జగతి (అయోమయనివృత్తి

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

జగతి, జగత్తు లేదా జగం jagati. సంస్కృతం n. The world: the earth. ప్రపంచం, భూలోక. people. Men in general జనం.

  • జగజ్జ్యోతి - jagaj-jyōti. adj. Bright, radiant flaring. ఆ వజ్రము జగజ్జ్యోతిగానున్నది that diamond is a paragon of brilliancy.
  • జగత్ప్రాణుడు - jagat-prāṇuḍu. n. Air, వాయువు.
  • జగద్విదితము - celebrated: known to the world.
  • జగన్నాధుడు -jagan-nādhuḍu. n. Lord of the world, an epithet of Vishṇu as worshipped at the shrine in Puri in Orissa.
  • జగన్నుత - celebrated.
  • జగచ్చక్షువు - jagach-chakshuvu. [Skt. జగత్+చక్షువు.] n. The eye of the world, i.e., the sun సూర్యుడు.
  • జగతి - తెలుగు పత్రిక.

జగతి పేరుతోనున్న కొన్ని గ్రామాలు: