988 264 21.00
70249 సక్సెస్ టెక్నిక్స్ చొక్కాపు వెంకట రమణ హిమకర్ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2003 87 25.00
70250 సక్సెస్ టెక్నిక్స్ చొక్కాపు వెంకట రమణ హిమకర్ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2005 80 30.00
70251 సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ బి.వి. పట్టాభిరామ్ యం. శేషాచలం అండ్ కం., సికింద్రాబాద్ 2011 80 30.00
70252 గుడ్ పేరెంట్ + బెటర్ టీచర్ = బెస్ట్ స్టూడెంట్ బి.వి. పట్టాభిరామ్ యం. శేషాచలం అండ్ కం., సికింద్రాబాద్ 2011 80 30.00
70253 పాజిటివ్ థింకింగ్ బి.వి. పట్టాభిరామ్ యం. శేషాచలం అండ్ కం., సికింద్రాబాద్ 2011 80 30.00
70254 కమ్యూనికేషన్స్ మీ విజయానికి పూనాది బి.వి. పట్టాభిరామ్ యం. శేషాచలం అండ్ కం., సికింద్రాబాద్ 2011 80 30.00
70255 నాయకత్వ లక్షణం విజయానికి తొలిమెట్టు బి.వి. పట్టాభిరామ్ యం. శేషాచలం అండ్ కం., సికింద్రాబాద్ 2007 77 25.00
70256 పాజిటివ్ థింకింగ్ హిప్నో కమలాకర్ హిమకర్ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2002 83 25.00
70257 వైజ్ఞానిక హిప్నాటిజం బి.వి. పట్టాభిరామ్ నవోదయ పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1990 177 25.00
70258 హిప్నాటిజం ప్రొఫెసర్ టి. యస్. రావ్ పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1990 209 20.00
70259 హిప్నోథెరపీ టి.ఎస్. రావ్ పల్లవి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1993 172 18.00
70260 ఎమోషనల్ ఇంటిలిజిన్స్ హిప్నో కమలాకర్ హిమకర్ పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2002 87 25.00
70261 అక్షర సత్యామృతం బొమ్మిన వెంకటరమణ సాయికిరణ్ పబ్లికేషన్స్ 2015 126 99.00
70262 అమృత బిందువులు బాలభారతి ... 2010 44 10.00
70263 ఆణిముత్యాలు చలసాని వెకంటేశ్వరరావు ... 2010 32 10.00
70264 అమృతవర్షిణి శివప్రియ కొండబ్రోలు ... 2008 92 30.00
70265 సూక్తములు మాడుగుల నాగఫణిశర్మ తి.తి.దే., తిరుపతి 1996 42 5.00
70266 పెద్దల తత్వములు నిరంజనము రేనాటి వీరారెడ్డి ... 2006 44 10.00
70267 ప్రముఖుల సూక్తులు పాతూరి కోటేశ్వరరావు ... 2008 40 20.00
70268 సంకల్ప సుధ ... ప్రజాపిత బ్రహ్మకుమారి ఈశ్వరీయ విద్యాలయం ... 32 10.00
70269 జ్ఞాన పుష్పము ... ... 1982 4 1.00
70270 చాణక్య సూత్రం శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 1999 78 15.00
70271 ప్రసిద్ధ తెలుగు పద్యాలు పి. రాజేశ్వరరావు ప్రతిభ పబ్లికేషన్స్, హైదరాబాద్ 2007 91 30.00
70272 చిత్రశతకమ్ జటావల్లభుల పురుషోత్తము ... ... 34 2.00
70273 మణిమాల డి.యన్. దీక్షిత్ ... 1994 90 10.00
70274 శ్రీ ప్రశ్నోత్తర రత్నమాలికా దర్భా వేంకటకృష్ణమూర్తి ... 1964 69 10.00
70275 సుభాషిత రత్నమాల ... శ్రీ శేషాచల ఆశ్రమము, గుంటూరు 2006 96 10.00
70276 ఆణిముత్యాలు యర్రా నాగేశ్వరరావు ... ... 56 15.00
70277 స్తోత్ర సూక్తి రత్నావళి ... ... ... 16 2.00
70278 అమృత వర్షిణి ... బ్రహ్మచారి శివస్వామి మహాసంస్థానము 2010 365 25.00
70279 పోస్టు చెయ్యని ఉత్తరం ఆర్. శాంతసుందరి మంజుల్ పబ్లిషింగ్ హౌస్ 2012 188 175.00
70280 ఎవరికీ తలవంచకు ఎ.పి.జె. అబ్దుల్ కలాం Reem Publications Ptv Ltd 2011 250 145.00
70281 Games of Wisdom Bhagawan Sri Sathya Sai Baba Sri Sathya Sai Books And Publishing House 459 52.00
70282 In A Dark Time Nicholas Humphrey Faber and Faber London 1985 174 100.00
70283 Profound Prayers And Precious Precepts చల్లగళ్ల నరసింహం ... 1990 143 100.00
70284 Mera Bharath Mahan 16 2.00
70285 Hero Diary 1996 1996 360 25.00
70286 A Thought For Today Chinmayaranyam Publications Trust 20 10.00
70287 Thus Spoke Elders Mittapalli Ramanatham M. Ramanatham, Guntur 2004 20 5.00
70288 Motivation.com P. Hari Padma Rani Sri Maha Praja Books, Guntur 2008 192 25.00
70289 Immortal Quotations and Provedrbs P.D. Sharma Dhanlal Brothers Distributors 144 30.00
70290 Inspiring And Mind Blowing Quotations O M Publications 2005 88 30.00
70291 Some Games From The Ocean of Sanskrit D. Arkasomayaji T.T.D., Tirupati 1989 132 10.00
70292 Some Scattered Pearls Asit Ghosh Wisdom Tree 2004 145 25.00
70293 Young achievers handbook derek o'brien 2010 48 15.00
70294 Chanakya Neeti Vishwamitra Sharma Manoj Publications 2004 166 80.00
70295 My Favourite Quotations Norman Vincent Peale Cedar 1992 126 15.00
70296 Thoughts Jawaharlal Nehru Jawaharlal Nehru Memorial Fund 1985 159 100.00
70297 Glorious Thoughts of Nehru N.B. Sen New Book Society of India 1972 328 100.00
70298 Paths To Virtuous Life C. Narasimham 1970 197 3.50
70299 White Roses 1970 151 25.00
70300 Idoims 258 2.00
70301 Gems of Truth Jayadayal Goyandka The Gitra Press, Gorakhpur 1985 216 2.00
70302 Indian Student's Manual J. Murdoch The Christian Vernacular Educations Society 1879 324 2.00
70303 Pillars of Light Jasmin Sarah A Universal Publications 1968 276 5.00
70304 Elizabeth Craig's Enquire Within Collins Pall Mail 372 25.00
70305 Being And Doing Liverpool Edward Howell 1905 370 1.00
70306 How To Speak In Public Grenville Kleiser Funk & Wagnalls Company 1936 533 15.00
70307 Treasure of Teachings Sri Swami Sivananda The Yoga Vedanta Forest University 1957 192 2.00
70308 Living Thoughts of Great People Eknath Easwaran Jaico Publishing House, Mumbai 1999 383 100.00
70309 Divinity Humanity And The Golden Thread of Unity Prasanthinilayam, India 2001 356 25.00
70310 Ambrosial Stream A. Sarveswara Rao 2003 51 25.00
70311 How to Win Personal Efficiency J. Maurus Better Yourself Books 1976 127 25.00
70312 More Anecdotes of The Great J. Maurus Better Yourself Books 1991 151 25.00
70313 How to Stay Sane in a Crazy World J. Maurus Better Yourself Books 1970 111 2.00
70314 Just A Moment Please J. Maurus Better Yourself Books 1972 371 25.00
70315 Pretty As You Please J. Maurus Better Yourself Books 1973 284 25.00
70316 Today Is Ours J. Maurus Better Yourself Books 1971 371 25.00
70317 Universal Prayers Swami Yatiswarananda Sri Ramakrishna Math, Madras 1977 261 25.00
70318 Wisdom of Asia Baldoon Dhingra Hind Pocket Books 1959 164 10.00
70319 Pearls of Bliss Acharya Madhva 2015 38 15.00
70320 Evergreen Messages Swami Chinmayananda Central Chinmaya Mission Trust 2008 250 100.00
70321 Swami Vivekanada's Quotations Vivekananda Bharat Parikrama 26 2.00
70322 Spiritual Dairy Sri Paramahansa Yogananda Yogoda Satsanga Society of India 1980 250 2.00
70323 Quieter Moments 30 2.00
70324 P.S. I Love You H. Jackson 160 2.00
70325 Make Patience Your Target George Kaitholil Better Yourself Books 90 2.00
70326 Parables of Wisdom B.R. Rajam Iyer Pastime Pleasure Book 1967 103 2.00
70327 Sir M. Visvesvaraya's Thoughts of Inspiration Karnataka Section 68 2.00
70328 Broom Groom Pavan Choudary Wisdom Village Publications 2010 168 15.00
70329 The Sarva Darsana Samgraha Madhava Acharya Kegan Paul Trench Trubner 1894 281 20.00
70330 Bhakti Schools of Vedanta Svami Tapasyananda Sri Ramakrishna Math, Madras 1994 364 100.00
70331 Vedanta 231 20.00
70332 Vedanta Dhruv S Kaji Eeshwar 1999 300 100.00
70333 Are You Satisfied Mahatma Sampurnanand Ji Divine United Organisation 1985 116 4.00
70334 Vedanta Treatise The Eternities A. Parthasarathy A. Parthasarathy 2004 351 100.00
70335 Living Wisdom Pravrajika Vrajaprana Sri Ramakrishna Math, Madras 1995 299 90.00
70336 Happier than God Neale Donald Walsch Jaico Publishing House, Mumbai 2009 260 250.00
70337 Conversations With God Book One Neale Donald Walsch Hodder & Stoughton 1995 210 200.00
70338 Conversations With God Book Two Neale Donald Walsch Hodder & Stoughton 1999 263 20.00
70339 Conversations With God Book Three Neale Donald Walsch Hodder & Stoughton 1999 392 200.00
70340 Kingdom of Shiva Sivakishen Diamond Books 2015 688 595.00
70341 Hasten Slowly Swami Chinmayananda Swami chinmayananda 1983 56 10.00
70342 Undreamed of Possibilities Paramahansa Yogananda Yogoda Satsanga Society of India 2002 29 2.00
70343 Sri Kamaskhi Hridayam T N Y Rajan Orient Chennai 2001 40 10.00
70344 Shatpadi Stotram Chandrasekharendra Saraswati Sri Vishnu Sahasranama Satsangam New Delhi 1996 88 10.00
70345 Shatpadi Stotram Chandrasekharendra Saraswati Sri Vishnu Sahasranama Satsangam New Delhi 1996 88 10.00
70346 Viswam Vishnu J.A. Kalyana Krishnan Sri Vishnu Sahasranama Satsangam New Delhi 1999 114 15.00
70347 O Man Beware Gaddam Amma Rao Centanthema 2006 14 10.00
70348 Visistadvita K.R. Paramahamsa T.T.D., Tirupati 2010 242 100.00
70349 Atman Alone Abides Swami Atulananda Sri Ramakrishna Math, Madras 1978 227 100.00
70350 Freedom Swami Dayananda Saraswati 28 2.00
70351 Talks on Emotional Maturity Swami Dayananda Saraswati Sri Gangadhareswar Trust 1997 70 15.00
70352 Hinduism A Primer Raghavendra S. Prasad Kalyani Raghavam Publications 2012 216 100.00
70353 Hinduism in Public And Private Antony Copley Oxford University Press 2003 303 595.00
70354 Hinduism Swami Vivekananda Sri Ramakrishna Math, Madras 1946 109 5.00
70355 Hindutva V.D. Savarkar 1942 117 2.00
70356 Hindu Rashtravad Swatantrayaveer V.D. Savarkar 1945 218 4.00
70357 Warning to The Hindus Savitri Devi 1939 154 4.00
70358 The mind of God ACP Sastry ACP Sastry 60 20.00
70359 Sure Ways For Success in Life And God Realisation Swami Sivananda The Divine Life Society 1977 349 10.00
70360 The Greatness of Saturn Robert E. Svoboda Lotus Press 1997 292 150.00
70361 Be A Lamp Upon Yourself Kong Meng San Phor Kark See Monastery Kong Meng San Phor Kark See Monastery 1999 239 100.00
70362 Namaste A.K. Krishna Nambiar Spiritual India Publishing House 1979 139 10.00
70363 How do I Proceed? M.P. Pandit A Reader in the Integral Yoga of Sri Aurobindo 2000 59 60.00
70364 How Do I Begin? M.P. Pandit Dipti Publications 1999 59 20.00
70365 The Vedantic Message of Fearlessness Swami Shri Asaramji Maharj Sant Shri Asramji Ashram 1993 35 2.00
70366 What Becomes of The Soul After Death Sri Swami Sivananda The Yoga Vedanta Forest University 1963 293 25.00
70367 How is a Man Reborn? Swami Satprakashananda Advaita Ashrama, Calcutta 1997 48 6.00
70368 The Golden Avatar A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada The Bhaktivedanta Book Trust 1981 440 25.00
70369 Lifco's Great Little Books Duty Samuel Smiles The Little Flower Co., Madras 26 2.00
70370 What is my Duty? Swami Dayananda Saraswati Sri Gangadhareswar Trust 1997 19 2.00
70371 What is Dharma? Jayadayal Goyandka Gita Press, Gorakhpure 16 2.00
70372 Pancikaranam Advaita Ashrama, Calcutta 1979 66 10.00
70373 Kali The Mother Sister Nivedita Advaita Ashrama, Calcutta 1983 110 4.50
70374 In Woods of God Realization Volume II 1963 200 5.00
70375 Sure Steps To God Realization Jayadayal Goyandka The Gitra Press, Gorakhpur 1980 344 2.25
70376 Sure Steps To God Realization Jayadayal Goyandka The Gitra Press, Gorakhpur 1980 342 2.25
70377 In Woods of God Realization Volume XI & XII Ramatirtha Pratisthan, Varanasi 460 6.00
70378 The Vision of Atman Swami Satchidanandendra Adhyatma Prakasha Karyalaya, Holenarsipur 1970 119 5.00
70379 God And The Householder Talari Anantha Babu P. Kanaka Durgamma Charitable Trust 1998 100 10.00
70380 How to Be Self Reliant? Swami Ramsukh Dass University of Jodhpur 1988 45 2.00
70381 The Gospel of Divine Love or Narada Bhakti Sutras Swami Tyagisananda Sri Ramakrishna Math, Madras 1991 255 20.00
70382 S'ankara's Clerification of Certain Vedantic Concepts Swami Satchidanandendra Adhyatma Prakasha Karyalaya, Holenarsipur 1969 107 2.00
70383 భీష్మ బోధ స్వామి సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1997 40 10.00
70384 To Kill Cow Means to End Human Civilization Sahadeva Dasa Soul Science University Press 2009 119 100.00
70385 Vedanta or The Science of Reality K.A. Krishnaswamy Iyer Adhyatma Prakasha Karyalaya, Holenarsipur 1965 543 25.00
70386 In Woods of God Realization Swami Rama Tirtha Rama Tirtha Pratisthan, Varanasi 1957 352 25.00
70387 శంకర గ్రంథ రత్నావళి ద్వితీయ సంపుటం వేలూరి శివరామశాస్త్రి సాధన గ్రంథమండలి, తెనాలి 1970 326 8.00
70388 శంకర గ్రంథ రత్నావళి హరి సాంబశివరావు సాధన గ్రంథమండలి, తెనాలి 1967 303 8.00
70389 సాధన సామగ్రి నాలుగవ మూట ఈశ్వర సత్యనారాయణశర్మ సాధన గ్రంథమండలి, తెనాలి 1964 390 4.00
70390 బ్రహ్మానంద వాణి ప్రభవానందస్వామి, చిరంతనానందస్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠము, మద్రాసు 1975 272 5.00
70391 వేదాన్త పదపరిజ్ఞానము యల్. విజయగోపాల రావు మణి మాణిక్య గ్రంథమాల, తెనాలి 1990 124 12.00
70392 అమృత కలశం కుమారి డొంకాడ రాధామాధవి వేదమాత గాయత్రి ట్రస్టు, నారాకోడూరు 2000 246 25.00
70393 జీవాత్మ ... ... ... 205 10.00
70394 రహస్యవాణి ద్వారా సమర్థ సద్గురు స్పర్శ ... ... 2004 168 25.00
70395 యోగము భారతీయత ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య మాస్టర్ ఇ.కె. బుక్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్నం 2005 132 50.00
70396 భారతీయ తత్త్వదర్శనములు పోతుకూచి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి సాధన గ్రంథమండలి, తెనాలి 1991 271 35.00
70397 రహస్య కిరణాలు ... ... 2003 69 33.00
70398 మహాశూన్యోపాసన ... సమర్థ సద్గురు వేదపీఠము, తెనాలి 2003 94 33.00
70399 కల్పసాధన పండిత శ్రీరామశర్మ ఆచార్య యుగనిర్మాణ యోజన రాజమండ్రి ... 136 2.00
70400 దైవసంపద ... ... ... 60 10.00
70401 పరిపూర్ణ దర్శనము పి. లక్ష్మీకాంతశర్మ అధ్యాత్మప్రకాశ కార్యాలయము 1974 68 2.00
70402 పూజ గంగాప్రసాద ఉపాధ్యాయ ఆర్య సమాజము, కూచిపూడి 1993 190 20.00
70403 జీవితోపదేశములు కేశవతీర్థస్వామి శ్రీ రామతీర్థ సేవాశ్రమం, పిడుగురాల 1960 307 15.00
70404 ఉపదేశము పి. లక్ష్మీకాంతశర్మ అధ్యాత్మప్రకాశ కార్యాలయము 1976 20 2.00
70405 కాలజ్ఞాన తత్వములు ... శ్రీ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి, కడప 1994 50 4.00
70406 సాధన కందుకూరి మల్లికార్జునం రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2015 279 40.00
70407 జీవనవికాసము రెండవ భాగము స్వామి జగదాత్మానంద రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2007 443 40.00
70408 మాస్టర్ ఇ.కె. జ్ఞానతరంగాలు మొదటి భాగము కె. రామప్రసాద్ ది వరల్డ్ టీచర్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్టణం 2001 198 50.00
70409 శ్రీకృష్ణుడు ఆనందనిధి ఏ.సి. భక్తివేదాంత స్వామి ప్రభుపాదులు భక్తివేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ ... 40 10.00
70410 కృష్ణప్రాప్తిమార్గము ఏ.సి. భక్తివేదాంత స్వామి ప్రభుపాదులు భక్తివేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ ... 79 10.00
70411 జీవం నుండి జీవం ఏ.సి. భక్తివేదాంత స్వామి ప్రభుపాదులు భక్తివేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 2011 180 30.00
70412 The Nectar of Devotion A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada The Bhaktivedanta Book Trust 1970 439 15.00
70413 శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు బోధామృతము ఏ.సి. భక్తివేదాంత స్వామి ప్రభుపాదులు భక్తివేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ ... 362 200.00
70414 శంకర గ్రంథ రత్నావళి పంచదశ సంపుటము జనస్వామి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి సాధన గ్రంథమండలి, తెనాలి 1990 408 35.00
70415 శ్రీ రామతీర్థ వేదాంతభాష్యము ప్రథమ ద్వీతయ తృతీయ సంపుటములు ... శ్రీ రామతీర్థ సేవాశ్రమం, పిడుగురాల 1966 204 25.00
70416 మనం మన సంస్కృతి అంబడిపూడి రఘుపతిరావు అంబడిపూడి రఘుపతిరావు, గుంటూరు 2007 333 100.00
70417 పురాణ మీమాంస స్వామి సచ్చిదానంద తీర్థ భారత ధార్మిక విజ్ఞాన పరిషత్, గుంటూరు 2008 321 50.00
70418 పరమార్థ చింతామణి కైవల్యానంద స్వామి అధ్యాత్మప్రకాశ కార్యాలయము 2002 282 100.00
70419 హంస గీతా స్వామి తేజోమయానంద చిన్మయారణ్యం పబ్లికేషన్స్ ట్రస్టు, భీమవరం 2008 80 21.00
70420 గోరక్షణ ఎందుకు ఎలా ... ... ... 64 20.00
70421 ప్రేమ ప్రసూనాలు ప్రేమకుమార్ భార్గవ శ్రీనాధ పీఠము, గుంటూరు 2012 92 50.00
70422 బ్రహ్మచర్య జయము ... ... ... 76 20.00
70423 నీ లోనికి 108 మెట్లు ... శ్రీ యోగవిశారద నిర్మలానందస్వామి ... 24 2.00
70424 కలియుగంలో పంచమహా యజ్ఞాలు ... అంతర్జాతీయ కృష్ణచైతన్య సంఘము 2014 25 10.00
70425 జీవన్ముక్తి వివేకః పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు సురభారతి సమితి, హైదరాబాద్ 1992 391 40.00
70426 తవ చరణం మమ శరణం చెవుటూరి కుసుమకుమారి అలకనంద ప్రచురణలు, విజయవాడ 2006 176 85.00
70427 శ్రీ స్వబోధసుధాకరము సద్గురు మలయాళస్వామి శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, చిత్తూరు 1991 398 30.00
70428 వైదిక సంస్కృతి రాచకొండ రామారావు రాచకొండ విజయసారధి, హైదరాబాద్ 2015 267 150.00
70429 మణిద్వీప వైభవము మేడసాని మోహన్ నవలక్ష్మి పబ్లికేషన్స్, తిరుపతి 2015 48 15.00
70430 శాస్త్రాలలో మనోతత్త్వం ... నిర్గుణ చైతన్య మఠం 2002 32 2.00
70431 విద్య భారతీయ దృష్టి ... విద్యా భారతీ స్వర్ణ జయంతి ప్రచురణ ... 24 2.00
70432 వైయాసక న్యాయమాలా ఆకెళ్ళ సీతారామశాస్త్రి శ్రీ శాస్త్రిగారి శిష్యవర్గము, గుంటూరు 2002 212 100.00
70433 మానవజన్మ సాఫల్యము ఆలూరు గోపాలరావు శ్రీ షిరిడీ సాయి సేవా మండలి ప్రచురణలు 2001 122 100.00
70434 మానవజన్మ సాఫల్యము ఆలూరు గోపాలరావు ఆలూరు గోపాలరావు, పొన్నూరు 2011 159 50.00
70435 భావితరాలకు బంగారు బాట అన్నంగి వేంకట శేషలక్ష్మి అన్నంగివేంకట శేషలక్ష్మి, హైదరాబాద్ 2015 100 150.00
70436 మాయను మాయము చేయుట మలయాళస్వామి శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, చిత్తూరు 1996 89 10.00
70437 దైవం దిగివచ్చిన వేళ ... గోల్డెన్ ఏజ్ పబ్లికేషన్స్ ... 70 5.00
70438 పరావిద్య శ్రీ శార్వరి మాస్టర్ యోగాశ్రమం, సికింద్రాబాద్ 2003 136 60.00
70439 కంప్లీట్ మాన్ బి.వి. రమణ బి.వి. రమణ, తిరుపతి 2000 186 50.00
70440 ధ్యానం ఎలా చేయాలి శ్రీ శార్వరి మాస్టర్ యోగాశ్రమం, సికింద్రాబాద్ 2005 128 60.00
70441 ధారణ ధ్యానము జగద్గురు శివానంద సరస్వతి దివ్యజీవన సంఘము, శివానందనగర్ 2008 231 100.00
70442 సహజరాజయోగము కర్మ యోగము నిర్వికల్పసమాధి ... ప్రజాపిత బ్రహ్మకుమారి ఈశ్వరీయ విద్యాలయం 1990 40 10.00
70443 శ్రీ మహావిద్య మట్టుపల్లి శివ సుబ్బరాయగుప్త మట్టుపల్లి శివసుబ్బరాయగుప్త, గుంటూరు 2003 406 200.00
70444 మనోయోగ సాధన ... శ్రీ సోమనాథ క్షేత్రం, హైదరాబాద్ 2000 110 20.00
70445 శ్రీ రాధా ధ్యాన యోగము రసమణి శ్రీరాధా మహాలక్ష్మి ఆశ్రమం 2004 158 100.00
