8086 మైక్రోప్రాసెసర్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇంటెల్ 8086
తయారీFrom 1978 to 1990s
ఉమ్మడి రూపకర్తలు
గరిష్ఠ సీపీయూ సమయం5 MHz to 10 MHz
Min. feature size3μm
Instruction setx86-16
Predecessor(8080)
Successor80186
Package(s)
Variant8088

8086 మైక్రోప్రాసెసర్ లేదా ఈఆఫ్క్ష్ 86 అనేది ఒక 16 బిట్ మైక్రోప్రాసెసర్ చిప్. దీనిని ఇంటెల్ వారు రూపొందించారు. ఇది 1976 - 1978 మధ్యలో ఇంటెల్ సంస్థ వారు రూపొందించారు.

చరిత్ర[మార్చు]

నేపథ్యం[మార్చు]

1972 లో ఇంటెల్ వారు 8008ని ప్రవెశపెటినారు. ఇది మొదటి 8-బిట్ మైక్రోప్రాసెసర్.

ఉదహరణ కోడ్[మార్చు]

ఈ క్రింద ప్రొగ్రాం 8086/8088 లో నడిచే వీదంగా వ్రాయబదడింది.

  ; _memcpy(dst, src, len)
  ; Copy a block of memory from one location to another.
  ;
  ; Entry stack parameters
  ; [BP+6] = len, Number of bytes to copy
  ; [BP+4] = src, Address of source data block
  ; [BP+2] = dst, Address of target data block
  ;
  ; Return registers
  ; AX = Zero
 
0000:1000  org 1000h ; Start at 0000:1000h

0000:1000 _memcpy proc
0000:1000 55  push bp ; Set up the call frame
0000:1001 89 E5  mov bp,sp
0000:1003 06  push es ; Save ES
0000:1004 8B 4E 06 mov cx,[bp+6] ; Set CX = len
0000:1007 E3 11  jcxz done ; If len=0, return
0000:1009 8B 76 04 mov si,[bp+4] ; Set SI = src
0000:100C 8B 7E 02 mov di,[bp+2] ; Set DI = dst
0000:100F 1E  push ds ; Set ES = DS
0000:1010 07  pop es

0000:1011 8A 04 loop mov al,[si] ; Load AL from [src]
0000:1013 88 05  mov [di],al ; Store AL to [dst]
0000:1015 46  inc si ; Increment src
0000:1016 47  inc di ; Increment dst
0000:1017 49  dec cx ; Decrement len
0000:1018 75 F7  jnz loop ; Repeat the loop

0000:101A 07 done pop es ; Restore ES
0000:101B 5D  pop bp ; Restore previous call frame
0000:101C 29 C0  sub ax,ax ; Set AX = 0
0000:101E C3  ret  ; Return
0000:101F  end proc