భారతీయ శిక్షాస్మృతి – సెక్షన్లు 191 – 229

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఛాప్టర్ XI - సెక్షన్లు 191 నుంచి 229 - తప్పుడు సాక్ష్యాలు, పబ్లిక్ జస్టిస్ కి వ్యతిరేకంగా చేసే నేరాలు

[మార్చు]
ఛాప్టర్ సెక్షన్ సెక్షను యొక్క వివరణ
ఛాప్టర్ XI 191 191. తప్పుడు సాక్ష్యం ఇవ్వడం .-- ఎవరైతే అతడ్ని, చట్టపరంగా ఒక కట్టుబడి ఉండటం

ప్రమాణాన్ని లేదా సత్యం రాష్ట్రానికి చట్టం యొక్క ఒక ఎక్స్‌ప్రెస్ సదుపాయం ద్వారా, లేదా ఉండటం ఏ విషయం మీద ఒక డిక్లరేషన్ చేయడానికి చట్టం కట్టుబడి, ఏ చేస్తుంది తప్పుడు, ఇది, ఇది ప్రకటన అతను ఏ తెలుసు లేదా నమ్మకం తప్పుడు లేదా నిజమైన నమ్ముతారు లేదు, తప్పుడు సాక్ష్యం ఇవ్వాలని చెబుతారు. వివరణ 1.-A ప్రకటన ఈ విభాగం యొక్క అర్ధం లోపల ఉంది అది మాటలతో లేదా తయారు కాదో. వ్యక్తి యొక్క నమ్మకానికిగా వివరణ 2.-A తప్పుడు ప్రకటన attesting ఈ విభాగం యొక్క అర్ధం లోపల, ఒక వ్యక్తి కావచ్చు అతను ఒక విషయం నమ్మాడు ఉందని ద్వారా తప్పుడు సాక్ష్యం ఇవ్వడం దోషి అతను నమ్మకం, అలాగే అతను ఒక విషయం తెలుసని బదులిస్తూ లేదు ఇది ఇది అతను తెలీదు. 143 దృష్టాంతాలతో (A) ఎ, Z వ్యతిరేకంగా B ఇది ఒక కేవలం క్లెయిమ్ మద్దతుగా ఒక కోసం వేల రూపాయలు, మీ వ్యాఖ్యలు అభ్యంతరకరం కాకపోతే అతను Z అంగీకరించాడు విన్న ఒక విచారణ శపథం B యొక్క క్లెయిమ్ న్యాయం. ఒక తప్పుడు సాక్ష్యం ఇచ్చింది. (బి) A, రాష్ట్రాలు, నిజం రాష్ట్రానికి ఒక ప్రమాణాన్ని కట్టుబడి ఉండటం అని అతను అతను చేసినప్పుడు ఒక నిర్దిష్ట సంతకం, Z యొక్క చేతిరాత నమ్మకం అది ఒక రాష్ట్రాలు ఇక్కడ Z. యొక్క చేతిరాత నమ్ముతారు లేదని, ఇది అతను తప్పుడు ఉండాలి తెలుసు, అందువలన తప్పుడు సాక్ష్యం ఇస్తుంది. (C) A, Z యొక్క చేతిరాత, రాష్ట్రాలు సాధారణ పాత్ర తెలుసుకోవడం అతను ఒక నిర్దిష్ట సంతకం Z యొక్క చేతిరాత నమ్మకం అని; A లో మంచి విశ్వాసం విధంగా ఇది నమ్మిన. ఇక్కడ ఒక యొక్క ప్రకటన కేవలం వరకుగా ఉంది అతని నమ్మకం, అతని నమ్మకానికి నిజమైన, అందువలన, అయినప్పటికీ సంతకం Z యొక్క చేతిరాత కాకపోవచ్చు, ఒక తప్పుడు ఇచ్చిన చేయలేదు సాక్ష్యం. (D) A,, నిజం రాష్ట్రానికి ఒక ప్రమాణాన్ని కట్టుబడి రాష్ట్రాలు ఉండటం అతను Z, ఒక ప్రత్యేక రోజు ఒక నిర్దిష్ట ప్రదేశం వద్ద కాదని తెలుసు విషయం మీద ఏదైనా తెలుసుకోవడం. ఒక తప్పుడు సాక్ష్యం ఇస్తుంది లేదో Z లేదా అనే రోజు ఆ ప్రదేశం వద్ద జరిగింది. (ఇ) ఒక, ఒక వ్యాఖ్యాత లేదా అనువాదకుడు, ఒక నిజమైనగా ఇస్తుంది లేదా సర్టిఫికేట్ అతను ఇది ఒక ప్రకటన లేదా పత్రం, వివరణకు లేదా అనువాద ఇది కాదు, నిజంగా అనువదించేందుకు లేదా అనువదించడానికి ప్రమాణాన్ని కట్టుబడి ఇది అతను ఒక నిజమైన వివరణ లేదా అనువాద నమ్ముతారు లేదు. ఒక తప్పుడు సాక్ష్యం ఇచ్చింది. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

191. Giving false evidence.--Whoever, being legally bound by an oath or by an express provision of law to state the truth, or being bound by law to make a declaration upon any subject, makes any statement which is false, and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, is said to give false evidence. Explanation 1.-A statement is within the meaning of this section whether it is made verbally or otherwise. Explanation 2.-A false statement as to the belief of the person attesting is within the meaning of this section, and a person may be guilty of giving false evidence by stating that he believes a thing which he does not believe, as well as by stating that he knows a thing which he does not know. 143 Illustrations (a) A, in support of a just claim which B has against Z for one thousand rupees, falsely swears on a trial that he heard Z admit the justice of B's claim. A has given false evidence. (b) A, being bound by an oath to state the truth, states that he believes a certain signature to be the handwriting of Z, when he does not believe it to be the handwriting of Z. Here A states that which he knows to be false, and therefore gives false evidence. (c) A, knowing the general character of Z's handwriting, states that he believes a certain signature to be the handwriting of Z; A in good faith believing it to be so. Here A's statement is merely as to his belief, and is true as to his belief, and therefore, although the signature may not be the handwriting of Z, A has not given false evidence. (d) A, being bound by an oath to state the truth, states that he knows that Z was at a particular place on a particular day, not knowing anything upon the subject. A gives false evidence whether Z was at that place on the day named or not. (e) A, an interpreter or translator, gives or certifies as a true interpretation or translation of a statement or document, which he is bound by oath to interpret or translate truly, that which is not and which he does not believe to be a true interpretation or translation. A has given false evidence.

ఛాప్టర్ XI 192 192. తప్పుడు సాక్ష్యం ఫాబ్రికేటింగ్ .-- ఎవరైతే అతడ్ని ఏ పరిస్థితులనూ కారణాలు

ఉనికిలో లేదా ఏ ఏ పుస్తకం లేదా రికార్డు ఏ తప్పుడు ఎంట్రీ చేస్తుంది, లేదా చేస్తుంది ఇటువంటి ఉండాలనుకునే ఒక తప్పుడు ప్రకటన, కలిగి ఉన్న పత్రం పరిస్థితులనూ, తప్పుడు ఎంట్రీ లేదా తప్పుడు ప్రకటనలో సాక్ష్యం కనిపించవచ్చు ఒక న్యాయ కొనసాగే, లేదా ఒక పబ్లిక్ ముందు చట్టం తీసుకున్న ఒక కొనసాగే లో అలాంటి, లేదా ఒక మధ్యవర్తిగా ముందుగా servant, ఇటువంటి పరిస్థితులనూ, తప్పుడు ఎంట్రీ లేదా తప్పుడు ప్రకటన, కనుక ఆధారాలు కనిపించడం, కారణం కావచ్చు ఇటువంటి కొనసాగేలో మీద ఒక అభిప్రాయం రూపంలో ఎవరు ఏ వ్యక్తి ఆధారాలు, ఏ పాయింట్ తాకడం ఒక దోషపూరిత అభిప్రాయం వినోదాన్ని ఇటువంటి కొనసాగే ఫలితంగా పదార్థం తప్పుడు fabricate వరకు "చెప్పబడింది సాక్ష్యం ". దృష్టాంతాలతో (a) ఎ ఉద్దేశం తో, Z చెందిన ఒక బాక్స్ లోకి ఆభరణాలను ఉంచుతుంది వారు ఆ బాక్స్ లో కనుగొన్నారు, ఈ పరిస్థితులనూ ఉండవచ్చు కావచ్చు Z దొంగతనం యొక్క దోషిగా ఉండాలి కారణం. ఒక తప్పుడు సాక్ష్యం ఊహాకల్పిత ఉంది. (బి) ఒక ప్రయోజనం కోసం తన షాప్-పుస్తకంలో ఒక తప్పుడు ఎంట్రీ చేస్తుంది జస్టిస్ యొక్క కోర్ట్ లో corroborative సాక్ష్యంగా ఉపయోగించి. ఒక ఉంది తప్పుడు సాక్ష్యం ఊహాకల్పిత. (c), దీనివల్ల ఉద్దేశంతో Z ఒక యొక్క దోషిగా ఉండాలి నేర కుట్ర,, Z యొక్క చేతిరాత అనుకరించే ఒక లేఖ వ్రాస్తూ ఇటువంటి నేర ఒక సహాయకురాలకు సూచించిన విధంగా purporting కుట్ర, అతను తెలుసు ఇది ఒక స్థానంలో లేఖ ఉంచుతుంది ఆ పోలీసు అధికారులు శోధన అవకాశం ఉంది. ఒక తప్పుడు ఊహాకల్పిత ఉంది సాక్ష్యం. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

192. Fabricating false evidence.--Whoever causes any circumstance to exist or makes any false entry in any book or record, or makes any document containing a false statement, intending that such circumstance, false entry or false statement may appear in evidence in a judicial proceeding, or in a proceeding taken by law before a public servant as such, or before an arbitrator, and that such circumstance, false entry or false statement, so appearing in evidence, may cause any person who in such proceeding is to form an opinion upon the evidence, to entertain an erroneous opinion touching any point material to the result of such proceeding is said "to fabricate false evidence". Illustrations (a) A puts jewels into a box belonging to Z, with the intention that they may be found in that box, and that this circumstance may cause Z to be convicted of theft. A has fabricated false evidence. (b) A makes a false entry in his shop-book for the purpose of using it as corroborative evidence in a Court of Justice. A has fabricated false evidence. (c) A, with the intention of causing Z to be convicted of a criminal conspiracy, writes a letter in imitation of Z's handwriting, purporting to be addressed to an accomplice in such criminal conspiracy, and puts the letter in a place which he knows that the officers of the police are likely to search. A has fabricated false evidence.

ఛాప్టర్ XI 193 193. తప్పుడు సాక్ష్యం .-- కావాలని ఇస్తుంది ఎవరైతే అతడ్ని కోసం శిక్ష

ఒక న్యాయ కొనసాగే ఏలో తప్పుడు సాక్ష్యం, లేదా తప్పుడు fabricates ఒక న్యాయ ఏ దశలో వాడుతున్నారు ప్రయోజనం కోసం ఆధారాలు కొనసాగే, గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఏడు సంవత్సరాల విస్తరించడానికి ఉండవచ్చు, కూడా దానికి నోకియా బాధ్యత వహించదు ఒక పదం కోసం జరిమానా వరకు; , ఎవరైతే అతడ్ని కావాలనిలో తప్పుడు సాక్ష్యం ఇస్తుంది లేదా fabricates ఏ ఇతర కేసు గాని యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి మూడు సంవత్సరాల వరకు పొడిగించవచ్చు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం వివరణ, కూడా కలదు జరిమానా వరకు ఒప్పందంలోని చర్యలు. 144 ఒక కోర్ట్-యుద్ధ 1 ముందు వివరణ 1.-A విచారణ **** ఒక న్యాయ ఉంది కొనసాగే. వివరణ 2.-విచారణలో ఒక వరకు ప్రాథమిక చట్టం దర్శకత్వం జస్టిస్ యొక్క కోర్ట్ ముందు కొనసాగే, ఒక న్యాయ ఒక దశలో ఉంది ఆ విచారణ అయితే, కొనసాగే ఒక ముందు జరిగాయి పోవచ్చు జస్టిస్ కోర్ట్. బొమ్మలు A, ఒక మేజిస్ట్రేట్ ముందు ఒక విచారణలో ప్రయోజనం కోసం Z విచారణ కోసం కట్టుబడి ఉండాలి తప్పక లేదో ascertaining, ప్రమాణాన్ని న చేస్తుంది అతను తప్పుడు ఉండాలి తెలుసు ఇది ఒక ప్రకటన. ఈ విచారణ రంగస్థల గా ఒక న్యాయ కొనసాగే, A గా ఇచ్చిన తప్పుడు సాక్ష్యం. జస్టిస్ యొక్క కోర్ట్ దర్శకత్వం వివరణ 3.-విచారణలో చట్టం ప్రకారం, ఒక కోర్ట్ అధికారం క్రింద నిర్వహించిన ఆ అయినప్పటికీ న్యాయం,, ఒక న్యాయ కొనసాగే ఒక దశలో ఉంది విచారణ జస్టిస్ యొక్క కోర్ట్ ముందు జరిగాయి పోవచ్చు. బొమ్మలు A, ఒక అధికారి ముందు ఒక విచారణలో జస్టిస్ యొక్క కోర్ట్ ద్వారా deputed భూమి సరిహద్దులు అక్కడికక్కడే ascertain వరకు, ప్రమాణాన్ని ఒక న చేస్తుంది ప్రకటన ఇది అతను తప్పుడు ఉండాలి తెలుసు. ఈ విచారణ ఒక ఒక వేదిక గా న్యాయ కొనసాగే, ఒక తప్పుడు సాక్ష్యం ఇచ్చింది. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

193. Punishment for false evidence.--Whoever intentionally gives false evidence in any of a judicial proceeding, or fabricates false evidence for the purpose of being used in any stage of a judicial proceeding, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine; and whoever intentionally gives or fabricates false evidence in any other case, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine. 144 Explanation 1.-A trial before a Court-martial 1****is a judicial proceeding. Explanation 2.-An investigation directed by law preliminary to a proceeding before a Court of Justice, is a stage of a judicial proceeding, though that investigation may not take place before a Court of Justice. Illustration A, in an enquiry before a Magistrate for the purpose of ascertaining whether Z ought to be committed for trial, makes on oath a statement which he knows to be false. As this enquiry is a stage of a judicial proceeding, A as given false evidence. Explanation 3.-An investigation directed by a Court of Justice according to law, and conducted under the authority of a Court of Justice, is a stage of a judicial proceeding, though that investigation may not take place before a Court of Justice. Illustration A, in an enquiry before an officer deputed by a Court of Justice to ascertain on the spot the boundaries of land, makes on oath a statement which he knows to be false. As this enquiry is a stage of a judicial proceeding, A has given false evidence.

ఛాప్టర్ XI 194 194. సేకరించాలని ఉద్దేశంతో తప్పుడు సాక్ష్యం ఇవ్వడం లేదా ఫాబ్రికేటింగ్

రాజధాని నేరాన్ని యొక్క దోషిగా .-- ఎవరైతే అతడ్ని తప్పుడు ఇస్తుంది లేదా fabricates ఆధారాలు, కారణం తద్వారా ఉద్దేశంతో, లేదా అది అవకాశం ఉంటుంది తెలియకుండా ఆ అతను తద్వారా ఏ వ్యక్తి ఒక నేరాలకు పాల్పడినపుడు వరకు, కారణం అవుతుంది ఉంది రాజధాని 2 * [3 లో ఫోర్స్ లో ఉండటం సారి చట్టాల ద్వారా * [భారతదేశం]] 4 తో శిక్ష ఉండాలి * [జీవితం కోసం ఖైదు], లేదా కఠినమైన తో పది సంవత్సరాల వరకు ఇవి ఒక పదం కోసం ఖైదు, కూడా కలదు జరిమానా వరకు ఒప్పందంలోని చర్యలు; అమాయక వ్యక్తి తద్వారా దోషిగా, అమలు చేస్తే. అమాయక వ్యక్తి తద్వారా conviceted, మరణశిక్ష .--, ఒక ఉంటే ఉంటే అమాయక వ్యక్తి ఇటువంటి తప్పుడు యొక్క పరిణామంలో దోషిగా, అమలు ఆధారాలు, ఇటువంటి తప్పుడు సాక్ష్యం ఇస్తుంది వ్యక్తి శిక్ష ఉండాలి గాని మరణం లేదా శిక్ష hereinbefore తో వర్ణించారు. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

194. Giving or fabricating false evidence with intent to procure conviction of capital offence.--Whoever gives or fabricates false evidence, intending thereby to cause, or knowing it to be likely that he will thereby cause, any person to be convicted of an offence which is capital 2*[by the laws for the time being in force in 3*[India]] shall be punished with 4*[imprisonment for life], or with rigorous imprisonment for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine; If innocent person be thereby convicted and executed. If innocent person be thereby conviceted and executed.--and if an innocent person be convicted and executed in consequence of such false evidence, the person who gives such false evidence shall be punished either with death or the punishment hereinbefore described.

ఛాప్టర్ XI 195 195. సేకరించాలని ఉద్దేశంతో తప్పుడు సాక్ష్యం ఇవ్వడం లేదా ఫాబ్రికేటింగ్

జీవితం కోసం ఖైదుతో శిక్ష విధించేలా నేరాన్ని లేదా దోషిగా ఖైదు .-- ఎవరైతే అతడ్ని ఉండాలనుకునే తప్పుడు సాక్ష్యం ఇస్తుంది లేదా fabricates తద్వారా కారణం, లేదా అది తెలియకుండా ఆ అతను తద్వారా ఉంటుంది అవకాశం ఉంటుంది కారణం, ఒక నేరాలకు పాల్పడినపుడు ఏ వ్యక్తి ఇది 2 * [చట్టం ద్వారా 3 లో ఫోర్స్ లో ఉండటం సారి * భారతదేశం రాజధాని లేదు, కానీ 4 తో శిక్ష విధించేలా * [జీవితం కోసం ఖైదు], లేదా ఒక పదం కోసం ఖైదు ఏడు సంవత్సరాలు లేదా పైకి, యొక్క దోషిగా ఒక వ్యక్తిగా శిక్ష ఉండాలి ఆ నేరాన్ని శిక్ష ఉండాలి బాధ్యులు ఉంటుంది. బొమ్మలు ఒక ఉద్దేశంతో, జస్టిస్ యొక్క కోర్ట్ ముందు తప్పుడు సాక్ష్యం ఇస్తుంది తద్వారా Z ఒక dacoity యొక్క దోషిగా ఉండాలి కారణం. శిక్షను dacoity కోసం 4 * [జీవితం కోసం ఖైదు], లేదా కఠిన కారాగార ఉంది ఇది ఒక పదాన్ని జరిమానా లేదా లేకుండా, పది సంవత్సరాల వరకు ఉండవచ్చు. A, అందువలన, 5 బాధ్యులు ఉంది * [జీవితం కోసం ఖైదు] లేదా ఖైదు, జరిమానా లేదా లేకుండా. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

195. Giving or fabricating false evidence with intent to procure conviction of offence punishable with imprisonment for life or imprisonment.--Whoever gives or fabricates false evidence intending thereby to cause, or knowing it to be likely that he will thereby cause, any person to be convicted of an offence which 2*[by the law for the time being in force in 3*India is not capital, but punishable with 4*[imprisonment for life], or imprisonment for a term of seven years or upwards, shall be punished as a person convicted of that offence would be liable to be punished. Illustration A gives false evidence before a Court of Justice, intending thereby to cause Z to be convicted of a dacoity. The punishment of dacoity is 4*[imprisonment for life], or rigorous imprisonment for a term which may extend to ten years, with or without fine. A, therefore, is liable to 5*[imprisonment for life] or imprisonment, with or without fine.

ఛాప్టర్ XI 196 196. ఎవరయిననూ (అనగా వ్యక్తి, వ్యక్తులు) ఒక సాక్ష్యము అబద్దమైనది అయిననూ లేదా అబద్దమైన సాక్ష్యము తయారు (ఏర్పాటు) చేసిననూ, అటువంటి అబద్దమైన సాక్ష్యమును వాడుకొనుటకు లేదా ఉపయోగించు కొనుటకు ప్రయత్నించిన అటువంటి వారికి, అనగా అబద్దమైన సాక్ష్యము చెప్పిన వారికి లేదా అటువంటి అబద్దపు సాక్ష్యమును ఏర్పాటు చేసిన వారికి తగు విధమైన శిక్ష విధించబడును.

196. Using evidence known to be false.--Whoever corruptly uses or attempts to use as true or genuine evidence any evidence which he knows to be false or fabricated, shall be punished in the same manner as if he gave or fabricated false evidence.


1. పదాలు "లేదా అభ్యర్థన యొక్క సైనిక కోర్ట్ ముందు" ద్వారా వదిలివేసిన శిబిరాల్లో చట్టం, 1889 (1889 యొక్క 13). 2. Subs. A.O. ద్వారా 1948, బ్రిటిష్ భారతదేశం యొక్క చట్టం ద్వారా "కోసం లేదా ఇంగ్లాండ్ ". 3. Subs. 1951 చట్టం 3, S. ద్వారా 3, Sch., "స్టేట్స్" కోసం. 4. Subs. 1955 యొక్క చట్టం 26 ద్వారా, S. 117, Sch. కోసం రవాణా "కోసం జీవితం ". 5. Subs. S. ద్వారా 117, Sch., ఇబిడ్. "వంటి రవాణా" కోసం. 145 (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

1. The words "or before a Military Court of Request" were omitted by the Cantonments Act, 1889 (13 of 1889). 2. Subs. by the A.O. 1948, for "by the law of British India or England". 3. Subs. by Act 3 of 1951, s. 3 and Sch., for "the States". 4. Subs. by Act 26 of 1955, s. 117 and Sch., for "transportation for life". 5. Subs. by s. 117 and Sch., ibid., for "such transportation". 145

ఛాప్టర్ XI 197 197. తప్పుడు సర్టిఫికెట్ .-- ఎవరైతే అతడ్ని సమస్యలు లేదా జారీ లేదా సంతకం

గుర్తులు చట్టం ద్వారా అవసరం ఏ సర్టిఫికెట్ ఇచ్చిన లేదా సంతకం, లేదా ఉండాలి ఇటువంటి సర్టిఫికేట్ చట్టం ద్వారాలో admissible ఇది ఏ నిజానికి సంబంధించిన ఆధారాలు, ఇటువంటి సర్టిఫికేట్ తెలుసుకోవడం లేదా నమ్మకం ఏలో తప్పుడు ఉంది అతను ఇచ్చాడు ఉంటేగా పదార్థం పాయింట్, అదే పద్ధతిలో శిక్ష ఉండాలి తప్పుడు సాక్ష్యం. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

197. Issuing or signing false certificate.--Whoever issues or signs any certificate required by law to be given or signed, or relating to any fact of which such certificate is by law admissible in evidence, knowing or believing that such certificate is false in any material point, shall be punished in the same manner as if he gave false evidence.

ఛాప్టర్ XI 198 198. తప్పుడు చెప్పబడే నిజమైన ఒక సర్టిఫికెట్ను .-- ఎవరైతే అతడ్నిగా ఉపయోగించి

corruptly ఉపయోగిస్తుంది లేదా ఒక నిజమైనగా ఏ విధమైన సర్టిఫికేట్ను ఉపయోగించేందుకు ప్రయత్నాలు సర్టిఫికేట్, ఏ పదార్థం పాయింట్ లో తప్పుడు ఉండాలి అదే తెలియకుండా, నిర్ణయించబడతాయి అతను తప్పుడు సాక్ష్యం ఇచ్చింది ఉంటే అదే పద్ధతిలో శిక్ష ఉంటుంది. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

198. Using as true a certificate known to be false.--Whoever corruptly uses or attempts to use any such certificate as a true certificate, knowing the same to be false in any material point, shall be punished in the same manner as if he gave false evidence.

ఛాప్టర్ XI 199 199. చట్టం ద్వారా ఇది డిక్లరేషన్ చేసిన తప్పుడు ప్రకటన

సాక్ష్యం .-- ఏ డిక్లరేషన్ లో లేదా తయారు ఎవరైతే అతడ్ని, గా స్వీకరించదగిన అతనికి ద్వారా సభ్యులు, ఇది డిక్లరేషన్ ఆఫ్ జస్టిస్ ఏ కోర్ట్, లేదా ఏదైనా పబ్లిక్ సర్వెంట్ లేదా ఇతర వ్యక్తి, చట్టం ద్వారా సరిహద్దు లేదా అధీకృత ఉంది ఏ నిజానికి సాక్ష్యం అందుకోవడానికి, తప్పుడు ఉన్న ఏదైనా ప్రకటన, చేస్తుంది , అతను ఏ తెలుసు లేదా తప్పుడు నమ్మకం లేదా నమ్మకం లేని ఇది వాస్తవం అని, ఏ పాయింట్ పదార్థం తాకడం వస్తువు ఏ కోసం డిక్లరేషన్ చేసిన లేదా ఉపయోగించిన, అదే పద్ధతిలో శిక్ష ఉండాలి ఉంది అతను తప్పుడు సాక్ష్యం ఇచ్చింది ఉంటే. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

199. False statement made in declaration which is by law receivable as evidence.--Whoever, in any declaration made or subscribed by him, which declaration any Court of Justice, or any public servant or other person, is bound or authorized by law to receive as evidence of any fact, makes any statement which is false, and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, touching any point material to the object for which the declaration is made or used, shall be punished in the same manner as if he gave false evidence.

ఛాప్టర్ XI 200 200. అది flase ఉండాలి తెలుసుకోవడం నిజమైన వంటి డిక్లరేషన్ గా ఉపయోగించి .--

Corruptly ఉపయోగిస్తుంది లేదా నిజమైన ఏ వంటి ఉపయోగించడానికి ప్రయత్నాలు ఎవరైతే అతడ్ని డిక్లరేషన్, ఏ పదార్థం పాయింట్ లో తప్పుడు ఉండాలి అదే తెలియకుండా, నిర్ణయించబడతాయి అతను తప్పుడు సాక్ష్యం ఇచ్చింది ఉంటే అదే పద్ధతిలో శిక్ష ఉంటుంది. మీద కేవలం inadmissible ఇది Explanation.-A డిక్లరేషన్ కొన్ని informality యొక్క గ్రౌండ్, యొక్క అర్థం లోపల ఒక డిక్లరేషన్ ఉంది విభాగాలు 199, 200. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

200. Using as true such declaration knowing it to be flase.-- Whoever corruptly uses or attempts to use as true any such declaration, knowing the same to be false in any material point, shall be punished in the same manner as if he gave false evidence. Explanation.-A declaration which is inadmissible merely upon the ground of some informality, is a declaration within the meaning of sections 199 and 200.

