శివుని పాటలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. ఓం నమో శివరుద్రాయ
  2. కానరార కైలాసనివాస పాలేందుధరా జటాధరా
  3. జయజయ మహాదేవా శంభో సదాశివా ఆశ్రిత మందారా
  4. దేవ దేవ ధవళాచల మందిర గంగాధరా హర నమో నమో
  5. నమో భూతనాథ నమో దేవదేవ
  6. మధురం శివమంత్రం మహిలో మరువకె ఓ మనసా ఇహపర సాధనమే
  7. మహేశా, పాపవినాశా, కైలాసవాసా ఈశా, నిన్ను నమ్మినాను రావా నీలకంధరా దేవా
  8. శివ శివ శంకరా భక్తవ శంకర
  9. ఓం నమఃశీవాయ