8086 మైక్రోప్రాసెసర్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇంటెల్ 8086
KL Intel D8086.jpg
తయారీFrom 1978 to 1990s
ఉమ్మడి రూపకర్తలు
గరిష్ఠ సీపీయూ సమయం5 MHz to 10 MHz
Min. feature size3μm
Instruction setx86-16
Predecessor(8080)
Successor80186
Package(s)
Variant8088

8086 మైక్రోప్రాసెసర్ లేదా ఈఆఫ్క్ష్ 86 అనేది ఒక 16 బిట్ మైక్రోప్రాసెసర్ చిప్. దీనిని ఇంటెల్ వారు రూపొందించారు. ఇది 1976 - 1978 మధ్యలో ఇంటెల్ సంస్థ వారు రూపొందించారు.

చరిత్ర[మార్చు]

నేపథ్యం[మార్చు]

1972 లో ఇంటెల్ వారు 8008ని ప్రవెశపెటినారు. ఇది మొదటి 8-బిట్ మైక్రోప్రాసెసర్.

ఉదహరణ కోడ్[మార్చు]

ఈ క్రింద ప్రొగ్రాం 8086/8088 లో నడిచే వీదంగా వ్రాయబదడింది.

  ; _memcpy(dst, src, len)
  ; Copy a block of memory from one location to another.
  ;
  ; Entry stack parameters
  ; [BP+6] = len, Number of bytes to copy
  ; [BP+4] = src, Address of source data block
  ; [BP+2] = dst, Address of target data block
  ;
  ; Return registers
  ; AX = Zero
 
0000:1000  org 1000h ; Start at 0000:1000h

0000:1000 _memcpy proc
0000:1000 55  push bp ; Set up the call frame
0000:1001 89 E5  mov bp,sp
0000:1003 06  push es ; Save ES
0000:1004 8B 4E 06 mov cx,[bp+6] ; Set CX = len
0000:1007 E3 11  jcxz done ; If len=0, return
0000:1009 8B 76 04 mov si,[bp+4] ; Set SI = src
0000:100C 8B 7E 02 mov di,[bp+2] ; Set DI = dst
0000:100F 1E  push ds ; Set ES = DS
0000:1010 07  pop es

0000:1011 8A 04 loop mov al,[si] ; Load AL from [src]
0000:1013 88 05  mov [di],al ; Store AL to [dst]
0000:1015 46  inc si ; Increment src
0000:1016 47  inc di ; Increment dst
0000:1017 49  dec cx ; Decrement len
0000:1018 75 F7  jnz loop ; Repeat the loop

0000:101A 07 done pop es ; Restore ES
0000:101B 5D  pop bp ; Restore previous call frame
0000:101C 29 C0  sub ax,ax ; Set AX = 0
0000:101E C3  ret  ; Return
0000:101F  end proc