షట్సంపత్తి

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

షట్సంపత్తి అనగా ఆరు సంపత్తులు.

1. శమము - "విషయాల మిధ్యాత్వాన్ని, అనిత్యతను మళ్ళి మళ్ళి గుర్తించి విరక్తమయిన మనసు, సదా శాంతంగా లక్ష్యం వైపు నియమితమయి ఉండడమే శమం అనబడుతుంది."

2. దమము - "కర్మేంద్రియాలనూ జ్ఞానేంద్రియాలనూ వాటికి సంబంధించిన భోగవస్తువుల ఆకర్షణ నుండి సదా మళ్ళించి నియమిస్తూ ఉండడమే దమము అనబడుతుంది."

3. తితిక్ష - "దుఃఖానుభవాలను, బాధలను, తప్పించుకోవాలనే కోరికకూడా లేకుండా ప్రతీకార వాంఛ లేకుండా శాంతంగా సహనంతో అనుభవించడాన్ని తితిక్ష అంటారు."

4. ఉపరతి - "బాహ్యంగా వస్తువులున్నప్పటికీ ఇంద్రియాలలో సంచలనం గలగకుండా ఉండడమే ఉపరతి అనబడుతుంది."

5. శ్రద్ధ - "శాస్త్రపు వాచ్య, లక్ష్యార్ధాలనూ, గురు వాక్యాలనూ యధాతధంగా అర్ధంచేసుకోగల, వివేక విజ్ఞాన పూరిత ప్రశాంత మనఃస్థితి శ్రద్ధ అనబడుతుంది. ఈ శ్రద్ధ వలన మాత్రమే సత్యదర్శనం సంభవమవుతుంది."

6. సమాధానము - "సునిశితమూ, తీక్షణమూ వివేక విజ్ఞాన పూరితమూ అయిన బుద్దికి కూడా అందడానికి వీలులేని పరమ సత్యాన్ని సదా సమగ్రంగా, ఏకాగ్రంగా ధ్యానిస్తూ ఉండే మనసు సమాధానంలో ఉందని అంటారు."