ఛాప్టర్ XI 201 201. నేరాన్ని సాక్ష్యం యొక్క అంతర్ధానం దీనివల్ల, లేదా ఇవ్వడం

తెర నిందితుడి వరకు తప్పుడు సమాచారం .-- ఎవరైతే అతడ్ని తెలుసుకుంటున్న లేదా కలిగి ఒక నేరాన్ని కట్టుబడి ఉంది నమ్మడానికి కారణం, ఏ కారణాలతో అదృశ్యం ఆ నేరాన్ని యొక్క కమిషన్ సాక్ష్యం, చట్టపరమైన శిక్ష నుండి, లేదాతో నిందితుడి స్క్రీనింగ్ యొక్క ఉద్దేశం ఆ ఉద్దేశం నేరాన్ని గౌరవిస్తూ ఏ సమాచారాన్ని ఇస్తుంది, ఇది అతను, తెలుసు లేదా తప్పుడు నమ్మకం ఒక రాజధాని నేరాన్ని ఉంటే; ఒకవేళ ఒక రాజధాని నేరాన్ని .-- ఉండాలి, ఒకవేళ అతను తెలుసు ఇది నేరాన్ని లేదా కట్టుబడి ఉంది నమ్ముతుంది మరణంతో శిక్ష విధించేలా ఉంది, శిక్ష ఉంటుంది వ్యాపించదు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు తో ఏడు సంవత్సరాల, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి; జీవితం కోసం ఖైదుతో శిక్ష విధించేలా ఉంటే; నేరాన్ని ఉంది జీవితం కోసం ఖైదుతో శిక్ష విధించేలా ఉంటే .--, ఉంటే 1 తో * [జీవితం కోసం ఖైదు], లేదా ఖైదుతో శిక్ష విధించేలా పది సంవత్సరాల వరకు ఇవి, యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి మూడు సంవత్సరాల వరకు పొడిగించవచ్చు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం వివరణ, గాని కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి; కంటే తక్కువ పది సంవత్సరాల 'ఖైదుతో శిక్ష విధించేలా ఉంటే. కంటే తక్కువ పది సంవత్సరాల 'ఖైదుతో శిక్ష విధించేలా ఉంటే .-- , నేరాన్ని ఏ పదం కోసం ఖైదుతో శిక్ష విధించేలా ఉంటే లేదు పది సంవత్సరాల వ్యాపించి యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి వ్యాపించదు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం, నేరానికి అందించిన వివరణ అందించబడతాయి ఖైదు అత్యంత పొడవైన పదం యొక్క భాగం ఒకటి-నాల్గవ నేరాన్ని, లేదా జరిమానా లేదా రెండూ తో. బొమ్మలు A, B శరీర దాచడానికి Z, అసిస్ట్లు B హత్య అని తెలుసుకోవడం శిక్ష నుండి స్క్రీనింగ్ B యొక్క ఉద్దేశం. ఒక వరకు బాధ్యులు ఉంది ఏడు సంవత్సరాలు గాని వివరణ యొక్క ఖైదు, కూడా జరిమానా వరకు. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

201. Causing disappearance of evidence of offence, or giving false information to screen offender.--Whoever, knowing or having reason to believe that an offence has been committed, causes any evidence of the commission of that offence to disappear, with the intention of screening the offender from legal punishment, or with that intention gives any information respecting the offence which he knows or believes to be false, if a capital offence; if a capital offence.--shall, if the offence which he knows or believes to have been committed is punishable with death, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine; if punishable with imprisonment for life; if punishable with imprisonment for life.--and if the offence is punishable with 1*[imprisonment for life], or with imprisonment which may extend to ten years, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine; if punishable with less than ten years' imprisonment. if punishable with less than ten years' imprisonment.-- and if the offence is punishable with imprisonment for any term not extending to ten years, shall be punished with imprisonment of the description provided for the offence, for a term which may extend to one-fourth part of the longest term of the imprisonment provided for the offence, or with fine, or with both. Illustration A, knowing that B has murdered Z, assists B to hide the body with the intention of screening B from punishment. A is liable to imprisonment of either description for seven years, and also to fine.

ఛాప్టర్ XI 202 202. ద్వారా నేరాన్ని యొక్క సమాచారాన్ని ఇవ్వాలని ఉద్దేశ్యపూర్వక పెట్టడం

తెలియజేయడానికి వెళ్ళే వ్యక్తి .-- విశ్వసించటం ఎవరైతే అతడ్ని తెలుసుకుంటున్న లేదా కలిగి కారణం ఒక నేరాన్ని కట్టుబడి ఉంది, కావాలని ఏ ఇవ్వాలని తొలగించేది సమాచారం అతను చట్టబద్ధంగా ఇవ్వాలని వెళ్ళే ఇది ఆ నేరాన్ని గౌరవిస్తూ, ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఆరు నెలల వరకు విస్తరించడానికి ఇవి, లేదా జరిమానా తో, లేదా రెండూ కలిసి .. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

202. Intentional omission to give information of offence by person bound to inform.--Whoever, knowing or having reason to believe that an offence has been committed, intentionally omits to give any information respecting that offence which he is legally bound to give, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine, or with both.


1. Subs. 1955 యొక్క చట్టం 26 ద్వారా, S. 117, Sch. కోసం రవాణా "కోసం జీవితం ". 146 (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

1. Subs. by Act 26 of 1955, s. 117 and Sch., for "transportation for life". 146

ఛాప్టర్ XI 203 203. ఒక నేరాన్ని కట్టుబడి గౌరవిస్తూ తప్పుడు సమాచారం ఇవ్వడం .--

ఎవరైతే అతడ్ని తెలుసుకుంటున్న లేదా ఒక నేరాన్ని ఉంది నమ్మడానికి కారణం కలిగి కట్టుబడి, ఆ నేరాన్ని గౌరవిస్తూ ఏ సమాచారాన్ని ఇస్తుంది, ఇది అతను తెలుసు లేదా తప్పుడు నమ్మకం, యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి రెండు సంవత్సరాల వరకు ఇవి ఒక పదం కోసం వివరణ, లేదాతో గాని జరిమానా, లేదా రెండూ కలిసి. 1 * [Explanation.-ఇన్ spections 201, 202, ఈ విభాగంలో పదం "నేరాన్ని" బయటకు ఏ ప్రదేశం వద్ద కట్టుబడి ఏ చట్టం కలిగి 2 * [భారతదేశం], ఇది, 2 లో కట్టుబడి ఉంటే * [భారతదేశం], కింద శిక్ష విధించేలా ఉంటుంది నామంగా కింది విభాగాలు,, 302, 304, 382, 392, 393, 394 ఏ, 395, 396, 397, 398, 399, 402, 435, 436, 449, 450, 457, 458, 459, 460.] (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

203. Giving false information respecting an offence committed.-- Whoever, knowing or having reason to believe that an offence has been committed, gives any information respecting that offence which he knows or believes to be false, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both. 1*[Explanation.-In spections 201 and 202 and in this section the word "offence" includes any act committed at any place out of 2*[India], which, if committed in 2*[India], would be punishable under any of the following sections, namely, 302, 304, 382, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 402, 435, 436, 449, 450, 457, 458, 459 and 460.]

ఛాప్టర్ XI 204 204. దాని ఉత్పత్తిగా నిరోధించడానికి పత్రం యొక్క విధ్వంసం

సాక్ష్యం .-- ఎవరైతే అతడ్ని సీక్రెట్స్ లేదా అతను ఉండవచ్చు ఏ పత్రం నాశనం న్యాయబద్ధంగా జస్టిస్ యొక్క కోర్ట్ లో సాక్ష్యంగా ఉత్పత్తి తప్పనిసరిగా, లేదా లో ఏ కొనసాగే న్యాయబద్ధంగా వంటి, ఒక పబ్లిక్ సర్వెంట్ ముందు నిర్వహించారు, లేదా obliterates లేదా మొత్తం లేదా ఏ భాగాన్ని అయినా illegible అందించే ఉత్పత్తి నుండి అదే నివారించడం ఉద్దేశంతో పత్రం లేదా aforesaid వంటి కోర్ట్ లేదా పబ్లిక్ సర్వెంట్ ముందు సాక్ష్యంగా ఉపయోగిస్తారు, లేదా అతను న్యాయబద్ధంగా ఒకరాత్రి లేదా ఉత్పత్తి అవసరం వచ్చింది కలదు తర్వాత ఆ పనికి అదే, యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి రెండు సంవత్సరాల వరకు ఇవి ఒక పదం కోసం వివరణ, లేదాతో గాని జరిమానా, లేదా రెండూ కలిసి. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

204. Destruction of document to prevent its production as evidence.--Whoever secrets or destroys any document which he may be lawfully compelled to produce as evidence in a Court of Justice, or in any proceeding lawfully held before a public servant, as such, or obliterates or renders illegible the whole or any part of such document with the intention of preventing the same from being produced or used as evidence before such Court or public servant as aforesaid, or after he shall have been lawfully summoned or required to produce the same for that purpose, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

ఛాప్టర్ XI 205 205. దావాలో చట్టం లేదా కొనసాగే ప్రయోజనం కోసం తప్పుడు personation

లేదా ప్రాసిక్యూషన్ .-- మీ వ్యాఖ్యలు అభ్యంతరకరం కాకపోతే మరొక personates ఎవరైతే అతడ్ని, లో భావించారు పాత్ర ఏ ప్రవేశ లేదా ప్రకటన చేస్తుంది, లేదా ఒప్పుకుంటాడు తీర్పు, లేదా ఏ ప్రక్రియ జారీ చేస్తుంది లేదా లేదా బెయిల్ అవుతుంది భద్రత, లేదా ఏ సూట్ లేదా క్రిమినల్ ప్రాసిక్యూషన్ లో ఏ ఇతర చట్టం లేదు, ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి మూడు సంవత్సరాల వరకు పొడిగించవచ్చు కావచ్చు, లేదాతో జరిమానా, లేదా రెండూ కలిసి. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

205. False personation for purpose of act or proceeding in suit or prosecution.--Whoever falsely personates another, and in such assumed character makes any admission or statement, or confesses judgment, or causes any process to be issued or becomes bail or security, or does any other act in any suit or criminal prosecution, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

ఛాప్టర్ XI 206 206. దాని నివారించేందుకు ఆస్తి మోసపూరిత తొలగింపు లేదా దాగి

వదులుకున్నాడు లేదా ఉరిలో నిర్భందించటం .-- fraudulently తొలగిస్తుంది ఎవరైతే అతడ్ని, తనలో ఇనుమడించుకున్న, బదిలీలు లేదా ఏ వ్యక్తి ఏ ఆస్తి లేదా ఏ పంపిణీ లేదా ఆ ఆస్తి నిరోధించడానికి తద్వారా ఉండాలనుకునే దానిలో ఆసక్తి, ఒక forfeiture లేదా సంతృప్తిలో తీసిన నుండి దానిలో ఆసక్తి ఒక ఉచ్చరించబడుతుంది ఇది ఒక వాక్యం కింద, జరిమానా, లేదా వీటిలో అతను ఒక జస్టిస్ కోర్ట్ లేదా ఇతర ద్వారా, ఉచ్చారణ అవకాశం ఉంటుంది తెలుసు పోటీ అధికారం, లేదా లేదా ఒక ఉత్తర్వు అమలులో తీసిన నుండి ఇది క్రమంలో చేసిన, లేదా ఇది అతను తయారు అవకాశం ఉంటుంది తెలుసు ఉంది ఒక సివిల్ దావాలో జస్టిస్ యొక్క కోర్ట్ ద్వారా, తో శిక్ష ఉండాలి రెండు విస్తరించడానికి ఇవి ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు సంవత్సరాలు, లేదా జరిమానా తో, లేదా రెండూ కలిసి (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

206. Fraudulent removal or concealment of property to prevent its seizure as forfeited or in execution.--Whoever fraudulently removes, conceals, transfers or delivers to any person any property or any interest therein, intending thereby to prevent that property or interest therein from being taken as a forfeiture or in satisfaction of a fine, under a sentence which has been pronounced, or which he knows to be likely to be pronounced, by a Court of Justice or other competent authority, or from being taken in execution of a decree or order which has been made, or which he knows to be likely to be made by a Court of Justice in a civil suit, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

ఛాప్టర్ XI 207 207. దాని నిర్భందించటంగా నిరోధించడానికి ఆస్తి మోసపూరిత క్లెయిమ్

వదులుకున్నాడు లేదా ఉరిలో .-- fraudulently అంగీకరిస్తుంది ఎవరైతే అతడ్ని, అందుకుంటుంది లేదా అతను సంఖ్య అని తెలియకుండా, దానిలో ఏ ఆస్తి లేదా ఏ ఆసక్తి వాదనలు కుడి లేదా హక్కు గల వంటి ఆస్తి లేదా ఆసక్తి క్లెయిమ్, లేదా ఏ పద్ధతులు మోసాన్ని దానిలో ఏ ఆస్తి లేదా ఏ ఆసక్తి ఏ కుడి తాకడం, నుండి దానిలో ఆ ఆస్తి లేదా ఆసక్తి నిరోధించడానికి తద్వారా ఉండాలనుకునే ఒక కింద, ఒక forfeiture లేదా జరిమానా సంతృప్తిలో స్వాధీనం వాక్యం ఉచ్చరించబడుతుంది ఇది, లేదా ఇది అతను అవకాశం ఉంటుంది తెలుసు జస్టిస్ లేదా ఇతర పోటీ అధికారం యొక్క ఒక న్యాయస్థానం ఉచ్ఛరిస్తారు, లేదా చెయ్యబడింది ఒక ఉత్తర్వు లేదా ఆర్డర్ అమలులో తీసిన నుండి చేసిన, లేదా ఇది అతను జస్టిస్ యొక్క కోర్ట్ ద్వారా తయారు అవకాశం ఉంటుంది తెలుసు ఒక సివిల్ దావా లో, ఈ రెండింటి ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి రెండు సంవత్సరాల వరకు ఇవి ఒక పదం కోసం, లేదా జరిమానాతో వివరణ, లేదా రెండింటినీ. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

207. Fraudulent claim to property to prevent its seizure as forfeited or in execution.--Whoever fraudulently accepts, receives or claims any property or any interest therein, knowing that he has no right or rightful claim to such property or interest, or practices any deception touching any right to any property or any interest therein, intending thereby to prevent that property or interest therein from being taken as a forfeiture or in satisfaction of a fine, under a sentence which has been pronounced, or which he knows to be likely to be pronounced by a Court of Justice or other competent authority, or from being taken in execution of a decree or order which has been made, or which he knows to be likely to be made by a Court of Justice in a civil suit, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.


1. ఇన్లు. 1894 యొక్క చట్టం 3 ద్వారా, S. 7. 2. Subs. 1951 చట్టం 3, S. ద్వారా 3, Sch., "స్టేట్స్" కోసం. 147 (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

1. Ins. by Act 3 of 1894, s. 7. 2. Subs. by Act 3 of 1951, s. 3 and Sch., for "the States". 147

ఛాప్టర్ XI 208 208. Fraudulently కారణంగా .-- ఎవరైతే అతడ్ని మొత్తానికి ఉత్తర్వు కాదు బాధ

fraudulently వ్యతిరేకంగా జారీ ఒక ఉత్తర్వు లేదా ఆర్డర్ కారణాలు లేదా ఇబ్బంది పడుతుంది అతనికి కారణంగా కాదు మొత్తానికి ఏ వ్యక్తి యొక్క దావా వద్ద లేదా ఒక పెద్ద మొత్తానికి అలాంటి వ్యక్తి కారణంగా లేదా ఆస్తి ఎటువంటి ఆస్తిని లేదా ఆసక్తి కోసం కంటే ఇది అలాంటి వ్యక్తి అనే పేరుతో, లేదా fraudulently కారణాలు లేదా కాదు అది తర్వాత అతనికి వ్యతిరేకంగా ఉరి ఒక ఉత్తర్వు లేదా ఆర్డర్ ఇబ్బంది పడుతుంది సంతృప్తి, లేదా అది సంతృప్తి ఉంది సంబంధించి ఏదైనా కోసం, ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి రెండు సంవత్సరాల వరకు ఇవి, లేదాతో జరిమానా, లేదా రెండూ కలిసి. బొమ్మలు ఒక సంస్థలు Z. Z వ్యతిరేకంగా ఒక సూటు, ఒక అవకాశం ఉన్నట్లు తెలిసిన అతనికి వ్యతిరేకంగా ఒక తీర్పును పొందటానికి, fraudulently ఒక తీర్పు పాస్ ఇబ్బంది పడుతుంది కేవలం సంఖ్య ఉందో B యొక్క దావా వద్ద ఒక పెద్ద పరిమాణంలో, అతనికి వ్యతిరేకంగా ఆ క్రమంలో, అతనికి వ్యతిరేకంగా క్లెయిమ్ B, తన స్వంత ఖాతాను న లేదా కోసం గాని Z ప్రయోజనం, Z యొక్క ఏ అమ్మకానికి ద్వారా సేకరించినలో భాగస్వామ్యం చేస్తాము ఉన్న ఆస్తిని ఒక యొక్క ఉత్తర్వు కింద తయారు చేయవచ్చు. Z ఒక కట్టుబడి ఉంది ఈ విభాగాన్ని కింద నేరాన్ని. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

208. Fraudulently suffering decree for sum not due.--Whoever fraudulently causes or suffers a decree or order to be passed against him at the suit of any person for a sum not due or for a larger sum than is due to such person or for any property or interest in property to which such person is not entitled, or fraudulently causes or suffers a decree or order to be executed against him after it has been satisfied, or for anything in respect of which it has been satisfied, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both. Illustration A institutes a suit against Z. Z, knowing that A is likely to obtain a decree against him, fraudulently suffers a judgment to pass against him for a larger amount at the suit of B, who has no just claim against him, in order that B, either on his own account or for the benefit of Z, may share in the proceeds of any sale of Z's property which may be made under A's decree. Z has committed an offence under this section.

ఛాప్టర్ XI 209 209. నిజాయితీ కోర్ట్ లో తప్పుడు క్లెయిమ్ చేస్తూ .-- ఎవరైతే అతడ్ని

fraudulently లేదా dishonestly, లేదా ఏ గాయపరిచే లేదా విసిగించరాదు ఉద్దేశంతో వ్యక్తి, జస్టిస్ యొక్క కోర్ట్ లో అతను ఉండాలి తెలుసు ఏ క్లెయిమ్ చేస్తుంది తప్పుడు, ఒక కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి రెండు సంవత్సరాల వరకు, ఇవి పదం కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

209. Dishonesty making false claim in Court.--Whoever fraudulently or dishonestly, or with intent to injure or annoy any person, makes in a Court of Justice any claim which he knows to be false, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ XI 210 210. Fraudulently కారణంగా .-- ఎవరైతే అతడ్ని మొత్తానికి ఉత్తర్వు కాదు సంపాదించేందుకు

fraudulently ఒక మొత్తానికి ఏ వ్యక్తి వ్యతిరేకంగా ఒక ఉత్తర్వు లేదా ఆర్డర్ సేకరిస్తుంది కారణంగా కాదు, లేదా కారణంగా కంటే ఒక పెద్ద మొత్తాన్ని లేదా ఏదైనా ఆస్తి లేదా కోసం ఆస్తి ఆసక్తి ఇది అతను అనే పేరుతో, లేదా fraudulently కాదు వరకు ఒక తీర్పును లేదా ఆర్డర్ అది తర్వాత ఏ వ్యక్తి వ్యతిరేకంగా అమలుపరచటం కారణాలు ఇది ఉంది, ఇది సంబంధించి సంతృప్తి లేదా ఏదైనా కోసం చెయ్యబడింది సంతృప్తి, లేదా fraudulently జరుగుతుంది ఏ విధమైన చట్టం ఇబ్బంది పడుతుంది లేదా అనుమతి అతని పేరు లో, గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి రెండు సంవత్సరాల వరకు ఇవి ఒక పదం కోసం, లేదా జరిమానా తో, లేదా రెండూ కలిసి .. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

210. Fraudulently obtaining decree for sum not due.--Whoever fraudulently obtains a decree or order against any person for a sum not due, or for a larger sum than is due or for any property or interest in property to which he is not entitled, or fraudulently causes a decree or order to be executed against any person after it has been satisfied or for anything in respect of which it has been satisfied, or fraudulently suffers or permits any such act to be done in his name, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

ఛాప్టర్ XI 211 211. నేరాన్ని యొక్క తప్పుడు ఛార్జ్ గాయపరిచే ఉద్దేశం తయారు .--

ఏ వ్యక్తి, సంస్థలు లేదా గాయం కారణం ఉద్దేశంతో ఎవరైతే అతడ్ని, ఆ వ్యక్తి వ్యతిరేకంగా ఏ నేర కొనసాగే స్థాపించిన ఉండాలి కారణాలు, లేదా మీ వ్యాఖ్యలు అభ్యంతరకరం కాకపోతే, ఒక నేరాన్ని కట్టుబడి కలిగి ఉన్న ఏ వ్యక్తి ఆరోపణలు సంఖ్య కేవలం లేదా చట్టపరమైన వంటి కొనసాగే కోసం నేల లేదా లేదు అని తెలుసుకోవడం ఆ వ్యక్తి ఆడి, యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి రెండు సంవత్సరాల వరకు ఇవి ఒక పదం కోసం వివరణ, లేదాతో గాని రెండింటినీ జరిమానా, లేదా; , నేర కొనసాగే ఒక తప్పుడు ఛార్జ్ న ఏర్పాటు ఉంటే మరణం 1 తో శిక్ష విధించేలా ఒక నేరాన్ని యొక్క * [జీవితం కోసం ఖైదు], లేదా ఏడు సంవత్సరాలు లేదా పైకి కోసం ఖైదు, తో శిక్ష విధించేలా ఉండాలి వ్యాపించదు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు ఏడు సంవత్సరాల, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

211. False charge of offence made with intent to injure.-- Whoever, with intent to cause injury to any person, institutes or causes to be instituted any criminal proceeding against that person, or falsely charges any person with having committed an offence, knowing that there is no just or lawful ground for such proceeding or charge against that person, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both; and if such criminal proceeding be instituted on a false charge of an offence punishable with death 1*[imprisonment for life], or imprisonment for seven years or upwards, shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

ఛాప్టర్ XI 212 212. Harbouring నిందితుడి .-- ఒక నేరాన్ని ఉంది ఎప్పుడు

కట్టుబడి, ఎవరైతే అతడ్ని నౌకాశ్రయాలు లేదా అతను తెలుసు వీరిలో ఒక వ్యక్తి తనలో ఇనుమడించుకున్న లేదా ఉంది స్క్రీనింగ్ ఉద్దేశంతో, నిందితుడి నమ్ముతారుకు కారణం అతనికి న్యాయ శిక్ష నుండి, ఒక రాజధాని నేరాన్ని ఉంటే; ఒక రాజధాని నేరాన్ని ఉంటే; - నిర్ణయించబడతాయి, నేరాన్నితో శిక్ష విధించేలా ఉంటే మరణం, ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉంటుంది ఇది ఐదు సంవత్సరాల వరకు ఉండవచ్చు, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి; జీవితం కోసం, లేదా ఖైదుతో ఖైదుతో శిక్ష విధించేలా ఉంటే. జీవితం కోసం ఖైదుతో శిక్ష విధించేలా ఉంటే, లేదా ఖైదుతో .-- , నేరాన్ని 1 తో శిక్ష విధించేలా ఉంటే * [జీవితం కోసం ఖైదు], లేదా పది సంవత్సరాల వరకు ఇవి ఖైదు తో, శిక్ష ఉండాలి వ్యాపించదు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు తో మూడు సంవత్సరాల, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి; , నేరాన్ని ఖైదుతో శిక్ష విధించేలా ఉంటే, అది మే ఒక సంవత్సరం విస్తరించడానికి, కాదు పది సంవత్సరాల, తో శిక్ష ఉండాలి ఒక పదం కోసం నేరానికి అందించిన వివరణ యొక్క ఖైదు అత్యంత పొడవైన పదం ఒకటి-నాల్గవ భాగానికి విస్తరించడానికి ఇవి ఖైదు లేదా జరిమానా తో, లేదా రెండూ కలిసి, నేరానికి అందించింది. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

212. Harbouring offender.--Whenever an offence has been committed, whoever harbours or conceals a person whom he knows or has reason to believe to be the offender, with the intention of screening him from legal punishment, if a capital offence; if a capital offence;--shall, if the offence is punishable with death, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to five years, and shall also be liable to fine; if punishable with imprisonment for life, or with imprisonment. if punishable with imprisonment for life, or with imprisonment.-- and if the offence is punishable with 1*[imprisonment for life], or with imprisonment which may extend to ten years, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine; and if the offence is punishable with imprisonment which may extend to one year, and not to ten years, shall be punished with imprisonment of the description provided for the offence for a term which may extend to one-fourth part of the longest term of imprisonment provided for the offence, or with fine, or with both.


1. Subs. 1955 యొక్క చట్టం 26 ద్వారా, S. 117, Sch. కోసం రవాణా "కోసం జీవితం ". (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

1. Subs. by Act 26 of 1955, s. 117 and Sch., for "transportation for life".


148 ఈ విభాగంలో 1 * ["Offence" ఏ వద్ద కట్టుబడి ఏ చట్టం కలిగి 2 లో కట్టుబడి ఉంటే 2 నుండి జరిగిన * [భారతదేశం], ఇది, * [భారతదేశం], ఉంటుంది నామంగా కింది విభాగాలు,, 302, 304, 382 ఏ కింద శిక్ష విధించేలా, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 402, 435, 436, 449, 450, 457, 458, 459, 460;, అటువంటి ప్రతి చట్టం ఉండాలి, ఈ యొక్క ప్రయోజనాల కోసం విభాగం, నిందితుడిని అయివుంటేగా శిక్ష విధించేలా భావించడం ఉంటుంది 2 లో దోషి * [భారతదేశం].] Exception.-ఈ నిబంధనను ఏ సందర్భంలో వరకు కాకుండా ఉండాలి దీనిలో Harbor లేదా దాగి నేరస్థుడి భర్త లేదా భార్య ఉంది. బొమ్మలు A, ఆ B తెలుసుకోవడం dacoity కట్టుబడి ఉంది, తెలిసి తనలో ఇనుమడించుకున్న B లో చట్టపరమైన శిక్ష నుంచి తనకు స్క్రీన్ గాను. ఇక్కడ, B అని బాధ్యులు ఉంది 3 * [జీవితం కోసం ఖైదు], ఒక గాని యొక్క ఖైదు బాధ్యులు ఉంది మూడు సంవత్సరాల మించి లేదు పదం కోసం వివరణ, కూడా బాధ్యులు ఉంది జరిమానా వరకు. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

148 1*["Offence" in this section includes any act committed at any place out of 2*[India], which, if committed in 2*[India], would be punishable under any of the following sections, namely, 302, 304, 382, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 402, 435, 436, 449, 450, 457, 458, 459 and 460; and every such act shall, for the purposes of this section, be deemed to be punishable as if the accused person had been guilty of it in 2*[India].] Exception.-This provision shall not extend to any case in which the harbour or concealment is by the husband or wife of the offender. Illustration A, knowing that B has committed dacoity, knowingly conceals B in order to screen him from legal punishment. Here, as B is liable to 3*[imprisonment for life], A is liable to imprisonment of either description for a term not exceeding three years, and is also liable to fine.

ఛాప్టర్ XI 213 213. శిక్ష నుండి ఒక నిందితుడి తెరకు, గిఫ్ట్, మొదలైనవి తీసుకొని - ఎవరైతే అతడ్ని

అంగీకరిస్తుంది లేదా, ఏ ప్రతిఫలం పొందడానికి ప్రయత్నాలు, లేదా అంగీకరించడానికి అంగీకరిస్తుంది స్వయంగా లేదా ఏ ఇతర వ్యక్తి లేదా ఆస్తి ఏ నష్టపరిహారం కోసం స్వయంగా లేదా అతని దాచిపెట్టడం ఒక పరిగణలోకి తీసుకోవాలనిలో ఏ ఇతర వ్యక్తి, నేరాన్ని లేదా అతని స్క్రీనింగ్ ఏ చట్టపరమైన శిక్ష నుండి ఏ వ్యక్తి నేరాన్ని, లేదా అతని కోసం ఏ వ్యక్తి వ్యతిరేకంగా కొనసాగే కాదు చట్టపరమైన శిక్షించబడటానికి అతనిని తీసుకు యొక్క, ఒక రాజధాని నేరాన్ని ఉంటే; ఒక రాజధాని నేరాన్ని ఉంటే;-కలదు, నేరాన్నితో శిక్ష విధించేలా ఉంటే మరణం, ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉంటుంది ఇది ఏడు సంవత్సరాల విస్తరించడానికి ఉండవచ్చు, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి; జీవితం కోసం, లేదా ఖైదుతో ఖైదుతో శిక్ష విధించేలా ఉంటే. జీవితం కోసం ఖైదుతో శిక్ష విధించేలా ఉంటే, లేదా ఖైదుతో .-- , నేరాన్ని 3 తో శిక్ష విధించేలా ఉంటే * [జీవితం కోసం ఖైదు], లేదా పది సంవత్సరాల వరకు ఇవి ఖైదు తో, శిక్ష ఉండాలి వ్యాపించదు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు తో మూడు సంవత్సరాల, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి; , నేరాన్ని ఖైదు పొడిగిస్తూ కాదుతో శిక్ష విధించేలా ఉంటే పది సంవత్సరాల, వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి నాలుగో ఒకటి విస్తరించి ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం నేరానికి అందించిన ఖైదు అత్యంత పొడవైన పదం భాగంగా నేరానికి అందించిన, లేదా జరిమానా తో, లేదా రెండూ కలిసి. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

213. Taking gift, etc., to screen an offender from punishment—Whoever accepts or attempts to obtain, or agrees to accept, any gratification for himself or any other person, or any restitution of property to himself or any other person, in consideration of his concealing an offence or of his screening any person from legal punishment for any offence, or of his not proceeding against any person for the purpose of bringing him to legal punishment, if a capital offence; if a capital offence;-shall, if the offence is punishable with death, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine; if punishable with imprisonment for life, or with imprisonment. if punishable with imprisonment for life, or with imprisonment.-- and if the offence is punishable with 3*[imprisonment for life], or with imprisonment which may extend to ten years, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine; and if the offence is punishable with imprisonment not extending to ten years, shall be punished with imprisonment of the description provided for the offence for a term which may extend to one fourth part of the longest term of imprisonment provided for the offence, or with fine, or with both.