70446 శ్రీ రాధా ధ్యాన యోగము రసమణి శ్రీరాధా మహాలక్ష్మి ఆశ్రమం 2004 158 100.00
70447 ధ్యాన సాగరం వడ్డాది సత్యనారాయణమూర్త ఎమెస్కో బుక్స్ విజయవాడ 2007 104 30.00
70448 ధ్యానం ఏకనాథ్ ఈశ్వరన్ సుభాషిణీ ప్రచురణలు, తిరుపతి 1998 196 40.00
70449 యోగదర్శనము కొండూరు వీరరాఘవాచార్యులు కొండూరు వీరరాఘవాచార్యులు, తెనాలి 1977 319 15.00
70450 జ్ఞానయోగం వివేకానందస్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠము, మద్రాసు 1998 287 30.00
70451 ధ్యానం Chandrasekharendra Saraswati సమర్థ సద్గురు పబ్లికేషన్స్, నంబూరు 2010 74 15.00
70452 ధ్యానవాహిని జె. కృష్ణమూర్తి శ్రీమతి కనకదుర్గ రామచంద్రన్, మదరాసు 1981 40 3.00
70453 పతంజలి యోగదర్శనము శ్రీనాథ వేంకట సోమయాజులు శ్రీ నోరి సూర్యనారాయణ ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్, మద్రాసు ... 264 25.00
70454 సైంటిఫిక్ యోగ వేంకటేశ్వర యోగి గురూజీ శ్రీ వేంకటేశ్వర యోగ సేవా కేంద్రం, మంగళగిరి 2015 136 90.00
70455 Your Journey Into Yourself Part I Mattupalli Siva Subbaraya Gupta The Universal Yoga Trust, Guntur 469 150.00
70456 Meditation J. Krishnamurti Krishnamurti Foundation India 1993 63 15.00
70457 Meditation Swami Paramarthanand Sastraprakasika Trust 29 10.00
70458 Common Sense About Yoga Swami Pavitrananda Advaita Ashrama, Calcutta 1993 78 7.00
70459 Vipassana Meditation Thynn Wynnaye 1995 47 10.00
70460 Yoga Sri Ananda Orient Paperbacks 1981 191 20.00
70461 The Secret of Karmayoga Jayadayal Goyandka Gita Press, Gorakhpure 1994 244 5.00
70462 యోగాసనములు షేక్ మొహిద్దీన్ బాచ్ఛా వి.జి. పబ్లికేషన్స్, తెనాలి 1982 120 7.50
70463 Yoga A Way of Life Vivekananda Kendra Prakashan 1994 27 4.00
70464 Yoga Vijay Sri Aurobindo Society, Pondicherry 1993 27 6.00
70465 Yoga Its Basis and applications H.R. Nagendra Vivekananda Kendra Yoga Prakashana 1996 126 40.00
70466 Yoga : The Key To Life James McCartney Jaico Publishing House, Mumbai 1986 241 25.00
70467 Patanjali Yoga Sutras / పాతంజల యోగదర్శనము మోక్షానంద స్వామి మోక్షానందాశ్రమము, తిమ్మాపూర్, Sri Ramakrishna Math, Madras 2001 167 55.00
70468 Yogic Cure For Common Diseases Phulgenda Sinha Orient Paperbacks 2003 195 70.00
70469 The Perfection of Yoga A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada The Bhaktivedanta Book Trust 1998 56 10.00
70470 Traditional Systems of Healing and Meditation 28 10.00
70471 కృష్ణయజుర్వేదీయ తైత్తిరీయ సంహిత వేదార్థ దీపికాసహితము ప్రథమ కాండము, ప్రథమ సంపుటం దివాకర్ల వేంకటావధాని తి.తి.దే., తిరుపతి * 1985 470 50.00
70472 కృష్ణయజుర్వేదీయ తైత్తిరీయ సంహిత వేదార్థ దీపికాసహితము ద్వితీయ కాండము, ద్వితీయ సంపుటము దివాకర్ల వేంకటావధాని తి.తి.దే., తిరుపతి 1985 432 50.00
70473 కృష్ణయజుర్వేదీయ తైత్తిరీయ సంహిత వేదార్థ దీపికాసహితము తృతీయ కాండము, తృతీయ సంపుటము రామవరపు కృష్ణమూర్తిశాస్త్రి తి.తి.దే., తిరుపతి 1989 482 50.00
70474 కృష్ణయజుర్వేదీయ తైత్తిరీయ సంహిత వేదార్థ దీపికాసహితము చతుర్థ కాండము, చతుర్థ సంపుటము రామవరపు కృష్ణమూర్తిశాస్త్రి తి.తి.దే., తిరుపతి 1989 393 50.00
70475 కృష్ణయజుర్వేదీయ తైత్తిరీయ సంహిత వేదార్థ దీపికాసహితము పంచమ కాండమ, పంచమ సంపుటము రామవరపు కృష్ణమూర్తిశాస్త్రి తి.తి.దే., తిరుపతి 1991 530 50.00
70476 కృష్ణయజుర్వేదీయ తైత్తిరీయ సంహిత వేదార్థ దీపికాసహితము షష్ఠ కాండము, షష్ఠ సంపుటము రామవరపు కృష్ణమూర్తిశాస్త్రి తి.తి.దే., తిరుపతి 1993 404 70.00
70477 मनुष्योंकी सच्ची उन्नतिका सच्चा साधन श्रीपाद दामेदर सातवलेकर स्वाध्याय मण्डल, पारडी 1950 200 2.00
70478 भरव्दाज ऋषिका दर्शन श्रीपाद दामेदर सातवलेकर ... 1960 268 2.00
70479 यजुर्वेदसंहिताया सर्वानुक्रमसूत्रम् ... ... ... 104 2.00
70480 वैदिक राष्र्ट गीत ... ... ... 32 2.00
70481 त्र्प्रथर्ववेदसंहिताया ... ... ... 91 2.00
70482 वसिष्ट ऋषिका दर्शन श्रीपाद दामेदर सातवलेकर स्वाध्याय मण्डल, पारडी 1952 84 5.00
70483 उषा देवता श्रीपाद दामेदर सातवलेकर स्वाध्याय मण्डल, पारडी 1958 145 4.00
70484 दैवत संहिता उषा देवता श्रीपाद दामेदर सातवलेकर स्वाध्याय मण्डल, पारडी 1959 31 1.00
70485 दैवत संहिता मरुहेवता श्रीपाद दामेदर सातवलेकर स्वाध्याय मण्डल, पारडी 1958 55 2.00
70486 दैवत संहिता तूतीयो भागँ श्रीपाद दामेदर सातवलेकर स्वाध्याय मण्डल, पारडी 1958 171 2.00
70487 दैवत संहिता आयुर्वेद प्रकरण श्रीपाद दामेदर सातवलेकर स्वाध्याय मण्डल, पारडी 1958 196 5.00
70488 दैवत संहिता रुद्रदेवता श्रीपाद दामेदर सातवलेकर स्वाध्याय मण्डल, पारडी 1958 31 1.00
70489 गो ज्ञान कोश श्रीपाद दामेदर सातवलेकर ... ... 199 2.00
70490 ఋగ్వేద దిగ్దర్శనము ద్వితీయ భాగము కొండూరు వీరరాఘవాచార్యులు తి.తి.దే., తిరుపతి 1988 350 25.00
70491 ఋగ్వేద దిగ్దర్శనము తృతీయ భాగము కొండూరు వీరరాఘవాచార్యులు తి.తి.దే., తిరుపతి 1988 286 25.00
70492 ఆంధ్ర వేదములు ఋగ్వేదము బంకుపల్లె మల్లయ్యశాస్త్రి వినయాశ్రమమువారిచే అక్షరవిలాసమునందు 1940 480 2.00
70493 ऋग्वेद भाषाभाष्य प्रथम भाग ... वैदिक पुस्तसालय ... 139 2.00
70494 Rig Veda Part II J.K. Trikha Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1991 198 125.00
70495 Rig Bhashya Bhumika T.V. Kapali Sastry Sri Aurobindo Ashram, Ponidcherry 1952 168 2.00
70496 Rksuktasati H.D. Velankar Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1972 307 27.00
70497 The Satapathabrahmana Volume III Gain Publishing House, Delhi 400 25.00
70498 The Satapathabrahmana Volume IV Gain Publishing House, Delhi 400 25.00
70499 The Satapathabrahmana Volume V Gain Publishing House, Delhi 320 25.00
70500 వేదశాస్త్రాల సంక్షిప్త పరిచయం రేమెళ్ళ అవధానులు శ్రీ వేద భారతి 2000 72 20.00
70501 సస్వర వేదమంత్రాలు స్వామి జ్ఞానదానంద రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2007 285 40.00
70502 సస్వర వేదమంత్రాలు స్వామి జ్ఞానదానంద రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2011 285 40.00
70503 వేదములు నలీనీకాంత గుప్త, మానాప్రగడ శ్రీరాములు శ్రీ అరవింద కేంద్రము, కొవ్వూరు 1999 68 10.00
70504 వైదిక వాఙ్మయ పరిచయము కె. కోదండరామాచార్యులు ... ... 8 1.00
70505 వేదంలోని సంకేతాలు ధారా రాధాకృష్ణమూర్తి మాస్టర్ ఇ.కె. బుక్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్నం 2009 135 100.00
70506 వేదజ్ఞానము ఆర్.ఎల్. కశ్యప్, భువనేశ్వరీ సంపత్ అరబిందో కపాలీశాస్త్రి ఇనిస్టిట్యూట్ 2005 34 10.00
70507 వేదాంత జ్ఞాన నిధి కుమ్మితి ధర్మాంగద రెడ్డి ... ... 196 20.00
70508 వేదమంత్రాలు ... ఋషి బుక్ హౌస్, విజయవాడ 2003 80 20.00
70509 వేద దర్శనము కులపతి ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య, ధారా రాధాకృష్ణమూర్తి మాస్టర్ ఇ.కె. బుక్ ట్రస్ట్, విశాఖపట్నం 2004 292 100.00
70510 వేదము ఆధునిక విజ్ఞానము 1 (సృష్టి లయం) శాఖమూరి శివరామబాబు శ్రీవాణి పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 2008 40 10.00
70511 వేదము ఆధునిక విజ్ఞానము 2 (బ్రహ్మాండము) శాఖమూరి శివరామబాబు శ్రీవాణి పబ్లికేషన్స్, గుంటూరు 2007 32 10.00
70512 Science of Creation S. Sivarambabu Institute of Scientific Research on Vedas 2010 40 10.00
70513 ఋగ్వేదానికి రాహుల్ గ్రహణం చిఱ్ఱావూరి శివరామకృష్ణ శర్మ చిఱ్ఱావూరి శివరామకృష్ణ శర్మ, హైద్రాబాద్ 2010 63 25.00
70514 భారతీ నిరుక్తి హరి సోదరులు సాధన గ్రంథమండలి, తెనాలి 1971 692 15.00
70515 Eternal Relevance of Vedas Agnihotram Ramanuja Tatachariar T.T.D., Tirupati 1985 205 10.00
70516 वेद परिचय व्दितीय भाग ... ... ... 181 2.00
70517 వేదసంచిక 2 (సంస్కృతం ... ... ... 304 2.00
70518 Sanskrit Manusorpipts ... ... ... 476 2.00
70519 A Vedic Reader for Students Arthur Anthony Macdonell Oxford University Press 1988 263 25.00
70520 Science in The Vedas Acharya Vaidyanath Shastri Sarvadeshik Arya Pratinidhi Sabha 1990 231 25.00
70521 An introduction to the Commentary on the Vedas Swami Dayananda Saraswati Jan Gyan Prakashan N. Delhi 1973 214 15.00
70522 RG Vedic Studies Series I M. Sundar Raj International Society for the investigation of ancient civilization 1983 81 15.00
70523 RG Vedic Studies Series II M. Sundar Raj International Society for the investigation of ancient civilization 1983 85 15.00
70524 RG Vedic Studies Series III M. Sundar Raj International Society for the investigation of ancient civilization 1983 81 15.00
70525 RG Vedic Studies Series V M. Sundar Raj International Society for the investigation of ancient civilization 1983 132 15.00
70526 RG Vedic Studies Series VI M. Sundar Raj International Society for the investigation of ancient civilization 1983 91 15.00
70527 RG Vedic Studies Series VII M. Sundar Raj International Society for the investigation of ancient civilization 1986 44 20.00
70528 RG Vedic Studies Series VIII M. Sundar Raj International Society for the investigation of ancient civilization 1986 28 10.00
70529 On The Veda Sri Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Ponidcherry 1956 671 5.00
70530 The Secret of Creation Sakamuri Sivaram Babu 15 1.00
70531 Thus Spake The Vedas 88 1.00
70532 వేదమంత్రములు ... ... ... 30 2.00
70533 A Vedic Grammar for Students Arthur Anthony Macdonell Oxford University Press 1986 508 10.00
70534 Gems From Vedas Mahatma Devesh Bhikshu Sultan Chand & Sons, New Delhi 1987 69 2.00
70535 The Vedanta its Theory & Practice Swami Saradananda Udbodhan Office 1928 24 2.00
70536 వేదసారము (సంస్కృతం) ... ... ... 150 2.00
70537 The Vedas and Vedangas Jayaendra Saraswati ji Maharaj Sri Kamakoti Research Centre 66 10.00
70538 RG Vedic Studies Series IV M. Sundar Raj International Society for the investigation of ancient civilization 1983 125 15.00
70539 Vedic Wisdom and Psychic powers & Vedic Wisdom Rediscovered Relevance of modern science D.V. Daran 277 78.00
70540 The Biological and Historical Significance of Vedic Mythology A.K. Bhattacharyya Sanskrit Pustak Bhandar, Calcutta 1988 160 200.00
70541 A Comparative and Critical Dictionary of Vedic Interpretation Vishva Bandhu Vishveshvaranand Institute 1972 8 1.00
70542 A Concordance of Purana Contents Vishva Bandhu Vishveshvaranand Institute 40 1.00
70543 A Concordance of Purana Contents Vishva Bandhu Vishveshvaranand Institute 44 1.00
70544 वैदिककोषसंग्रहः सार्वदेशिक क्त्र्प्रार्य प्रतिनिधि ... 1988 127 2.00
70545 వేద పరిషత్ ప్రత్యేక సంచిక ఏలూరిపాటి అనంతరామయ్య వేద పరిషత్, గుంటూరు ... 50 20.00
70546 Vedic Mythology A.A. Macdonell Motilal Banarsidass, Delhi 1981 189 55.00
70547 వైదిక ధర్మము ... ... ... 115 1.00
70548 నిరుక్తమ్ (సంస్కృతము) ... ... ... 150 2.00
70549 Yaska's Nirukta and Nighantu (Tamil) Part I Agnihotram Ramanuja Tatachariar N. Kandaswamy Pillai 1990 389 50.00
70550 Yaska's Nirukta and Nighantu (Tamil) Part II Agnihotram Ramanuja Tatachariar Vidwan A. Vadivelan 1990 508 17.00
70551 Thus Spake The Vedas Avinash Chandra Bose Sri Ramakrishna Math, Madras 107 2.00
70552 ఋగ్వేద సంహిత మొదటి భాగం దాశరథి రంగాచార్య విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2008 516 250.00
70553 ఋగ్వేద సంహిత రెండవ భాగం దాశరథి రంగాచార్య విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2008 744 250.00
70554 శుక్ల యజుర్వేద సంహిత దాశరథి రంగాచార్య విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2008 428 250.00
70555 కృష్ణ యజుర్వేదీయతైత్తిరీయ సంహిత దాశరథి రంగాచార్య విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2008 552 250.00
70556 సామ వేద సంహిత దాశరథి రంగాచార్య విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2008 244 250.00
70557 అథర్వ వేద సంహిత దాశరథి రంగాచార్య విశాలాంధ్ర పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2008 718 250.00
70558 శ్రీమద్భగవద్గీత మూలము ... గీతాప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ 2008 120 8.00
70559 శ్రీమద్భగవద్గీత మూలము ... గీతాప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ 2014 120 12.00
70560 శ్రీమద్భగవద్గీత మొదటి భాగము సదానంద భారతి శ్రీ విజయకృష్ణా పబ్లికేషన్సు, గుడివాడ 2002 226 55.00
70561 శ్రీమద్భగవద్గీత మొదటి భాగము సదానంద భారతి శ్రీ విజయకృష్ణా పబ్లికేషన్సు, గుడివాడ 2002 226 55.00
70562 శ్రీమద్భగవద్గీత రెండవ భాగము సదానంద భారతి శ్రీ విజయకృష్ణా పబ్లికేషన్సు, గుడివాడ 2002 200 45.00
70563 శ్రీమద్భగవద్గీత రెండవ భాగము సదానంద భారతి శ్రీ విజయకృష్ణా పబ్లికేషన్సు, గుడివాడ 2002 200 45.00
70564 శ్రీమద్భగవద్గీత ... సి.యం.సి. ట్రస్ట్, సత్తెనపల్లి ... 880 100.00
70565 శ్రీ భగవద్గీత కీళాత్తూరు శ్రీనివాసాచార్యులు శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, చిత్తూరు 1998 848 100.00
70566 శ్రీమద్భగవద్గీత జయదయాల్ గోయందకా గీతాప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ 2003 880 70.00
70567 శ్రీమద్భగవద్గీత జయదయాల్ గోయందకా గీతాప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ 2006 880 80.00
70568 శ్రీమద్భగవద్గీత ఎం. కృష్ణమాచార్యులు, గోలి వేంకటరామయ్య గీతాప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ 2012 880 110.00
70569 Srimadbhagavadgita Tattvavivecani Jayadayal Goyandka Gita Press, Gorakhpure 2004 798 70.00
70570 Gita Darshanam Vivekananda Institute of Humanexcellance 2006 212 75.00
70571 గీతా దర్శనము స్వామి శ్రీకాంతానంద, అమిరపు నటరాజన్ రామకృష్ణ మఠం, హైదరాబాద్ 2013 212 100.00
70572 భగవద్గీత యథాతథము సమగ్ర సంపుటము విద్వాన్ సూరిగుచ్చి కృష్ణమూర్తి, దివాకర్ల వేంకటావధాని భక్తివేదాంత బుక్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1985 984 25.00
70573 శ్రీమద్భగవద్గీత జయదయాల్ గోయందకా గీతాప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ 2010 192 20.00
70574 శ్రీమద్భగవద్గీత జయదయాల్ గోయందకా గీతాప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ 1999 424 15.00
70575 శ్రీమద్భగవద్గీత జయదయాల్ గోయందకా గీతాప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ 2010 416 30.00
70576 శ్రీమద్భగవద్ గీతారహస్యము కర్మయోగ శాస్త్రము తృతీయ సంపుటము నోరి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి తి.తి.దే., తిరుపతి 1986 425 20.00
70577 The Bhagavad Gita Alladi Mahadeva Sastry Samata Books, Madras 1979 534 35.00
70578 The Divine Doctrine and Other Poems Gangavarapu Rama Rao 2010 118 45.00
70579 Essence of Bhagavad Gita Balbir Singh Arnold Heinemam 1981 145 50.00
70580 Perennial Psychology of the Bhagavad Gita Swami Rama Tirtha Himalayan Institute, India 2008 479 495.00
70581 An Introduction to the Study of the Gita Swami Ranganathananda The Ramakrihsna Mission, Calcutta 1969 69 2.00
70582 శ్రీమద్భగవద్గీత (హిందీ) రావి వేంకటరావు హనుమాన్ ప్రసాద్ పోద్ధార్, గీతాప్రెస్, గోరఖపూర్ ... 467 15.00
70583 The Bhagavad Gita Sitanath Tattvabhushan Trigunanath Roy Brahma Mission 1929 336 3.00
70584 The Bhagavad Gita as A Philosphy of God Realisation R.D. Ranade Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1965 287 12.50
70585 The Art of Life in the Bhagavad Gita K.M. Munshi, N. Chandrasekhara Aiyaer Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1956 152 2.00
70586 Critical Essays on Bhagavatha, Ramayana G. Venkateswarlu 1953 48 2.00
70587 All About Gita Swami Harshananda Sri Ramakrishna Math, Madras 1991 51 3.00
70588 శ్రీమద్భగవద్గీతా తాత్పర్యదీపిక శిష్ట్లా సుబ్బారావు తి.తి.దే., తిరుపతి 1985 287 15.00
70589 గోవిందనామాల భగవద్గీత విన్నకోట వెంకటరత్న శర్మ కాళహస్తి పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి ... 96 15.00
70590 రాజాజి భగవద్గీత మొదటి అద్యాయం రావి వేంకటరావు ... ... 236 20.00
70591 గీతాగానం వెన్నెలకంటి ప్రకాశం ఓంకార్ ప్రచురణలు, ఆంధ్రప్రదేశ్ 1982 32 5.00
70592 భగవద్గీతాంజలి పెద్దింటి వెంకట శేషుబాబుఆచార్య ... 1992 40 2.00
70593 శ్రీమద్భగవద్గీత వచనము జయదయాల్ గోయందకా గీతాప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ 2009 104 7.00
70594 గీతా మాధుర్యము స్వామి శ్రీరామసుఖదాస్, మదునూరి వెంకటరామశర్మ గీతాప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ 2009 200 12.00
70595 శ్రీభగవద్గీతాశాంకరభాష్యతత్త్వబోధిని బులుసు అప్పన్నశాస్త్రి ... 1944 358 5.00
70596 గీతాచంద్రిక వెనిగళ్ళ పూర్ణచంద్రరావు వెనిగళ్ళ గ్రంథమాల, రేపల్లె 1973 349 15.00
70597 శ్రీమద్భగవద్గీతా మలయాళస్వాములవారు శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, చిత్తూరు 2007 443 40.00
70598 భగవద్గీత సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం ... 478 15.00
70599 గీతా మహాత్మ్య కథలు దశిక కృష్ణమోహన్ గీతాప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ 2001 156 10.00
70600 గీతామృతం ఇలపావులూరి పాండురంగరావు తి.తి.దే., తిరుపతి 1999 194 20.00
70601 శ్రీ భగవద్గీతాసారము శ్రీరమణమహర్షి శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 1977 21 0.50
70602 శ్రీమద్భగవద్గీతా అధ్యాయ విశేషాలు మిట్టపల్లి రామనాథమ్ మిట్టపల్లి తాత్త్విక గ్రంథమాలా, గుంటూరు 2009 32 10.00
70603 గీతాసారం శనగవరపు బాలసుబ్రహ్మణ్యం బి.కె. పబ్లిషర్స్, విజయవాడ ... 107 15.00
70604 గీతా సుధాసారము ... ... ... 55 20.00
70605 శ్రీ ప్రశ్నోత్తర శ్రీమద్భగవద్గీతా నందిపాటి శివరామకృష్ణయ్య నందిపాటి శివరామకృష్ణయ్య, గుంటూరు 2015 48 25.00
70606 శ్రీమద్భగవద్గీత వైభవం గీతా జయంతి-గీతారాధన ... ... ... 15 2.00
70607 శ్రీమద్భగవద్గీతా మథనము వచన కావ్యం కామరాజుగడ్డ రామచంద్రరావు కామరాజుగడ్డ రామచంద్రరావుగారి కుటుంబ సభ్యులు 2016 364 250.00
70608 భగవద్గీత డా. రాఘవేంద్ర ప్రసాద్ కళ్యాణిరాఘవం పబ్లికేషన్స్ 2016 232 50.00
70609 భగవద్గీతార్థ సంగ్రహము ప్రధమ భాగము స్వామి నరేంద్ర ఆనంద సరస్వతి హిందూ విజ్ఞాన ప్రచార సమితి, విజయవాడ 1957 172 5.00
70610 శ్రీ భగవద్గీతామృత తరంగిణి ప్రధమ సంపుటము సత్యానందమహర్షులవారు సత్యానందమహర్షులు 1979 96 10.00
70611 భగవద్గీతామృతము త్రిపురాన వేంకట సూర్యప్రసాదరావు ... ... 52 2.00
70612 శ్రీమద్భగవద్గీత సంకేపల్లి రాజమల్లారెడ్డి సంకేపల్లి రాజమల్లారెడ్డి, హన్మకొండ 2015 128 20.00
70613 భగవద్గీత సాంఖ్యయోగము సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1991 149 12.00
70614 భగవద్గీత వచనం రెంటాల గోపాలకృష్ణ జయంతి పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1983 263 10.00
70615 శంఖారావము కులపతి ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య కులపతి బుక్ ట్రస్టు, విశాఖపట్టణం 1999 589 100.00
70616 శ్రీమద్భగవద్గీత వచనము జయదయాల్ గోయందకా గీతాప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ 2001 108 5.00
