సౌర వ్యాసార్థం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search


Conversion of solar radius
1 R = Units
6.95700×108 metres
695,700 kilometres
0.00465047 astronomical unit
432,288 miles
7.35355×10−8 light-year
2.25461×10−8 parsec
2.32061 light-seconds

సౌర వ్యాసార్థం అనేది సూర్యుని యొక్క వ్యాసార్థానికి సమానంగా ఖగోళశాస్త్రంలో నక్షత్రాల యొక్క పరిమాణం వ్యక్తపరచేందుకు ఉపయోగించేటటు వంటి దూరం యొక్క యూనిట్. సౌర వ్యాసార్థం సాధారణంగా సౌర ఫోటోస్పియర్ లో పొరకు వ్యాసార్థముగా నిర్వచిస్తారు ఇక్కడ ఆప్టికల్ లోతు 2/3 సమానం.: