విజయనగరం పూసపాటి వంశం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
పూసపాటి వంశ వృక్షం
సూర్యవంశం
దేవవర్మ
మైలమ భీమ [సి-1330]
అమలరాజు [1350] అక్కాంబ
!

మాధవరాజు తమ్మిరాజు 1 అయ్యపరాజు ఔబలరాజు సింగరాజు పెదమాదరాజు, చినమాదరాజు, దేవరాజు అమలరాజు తమ్మిరాజు 2 అన్నలదేవి [1396] సింగరాజు తిప్పరాజు మాదరాజు రాచిరాజు 1, సూర్యాంబ

[1415-1458]
!

తిప్పరాజు తమ్మిరాజు 3 కృష్ణరాజు

[1436-1500]

రాచిరాజు 2 తిప్పరాజు-గోపమాంబ కృష్ణరాజు [1459-1530] [1460] పెదకృష్ణభూపతి-తిమ్మాంబ రాచిరాజు 3 తమ్మిరాజు 4

[1492] శ్రీకృష్నదేవరాయలి తోడల్లుడు [1493-1560]
!

పెదజగన్నాధరాజు చినజగన్నాధరాజు కృష్ణమరాజు-ఎల్లమాంబ

! ! గోపాలకృష్ణరాజు-జగ్గమాంబ

కృష్నమరాజు రామరాజు భూపాలరాజు [కుమిలికోట నిర్మాత] ! కొండ్రాజు తమ్మభూపాలుదు[1620-1670] శ్రీకృష్న విజయ ప్రబంధకర్త జగన్నాధరాజు అన్నమరాజు-వెంగమాంబ ! ! రామభద్రరాజు కృష్నమరాజు-కేశమాంబ !-------------! భూపాలరాజు బంగారుతల్లి ! కొండ్రాజు

! అన్నమరాజు వెమ్కటపతిరాజు ! [వెంకటాచల మహాత్మ్య కర్త]
! ! [1669-1720] కృష్నమరాజు !
[రేగపూసపాటి వారి ఆద్యులు] రేగులవలస రఘునాధరాజు [1620-1652]
! ! ఉషాభ్యుదయకర్త శ్రీ కృ ష్న భూపాలరాజు-పాపమాంబ అను మాధవ వర్మ [భోగాపురం గ్రహీత]
! ! ! భూపాలరాజు-నరసమాంబ !
! ! సార్వభౌమ సీతారామరాజు విజయరామరాజు [విష్ణుభక్తి సుధాకరాది గ్రంథకర్త] ! 
! ! [1717-1741] !
! ! ఆనందరాజు 2 [1732-1760] !
! ! సీతారామచంద్రరాజు[1669-1697] పినకొండ్రాజు
! ! [పొట్నూరు కొట జుల్ఫికర్ గ్రహీత] డెంకాడ పూసపాటి వారి ఆద్యుడు
! !
! ఆనందరాజు 1-సీతాంబ[1671-1717]
! [దత్తుడు నవరామాయణకర్త]
! !
! పెదవిజయరామరాజు-చంద్రాయమ్మ [1708-1757]
! 
!

దివాన్ సీతారమరాజు వెంకటపతిరాజు [దత్తుడు]

చినవిజయరామరాజు[1748-1794] సీతయ్యమ్మ
నారాయణగజపతి-అప్పలకొండయాంబ [1786-23-8-1845]
! 
!
విజయరామగజపతి-3 -అలక్ రాజేశ్వరి
[1826-1879] [1832-1902]
!
!

నారాయణగజపతి ఆనందగజపతి-వనకుమారి అప్పలకొందయాంబ [రేవారాణి] [1850-1863] [1849-1912]

!
విజయరామగజపతి-4-లలితకుమారి
[అలక్ రాజేశ్వరి సోదరుడి కుమారుడు విజయనగరం దత్తుడు 1883-1922] 
!
!

అలక్ రాజేశ్వరిదేవి అలక్ నారాయణ గజపతి-విద్యావతీ దేవి విజయానందగజపతి

[1902-1937] [1905-1965] 
!
!

అప్పలకొందయాంబ విజయరామగజపతి-5 జయశ్రీదేవి విశ్వేశ్వర గజపతి

[2-5-1924 14-11-1995]