70617 శ్రీమద్భగవద్గీత వచనము జయదయాల్ గోయందకా గీతాప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ 2009 104 7.00
70618 శ్రీభగవద్గీతాగర్భితభావబోధిని కోకా వేంకటరామానుజులు నాయని అద్దేపల్లి అండ్ కో సరస్వతీ పవర్ ప్రెస్, రాజమండ్రి 1959 710 15.00
70619 గేయ భగవద్గీత మూల శ్లోకాలతో సీరపాణి గేదెల రూప, పాలకొండ 2006 187 100.00
70620 గీతారహస్యములు పి. లక్ష్మీకాంతశర్మ అధ్యాత్మవిచారసంఘము, రాయదుర్గము ... 20 2.00
70621 శ్రీమద్భగవద్గీత మహాత్మ్యము వచనము రోహిణి వెంకట సుందర వరద రాజేశ్వరి ... 2001 164 100.00
70622 సరళ భగవద్గీత వుగ్రాల శ్రీనివాసరావు సరళ ఆధ్యాత్మిక ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2008 151 100.00
70623 సంగ్రహ భగవద్గీత పూల్రామ్ కె. కానూరి సుపర్ణ బుక్స్ 2008 112 15.00
70624 శ్రీమద్భగవద్గీత ... జీయర్ ఎడ్యుకేషనల్ ట్రస్టు, సీతానగరం 2009 288 15.00
70625 భగవద్గీత పండిత మల్లాది లక్ష్మీనరసింహశాస్త్రి గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి 1988 368 16.00
70626 గీతాగానసుధ పద్మకళ కళాధర్ ప్రచురణలు, విజయవాడ 2014 21 2.00
70627 Srimad Bhagawad Geeta Prabha Duneja Geeta Society, Pleasanton 2002 320 2.00
70628 అనంతగీత అనంతం యువభారతి సాహితీ సాంస్కృతిక సంస్థ, హైదరాబాద్ 2007 200 15.00
70629 గీతానుపశ్యన తియ్యగూర సీతారామిరెడ్డి ధర్మజ్యోత్స్న ప్రచురణలు, మోదుకూరు 2010 104 15.00
70630 స్థితప్రజ్ఞ లక్షణములు ... శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, చిత్తూరు 1969 40 0.30
70631 శ్రీమద్భగవద్గీత (హిందీ) ... ... ... 352 2.00
70632 The Bhagavad Gita Annie Besant The Theosophical Publishing House 1955 260 2.00
70633 శ్రీమద్భగవద్గీతా తాత్పర్యామృతబోధినీ సమలంకృతా పెన్మెత్స సీతాదేవ్యా ... 1964 358 4.00
70634 జ్ఞానేశ్వరి (భగవద్గీత) దిగవల్లి శేషగిరిరావు ఆధ్యాత్మిక గ్రంథమండలి, విజయవాడ 1949 406 20.00
70635 జ్ఞానేశ్వరి (భగవద్గీత) దిగవల్లి శేషగిరిరావు ఆధ్యాత్మిక గ్రంథమండలి, విజయవాడ 1952 884 30.00
70636 జ్ఞానేశ్వరీ భగవద్గీత సత్యనారాయణ ... 1962 900 20.00
70637 శ్రీమద్భగవద్గీత (హిందీ) ... గీతాప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ ... 572 10.00
70638 శ్రీమద్భగవద్గీత నిర్వికల్పానందస్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠము, మద్రాసు 1958 437 4.00
70639 గీతాకల్పవృక్షము పెమ్మరాజు రాజారావు గీతా ప్రచార సంఘము, తణుకు ... 207 5.00
70640 The Bhagavad Gita D.S. Sarma The Madras Law Journal Office, Mylapore 1936 287 15.00
70641 శ్రీమద్భగవద్గీత చిద్ఘనానందేంద్ర సరస్వతీ నల్లా చిన్మయలింగం, ఏలూరు 1967 344 10.00
70642 గీతోపన్యాసములు బ్రహ్మచారి గోపాల్ శ్రీ శుకబ్రహ్మాశ్రమము, కాళహస్తి 1984 679 15.00
70643 శ్రీభగవద్గీతోపన్యాసములు మొరుసుపల్లి హనుమంతరావు బెజవాడ ఆంధ్రగ్రంథాలయ ముద్రాక్షరశాల 1940 368 1.50
70644 గీతాజ్యోతి శ్లోకమాలిక ... జీయర్ ఎడ్యుకేషనల్ ట్రస్టు, సీతానగరం 2003 271 25.00
70645 గీతాజ్యోతి శ్లోకమాలిక ... జీయర్ ఎడ్యుకేషనల్ ట్రస్టు, సీతానగరం 2002 216 20.00
70646 హ్రస్వగీత తుమ్మల వెంకట రత్నము తుమ్మల వెంకట రత్నము, గుంటూరు ... 35 15.00
70647 శ్రీమద్భగవద్గీత మానవకర్తవ్యము ... గుంటూరు హోమియో & యోగ అకాడమి 2009 67 15.00
70648 భగవద్గీత వ్యక్తిత్వ వికాసం వెలువోలు నాగరాజ్యలక్ష్మి వెలువోలు నాగరాజ్యలక్ష్మి, గుంటూరు 2011 115 75.00
70649 భగవద్గీత మనకేం చెబుతోంది కె. అరవిందరావు ఎమెస్కో బుక్స్ విజయవాడ 2015 191 100.00
70650 మన సమస్యలకు భగవద్గీత పరిష్కారాలు ఎస్.బి. రఘునాథాచార్య తి.తి.దే., తిరుపతి 1996 72 8.00
70651 భగవద్గీత దైవనందిన జీవితము బొల్లాపల్లి వెంకట సుబ్బారావు బొల్లాపల్లి వెంకట సుబ్బారావు 2003 74 30.00
70652 శ్రీమద్భగవద్గీత వచనము బొల్లాపల్లి వెంకట సుబ్బారావు బొల్లాపల్లి వెంకట సుబ్బారావు 2002 39 50.00
70653 భగవద్గీతామృతము దెందుకూరు సదాశివశాస్త్రి హిందూ ధర్మప్రచార పరిషత్తు, తిరుపతి ... 63 2.00
70654 Each Human Body is a Bhagavad Gita Paramahamsa Hariharananda 2003 46 2.00
70655 గీతా ప్రవేశిక ... శ్రీ అరవింద సొసైటి, ఖాజీపాలెం ... 46 2.00
70656 సంన్యాసయోగము మలయాళస్వాములవారు శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, చిత్తూరు 1945 102 1.20
70657 రామడుగు శ్రీ శివరామదీక్షిత గురుపీఠ తత్వప్రకాశిక దయానంద రాజయోగి ... 1962 38 2.00
70658 ప్రాతఃకాల ధ్యానము జేకబ్ ప్రభు ... ... 22 2.00
70659 వివేక చూడామణి ప్రణవానందులు శ్రీ రమణాశ్రమము, తిరువణ్ణామలై 2001 60 15.00
70660 శ్రీ సౌభాగ్య మంత్ర గీత 2 ... శ్రీ సౌభాగ్య మంత్ర విద్యాపీఠం ... 89 25.00
70661 యముడు చెప్పిన జీవిత రహస్యాలు అన్వేషి ... ... 36 2.00
70662 బ్రహ్మచర్య జయము ... ... ... 76 15.00
70663 సత్యమార్గం తటవర్తి వీరరాఘవరావు తటవర్తి వీరరాఘవరావు, భీమవరం 2010 184 15.00
70664 కర్మ సిద్ధాంతము దేవిశెట్టి చలపతి రావు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానపీఠం, చిలకలూరిపేట 1994 30 2.00
70665 రుద్రాక్ష కె. అచ్చిరెడ్డి శ్రీ సాయిత్రి శక్తి నిలయము, విజయవాడ .... 53 2.00
70666 అనుష్ఠాన వేదాంత ఋషి కలుపూరు వెంకట నారాయణ శ్రీ శాంతి ఆశ్రమము, వీరఘట్టం 1970 90 2.00
70667 సత్యోదయము శ్రీరామచంద్రజీ శ్రీరామచంద్ర మిషన్ 2011 103 50.00
70668 సనాతన ధర్మరత్నమాల సన్నిధానం లక్ష్మీనారాయణమూర్తి సన్నిధానం లక్ష్మీనారాయణమూర్తి 2000 237 70.00
70669 భారతీ తీర్థ మహాస్వాములవారి అనుగ్రహభాషణం ... ... ... 141 5.00
70670 శ్రీ వేదాన్త బాలబోధము ఉ.పా. కృష్ణయ్య శ్రీ వేదవ్యాస ముద్రాక్షరశాల, చిత్తూరు 1946 275 2.50
70671 శ్రీ గురూజీ దృష్టిలో వ్యక్తిగత శీలము జాతీయ శీలము అశోక్ మోడక్ ... 2006 36 2.00
70672 శరణాగతి ... ... ... 22 2.00
70673 ఆత్మ వికాసము స్వామి చిన్మయానంద, స్వామిని శారదప్రియానంద జూటూరు వేమయ్య, ప్రొద్దుటూరు 1991 158 15.00
70674 ఓంకారము మలయాళస్వాములవారు శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, చిత్తూరు 1969 338 15.00
70675 శ్రీ రామతీర్థ వేదాంత భాష్యము ప్రథమ సంహిత నల్లపాటి సుబ్బారావు శ్రీ రామతీర్థ సేవాశ్రమం, పిడుగురాల 2006 124 100.00
70676 శ్రీ రామతీర్థ వేదాంత భాష్యము ద్వితీయ సంహిత నల్లపాటి సుబ్బారావు శ్రీ రామతీర్థ సేవాశ్రమం, పిడుగురాల 2006 186 100.00
70677 శ్రీ రామతీర్థ వేదాంత భాష్యము తృతీయ సంహిత నల్లపాటి సుబ్బారావు శ్రీ రామతీర్థ సేవాశ్రమం, పిడుగురాల 2006 202 100.00
70678 శ్రీ రామతీర్థ వేదాంత భాష్యము చతుర్థ సంహిత నల్లపాటి సుబ్బారావు శ్రీ రామతీర్థ సేవాశ్రమం, పిడుగురాల 2006 180 100.00
70679 జగద్గురు శ్రీ రామతీర్థ జీవితోపదేశములు నల్లపాటి సుబ్బారావు శ్రీ రామతీర్థ సేవాశ్రమం, పిడుగురాల 2005 130 50.00
70680 హిందూ ధర్మ రక్షణ మన కర్తవ్యం ఆచార్య కసిరెడ్డి తి.తి.దే., తిరుపతి 2012 25 2.00
70681 కల్యాణ దశకము కనమలూరు వేంకటశివయ్య అన్నపూర్ణా ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2015 168 120.00
70682 టోల్ టెక్ నాలుగు ఒప్పందాలు ఎస్. శారద, ఎస్.కె. విద్య ధ్యాన లహరి పబ్లికేషన్స్, తిరుపతి 2002 63 30.00
70683 కర్మ టార్కోమ్ సెరాయ్ డారియన్, యం. స్వర్ణలత ధ్యాన లహరి పబ్లికేషన్స్, తిరుపతి 2009 193 125.00
70684 చతుస్సూత్రీ విద్యానందగిరి స్వాములవారు శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, చిత్తూరు 1995 160 15.00
70685 నత్వం శోచితుం అర్హసి శనివారపు లక్ష్మి రామాంజనేయరెడ్డి ప్రసన్న సాయిరామ్ పిరమిడ్ ధ్యాన మందిరం 2015 174 100.00
70686 ధర్మగ్లాని ... సిటీ పబ్లిషింగ్ హౌస్, నెల్లూరు 1969 128 15.00
70687 లఘు వాసు దేవ మననము రాంభొట్ల లక్ష్మీనారాయణశాస్త్రి శ్రీ శంకర సేవా సమితి, గుంటూరు ... 132 20.00
70688 గతసంగ ముక్త ప్రబోధ యోగము ... యూనివర్సల్ లైఫ్ సేవా ట్రస్టు, భీమవరం ... 437 100.00
70689 జీవన్ముక్తి పరమహంస నిత్యానంద బోధామృతం ... ఎమెస్కో బుక్స్ విజయవాడ 2010 864 300.00
70690 శ్రీ నారద భక్తి సూత్రములు మలయాళస్వాములవారు శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, చిత్తూరు 1989 218 12.00
70691 పంచాశత్పీఠ రూపిణీ రహస్యనామస్తోత్ర శ్రీకరీవ్యాఖ్య నేతి అనంతరామశాస్త్రి నేతి అనంతరామశాస్త్రి, గుంటూరు 2011 264 150.00
70692 వేదాంత రత్నాకరం రత్నాకరం శ్రీనివాసాచార్య స్నేహ శ్రీ ఆర్గనైజేషన్, తెనాలి 2007 156 50.00
70693 ఆర్ష వ్యాసావళి ఎసిపి శాస్త్రి నవోదయ బుక్ హౌస్ 2015 154 100.00
70694 శ్రీ గురుచరిత్ర ఎక్కిరాల భరద్వాజ శ్రీ గురుపాదుకా పబ్లికేషన్స్, ఒంగోలు 1999 311 70.00
70695 సర్వదర్శన సంగ్రహము విద్యారణ్య మహర్షి తి.తి.దే., తిరుపతి ... 140 15.00
70696 మానవ ధర్మాలు చక్కా పాండురంగారావు శ్రీ సరోజిని పబ్లిషింగ్ హౌస్, విజయవాడ 2007 32 10.00
70697 కృష్ణం వందే జగద్గురుం జి. గోపాల చంద్ర మోహన్ రావు శంకర ప్రచురణలు, నల్లగొండ 2011 43 15.00
70698 శ్రీ గౌరాంగవ్యాసావళి త్రిదండి స్వామి త్రిదండి స్వామి 2003 187 15.00
70699 శ్రీ గౌరాంగవ్యాసావళి త్రిదండి స్వామి త్రిదండి స్వామి 2003 187 15.00
70700 వివేక చూడామణి వేదుల సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి వేదుల సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి, విశాఖపట్నం 2009 79 40.00
70701 వివేక చూడామణి కామర్షి వేంకటసుబ్బయ్య శ్రీ రామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 1998 287 25.00
70702 భారతములో యక్ష ప్రశ్నలు దేవరకొండ శేషగిరిరావు గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి 2007 71 21.00
70703 ఆంతరిక జీవితానికి కొన్ని మార్గదర్శక సూత్రాలు గోకులానందస్వామి శ్రీ రామకృష్ణ మఠం, మద్రాసు 1999 167 20.00
70704 ఆత్మానాత్మ వివేకము నోరి శ్రీనాథ వేంకట సోమయాజులు శ్రీ నోరి సూర్యనారాయణ ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్, మద్రాసు 1987 64 10.00
70705 వాక్య వృత్తి స్వామి చిన్మయానంద, టి. అన్నపూర్ణ జె. వేమయ్య, ప్రొద్దుటూరు ... 16 2.00
70706 ఇది కలా కథా నిజమా దేవరకొండ వేంకట బాలసుబ్రహ్మణ్యం ... ... 36 2.00
70707 సిద్ధాంత కుసుమాలు సంప్రదాయ సౌరభాలు టి.పి. శ్రీరామచంద్రాచార్యులు జీయర్ ఎడ్యుకేషనల్ ట్రస్టు, సీతానగరం 2000 186 50.00
70708 దశమహావిద్యలు దేవరకొండ శేషగిరిరావు ఋషిపీఠం ప్రచురణ 2006 100 4.00
70709 దశమహావిద్యలు సిద్ధేశ్వరానందభారతీస్వామి శ్రీ విన్నకోట సీతారామమ్మ ఆధ్యాత్మిక ట్రస్టు ... 36 15.00
70710 శ్రీ కాళీ సాధన సిద్ధేశ్వరానందభారతీస్వామి విక్టరీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 2013 106 60.00
70711 శ్రీతారా సాధన జయంతి చక్రవర్తి శ్రీ వేంకటేశ్వర బుక్ డిపో, విజయవాడ 2012 114 50.00
70712 శ్రీషాడోశీ సాధన జయంతి చక్రవర్తి శ్రీ వేంకటేశ్వర బుక్ డిపో, విజయవాడ 2012 106 50.00
70713 శ్రీ త్రిపురభైరవీ సాధన జయంతి చక్రవర్తి శ్రీ వేంకటేశ్వర బుక్ డిపో, విజయవాడ 2012 98 25.00
70714 శ్రీ భువనేశ్వరీ సాధన జయంతి చక్రవర్తి శ్రీ వేంకటేశ్వర బుక్ డిపో, విజయవాడ 2012 106 50.00
70715 శ్రీ చిన్నమస్తా సాధన జయంతి చక్రవర్తి శ్రీ వేంకటేశ్వర బుక్ డిపో, విజయవాడ 2012 106 50.00
70716 శ్రీ ధూమావతీ సాధన జయంతి చక్రవర్తి శ్రీ వేంకటేశ్వర బుక్ డిపో, విజయవాడ 2012 98 50.00
70717 శ్రీ బగళాముఖీ సాధన జయంతి చక్రవర్తి విక్టరీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 2013 106 60.00
70718 శ్రీ మాతంగీ సాధన జయంతి చక్రవర్తి విక్టరీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 2013 114 60.00
70719 శ్రీ కమలాత్మికా సాధన జయంతి చక్రవర్తి శ్రీ వేంకటేశ్వర బుక్ డిపో, విజయవాడ 2012 120 60.00
70720 అద్వైతమతము అవ్వారి వాసుదేవశాస్త్రి ... ... 22 2.00
70721 ఆత్మహత్యదిశగా హిందుత్వం అన్నదానం చిదంబరశాస్త్రి ధార్మిక సేవాసమితి ట్రస్ట్, వేటపాలెం ... 54 2.00
70722 అశ్వమేధ యజ్ఞపరిచయము దేవప్రియశాస్త్రి ... ... 47 5.00
70723 హిందుత్వ జ్యోతిర్మయ శర్మ అనంతు ఎమెస్కో బుక్స్ విజయవాడ 2009 199 100.00
70724 వేదోక్త మానవతా జీవనమే విశ్వశాంతికి సోపానము కీసరి నరసింహాచారి కీసరి నరసింహాచారి 2006 152 30.00
70725 హిందూమతం మంగా రామకృష్ణ జ్యోతి బుక్ డిపో, విశాఖపట్నం 2011 38 48.00
70726 సంధ్యావందనాదికమ్ ... ... ... 34 2.00
70727 అధ్యాత్మవిద్య ప్రారంభిక ... శ్రీకృష్ణానంద పరావిద్యా పీఠము 2004 204 20.00
70728 ధర్మజిజ్ఞాస పి. భాస్కరయోగి జాతీయ సాహిత్య పరిషత్, భాగ్యనగర్ 2009 252 100.00
70729 శ్రీ వాయు స్తుతి ... ... ... 50 2.00
70730 శ్రీ సూత సంహితా సారము సన్నిధానము రామతారక పరబ్రహ్మ శాస్త్రి ... 2006 196 25.00
70731 వేదార్థ మీమాంస కొత్త సచ్చిదానంద మూర్తి ఎమెస్కో బుక్స్ విజయవాడ 2011 135 75.00
70732 నిత్యానుష్ఠానము కుందుర్తి వేంకటనరసయ్య శ్రీరామశరణ మందిరము, బుద్దాం 1977 44 1.50
70733 సంధ్యా వందనము వాసుదాసస్వామి శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మ సమాజము, తెనాలి 1977 158 2.50
70734 సంధ్యావందనము ... బ్రహ్మవిద్యా సంప్రదాయము, సిద్ధాశ్రమము 2013 399 150.00
70735 విశ్వకల్యాణి నేతి అనంతరామశాస్త్రి ... 2009 169 90.00
70736 శ్రీ గురుపద వైశిష్ట్యం కర్ల సుబ్బారావు కర్ల సుబ్బారావు, వేటపాలెం ... 65 75.00
70737 శ్రీ యతీంద్ర వాగమృతము తుర్లపాటి రామబ్రహ్మారావు తుర్లపాటి రామబ్రహ్మారావు, ఇబ్రహీంపట్నం 2000 298 125.00
70738 ఆత్మావలోకనం గుమ్మడపు రామకృష్ణ రాయణం గుమ్మడపు రామకృష్ణరాయణం, ఖమ్మం 2002 90 50.00
70739 భావసారూప్యత స్వామి ఓంకార్, మార్కస్ అరిలియస్ శ్రీ శాంతి ఆశ్రమము, వీరఘట్టం 2012 90 40.00
70740 అనంతకాలచక్రం కందుకూరి శివానందమూర్తి శివానంద సుపథ ఫౌండేషన్ 2012 143 125.00
70741 స్కంద చరిత్ర గణపతి సచ్చిదానంద స్వామీజీ శ్రీగణపతి సచ్చిదానంద ఆశ్రమము, మైసూరు 2007 390 100.00
70742 మానవుడి నిత్యాన్వేషణ పరమహంస యోగానంద యోగదా సత్సంగ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా 2012 558 150.00
70743 స్వప్నమంజూష జి.బి.జోషి, లింగవరం జయరావు కావేరి ప్రచురణలు, మహబూబ్ నగర్ 2003 270 75.00
70744 స్వప్నమంజూష జి.బి.జోషి, లింగవరం జయరావు కావేరి ప్రచురణలు, మహబూబ్ నగర్ 2003 270 75.00
70745 మంత్ర యోగం స్వామి సుఖబోధానంద ప్రసన్న ట్రస్ట్, బెంగుళూరు 2003 108 125.00
70746 గృహస్థాశ్రమ ధర్మము మలయాళస్వాములవారు శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, చిత్తూరు 1998 159 20.00
70747 శాస్త్రార్థ విచారము మిన్నికంటి గురునాథశర్మ గోటేటి సూర్యనారాయణమూర్తి 1974 62 3.00
70748 తత్త్వ విచారము మిన్నికంటి గురునాథశర్మ గోటేటి సూర్యనారాయణమూర్తి 1970 90 10.00
70749 జీవ విచారము మిన్నికంటి గురునాథశర్మ గోటేటి సూర్యనారాయణమూర్తి 1971 132 5.00
70750 భారతీయ తత్త్వ ప్రచార్ ... భారతీయతత్త్వ ప్రచార సమితి, గుంటూరు ... 91 1.00
70751 మతము భౌతికశాస్త్రము కల్లూరి చంద్రమౌళి తి.తి.దే., తిరుపతి 1980 34 0.50
70752 ఉజ్జ్వల తరంగిణి కల్లూరి చంద్రమౌళి కల్లూరి చంద్రమౌళి 1973 204 10.00
70753 నరుడు నారాయణుడు తలారి అనంతబాబు ... 1999 115 20.00
70754 మోక్షమార్గము విద్యాప్రకాశానందగిరిస్వామి విద్యాప్రకాశానందగిరిస్వామి 1954 18 2.00
70755 ఆత్మ విద్యావిలాసము సదాశివేంద్ర శ్రీ శుకబ్రహ్మాశ్రమము, కాళహస్తి ... 32 2.00
70756 ఓ అత్యవసర రహస్యమయ సంచలనాత్మక శుభవార్త ... ... 2004 192 20.00
70757 శ్రీ రంగావధూతలవారి జ్ఞాన బోధావళి ఆత్మూరి రామమోహనరాయ్ శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, చిత్తూరు 1971 71 1.00
70758 ధర్మమంజరీ ద్వితీయ భాగం బెల్లంకొండ రామరాయకవీన్ద్రః ... 1952 84 1.00
70759 యుగనిర్మాణ యోజన పరిచయము ... డి.వి.యస్.బి. విశ్వనాధ్ ... 24 2.00
70760 ??? ... ... ... 108 2.00
70761 మోక్షసాధన రహస్యము విద్యాప్రకాశానందగిరిస్వామి శ్రీ శుకబ్రహ్మాశ్రమము, కాళహస్తి 1982 674 12.00
70762 సృష్టినిర్మాణ రహశ్యములు బి. అనంతరామయ్య బి. అనంతరామయ్య, చిలకలూరిపేట ... 22 2.00
70763 భారతీయ ఏకాత్మత రాధాకుముద్ ముఖర్జీ విశ్వహిందూ పరిషత్ 1977 120 2.00
70764 భగవన్మతభాష్యం వేదాంతకవి మారుతి రామా అండ్ కో., బెజవాడ ... 91 2.00
70765 ఉపదేశామృతము కుసుమహరనాథ ప్రభువు గుంటూరు శ్రీ కుసుమహరనాథ సేవాసమితి 1963 224 2.00
70766 శ్రీమదాంధ్ర వేదాంత పంచదశి రాయప్రోలు లింగన సోమయాజి రాయప్రోలు లింగన సోమయాజి 1954 900 15.00
70767 దేవాలయతత్త్వము వావిలికొలను సుబ్బరాయ శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మ సమాజము, తెనాలి 1984 146 5.00
70768 శ్రీరుద్రాధ్యాయము పాలావజ్ఝల శ్రీరామశర్మ శ్రీరామా పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 1986 368 15.00
70769 వైదిక నిత్యానుష్ఠాన విధి వేదవ్రత మీమాంసక ... ... 142 2.00
70770 ప్రేమ మాత్రమే దయామాత యోగదా సత్సంగ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా 2009 314 100.00
70771 యజుర్వేదసన్ధ్యావన్దనము మద్దులపల్లి వేంకటసుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్, చెన్నపురి 1964 108 0.75
70772 సన్ధ్యావన్దనము ఉపోద్ఘాతము ... ... ... 96 2.00
70773 నమకము ఆరమండ్ల వెంకయ్యార్య అంబా దర్శన గ్రంథమాల 2002 43 8.00
70774 చమకము ఆరమండ్ల వెంకయ్యార్య అంబా దర్శన గ్రంథమాల 2002 28 6.00
70775 ఋగ్వేద సూర్యసూక్తమ్ జగన్నాథ సుధాలహరీ ఈమని వేఙ్కట సత్యనారాయణమూర్తి సాధన గ్రంథమండలి, తెనాలి 2003 74 20.00
70776 పురుషసూక్తము ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య శ్రీ సీతారామనామ సంకీర్తన సంఘము 1976 60 2.00
70777 పురుషసూక్తము ఎక్కిరాల కృష్ణమాచార్య శ్రీ సీతారామనామ సంకీర్తన సంఘము 1976 60 2.00
70778 రుషసూక్త రహస్యము వేదవ్యాస శ్రీ వేదవ్యాస భారతి ప్రచురణ 1991 272 25.00
70779 పురుషసూక్తము సుందర చైతన్యానంద సుందర చైతన్య ఆశ్రమం, ధవళేశ్వరం 1985 108 15.00
70780 శ్రీ సూక్తము పురుషసూక్తము మరియు మంత్రపుష్పము వేదాంతం లక్ష్మయ్య సద్గురువులు ... 1993 62 20.00
70781 శ్రీరుద్రగీత మేడసాని మోహన్ కాట్రగడ్డ ఫౌండేషన్, గుంటూరు 2014 21 2.00
70782 ముక్తిద్వార ములుగు పాపయారాధ్య శ్రీ పాపయారాధ్య సాహితీ కేంద్రము 1987 16 2.00
70783 రసరాధ హరిరామనాథ్ ... ... 89 15.00
70784 Vivekam Swami Vimalanda Bharati Prakriti Prakashan 1976 155 2.00
70785 Vaksha Prasna K. Balasubramania Iyer Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1963 80 1.50
70786 Taming our Monkey Mind Phyllis Krystal Sri Sathya Sai Books And Publishing House 2000 197 35.00
70787 Spirit and The Mind Samuel H. Sandweiss Sri Sathya Sai Books And Publishing House 2000 320 40.00
70788 Talks with Amma Rodney Alexander Arms Matrusri Publications Trust 1980 255 20.00
70789 Aushadh Darshan Divya Pharmacy 2005 109 15.00
70790 Wisdom of The Heavens Kulapati E. Krishnamacharya The World Teacher Trust, Visakhapatnam 1987 76 15.00
70791 Shatpadi Stotram Adi Sankara Bhagawatpada Sri Vishnu Sahasranama Satsangam New Delhi 1996 88 10.00
70792 Sat Chit Ananda Vani Swami Sivananda Dasananda Swami Sivananda Dasananda, New Delhi 2005 89 25.00
70793 Social Mileau in Epics Sri Kanamaluru Venkatasivaiah Annapurna Publications 2015 102 15.00
70794 Why Should we Practice 92 2.00
70795 Aghora at the left hand of God Robert E. Svoboda Rupa & Co., New Delhi 1994 327 95.00
70796 The Problem is you The Solution is You Swami Dayananda Saraswati Sri Gangadhareswar Trust 1996 22 2.00
70797 Action And Reaction Swami Dayananda Saraswati Sri Gangadhareswar Trust 1997 21 2.00
70798 Be Good Do Good 32 2.00
70799 Spiritual Science Series Devisumangalananda Dr. T. Sivaraman 31 1.00
70800 Kalki Maha Avatar Ram D. Prasad Shri Lahari Krishna Publications 1990 44 15.00
70801 Amruthapadham Viswapathi Shri Designs, Hyderabad 2015 93 100.00
70802 Gates of Light Book 1 S. Subrahmanyam The Disciples of The Author 1986 290 15.00
70803 Gates of Light Book 2 S. Subrahmanyam The Disciples of The Author 1988 239 15.00
70804 Mantras Words of Power Swami Sivananda Radha Jaico Publishing House, Mumbai 2001 175 125.00
70805 Spiritual Psychology Kulapathi E. Krishnamacharya The World Teacher Trust, Visakhapatnam 1983 104 15.00
70806 Streamlining our Religion R.B. Lal Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1980 220 30.00
70807 Indian Theories of Meaning K. Kunjunni Raja The Adyar Library And Research Centre 1977 366 25.00
70808 Sri Sankara's Teachings in His Own Words Swami Atmananda Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1964 270 15.00
70809 Compromises in the History of Advaitic Thought S. Kuppuswami Sastri The Kuppuswami Sastri, Madras 1946 20 2.00
70810 Rambles of Advaita 144 1.00
70811 The Purusasukta An Exegesis Swami Harshananda Ramakrishna Math, Bangalore 1996 48 7.50
70812 Secret of Action Swami Chinmayananda Chinmaya Publication Trust 1961 74 1.00
70813 Concentration and Meditation Sri Swami Sivananda The Divine Life Society 1969 423 15.00
70814 आयोहिश्यरत्नमाला ईश्वरादितत्वलश्क्षणप्रकाशिका विजयकुमार गोविन्दराम हासानन्द 2002 108 15.00
70815 A Hand Book of Hindu Religion T.T.D., Tirupati 1986 125 5.00
70816 Paradise with Problems Sumedha Vimalaksha 1969 62 2.00
70817 At The Feet of God Ramdas Basel Mission Press, Mangalore 1969 73 3.00
70818 The Life Sketch & Quintessence of The Talks 1959 80 2.00
70819 Sri Damodara Katha Radha Damodara Mandira Itihasa Gosai Publication 2008 137 25.00
70820 Science & Self Knowledge Vinoba A.B. Sarva Seva Sangh Prakashan 1961 83 2.00
70821 Why to God Realigation Hanuman Prasad Poddar 78 15.00
70822 Brahmacharya Swami Sivananda 143 15.00
70823 The Glory of Human Life Pranav Pandya Yug Nirman Yojana 2004 52 2.00
70824 Upadesa Amritam Sri Malayalaswamulavaru Sri Vyasasramam, Yerpedu 1950 219 2.00
70825 Divya Jivan Katha Acharya Dharmchandra Deo Acharya Swatantra Deo 1983 294 10.00
70826 Ko data Mukkur Lakshminarasimhachariyar Vanathi Pathippakam, Chennai 2004 372 120.00
70827 Karma Yoga Yogiraj Vethathiri Maharishi Vethathiri Publications, Erode 1995 115 20.00
70828 Two Talks on Japa Mantra Meditation Swami Dayananda Saraswati Sri Gangadhareswar Trust 1997 16 2.00
70829 From Old Age To Youth Through Yoga Vidyamartand Satyavrata Siddhantalankar Vijay Krishn Lakshanpal, New Delhi 344 25.00
70830 Spiritual Realms 20 2.00
70831 Japa Yoga Sri Swami Sivananda The Divine Life Society 1978 175 6.00
70832 Lights on Yoga Sri Aurobindo Sri Aurobindo Ashram, Ponidcherry 1987 63 2.00
70833 Essence of Yoga Sri Swami Sivananda The Divine Life Society 1977 176 5.00
70834 జ్ఞానయోగము జగద్గురు శివానంద సరస్వతి దివ్య జీవన సంఘము, శివానందనగర్ 1987 176 8.00
70835 Practice of Yoga Sri Swami Sivananda Saraswati P.K. Vinyagam 1936 413 2.00
70836 The Yoga And Its Objects Arya Publishing House, Calcutta 1938 61 2.00
70837 Japa And Saguna Upasana C.S. Ramaswami Sri Ramanama Kshetram, Guntur 1970 18 0.30
70838 Patanjali Yoga Sutras Swami Prabhavananda Sri Ramakrishna Math, Madras 167 20.00
70839 యోగదర్శనము పతంజలి మహర్షి శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, చిత్తూరు 2005 370 60.00
70840 సాంఖ్యయోగము మలయాళస్వాములవారు శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, చిత్తూరు 1981 79 20.00
70841 స్వామి వివేకానందా యోగా కేంద్రము ఆర్.ఆర్. ప్రాక్టికల్ యోగ ఆళ్ళ రాజేశ్వరరావు ఆళ్ళ రాజేశ్వరరావు 2011 101 75.00
70842 యోగం అమృతం భిక్షమయ్య గురూజీ ధ్యానమండలి, విజయవాడ 2004 257 20.00
70843 పంచదశీ ధ్యానదీపము చోడే వెంకటరమణమ్మ శ్రీ వ్యాసాశ్రమము, చిత్తూరు 1988 136 20.00
70844 ధ్యానయోగ సర్వస్వము ఎక్కిరాల భరద్వాజ శ్రీ గురుపాదుకా పబ్లికేషన్స్, ఒంగోలు 1998 115 33.00
70845 హఠ యోగ మంజరి ఎస్. సంపత్ కుమార్ సాహితి ప్రచురణలు, విజయవాడ 2012 360 150.00
70846 బహుముఖ యోగ వివరాలతో భారతీయ యోగ సమ్మేళనం కేకలతూరి క్రిష్ణయ్య ... 2008 309 151.00
70847 ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ మహిమ కృష్ణావఝుల సుబ్రహ్మణ్యం గీతాప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ 2008 96 8.00
70848 అష్టాదశ శక్తి పీఠములు గణపతి సచ్చిదానంద స్వామీజీ ... 2000 126 25.00
70849 అష్టాదశ శక్తి పీఠములు వజ్రపాణి గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి ... 76 24.00
70850 గో రక్షణ ఎందుకు ఎలా ... ... ... 63 2.00
70851 ఆవు ఆరోగ్యము పంచగవ్య చికిత్స ఎన్. గంగాసత్యం నవయుగ భారతి, హైదరాబాద్ ... 40 10.00
70852 ఆవు మనందరికీ తల్లి గౌరీశంకర్ భరద్వాజ్ నవయుగ భారతి, హైదరాబాద్ ... 39 10.00
70853 గోమూత్రం ఒక మహౌషధం రాజవైద్య రేవాశంకర శర్మ ... ... 56 2.00
70854 గోమాతా శుభచరితా కోగంటి వీరరాఘవాచార్యులు భాష్యం రామకృష్ణ 2015 44 15.00
70855 గోవధ నిషేధించండి ప్రభుదత్త బ్రహ్మచారి గోహత్యా నిరోధ సమితి ... 39 2.00
70856 శ్రీ రుద్రాధ్యాయము కపిలవాయి లింగమూర్తి ఎమెస్కో బుక్స్ విజయవాడ 2011 208 100.00
70857 శ్రీరుద్రాధ్యాయము కపిలవాయి లింగమూర్తి కపిలవాయి లింగమూర్తి, నాగర్ కర్నూల్ 2005 196 125.00
70858 శ్రీ రుద్రాధ్యాయము నమకము చమకము ... శ్రీశైల దేవస్థానం ప్రచురణ 2007 190 25.00
70859 శతరుద్రీయం టి. మాధవ కుమార్ చిన్మయరణ్యం పబ్లికేషన్స్ ట్రస్ట్ 1996 244 35.00
70860 శివపురాణం సన్నిధానం నరసింహశర్మ గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి 1996 142 25.00
70861 శ్రీ ఈశ్వర గీత రోహిణి వెంకట సుందర వరద రాజేశ్వరి ... 1998 100 75.00
70862 శ్రీ శివ సహస్ర నామామృత వర్షిణి స్వామి సర్వేశ్వరానంద సాహిత్య కల్యాణిక శ్రీ గిరిజ్ఞాన పీఠం, విజయనగరం 2008 224 81.00
70863 శివ సాహితీ కదంబం కనమలూరు వేంకటశివయ్య అన్నపూర్ణా ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2015 230 100.00
70864 వేంకట శివ సూక్తి వినుమ వినుమ కనమలూరు వేంకటశివయ్య అన్నపూర్ణా ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2015 31 50.00
70865 శివ గాథలు కనమలూరు వేంకటశివయ్య అన్నపూర్ణా ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2015 170 100.00
70866 శివాలోకం కనమలూరు వేంకటశివయ్య అన్నపూర్ణా ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2015 368 200.00
70867 శివానువాదం కనమలూరు వేంకటశివయ్య అన్నపూర్ణా ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2015 80 40.00
70868 శివపూజారహస్యములు వేదవ్యాస యోగమిత్రమండలి, హైదరాబాద్ 2001 130 29.00
70869 శివభారతి కనమలూరు వేంకటశివయ్య అన్నపూర్ణా ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2015 307 200.00
70870 శ్రీ నీలకంఠేశ్వరా సామవేదం షణ్ముఖశర్మ స్వప్న పబ్లికేషన్స్, మద్రాసు 1988 25 20.00
70871 శివపదం సామవేదం షణ్ముఖశర్మ ఋషిపీఠం పబ్లికేషన్స్, మద్రాసు 2003 145 50.00
70872 శ్రీ శివస్తుతి కదంబము మాడుగుల నాగఫణిశర్మ తి.తి.దే., తిరుపతి 1991 30 10.00
70873 శివోహమ్ దత్తప్రసాద్ పరమాత్ముని పి.యస్. దత్తప్రసాద్, గుంటూరు 2007 54 15.00
70874 శివోహమ్ దత్తప్రసాద్ పరమాత్ముని పి.యస్. దత్తప్రసాద్, గుంటూరు 2007 54 15.00
70875 శివ గేయామృతము ... ... ... 36 2.00
70876 శ్రీ శంకర మహామననము రామకృష్ణానందస్వామి అధ్యాత్మ ప్రకాశ కార్యాలయము 1974 34 2.00
70877 కాశీ స్తోత్ర కుసుమకదంబమ్ మల్లాది సుబ్రహ్మణ్య శర్మ శ్రీ వేమూరి శ్రీరామచంద్ర మూర్తి, వారణాసి 2007 49 10.00
70878 శివదేవుని కథ మదళా కృష్ణమూర్తి పట్నాయక్ గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి ... 24 6.00
70879 అమృత తీర్థము రాచకొండ రామరాయశాస్త్రి ... ... 62 15.00
70880 బిల్వదళం యన్. హరిహరపంత్ శ్రీ పరాశర ప్రచురణలు, పొన్నూరు 1992 20 3.00
70881 శ్రీపాద శ్రీవల్లభ సహస్ర నామావళి లక్ష్మీరవి ... ... 60 20.00
70882 సుహృదం సర్వభూతానాం హరి రామనాధ్ ... ... 40 2.00
70883 భారతీయ వైభవము ఉమామహేశ్వర పండిట్ ... 2004 64 40.00
70884 శ్రీ వాయుమాధవస్తుతి ... ... ... 56 2.00
70885 బ్రాహ్మధర్మవ్యాఖ్యానములు పాలావఝ్ఝల లక్ష్మీనారాయణ అద్దేపల్లి అండ్ కో సరస్వతీ పవర్ ప్రెస్, రాజమండ్రి ... 110 2.00
70886 బ్రాహ్మధర్మము బ్రహ్మోపనిషత్తు పాలావఝ్ఝల లక్ష్మీనారాయణ అద్దేపల్లి అండ్ కో సరస్వతీ పవర్ ప్రెస్, రాజమండ్రి ... 57 2.00
70887 తత్వజ్ఞానసుబోధినీ వినాయక రాజయోగీంద్రులు ... ... 72 1.00
70888 దక్షప్రజాపతి ప్రభుదత్త బ్రహ్మచారి భాగవత కథా గ్రంథమాల, బాపట్ల ... 194 3.00
70889 వైదిక దినచర్య పండిత గోపదేవ్ వైదిక ధర్మ ప్రచార సమితి, సికింద్రాబాద్ 2004 91 10.00
70890 ఆత్మాన్వేషణ కథలు యన్.సి. గోపాలాచారి యన్.సి. గోపాలాచారి 1999 252 75.00
70891 భక్తి మార్గము పరమానందస్వామి శ్రీరామకృష్ణ మఠము, మద్రాసు 1986 84 5.00
70892 దధీచి ప్రభుదత్త బ్రహ్మచారి భాగవత కథా గ్రంథమాల, బాపట్ల ... 222 3.00
70893 ధర్మజ రాజసూయము మొదటి భాగము ప్రభుదత్త బ్రహ్మచారి భాగవత కథా గ్రంథమాల, బాపట్ల 1969 244 4.00
70894 తత్త్వార్థ ప్రకాశిక బొమ్మకంటి లక్ష్మీనరసింహమూర్తీ శిష్య బృందము ... 98 28.00
70895 నమక మంత్ర పాఠము నండూరి లక్ష్మీనరసింహారాయ నండూరి లక్ష్మీనరసింహారాయ కవి, నండూరు 1961 132 5.00
70896 విశిష్టాద్వైత విచారము మిన్నికంటి గురునాథశర్మ మిన్నికంటి గురునాథశర్మ ... 89 3.00
70897 జీవబ్రహ్మజ్ఞానరహస్య సారామృతము మొదటి భాగము పూడిపెద్ది సాంబశివరావు సి.వి. కృష్ణా బుక్ డిపో., మదరాసు 1985 481 25.00
70898 జీవబ్రహ్మజ్ఞానరహస్య సారామృతము రెండవ భాగము పూడిపెద్ది సాంబశివరావు సి.వి. కృష్ణా బుక్ డిపో., మదరాసు 1985 983 25.00
70899 త్రిశతి చింతలపాటి వేంకటరామకవి న.దీ.శ. ప్రచురణలు, అగ్రహారము 2012 68 20.00
