స్టాఫిలోకోకస్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

స్టాఫిలోకోకస్
SEM micrograph of S. aureus colonies; note the grape-like clustering common to Staphylococcus species.
శాస్త్రీయ వర్గీకరణ
Kingdom:
Phylum:
Class:
Order:
Family:
Genus:
Staphylococcus

Species

S. arlettae
S. aureus
S. auricularis
S. capitis
S. caprae
S. carnosus
S. chromogenes
S. cohnii
S. condimenti
S. croceolyticus
S. delphini
S. devriesei
S. epidermidis
S. equorum
S. felis
S. fleurettii
S. gallinarum
S. haemolyticus
S. hominis
S. hyicus
S. intermedius
S. kloosii
S. leei
S. lentus
S. lugdunensis
S. lutrae
S. lyticans
S. massiliensis
S. microti
S. muscae
S. nepalensis
S. pasteuri
S. pettenkoferi
S. piscifermentans
S. pseudintermedius
S. pulvereri
S. rostri
S. saccharolyticus
S. saprophyticus
S. schleiferi
S. sciuri
S. simiae
S. simulans
S. stepanovicii
S. succinus
S. vitulinus
S. warneri
S. xylosus


స్టాఫిలోకోకస్ (Staphylococcus) ఒక రకమైన బాక్టీరియం.

వర్గీకరణ

[మార్చు]

The taxonomy is based on 16s rRNA sequences[1] and most of the staphylococcal species fall into 11 clusters:

S. aureus group - S. aureus, S. simiae
S. auricularis group - S. auricularis
S. carnosus group - S. carnosus, S. condimenti, S. massiliensis, S. piscifermentans, S. simulans
S. epidermidis group - S. capitis, S. caprae, S. epidermidis, S. saccharolyticus
S. haemolyticus group - S. devriesei, S. haemolyticus, S. hominis
S. hyicus-intermedius group - S. chromogenes, S. felis, S. delphini, S. hyicus, S. intermedius, S. lutrae, S. microti, S. muscae, S. pseudintermedius, S. rostri, S. schleiferi
S. lugdunensis group - S. lugdunensis
S. saprophyticus group - S. arlettae, S. cohnii, S. equorum, S. gallinarum, S. kloosii, S. leei, S. nepalensis, S. saprophyticus, S. succinus, S. xylosus
S. sciuri group - S. fleurettii, S. lentus, S. sciuri, S. stepanovicii, S. vitulinus
S. simulans group - S. simulans
S. warneri group - S. pasteuri, S. warneri

మూలాలు

[మార్చు]
  1. Takahashi T, Satoh I, Kikuchi N.(1999) Phylogenetic relationships of 38 taxa of the genus Staphylococcus based on 16S rRNA gene sequence analysis. Int. J. Syst. Bacteriol. 49 (2) 725-728