ఛాప్టర్ XI 214 214. స్క్రీనింగ్ నిందితుడి.-- ఇస్తుంది లేదా కారణాలు ఎవరైతే అతడ్ని పరిగణలోకి తీసుకోవాలనిలో ఆస్తి గిఫ్ట్ లేదా పునరుద్ధరణ సమర్పణ, లేదా అందిస్తుంది లేదా అంగీకరిస్తుంది

ఏ వ్యక్తి, లేదా 4, ఏ ప్రతిఫలం ఇవ్వాలని లేదా కారణం * [పునరుద్ధరించడాన్ని లేదా లో, ఏ వ్యక్తికి] ఏ ఆస్తి పునరుద్ధరణ కారణాలు ఆ వ్యక్తి యొక్క పరిగణన ఒక నేరాన్ని దాచిపెట్టడం, లేదా అతని యొక్క యొక్క ఏ నేరానికి చట్టపరమైన శిక్ష నుండి ఏ వ్యక్తి స్క్రీనింగ్, లేదా అతని యొక్క అతన్ని తీసుకు ప్రయోజనం కోసం ఏ వ్యక్తి వ్యతిరేకంగా కొనసాగే కాదు చట్టపరమైన శిక్ష, ఒక రాజధాని నేరాన్ని ఉంటే; ఒక రాజధాని నేరాన్ని ఉంటే;-కలదు, నేరాన్నితో శిక్ష విధించేలా ఉంటే మరణం, ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉంటుంది ఇది ఏడు సంవత్సరాల విస్తరించడానికి ఉండవచ్చు, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి; జీవితం కోసం, లేదా ఖైదుతో ఖైదుతో శిక్ష విధించేలా ఉంటే. జీవితం కోసం ఖైదుతో శిక్ష విధించేలా ఉంటే, లేదా ఖైదుతో .- , నేరాన్ని 3 తో శిక్ష విధించేలా ఉంటే * [జీవితం కోసం ఖైదు] లేదా పది సంవత్సరాల వరకు ఇవి ఖైదు తో, శిక్ష ఉండాలి వ్యాపించదు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు తో మూడు సంవత్సరాల, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి; (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

214. Offering gift or restoration of property in consideration of screening offender.--Whoever gives or causes, or offers or agrees to give or cause, any gratification to any person, or 4*[restores or causes the restoration of] any property to any person, in consideration of that person's concealing an offence, or of his screening any person from legal punishment for any offence, or of his not proceeding against any person for the purpose of bringing him to legal punishment, if a capital offence; if a capital offence;-shall, if the offence is punishable with death, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine; if punishable with imprisonment for life, or with imprisonment. if punishable with imprisonment for life, or with imprisonment.- and if the offence is punishable with 3*[imprisonment for life] or with imprisonment which may extend to ten years, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine;


1. ఇన్లు. 1894 యొక్క చట్టం 3 ద్వారా, S. 7. 2. Subs. 1951 చట్టం 3, S. ద్వారా 3, Sch., "స్టేట్స్" కోసం. 3. Subs. 1955 యొక్క చట్టం 26 ద్వారా, S. 117, Sch. కోసం రవాణా "కోసం జీవితం ". 4. Subs. 1953 యొక్క చట్టం 42 ద్వారా, S. 4, మూడో Sch., పునరుద్ధరించడానికి "కోసం లేదా "యొక్క పునరుద్ధరణ కారణం. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

1. Ins. by Act 3 of 1894, s. 7. 2. Subs. by Act 3 of 1951, s. 3 and Sch., for "the States". 3. Subs. by Act 26 of 1955, s. 117 and Sch., for "transportation for life". 4. Subs. by Act 42 of 1953, s. 4 and the Third Sch., for "to restore or cause the restoration of".


149 , నేరాన్ని ఖైదు పొడిగిస్తూ కాదుతో శిక్ష విధించేలా ఉంటే పది సంవత్సరాల, వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఒకటి-నాల్గవ వరకు విస్తరించడానికి ఇవి ఒక పదం కోసం నేరానికి అందించిన ఖైదు అత్యంత పొడవైన పదం భాగంగా నేరానికి అందించిన, లేదా జరిమానా తో, లేదా రెండూ కలిసి. 1 * [విభాగాలు 213, 214 యొక్క Exception.-నిబంధనలు లేదు నేరాన్ని న్యాయబద్ధంగా మిళితం ఉండవచ్చు ఇది ఏ సందర్భంలో వ్యాపించదు.] 2 * * * * * (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

149 and if the offence is punishable with imprisonment not extending to ten years, shall be punished with imprisonment of the description provided for the offence for a term which may extend to one-fourth part of the longest term of imprisonment provided for the offence, or with fine, or with both. 1*[Exception.-The provisions of sections 213 and 214 do not extend to any case in which the offence may lawfully be compounded.] 2* * * * *

ఛాప్టర్ XI 215 215. దోచుకున్న ఆస్తి, మొదలైనవి తిరిగి సహాయం గిఫ్ట్ తీసుకొని -

ఎవరైతే అతడ్ని పడుతుంది లేదా అంగీకరిస్తుంది లేదా consents కింద ఏ ప్రతిఫలం తీసుకోవాలని వెళ్లిన రోజువరకూ లేదా ఏదైనా కదిలే తిరిగి ఏ వ్యక్తి సహాయపడే న ఖాతా అతను ఏ నేరాన్ని ద్వారా దూరంచేసి ఉండవచ్చును ఆస్తి వీటిలో అతను తన అన్ని అంటే ఉపయోగిస్తుంది తప్ప ఈ కోడ్ కింద శిక్ష విధించేలా,, నిర్ణయించబడతాయి నిందితుడి కారణం అధికారం అడ్డుకున్నారు, యొక్క దోషిగా ఉండాలి నేరాన్ని, ఒక కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉంటుంది రెండు సంవత్సరాల వరకు ఇవి పదం, లేదా జరిమానా లేదా రెండూ తో. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

215. Taking gift to help to recover stolen property, etc.-- Whoever takes or agrees or consents to take any gratification under pretence or on account of helping any person to recover any movable property of which he shall have been deprived by any offence punishable under this Code, shall, unless he uses all means in his power to cause the offender to be apprehended and convicted of the offence, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

ఛాప్టర్ XI 216 216. ఎవరు అదుపు నుంచి తప్పించుకొని లేదా దీని ఉంది నిందితుడి Harbouring

ఆందోళన ఆదేశించాడు ఉంది .-- వ్యక్తి దోషిగా లేదా ఎప్పుడు, ఆ నేరానికి చట్టపరమైన నిర్బంధంలో ఉన్నపుడు, ఒక నేరాన్ని నేరం ఇటువంటి అదుపు నుండి తప్పించుకుని, లేదా చేసినప్పుడు చట్టపరమైన యొక్క వ్యాయామంలో ఒక పబ్లిక్ సర్వెంట్, ఇటువంటి పబ్లిక్ సర్వెంట్ యొక్క శక్తులు, ఆదేశాలు ఒక నిర్దిష్ట వ్యక్తి ఇటువంటి ఎస్కేప్ లేదా ఆర్డర్ ఆఫ్ తెలియకుండా, ఒక నేరాన్ని, ఎవరైతే అతడ్ని కోసం అడ్డుకున్నారు ఆందోళన, నౌకాశ్రయాలు లేదా తనలో ఇనుమడించుకున్న కోసం ఆ ఉద్దేశంతో వ్యక్తి అడ్డుకున్నారు నుండి అతనికి ఆటంకంగా యొక్క, లో శిక్ష ఉండాలి చెప్పటానికి అని పద్ధతిలో కింది,, ఒక రాజధాని నేరాన్ని ఉంటే; ఒక రాజధాని నేరాన్ని ఉంటే; - ఒకవేళ వ్యక్తిలో ఇది కోసం నేరాన్ని అదుపు లేదా అడ్డుకున్నారు ఆదేశించినా, అతను, మరణంతో శిక్ష విధించేలా ఉంది ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఇది ఏడు సంవత్సరాల విస్తరించడానికి ఉండవచ్చు, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి; జీవితం కోసం, లేదా ఖైదుతో ఖైదుతో శిక్ష విధించేలా ఉంటే. జీవితం కోసం ఖైదుతో శిక్ష విధించేలా ఉంటే, లేదా ఖైదుతో .- నేరాన్ని 3 తో ​​శిక్ష విధించేలా ఉంటే * [జీవితం కోసం ఖైదు] లేదా పది సంవత్సరాల ఖైదు, అతను యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి మూడు సంవత్సరాల వరకు పొడిగించవచ్చు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం వివరణ, తో లేదా జరిమానా లేకుండా; , నేరాన్ని ఖైదుతో శిక్ష విధించేలా ఉంటే, అది మే ఒక సంవత్సరం విస్తరించడానికి, కాదు పది సంవత్సరాల, అతనుతో శిక్ష ఉండాలి ఒక పదం కోసం నేరానికి అందించిన వివరణ యొక్క ఖైదు అత్యంత పొడవైన పదం ఒకటి-నాల్గవ భాగానికి విస్తరించడానికి ఇవి ఖైదు వంటి నేరానికి లేదా జరిమానా లేకుండా అందించిన, లేదా రెండూ కలిసి. 4 * [ఈ విభాగంలో "Offence" కూడా ఏ చట్టం లేదా పెట్టడం కలిగి ఇది ఒక వ్యక్తి 5 బయటకు నేరాన్ని ఆరోపించారు ఉంది * [భారతదేశం], అతను 5 లో అది దోషి అయివుంటే, ఇది * [భారతదేశం], అయ్యేది ఒక నేరాన్నిగా శిక్ష విధించేలా, దీనికి అతను సంబంధించిన ఏదైనా చట్టం క్రింద, ఉంది అప్పగించమని వరకు, 6 * లేదా బాధ్యులు అడ్డుకున్నారు లేదా నిర్బంధించిన ఉండాలి 5 లో అదుపులో * [భారతదేశం], అటువంటి ప్రతి చట్టం లేదా పెట్టడం కలదు, కొరకు ఈ విభాగం యొక్క ప్రయోజనాల, ఒకవేళగా శిక్ష విధించేలా భావించడం ఉంటుంది నిందితుడిని 5 లో అది దోషి ఉండేది * [భారతదేశం].] Exception.-సదుపాయం కేసు దీనిని ఉపయోగించడం లేదు దీనిలో Harbor లేదా దాగి వ్యక్తి యొక్క భర్త లేదా భార్య ఉంది అడ్డుకున్నారు ఉంటుంది. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

216. Harbouring offender who has escaped from custody or whose apprehension has been ordered.--Whenever any person convicted of or charged with an offence, being in lawful custody for that offence, escapes from such custody, or whenever a public servant, in the exercise of the lawful powers of such public servant, orders a certain person to be apprehended for an offence, whoever, knowing of such escape or order for apprehension, harbours or conceals that person with the intention of preventing him from being apprehended, shall be punished in the manner following, that is to say, if a capital offence; if a capital offence;--if the offence for which the person was in custody or is ordered to be apprehended is punishable with death, he shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine; if punishable with imprisonment for life, or with imprisonment. if punishable with imprisonment for life, or with imprisonment.- if the offence is punishable with 3*[imprisonment for life] or imprisonment for ten years, he shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, with or without fine; and if the offence is punishable with imprisonment which may extend to one year and not to ten years, he shall be punished with imprisonment of the description provided for the offence for a term which may extend to one-fourth part of the longest term of the imprisonment provided for such offence or with fine, or with both. 4*["Offence" in this section includes also any act or omission of which a person is alleged to have been guilty out of 5*[India], which, if he had been guilty of it in 5*[India], would have been punishable as an offence, and for which he is, under any law relating to extradition, 6*or otherwise liable to be apprehended or detained in custody in 5*[India], and every such act or omission shall, for the purposes of this section, be deemed to be punishable as if the accused person had been guilty of it in 5*[India].] Exception.-The provision does not extend to the case in which the harbour or concealment is by the husband or wife of the person to be apprehended.

216A. Robbers లేదా బందిపోట్ల harboring కోసం పెనాల్టీ. 7 * [216A. Robbers లేదా బందిపోట్ల harboring కోసం పెనాల్టీ .-- ఎవరైతే అతడ్ని, ఏ వ్యక్తులు చేయబోతున్నారు నమ్మడానికి కారణం తెలుసుకోవడం లేదా కలిగి పాల్పడుతున్నారు లేదా ఇటీవల దోపిడీ లేదా dacoity కట్టుబడి కలిగి, (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

216A. Penalty for harbouring robbers or dacoits. 7*[216A. Penalty for harbouring robbers or dacoits.--Whoever, knowing or having reason to believe that any persons are about to commit or have recently committed robbery or dacoity,


1. Subs. 1882 యొక్క చట్టం 8 ద్వారా, S. 6, అసలు మినహాయింపు కోసం. 2. బొమ్మలు అన్నాడు. 1882 యొక్క చట్టం 10, S. 2, Sch. I. 3. Subs. 1955 యొక్క చట్టం 26 ద్వారా, S. 117, Sch. కోసం రవాణా "కోసం జీవితం ". 4. ఇన్లు. 1886 యొక్క చట్టం 10, S. 23. 5. Subs. 1951 చట్టం 3, S. ద్వారా 3, Sch., "స్టేట్స్" కోసం. 6. పదాలు "లేదా ఫ్యుజిటివ్ నేరస్థులు చట్టం క్రింద, 1881" ద్వారా విస్మరించబడ్డాయి ఎస్ 3, Sch., ఇబిడ్. 7. ఇన్లు. 1894 యొక్క చట్టం 3 ద్వారా, S. 8. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

1. Subs. by Act 8 of 1882, s. 6, for the original Exception. 2. Illustration rep. by Act 10 of 1882, s. 2 and Sch. I. 3. Subs. by Act 26 of 1955, s. 117 and Sch., for "transportation for life". 4. Ins. by Act 10 of 1886, s. 23. 5. Subs. by Act 3 of 1951, s. 3 and Sch., for "the States". 6. The words "or under the Fugitive Offenders Act, 1881" omitted by s. 3 and Sch., ibid. 7. Ins. by Act 3 of 1894, s. 8.


150 ప్రోత్సహించే ఉద్దేశంతో, వారిని లేదా వాటిని ఏ నౌకాశ్రయాలు ఇటువంటి దోపిడీ లేదా dacoity లేదా వాటిని స్క్రీనింగ్ యొక్క కమిషన్ లేదా ఏ వాటిని శిక్ష నుండి, కొరకు కఠిన కారాగారతో శిక్ష ఉండాలి ఏడు సంవత్సరాల విస్తరించడానికి, మే ఒక పదం కూడా బాధ్యులు ఉండాలి జరిమానా. Explanation.-కోసం ఈ విభాగం యొక్క ప్రయోజనాల అది అపజయానికి దారి తీసింది ఉంది దోపిడీ లేదా dacoity కట్టుబడి అనుకున్నారు, లేదా ఉంది కాదో

  • [భారతదేశం] లోపల లేదా 1 లేకుండా, అంగీకరించింది.

Exception.-ఈ నిబంధనను కేసు దీనిని ఉపయోగించడం లేదు దీనిలో Harbor నేరస్థుడి భర్త లేదా భార్య ఉంది.] 216B. [రద్దు.] 2 * [216B. విభాగాలు 212, 216 లో "నౌకాశ్రయం" యొక్క నిర్వచనం, 216A.] ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ (సవరణ) చట్టం, 1942 ద్వారా రిపబ్లిక్ (8 1942), S. 3. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి) ఈ చట్టము రద్దు చేయబడినది.

150 harbours them or any of them, with the intention of facilitating the commission of such robbery or dacoity or of screening them or any of them from punishment, shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine. Explanation.-For the purposes of this section it is immaterial whether the robbery or dacoity is intended to be committed, or has been committed, within or without 1*[India]. Exception.-This provision does not extend to the case in which the harbour is by the husband or wife of the offender.] 216B. [Repealed.] 2*[216B. Definition of "harbour" in sections 212, 216 and 216A.] Rep. by the Indian Penal Code (Amendment) Act, 1942 (8 of 1942), s. 3.

ఛాప్టర్ XI 217 217. ఉద్దేశంతో చట్టం యొక్క దిశ disobeying పబ్లిక్ సర్వెంట్

forfeiture నుండి శిక్ష లేదా ఆస్తి నుంచి వ్యక్తి .-- ఎవరైతే అతడ్ని, సేవ్ ఒక పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఉండటం, తెలిసిగా చట్టం యొక్క ఏ దిశలో disobeys అతను వంటి పబ్లిక్ సర్వెంట్ తనని తాను నిర్వహించవలసిన ఉన్న మార్గం, సేవ్ తద్వారా ఉద్దేశంతో, లేదా ఆ అతను ఉంటుంది అవకాశం ఉంటుంది తెలుసుకోవడం తద్వారా చట్టపరమైన శిక్ష నుండి, ఏ వ్యక్తి సేవ్ లేదా ఒక అతన్ని విషయం అతను బాధ్యులు ఇది కంటే, లేదా ఉద్దేశంతో తక్కువ శిక్ష సేవ్ చేసి, లేదా అతను నుండి, ఏ ఆస్తి సేవ్ తద్వారా అవకాశం ఉందని తెలుసుకోవడం forfeiture లేదా చట్టం ద్వారా బాధ్యులు అనే విషయం ఏ ఛార్జ్, ఉండాలి ఇది ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష రెండు సంవత్సరాల వరకు, లేదా జరిమానా తో, లేదా రెండూ కలిసి. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

217. Public servant disobeying direction of law with intent to save person from punishment or property from forfeiture.--Whoever, being a public servant, knowingly disobeys any direction of the law as to the way in which he is to conduct himself as such public servant, intending thereby to save, or knowing it to be likely that he will thereby save, any person from legal punishment, or subject him to a less punishment than that to which he is liable, or with intent to save, or knowing that he is likely thereby to save, any property from forfeiture or any charge to which it is liable by law, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

ఛాప్టర్ XI 218 218.తో తప్పు రికార్డు లేదా రాయడం ఇరికించటానికి పబ్లిక్ సర్వెంట్

forfeiture నుండి శిక్ష లేదా ఆస్తి నుంచి వ్యక్తి సేవ్ ఉద్దేశం .-- ఎవరైతే అతడ్ని, ఒక పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఉండటం, పబ్లిక్ సర్వెంట్ గా ఉండటం, ఏ రికార్డు లేదా ఇతర రాయడం, ఫ్రేమ్లను తయారుతో ఛార్జ్ ఆ రికార్డు లేదా అతను తప్పు అని తెలుసు, ఇది ఒక పద్ధతిలో రాయడం, ఉద్దేశంతో కారణం, లేదా అవకాశం దానిని తెలుసుకోవడంతో అతను తద్వారా చేస్తుంది ప్రజలకు లేదా ఏ వ్యక్తికి, లేదా ఉద్దేశంతో కారణం, నష్టం లేదా గాయం తద్వారా, సేవ్, లేదా అతను తద్వారా సేవ్ అవకాశం ఉంటుంది అది తెలుసుకోవడం వరకు చట్టపరమైన శిక్ష నుండి, లేదా ఉద్దేశంతో ఏ వ్యక్తి సేవ్, లేదా తెలుసుకోవడం వరకు అతను లేదా forfeiture నుండి, ఏ ఆస్తి సేవ్ తద్వారా అవకాశం ఉందని ఇతర ఛార్జ్, ఇది చట్ట బాధ్యులు ఇది వరకుతో శిక్ష ఉండాలి వ్యాపించదు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు మూడు సంవత్సరాల, లేదా జరిమానా తో, లేదా రెండూ కలిసి .. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

218. Public servant framing incorrect record or writing with intent to save person from punishment or property from forfeiture.-- Whoever, being a public servant, and being as such public servant, charged with the preparation of any record or other writing, frames that record or writing in a manner which he knows to be incorrect, with intent to cause, or knowing it to be likely that he will thereby cause, loss or injury to the public or to any person, or with intent thereby to save, or knowing it to be likely that he will thereby save, any person from legal punishment, or with intent to save, or knowing that he is likely thereby to save, any property from forfeiture or other charge to which it is liable by law, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

ఛాప్టర్ XI 219 219. న్యాయ కొనసాగేలో పబ్లిక్ సర్వెంట్ corruptly మేకింగ్, నివేదిక, మొదలైనవి, .-- చట్ట విరుద్ధమైన ఎవరైతే అతడ్ని, ఒక పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఉండటం

corruptly లేదా ఉద్దేశించిన హానికరమైన చేస్తుంది లేదా ఏ దశలో pronounces న్యాయ కొనసాగే, ఏ నివేదిక, క్రమంలో, తీర్పు, లేదా నిర్ణయం ఇది అతను చట్ట విరుద్ధమైన ఉండాలి తెలుసు, యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఏడు సంవత్సరాల విస్తరించడానికి ఇవి ఒక పదం కోసం వివరణ, లేదాతో గాని జరిమానా, లేదా రెండూ కలిసి. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

219. Public servant in judicial proceeding corruptly making report, etc., contrary to law.--Whoever, being a public servant, corruptly or maliciously makes or pronounces in any stage of a judicial proceeding, any report, order, verdict, or decision which he knows to be contrary to law, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, or with fine, or with both.

ఛాప్టర్ XI 220 220. వ్యక్తి ద్వారా విచారణ లేదా చెర కోసం నిబద్ధత

అతను చట్ట విరుద్ధమైన నటన అని .-- ఎవరైతే అతడ్ని, ఉండటం తెలిసిన వారు అధికారం ఏ కార్యాలయంలో ఇది అతనికి వ్యక్తులు కట్టుదిట్టం చట్టపరమైన అధికారాన్ని ఇస్తుంది విచారణ లేదా చెర, లేదా corruptly, నిర్బంధంలో వ్యక్తులు ఉంచేందుకు లేదా ఉద్దేశించిన హానికరమైన విచారణ లేదా చెర కోసం ఏ వ్యక్తి చేస్తాడు, లేదా, ఆ అధికారం యొక్క వ్యాయామం లో, నిర్బంధంలో ఏ వ్యక్తి ఉంచుతుంది అందువలన అతను చట్ట విరుద్ధమైన నటన ఉంది చేస్తున్న ఆ తెలియకుండా, ఉండాలి ఇది ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఏడు సంవత్సరాల విస్తరించడానికి, లేదా జరిమానా తో, లేదా రెండూ కలిసి. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

220. Commitment for trial or confinement by person having authority who knows that he is acting contrary to law.--Whoever, being in any office which gives him legal authority to commit persons for trial or to confinement, or to keep persons in confinement, corruptly or maliciously commits any person for trial or to confinement, or keeps any person in confinement, in the exercise of that authority, knowing that in so doing he is acting contrary to law, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, or with fine, or with both.

ఛాప్టర్ XI 221 221. ప్రజా భాగంగా న apprehend వరకు ఉద్దేశ్యపూర్వక పెట్టడం

apprehend కు వెళ్ళే servant .-- ఎవరైతే అతడ్ని, చట్టపరంగా, ఒక pubic servant ఉండటం apprehend లేదా నిర్బంధంలో ఉంచాలని వంటి పబ్లిక్ సర్వెంట్ గా వెళ్ళే ఏ నేరం వ్యక్తి లేదా ఒక నేరానికి అడ్డుకున్నారు ఉండాలి బాధ్యులు, కావాలనే ఇటువంటి వ్యక్తి apprehend వరకు తొలగించేది, లేదా కావాలని ఇబ్బంది పడుతుంది అలాంటి వ్యక్తి తప్పించుకొని, లేదా కావాలని పారిపోవటం ఇటువంటి వ్యక్తి AIDS వరకు లేదా చెర నుంచి తప్పించుకునేందుకు ప్రయత్నించిన, గా శిక్ష ఉండాలి చెప్పటానికి అని ఈ క్రింది, : - ఇది ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు తో, జరిమానా లేదా లేకుండా, ఏడు సంవత్సరాల విస్తరించడానికి వ్యక్తిలో ఉంటే చెర, లేదా, అడ్డుకున్నారు చేయబడ్డాయి తప్పక, అభియోగాలు మోపబడ్డాయి లేదా బాధ్యులు మరణంతో శిక్ష విధించేలా ఒక నేరాన్ని కోసం అడ్డుకున్నారు ఉండాలి; లేదా (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

221. Intentional omission to apprehend on the part of public servant bound to apprehend.--Whoever, being a pubic servant, legally bound as such public servant to apprehend or to keep in confinement any person charged with or liable to be apprehended for an offence, intentionally omits to apprehend such person, or intentionally suffers such person to escape, or intentionally aids such person in escaping or attempting to escape from such confinement, shall be punished as follows, that is to say:- with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, with or without fine, if the person in confinement, or who ought to have been apprehended, was charged with, or liable to be apprehended for, an offence punishable with death; or


1. Subs. 1951 చట్టం 3, S. ద్వారా 3, Sch., "స్టేట్స్" కోసం. 2. ఇన్లు. 1894 యొక్క చట్టం 3 ద్వారా, S. 8. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

1. Subs. by Act 3 of 1951, s. 3 and Sch., for "the States". 2. Ins. by Act 3 of 1894, s. 8.


151 ఇది ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు తో, జరిమానా లేదా లేకుండా, మూడు సంవత్సరాల వరకు పొడిగించవచ్చు వ్యక్తిలో ఉంటే చెర, లేదా, అడ్డుకున్నారు చేయబడ్డాయి తప్పక, అభియోగాలు మోపబడ్డాయి లేదా బాధ్యులతో శిక్ష విధించేలా ఒక నేరాన్ని కోసం అడ్డుకున్నారు ఉండాలి 1 * [జీవితం కోసం ఖైదు] లేదా విస్తరించడానికి ఇవి ఒక పదం కోసం ఖైదు పది సంవత్సరాల; లేదా ఇది ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు తో, జరిమానా లేదా లేకుండా, రెండు సంవత్సరాల వరకు వ్యక్తిలో ఉంటే చెర, లేదా, అడ్డుకున్నారు చేయబడ్డాయి తప్పక, అభియోగాలు మోపబడ్డాయి లేదా బాధ్యులతో శిక్ష విధించేలా ఒక నేరాన్ని కోసం అడ్డుకున్నారు ఉండాలి ఒక పదం కన్నా తక్కువ పది సంవత్సరాల ఖైదు. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

151 with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, with or without fine, if the person in confinement, or who ought to have been apprehended, was charged with, or liable to be apprehended for, an offence punishable with 1*[imprisonment for life] or imprisonment for a term which may extend to ten years; or with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, with or without fine, if the person in confinement, or who ought to have been apprehended, was charged with, or liable to be apprehended for, an offence punishable with imprisonment for a term less than ten years.

ఛాప్టర్ XI 222 222. ప్రజా భాగంగా న apprehend వరకు ఉద్దేశ్యపూర్వక పెట్టడం

వాక్యం కింద వ్యక్తి లేదా న్యాయబద్ధంగా apprehend కు వెళ్ళే servant కట్టుబడి .-- ఎవరైతే అతడ్ని, ఒక పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఉండటం, చట్టబద్ధంగా వంటి బందన కింద ఏ వ్యక్తి apprehend లేదా నిర్బంధంలో ఉంచాలని పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఏ నేరాన్ని 2 కోసం జస్టిస్ యొక్క కోర్ట్ వాక్యం * [లేదా న్యాయబద్ధంగా అదుపు] కట్టుబడి, కావాలని, అటువంటి వ్యక్తి apprehend వరకు తొలగించేది లేదా కావాలనే ఉద్దేశ్యపూర్వకంగా AIDS ఎస్కేప్ లేదా అలాంటి వ్యక్తి ఇబ్బంది పడుతుంది పారిపోవటం లేదా చెర నుంచి తప్పించుకునేందుకు ప్రయత్నించిన ఇటువంటి వ్యక్తి, చెప్పటానికి అని ఈ క్రింది, గా శిక్ష ఉండాలి: - 1 తో * [జీవితం కోసం ఖైదు] లేదా యొక్క ఖైదు తో తో పద్నాలుగు సంవత్సరాల వరకు ఇవి ఒక పదం కోసం వివరణ, లేదా జరిమానా లేకుండా, నిర్బంధంలో వ్యక్తి, లేదా చేయబడ్డాయి తప్పక ఉంటే అడ్డుకున్నారు, మరణం వాక్యం కింద ఉంది; లేదా ఇది ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు తో, జరిమానా లేదా లేకుండా, ఏడు సంవత్సరాల విస్తరించడానికి వ్యక్తిలో ఉంటే చెర, లేదా, ఒక ద్వారా, కట్టుబడి ఉంటుంది అడ్డుకున్నారు చేయబడ్డాయి తప్పక జస్టిస్ యొక్క కోర్ట్ వాక్యం, లేదా ఇటువంటి ఒక శిక్షను తగ్గించమని ఉండటం ద్వారా వాక్యం, 1 * [జీవితం కోసం ఖైదు] 3 *** 4 *** 5 *** 6 *** లేదా పది సంవత్సరాలు లేదా పైకి ఒక పదం కోసం ఖైదు; లేదా ఇది ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు తో, మూడు సంవత్సరాల వరకు పొడిగించవచ్చు లేదా జరిమానా లేదా రెండూతో వ్యక్తిలో ఉంటే చెర, లేదా అడ్డుకున్నారు చేయబడ్డాయి తప్పక ఒక ద్వారా, కట్టుబడి ఉంటుంది ఒక పదం కోసం ఖైదు జస్టిస్ యొక్క కోర్ట్ వాక్యం, కాదు వ్యక్తి న్యాయబద్ధంగా కట్టుబడి జరిగినది * [లేదా ఒకవేళ పది సంవత్సరాల 2 వ్యాపించి అదుపు]. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

222. Intentional omission to apprehend on the part of public servant bound to apprehend person under sentence or lawfully committed.--Whoever, being a public servant, legally bound as such public servant to apprehend or to keep in confinement any person under sentence of a Court of Justice for any offence 2*[or lawfully committed to custody], intentionally omits to apprehend such person, or intentionally suffers such person to escape or intentionally aids such person in escaping or attempting to escape from such confinement, shall be punished as follows, that is to say:- with 1*[imprisonment for life] or with imprisonment of either description for a term which may extend to fourteen years, with or without fine, if the person in confinement, or who ought to have been apprehended, is under sentence of death; or with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, with or without fine, if the person in confinement, or who, ought to have been apprehended, is subject, by a sentence of a Court of Justice, or by virtue of a commutation of such sentence, to 1*[imprisonment for life] 3*** 4*** 5*** 6*** or imprisonment for a term of ten years or upwards; or with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both, if the person in confinement, or who ought to have been apprehended is subject, by a sentence of a Court of Justice, to imprisonment for a term not extending to ten years 2*[or if the person was lawfully committed to custody].

ఛాప్టర్ XI 223 223. Negligently ద్వారా బాధపడ్డాడు చెర లేదా అదుపు నుండి ఎస్కేప్

పబ్లిక్ సర్వెంట్ .-- ఎవరైతే అతడ్ని, చట్టబద్ధంగా వంటి వెళ్ళే ఒక పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఉండటం నిర్బంధంలో లేదాతో ఛార్జ్ ఏ వ్యక్తి ఉంచాలని పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఏ నేరాన్ని 2 యొక్క దోషిగా * [లేదా న్యాయబద్ధంగా అదుపు కట్టుబడి], negligently చెర నుంచి తప్పించుకునేందుకు వంటి వ్యక్తి ఇబ్బంది పడుతుంది, ఉండాలి రెండు విస్తరించడానికి ఇవి ఒక పదం కోసం సాధారణ ఖైదుతో శిక్ష సంవత్సరాలు, లేదా జరిమానా తో, లేదా రెండూ కలిసి. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

223. Escape from confinement or custody negligently suffered by public servant.--Whoever, being a public servant legally bound as such public servant to keep in confinement any person charged with or convicted of any offence 2*[or lawfully committed to custody], negligently suffers such person to escape from confinement, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

ఛాప్టర్ XI 224 224. తన చట్టపరమైన ఒక వ్యక్తి ద్వారా ప్రతిఘటన లేదా ఆంత్రావరోధం

ఆందోళన .-- ఎవరైతే అతడ్ని కావాలని ఏ ప్రతిఘటన లేదా అక్రమ అందిస్తుంది ఏ నేరాన్నితో కోసం తనను చట్టపరమైన ఆందోళన వరకు ఆంత్రావరోధం అతను ఛార్జ్ లేదా వీటిలో అతను లేదా దోషిగా, లేదా తప్పించుకుని ఉంది అతను న్యాయబద్ధంగా నిర్బంధించిన ఇది ఏ అదుపు నుండి తప్పించుకునేందుకు ప్రయత్నాలు ఏ విధమైన నేరానికి, ఈ రెండింటి ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి రెండు సంవత్సరాల వరకు ఇవి ఒక పదం కోసం, లేదా జరిమానాతో వివరణ, లేదా రెండింటినీ. Explanation.-ఈ విభాగంలో శిక్ష అదనంగా ఉంటుంది వ్యక్తిలో అడ్డుకున్నారు లేదా నిర్బంధించిన ఉండాలి ఇది కోసం శిక్ష అదుపు అతను ఛార్జ్ ఇదితో నేరానికి బాధ్యులు జరిగినది, లేదా ఇది అతను దోషిగా నిర్ధారణ అయింది. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

224. Resistance or obstruction by a person to his lawful apprehension.--Whoever intentionally offers any resistance or illegal obstruction to the lawful apprehension of himself for any offence with which he is charged or of which he has been convicted, or escapes or attempts to escape from any custody in which he is lawfully detained for any such offence, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both. Explanation.-The punishment in this section is in addition to the punishment for which the person to be apprehended or detained in custody was liable for the offence with which he was charged, or of which he was convicted.


1. Subs. 1955 యొక్క చట్టం 26 ద్వారా, S. 117, Sch. కోసం రవాణా "కోసం జీవితం ". 2. ఇన్లు. 1870, S. యొక్క చట్టం 27 ద్వారా 8. 3. పదాలు "లేదా జీవితం కోసం శిక్షా సర్విట్యూడ్" యొక్క చట్టం 17 ద్వారా విస్మరించబడ్డాయి 1949, S. 2. 4. పదాలను 1957 యొక్క చట్టం 36, S. ద్వారా విస్మరించబడ్డాయి "లేదా" 3, Sch. II. 5. 1955 యొక్క చట్టం 26, S. ద్వారా విస్మరించబడ్డాయి పదం "రవాణా" 117, Sch. 6. పదాలు "లేదా శిక్షా సర్విట్యూడ్", S. 1949 యొక్క చట్టం 17 ద్వారా విస్మరించబడ్డాయి 2. 152 (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

1. Subs. by Act 26 of 1955, s. 117 and Sch., for "transportation for life". 2. Ins. by Act 27 of 1870, s. 8. 3. The words "or penal servitude for life" omitted by Act 17 of 1949, s. 2. 4. The words "or to" omitted by Act 36 of 1957, s. 3 and Sch. II. 5. The word "transportation" omitted by Act 26 of 1955, s. 117 and Sch. 6. The words "or penal servitude" omitted by Act 17 of 1949, s. 2.


152

ఛాప్టర్ XI 225 225. మరొక యొక్క చట్టపరమైన ఆందోళన నిరోధక లేదా ఆంత్రావరోధం

వ్యక్తి .-- కావాలని ఏ ప్రతిఘటన లేదా అక్రమ అందిస్తుంది ఎవరైతే అతడ్ని ఒక కోసం ఏ ఇతర వ్యక్తి యొక్క చట్టపరమైన ఆందోళన వరకు ఆంత్రావరోధం నేరాన్ని, లేదా రక్షించి లేదా ఏదైనా నుండి ఏ ఇతర వ్యక్తి రెస్క్యూ ప్రయత్నాలు అదుపు ఉన్న వ్యక్తి న్యాయబద్ధంగా ఒక నేరానికి నిర్బంధించిన ఉంది ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి రెండు సంవత్సరాల వరకు ఇవి, లేదా జరిమానా లేదా రెండూ తో; లేదా, వ్యక్తి అడ్డుకున్నారు ఉండాలి ఉంటే, లేదా వ్యక్తి రక్షిస్తుంది లేదా, రక్షించాల్సిన అవసరం ప్రయత్నించారుతో ఛార్జ్ లేదా అడ్డుకున్నారు ఉండాలి బాధ్యులు 1 * [జీవితం కోసం ఖైదు] లేదాతో శిక్ష విధించేలా ఒక నేరానికి పది సంవత్సరాల వరకు ఇవి ఒక పదం కోసం ఖైదు, ఉండాలి ఇది ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష మూడు సంవత్సరాల వరకు పొడిగించవచ్చు, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి; వ్యక్తి అడ్డుకున్నారు లేదా రక్షిస్తుంది, లేదా అని ఉంటే లేదా, ప్రయత్నించారు రక్షించాల్సిన అవసరం, ఒక నేరానికి అడ్డుకున్నారు ఉండాలితో ఛార్జ్ లేదా బాధ్యులు ఉంది మరణంతో శిక్ష విధించేలా, ఈ రెండింటి ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఏడు సంవత్సరాల విస్తరించడానికి ఇవి ఒక పదం కోసం వివరణ, కూడా కలదు జరిమానా వరకు ఒప్పందంలోని చర్యలు; వ్యక్తి అడ్డుకున్నారు లేదా రక్షిస్తుంది, లేదా అని ఉంటే లేదా, ప్రయత్నించారు రక్షించాల్సిన అవసరం, జస్టిస్ యొక్క కోర్ట్ వాక్యం కింద చట్టపరంగా, లేదా ద్వారా అలాంటి ఒక వాక్యం ఒక శిక్షను తగ్గించమని యొక్క ధర్మం, 1 వరకు * [ఖైదు జీవితం], 2 *** 3 *** 4 *** లేదా పది సంవత్సరాల పదం కోసం ఖైదు, లేదా పైకి, కొరకు గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఏడు సంవత్సరాల విస్తరించడానికి, మే ఒక పదం కూడా బాధ్యులు ఉండాలి జరిమానా; వ్యక్తి అడ్డుకున్నారు లేదా రక్షిస్తుంది, లేదా అని ఉంటే లేదా, ప్రయత్నించారు రక్షించాల్సిన అవసరం, మరణం వాక్యం ఉంది, తో శిక్ష ఉండాలి 1 [జీవితం కోసం ఖైదు] లేదా కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు పదం పది సంవత్సరాల మించి, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి కాదు. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

225. Resistance or obstruction to lawful apprehension of another person.--Whoever intentionally offers any resistance or illegal obstruction to the lawful apprehension of any other person for an offence, or rescues or attempts to rescue any other person from any custody in which that person is lawfully detained for an offence, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both; or, if the person to be apprehended, or the person rescued or attempted to be rescued, is charged with or liable to be apprehended for an offence punishable with 1*[imprisonment for life] or imprisonment for a term which may extend to ten years, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine; or, if the person to be apprehended or rescued, or attempted to be rescued, is charged with or liable to be apprehended for an offence punishable with death, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine; or, if the person to be apprehended or rescued, or attempted to be rescued, is liable under the sentence of a Court of Justice, or by virtue of a commutation of such a sentence, to 1*[imprisonment for life], 2*** 3*** 4*** or imprisonment, for a term of ten years or upwards, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine; or, if the person to be apprehended or rescued, or attempted to be rescued, is under sentence of death, shall be punished with 1[imprisonment for life] or imprisonment of either description for a term not exceeding ten years, and shall also be liable to fine.

225A. పెట్టడం ప్రజా భాగంగా న, apprehend, లేదా తప్పించుకునేందుకు sufferance వరకు servant, సందర్భాల్లో లేకపోతే, అవకాశం లేదు. 5 * [225A. పెట్టడం apprehend, లేదా తప్పించుకునేందుకు sufferance, న వరకు పబ్లిక్ సర్వెంట్ భాగంగా, సందర్భాల్లో కాదు లేకపోతే, అందించబడతాయి .-- ఎవరైతే అతడ్ని, చట్టబద్ధంగా వంటి పబ్లిక్ సర్వెంట్ గా వెళ్ళే ఒక పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఉండటం, ఏ సందర్భంలో ఏ వ్యక్తి apprehend, లేదా నిర్బంధంలో ఉంచాలని కాదు విభాగం 221, సెక్షన్ 222 లేదా విభాగం 223, లేదా ఏ కొరకు అందించబడతాయి ఫోర్స్ లో ఉండటం సారి ఇతర చట్టం, ఆ వ్యక్తి apprehend వరకు తొలగించేది లేదా అతనిని చెర నుంచి తప్పించుకునేందుకు ఇబ్బంది పడుతుంది, ఉండాలి శిక్షించటం- (a) ఉంటే అతను ఏ యొక్క ఖైదు తో, కనుక కావాలని లేదు మూడు సంవత్సరాల వరకు పొడిగించవచ్చు ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం వివరణ, లేదా తో జరిమానా లేదా రెండూ తో;, (బి) ఉంటే అతను కోసం సాధారణ ఖైదు తో, కనుక negligently లేదు రెండు సంవత్సరాల వరకు ఉండవచ్చు, లేదా జరిమానా తో, లేదా రెండూ కలిసి ఒక పదం. 225B. చట్టపరమైన ఆందోళన, లేదా ఎస్కేప్ లేదా దూరస్థ నిరోధక లేదా ఆంత్రావరోధం సందర్భాలలో లేకపోతే అవకాశం లేదు. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

225A. Omission to apprehend, or sufferance of escape, on part of public servant, in cases not otherwise, provided for. 5*[225A. Omission to apprehend, or sufferance of escape, on part of public servant, in cases not otherwise, provided for.-- Whoever, being a public servant legally bound as such public servant to apprehend, or to keep in confinement, any person in any case not provided for in section 221, section 222 or section 223, or in any other law for the time being in force, omits to apprehend that person or suffers him to escape from confinement, shall be punished- (a) if he does so intentionally, with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine or with both; and (b) if he does so negligently, with simple imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

225B. చట్టపరమైన ఆందోళన, లేదా తప్పించుకునేందుకు ప్రతిఘటన లేదా ఆంత్రావరోధం లేదా సందర్భాలలో రెస్క్యూ లేకపోతే అవకాశం లేదు .-- ఏ సందర్భంలో ఎవరైతే అతడ్ని, విభాగంలో 224 లేదా విభాగం 225 లో లేదా ఏ ఇతర చట్టం అవకాశం లేదు ఫోర్స్ లో ఉండటం సమయం, కావాలని ఏ ప్రతిఘటన అందిస్తుంది లేదా స్వయంగా లేదా ఏదైనా యొక్క చట్టపరమైన ఆందోళన చట్టసమ్మతం ఆంత్రావరోధం ఇతర వ్యక్తి లేదా తప్పించుకుని లేదా ఏ అదుపు నుండి తప్పించుకునేందుకు ప్రయత్నాలు ఇది అతను న్యాయబద్ధంగా నిర్బంధించిన, లేదా రక్షించి లేదా ఏదైనా రెస్క్యూ ప్రయత్నాలు ఉంది ఆ వ్యక్తి న్యాయబద్ధంగా ఇది ఏ అదుపు నుండి ఇతర వ్యక్తి నిర్బంధించిన, గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి ఆరు నెలల వరకు విస్తరించడానికి ఇవి ఒక పదం కోసం, లేదా జరిమానా తో, లేదా తో రెండు.]. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

225B. Resistance or obstruction to lawful apprehension, or escape or rescue in cases not otherwise provided for. 225B. Resistance or obstruction to lawful apprehension, or escape or rescue in cases not otherwise provided for.--Whoever, in any case not provided for in section 224 or section 225 or in any other law for the time being in force, intentionally offers any resistance or illegal obstruction to the lawful apprehension of himself or of any other person, or escapes or attempts to escape from any custody in which he is lawfully detained, or rescues or attempts to rescue any other person from any custody in which that person is lawfully detained, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine, or with both.]


1. Subs. 1955 యొక్క చట్టం 26 ద్వారా, S. 117, Sch. కోసం రవాణా "కోసం జీవితం ". 2. పదాలను 1957 యొక్క చట్టం 36, S. ద్వారా విస్మరించబడ్డాయి "లేదా" 3, Sch. II. 3. 1955 యొక్క చట్టం 26, S. ద్వారా విస్మరించబడ్డాయి పదం "రవాణా" 117, Sch. 4. పదాలు "శిక్షా సర్విట్యూడ్" అన్నాడు. 1949 యొక్క చట్టం 17 ద్వారా, S. 2. 5. SS. 225A, 225B subs ఉన్నాయి. 1886 యొక్క చట్టం 10, S. 24 (1), కొరకు s. ఇన్లు ఉన్న 225A,. 1870, s.9 యొక్క చట్టం 27 ద్వారా. 153 (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

1. Subs. by Act 26 of 1955, s. 117 and Sch., for "transportation for life". 2. The words "or to" omitted by Act 36 of 1957, s. 3 and Sch. II. 3. The word "transportation" omitted by Act 26 of 1955, s. 117 and Sch. 4. The words "penal servitude" rep. by Act 17 of 1949, s. 2. 5. Ss. 225A and 225B were subs. by Act 10 of 1886, s. 24 (1), for s. 225A, which had been ins. by Act 27 of 1870, s.9.


153

ఛాప్టర్ XI 226 226. [రద్దు.]

226. [రవాణా నుండి అన్లాఫుల్ తిరిగి.] రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కోడ్ ద్వారా క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ (సవరణ) చట్టం, 1955 (1955 యొక్క 26), S. 117, Sch. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

  • ఈ చట్టము రద్దు చేయబడింది.

226. [Repealed.] 226. [Unlawful return from transportation.] Rep. by the Code of Criminal Procedure (Amendment) Act, 1955 (26 of 1955), s. 117 and Sch.

ఛాప్టర్ XI 227 227. శిక్ష యొక్క ఉపశమనం పరిస్థితి ఉల్లంఘన .- ఎవరైతే అతడ్ని, తెలిసి, శిక్ష యొక్క ఏ షరతులు ఉపశమనం అంగీకరించారు కలిగి

ఇటువంటి ఉపశమనం మంజూరు అయ్యాయి ఏ పరిస్థితి అతిక్రమించే, ఉండాలి ఒకవేళ, ఇది అతను మొదట శిక్ష విధించింది వరకు శిక్షతో శిక్ష అతను ఇప్పటికే అతను ఉంటే ఆ శిక్ష యొక్క సంఖ్య భాగంగా బాధపడ్డాడు, ఉంది ఆ యొక్క చాలాతో అప్పుడు, ఆ శిక్ష యొక్క ఏ భాగాన్ని అయినా బాధపడ్డాడు అతను ఇప్పటికే బాధపడ్డాడు చేయలేదుగా శిక్ష. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

227. Violation of condition of remission of punishment.-Whoever, having accepted any conditional remission of punishment, knowingly violates any condition on which such remission was granted, shall be punished with the punishment to which he was originally sentenced, if he has already suffered no part of that punishment, and if he has suffered any part of that punishment, then with so much of that punishment as he has not already suffered.

ఛాప్టర్ XI 228 228. కూర్చొని పబ్లిక్ సర్వెంట్ వరకు ఉద్దేశ్యపూర్వక అవమానాన్ని లేదా అడ్డంకులు

న్యాయ కొనసాగేలో .-- ఎవరైతే అతడ్ని కావాలని ఏ అవమానాన్ని ఇస్తుంది, లేదా ఏ పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఏ అడ్డంకులు కారణాలు, అయితే ప్రజా servant ఒక న్యాయ కొనసాగే ఏ దశలో సిట్టింగ్, ఉండాలి ఆరు నుంచి విస్తరించడానికి ఇవి ఒక పదం కోసం సాధారణ ఖైదుతో శిక్ష నెలలు లేదా ఒక వేల రూపాయలు వరకు విస్తరించడానికి మే జరిమానా ఇది తో, లేదా తో రెండు. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

228. Intentional insult or interruption to public servant sitting in judicial proceeding.--Whoever intentionally offers any insult, or causes any interruption to any public servant, while such public servant is sitting in any stage of a judicial proceeding, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

228A. కొన్ని నేరాలు బాధితుడు యొక్క గుర్తింపును బహిర్గాతానికి, మొదలైనవి 1 * [228A. కొన్ని బాధితురాలిగా యొక్క గుర్తింపును బహిర్గాతానికి నేరాలు, మొదలైనవి - (1) ఎవరైతే అతడ్ని ప్రింట్లు లేదా పేరు లేదా ఏదైనా విషయం ప్రచురిస్తుంది ఒక వీరిలో వ్యతిరేకంగా ఏ వ్యక్తి యొక్క గుర్తింపును తెలిసిన చెయ్యవచ్చు ఇది విభాగం 376, సెక్షన్ 376A, విభాగాన్ని 376B, సెక్షన్ 376C లేదా కింద నేరాన్ని విభాగం 376D (తరువాత ఏమిటి అనులో ఆరోపణ లేదా కట్టుబడి చేయబడ్డాయి కనుగొన్నారు ఉంది బాధితుడు సూచిస్తారు ఈ విభాగాన్ని) తో శిక్ష ఉండాలి రెండు విస్తరించడానికి ఇవి ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదు సంవత్సరాలు, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి. (2) ఉప విభాగం (1) ఏదీ ప్రింటింగ్ లేదా విస్తరించింది పేరు ప్రచురణ లేదా తెలిసిన చెయ్యవచ్చు ఏ పదార్థం బాధితుడు యొక్క గుర్తింపును వంటి ప్రింటింగ్ లేదా ప్రచురణ ఉంటే ఉంది- (A) లో ద్వారా లేదా ఆర్డర్ కింద Officer-incharge యొక్క రాయడం మేకింగ్ పోలీసు స్టేషను లేదా పోలీసు అధికారి ఇటువంటి నేరాన్ని దర్యాప్తు మంచి విశ్వాసంలో నటనా అటువంటి పరిశోధన ప్రయోజనాల; లేదా (బి) ద్వారా, లేదా బాధితుడు, యొక్క రాయడంలో అధికార తో; లేదా (C) అక్కడ బాధితుడు, చనిపోయిన లేదా చిన్న లేదా పనికిరాని మనస్సు యొక్క ఉంది ద్వారా, లేదా, తదుపరి-యొక్క-కిన్ యొక్క యొక్క రాయడంలో అధికార తో బాధితుడు: అలాంటి అధికార ఇచ్చిన ఉండాలి అని అందించింది nextof- ఛైర్మన్ లేదా కార్యదర్శి, ద్వారా కాకుండా ఇతర ఎవరైనా వరకు కిన్ లేదా ఏ గుర్తింపు పొందిన సంక్షేమ సంస్థ యొక్క, అని ఏది పేరు సంస్థ. ఈ ఉప విభాగం యొక్క ప్రయోజనాల Explanation.-కొరకు, "గుర్తింపు సంక్షేమ సంస్థ లేదా సంస్థ "ఒక సాంఘిక సంక్షేమ అంటే సంస్థ లేదా సంస్థ సెంట్రల్ ద్వారా ఈ తరఫున గుర్తింపు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లేదా. (3) ఎవరైతే అతడ్ని ఏ సంబంధించి ఏదైనా విషయం ప్రింట్లు లేదా ప్రచురిస్తుంది ఒక నేరాన్ని సంబంధించి ఒక కోర్టు ముందు కొనసాగేలో సూచిస్తారు ఇటువంటి కోర్టు మునుపటి అనుమతి లేకుండా ఉప విభాగం (1) ఉండాలి ఇది ఉండవచ్చు ఒక పదం కోసం గాని వివరణ యొక్క ఖైదుతో శిక్ష రెండు సంవత్సరాల వరకు, కూడా జరిమానా వరకు బాధ్యులు ఉండాలి. Explanation.-ప్రింటింగ్ లేదా ఏదైనా తీర్పును ప్రచురణ హై కోర్ట్ లేదా సుప్రీం కోర్ట్ లోనే ఒక నేరాన్ని వరకు మొత్తాన్ని లేదు ఈ విభాగం యొక్క అర్థం.] (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

228A. Disclosure of identity of the victim of certain offences, etc. 1*[228A. Disclosure of identity of the victim of certain offences, etc.-- (1) Whoever prints or publishes the name or any matter which may make known the identity of any person against whom an offence under section 376, section 376A, section 376B, section 376C or section 376D is alleged or found to have been committed (hereafter in this section referred to as the victim) shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years and shall also be liable to fine. (2) Nothing in sub-section (1) extends to any printing or publication of the name or any matter which may make known the identity of the victim if such printing or publication is- (a) by or under the order in writing of the officer-incharge of the police station or the police officer making the investigation into such offence acting in good faith for the purposes of such investigation; or (b) by, or with the authorisation in writing of, the victim; or (c) where the victim is dead or minor or of unsound mind, by, or with the authorisation in writing of, the next-of-kin of the victim: Provided that no such authorisation shall be given by the nextof- kin to anybody other than the chairman or the secretary, by whatever name called, of any recognised welfare institution or organisation. Explanation.-For the purposes of this sub-section, "recognised welfare institution or organisation" means a social welfare institution or organisation recognised in this behalf by the Central or State Government. (3) Whoever prints or publishes any matter in relation to any proceeding before a court with respect to an offence referred to in sub-section (1) without the previous permission of such court shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years and shall also be liable to fine. Explanation.-The printing or publication of the judgment of any High Court or the Supreme Court does not amount to an offence within the meaning of this section.]

ఛాప్టర్ XI 229 229. ఒక మతాధికారులు లేదా మదింపు యొక్క Personation .-- ఎవరైతే అతడ్ని, personation ద్వారా

లేదా, కావాలని కారణం ఉండాలి లేదా తెలిసి తనను తాను ఎదుర్కోవాల్సిన ఏలో ఒక juryman లేదా మదింపు వంటి, తిరిగి empaneled లేదా ప్రమాణ స్వీకారం ఉండాలి కేసు దీనిలో అతను విధంగా చట్టం ద్వారా అనే పేరుతో కాదని తెలుసు, తిరిగి empaneled లేదా ప్రమాణ స్వీకారం, లేదా స్వయంగా అలా చేసినట్టు తెలుసుకోవడం, తిరిగి empaneled లేదా చట్ట విరుద్ధమైన ప్రమాణ స్వీకారం, స్వచ్ఛందంగా సేవ ఉండాలి ఇటువంటి జ్యూరీ న లేదా మదింపు వంటి, ఖైదుతో శిక్ష ఉండాలి రెండు సంవత్సరాల వరకు ఇవి ఒక పదం కోసం వివరణ, లేదా ఈ రెండింటి జరిమానా తో, లేదా రెండూ కలిసి. (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

229. Personation of a juror or assessor.--Whoever, by personation or otherwise, shall intentionally cause, or knowingly suffer himself to be returned, empanelled or sworn as a juryman or assessor in any case in which he knows that he is not entitled by law to be so returned, empanelled or sworn, or knowing himself to have been so returned, empanelled or sworn contrary to law, shall voluntarily serve on such jury or as such assessor, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.


1. ఇన్లు. 1983 యొక్క చట్టం 43 ద్వారా, S. 2 (w.e.f. 25-12-1983). (యాంత్రిక అనువాదం - సరిదిద్దాలి)

1. Ins. by Act 43 of 1983, s. 2 (w.e.f. 25-12-1983).

బయటి లింకులు

[మార్చు]