70900 భక్త చింతామణి శతకము బొడ్డపాటి దుర్గేశ్వర ప్రసాద్ బొడ్డపాటి రామకృష్ణప్రసాద్ 2014 56 20.00
70901 బాల ప్రబోధము చింతలపాటి నరసింహ దీక్షిత శర్మ చింతలపాటి నరసింహదీక్షిత శర్మ, కోగంటిపాలెం 2014 15 10.00
70902 భరత సింహ శతకం సూరోజు బాలనరసింహా చారి ప్రసన్న భారతీ ప్రచురణలు, నల్లగొండ 2009 55 15.00
70903 శ్రీ సత్యసాయి శతకము తృతీయ భాగము ... ... ... 40 1.00
70904 తెలుగు వెలుగులు (నానుడులు) కాసర్ల రంగారావు కాసర్ల రంగారావు, వరంగల్ 2001 54 15.00
70905 సుదర్శన శతకము జ్వాలా వ్యాఖ్యానము కూరనారాయణముని , ఈ.ఏ.ఆర్. రామన్ శ్రీభాష్యకారసిద్ధాన్త పీఠము, భీమవరం 2004 196 50.00
70906 అభినవ దాశరథీ శతకము దాశరథి రంగాచార్య Mohandhra Publications, Hyd 1985 120 10.00
70907 శ్రీ మంచికలపూడి చంద్రమౌళీశ్వర శతకము కత్తిక శ్రీరాములు పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల, గిద్దలూరు 1977 22 2.00
70908 శ్రీ రామలింగేశ్వర శతకము మంకు శ్రీను మద్దాలి శ్రీరామచంద్రమూర్తి, దుర్గాడ ... 23 2.00
70909 శ్రీ కాణిపాక వినాయక శతకము సూర్యదేవర రవికుమార్ ... 2004 32 2.00
70910 భాస్కర శతకము పండిత పరిష్కృతము రోహిణి పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 2000 77 12.00
70911 భాస్కర శతకము మారద వెంకయ్యకవి చందా నారాయణ శ్రేష్ఠి, శికింద్రాబాద్ 1952 94 0.10
70912 సుమతి శతకము ... ముద్రా బుక్స్, విజయవాడ 2004 48 10.00
70913 సుమతీ శతకము ... ... ... 19 1.00
70914 వేమన శతకము, సుమతి శతకము, దాశరథి శతకము, ... జూపిటర్ బుక్ హౌస్, గుంటూరు ... 30 0.20
70915 దాశరధీ శతకము ... ... ... 66 2.00
70916 శతకత్రయము యం. కృష్ణమాచార్యులు గీతాప్రెస్, గోరఖ్‌పూర్ 2014 64 10.00
70917 దాశరథీ శతకము గోపన్నకవి శైలజా పబ్లికేషన్స్, విజయవాడ 1990 80 6.00
70918 దాశరథి శతకము భక్తరామదాసు, చల్లా సాంబిరెడ్డి శ్రీపావని సేవా సమితి, హైదరాబాద్ 2012 185 15.00
70919 సుధామా శతకము అరుణాచల శాస్త్రి భారతం ... ... 108 100.00
70920 పరేహ ద్విశతి వేల్పుదాసు ... ... 56 2.00
70921 శ్రీభృగుమాలికాసోమలింగశతకము కొల్లోజు కనకాచారి జీయస్వీ ప్రచురణలు, నల్లగొండ 2006 50 25.00
70922 శ్రీనివాస శతకము చింతలపాటి పూర్ణచంద్రరావు చింతలపాటి పూర్ణచంద్రరావు, ఘంటశాల 2000 39 15.00
70923 వీరబ్రహ్మేంద్రస్వామి శతకమ్ బెజవాడ కోటివీరాచార్య శ్రీ సుందర ప్రచురణలు, వరంగల్ 2015 108 150.00
70924 కుమతి శతకం యస్.కె. బాబ్జి ... 2015 36 2.00
70925 బాదరాయణము కర్రా చంద్రశేఖరశాస్త్రి విజయదుర్గా పీఠం, వెదురుపాక 2006 44 15.00
70926 సమాజ దర్పణము కానాల రమా మనోహర్ కానాల రమామనోహర్, ఆళ్లగడ్డ 2012 24 5.00
70927 ప్రణతి వట్టెం శ్రీ వేంకటపతి కుంతి వట్టెం శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి దేవస్థానం, వట్టెం 2011 43 60.00
70928 సత్యనారాయణా గొట్టిముక్కల సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి సూరన సారస్వతసంఘం, నంద్యాల 2003 60 20.00
70929 శతకపద్య మణిమంజరి భువన భారతి భువన భారతి, నల్లగొండ 2009 33 30.00
70930 సూర్య శతకమ్ కూచిభట్ల చంద్రశేఖర శర్మ శ్రీ రామకృష్ణానంద భారతీస్వామి శ్రీ దత్తాత్రేయ ఆశ్రమము ... 126 10.00
70931 అమ్మ భాష ముత్యబోయిన మలయశ్రీ వాస్ ఆడ్ అండ్ ఆఫ్ సెట్ ప్రింటర్స్, ఆదిలాబాద్ 2011 46 15.00
70932 శ్రీ సిద్ధేశ్వరీ శతకము చింతపల్లి నాగేశ్వరరావు చింతపల్లి నాగేశ్వరరావు 2010 40 20.00
70933 గువ్వల చెన్న శతకము పాతూరి సీతారామాంజనేయులు టాగూరు పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2001 31 5.00
70934 నారాయణ శతకము పాతూరి సీతారామాంజనేయులు టాగూరు పబ్లిషింగ్ హౌస్, హైదరాబాద్ 2001 18 3.00
70935 శ్రీమద్ధయవదన శతకమ్ ముళ్ళపూడి విశ్వనాథశాస్త్రి రావి కృష్ణకుమారి, చీరాల 2003 120 30.00
70936 శ్రీ చంద్రమౌళి శతకము బేతపూడి రాజశేఖర రావు శ్రీ భారతీ సాహితీ సమితి, గుంతకల్లు ... 24 10.00
70937 శతకద్వాదశి వైద్యం వేంకటేశ్వరాచార్యులు అక్షరార్చన ప్రచురణలు, కర్నూలు 2011 316 75.00
70938 భావలింగ శతకము దార్ల సుందరమ్మ వీవర్స్ వెల్ ఫేర్ ట్రస్ట్, హైదరాబాద్ 1975 45 1.50
70939 సుగుణ శతకము పబ్బోజు నరసింహాచారి విక్టరీ పబ్లిషర్స్, విజయవాడ 2013 60 25.00
70940 శ్రీ సాయి సద్గురు శతకము పి. హుస్సేన్ సాహెబ్ రేష్మా ప్రచురణలు, వనపర్తి 2007 22 10.00
70941 శతకమాల కామరాజుగడ్డ హనుమంతరాయశర్మ యం.వి. రమణ, హైదరాబాద్ 2009 160 27.00
70942 అమృతఫలావళి శతకము ఈ. వకుళ తిరుమల తిరుపతి ప్రతిష్టానం, బెంగళూరు ... 180 50.00
70943 పంచశతి చింతలపాటి నరసింహ దీక్షిత శర్మ న.దీ.శ. ప్రచురణలు, అగ్రహారము 2006 105 20.00
70944 శ్రీ వివేకానంద స్వామి శతకం చంద్రం విజయ ప్రచురణలు, గుడివాడ 2011 28 20.00
70945 భక్తచింతామణి వడ్డాది సుబ్బరాయుడు వడ్డాది ఈశ్వరప్రసాదరాయ 1968 60 1.50
70946 కూనలమ్మ సప్తశతి చంద్రం విజయ ప్రచురణలు, గుడివాడ 2011 60 50.00
70947 కృష్ణా వెంకట కోటియోగీంద్రులు వెంకట కోటియోగీంద్రులు, గుంటూరు 2006 215 20.00
70948 శ్రీ త్రిపురేశ్వర శతకము పోలూరి సత్యనారాయణ పోలూరి రామారావు 2010 22 10.00
70949 కవి చౌడప్ప శతకం ... ప్రగతి పబ్లిషర్స్, హైదరాబాద్ 2006 44 15.00
70950 లోకంపోకడ 1 సవ్వప్పగారి ఈరన్న కమలా కళానికేతన్, పత్తికొండ 2007 15 10.00
70951 లోకంపోకడ 2 సవ్వప్పగారి ఈరన్న కమలా కళానికేతన్, పత్తికొండ 2007 36 10.00
70952 అచ్యుతానంత గోవింద శతకములు తిరువేంగడతాతదేశికాచార్య ... 1994 72 2.00
70953 బాలనీతి శతకము జొన్నవిత్తుల లీలావతి జొన్నవిత్తుల విశ్వనాథ వరకిశోర్, కల్యాణి ... 36 2.00
70954 కృష్ణ శతకం జక్కంపూడి మునిరత్నం కల్పనా పబ్లికేషన్స్, తిరుపతి 2005 24 20.00
70955 విద్యాప్రకాశ మౌనీంద్ర శతకం జక్కంపూడి మునిరత్నం కల్పనా పబ్లికేషన్స్, తిరుపతి 2012 24 30.00
70956 సఖ శతకం జక్కంపూడి మునిరత్నం కల్పనా పబ్లికేషన్స్, తిరుపతి 2003 20 20.00
70957 నటరాజ శతకం జక్కంపూడి మునిరత్నం కల్పనా పబ్లికేషన్స్, తిరుపతి 2003 54 15.00
70958 వరాహ శతకము ఆచార్య ఫణీంద్ర పూర్ణేందు ప్రచురణలు, హైదరాబాద్ 2010 74 15.00
70959 వేంకటేశ్వర శతకం జక్కంపూడి మునిరత్నం కల్పనా పబ్లికేషన్స్, తిరుపతి 2003 22 20.00
70960 దేదీప్య శతకం జక్కంపూడి మునిరత్నం కల్పనా పబ్లికేషన్స్, తిరుపతి 2003 20 15.00
70961 తెలుగు బాల శతకం జక్కంపూడి మునిరత్నం కల్పనా పబ్లికేషన్స్, తిరుపతి 2004 20 10.00
70962 సుబ్రహ్మణ్య శతకం జక్కంపూడి మునిరత్నం కల్పనా పబ్లికేషన్స్, తిరుపతి 2003 22 20.00
70963 మళయాళ మౌనీంద్ర శతకం జక్కంపూడి మునిరత్నం కల్పనా పబ్లికేషన్స్, తిరుపతి 2012 39 30.00
70964 శ్రీ మారుతి దేవ శతకము వశీరప్ప గారి రామకృష్ణ ... 2011 22 10.00
70965 సుగుణాఢ్య శతకము అప్పాజోస్యుల సత్యనారాయణ వివేక సర్వీస్ సొసైటీ వారి ప్రచురణ 2015 64 100.00
70966 శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ శతకం ధూళిపాళ విజయానందనాధ ధూళిపాళ విజయానందనాధ 1998 64 25.00
70967 శ్రీ విజయ దుర్గా శతకం ధూళిపాళ విజయానందనాధ ధూళిపాళ విజయానందనాధ 1997 30 25.00
70968 శ్రీమహాలక్ష్మీశతకం ధూళిపాళ విజయానందనాధ ధూళిపాళ విజయానందనాధ 1997 47 25.00
70969 శ్రీ మోహన రంగనాయక శతకము మరియు ఆళ్వారుల దివ్య వైభవము తుళ్లూరు సత్యనారాయణ ఆర్.వి.యస్. దీక్షితులు, గుంటూరు 2000 40 10.00
70970 శ్రీ పార్వతీ శతకము ఆశావాది ప్రకాశరావు శ్రీ కె. సాగర్ రావు ... 27 2.00
70971 శ్రీనివాస శతకము నారాయణం రామానుజాచార్యులు రేపల్లె విక్టిరీ ముద్రాక్షరశాల 1946 70 2.00
70972 శ్రీ సాయి సూక్తులు చావలి వాలేశ్వరరావు ... ... 68 10.00
70973 చెరుకూరి చిరుమెరుపులు చెరుకూరి వీరయ్య గాంధీ స్మారక సమితి, నరసరావుపేట 1990 54 10.00
70974 అనుగుబాట యెర్నేని శేషమాంబ ఎర్నేని బాలగంగాధరతిలక్ 1962 166 20.00
70975 కాంతాలలామ శతకము బొమ్మకంట వేంకట సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి రోహిణి పబ్లికేషన్స్, రాజమండ్రి 1996 112 16.00
70976 సూర్యనారాయణ శతకము అజ్జాడ ఆదిభట్ల నారాయణదాసు ఆదిత్య హృదయమ్, గుంటూరు 2009 32 40.00
70977 శ్రీ విజయరామ శతకము చౌదరి శ్రీ ముక్కపాటి ముక్కపాటి సీతారామయ్య చౌదరి 2008 116 25.00
70978 సుబుద్ధి శతకము కానాల వేంకటసుబ్బయ్య ఆంధ్రజాతీయ గ్రంథమాల, నంద్యాల 1956 32 0.25
70979 ఆణిముత్యాలు ... సోమాశి బాలగంగాధర శర్మ, గుంటూరు ... 16 1.00
70980 శ్రీ కృష్ణ శతకము పండిత పరిష్కృతము గొల్లపూడి వీరాస్వామి సన్, రాజమండ్రి ... 48 12.00
70981 శ్రీ మొగలీశ్వర శతకద్వయం విద్వాన్ లగడపాటి భాస్కర్ శశికిరణ్ పబ్లికేషన్స్, సదకుప్పం 1972 44 1.50
70982 వినాయక వివాహ ప్రబోధము పులికల్లు వేదాంతం కృష్ణారెడ్డి ... ... 30 2.00
70983 తేరపావనశతకము ... ... ... 128 1.00
70984 శ్రీ వేంకటేశ్వర సప్త శతి దేవవరపు రాఘవులు శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి వారి దేవాలయం, కాకినాడ 2013 251 50.00
70985 దుర్గాభర్గ శతకములు కపిలవాయి లింగమూర్తి కపిలవాయి లింగమూర్తి, నాగర్ కర్నూల్ 2006 80 80.00
70986 తెలుగు ధీర బెజ్జంకి జగన్నాధాచార్యులు జిల్లా బాలల రచయితల సంఘం, గుంటూరు ... 28 2.00
70987 నా పథం నా పయనం కలిదిండి రామచంద్ర రాజు ... 2016 92 100.00
70988 గురుమౌళి శతకము మాణిక్యాంబ పందిరి కృష్ణమోహన్, హైదరాబాద్ 2014 35 20.00
70989 విశ్వేశర శతకము భృగుబండ వేంకట విశ్వేశ్వరరావు భృగుబండ ఆది శేషమ్మ 2010 61 30.00
70990 శ్రీ కనకదుర్గ శతకము దోనిపర్తి రమణయ్య ... ... 102 2.00
70991 మునగా వారి మూడు శతకములు మునగా వేంకటేశ్వర్లు ... 2006 55 10.00
70992 ఉగ్రనరసింహ శతకం ... ... ... 60 30.00
70993 పుష్కర వైభవ శతకమ్ సాధుల రాములు సాహితీ గౌతమి ప్రచురణ, కరీంనగర్ 2015 56 10.00
70994 శ్రీ వేదాద్రి నారసింహ శతకము కోగంటి వీరరాఘవాచార్యులు కోగంటి వీరరాఘవాచార్యులు 2010 74 15.00
70995 శ్రీ పులిగొండ లక్ష్మీనృసింహ మధ్యాక్కరలు కావూరు పాపయ్య శాస్త్రి ... 1990 25 5.00
70996 నారసింహ శతకం తోటమల్ల లక్ష్మయ్య గౌతమీ నవ్యసాహితి ప్రచురణ 2000 16 10.00
70997 నారసింహ శతకము ముప్పా నరసింహారావు ... 2004 23 2.00
70998 శ్రీ లక్ష్మీనరసింహ శతకము తాటిమాను నారాయణరెడ్డి ... 2006 28 2.00
70999 శ్రీ మట్టపల్లి లక్ష్మీనరసింహ నక్షత్రమాల వి.ఏ. కుమారస్వామి ... ... 25 2.00