మహేశ్వర సూత్రములు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
1. అ ఇ ఉ ణ్
2. ఋ ఐ క్
3. ఏ ఓ జ్
4. ఐ ఔ చ్
5. హ య వ ర ట్
6. లణ్
7. ఞ్ మ జ ణ న మ్
8. ఝ భ ఞ్
9. ఘ ఢ ధ ష్
10. జ బగా డ ద శ్
11. కహ్ ఫ చ ఠ థ చ ట త ప్
12. క ప య్
13. శ ష స ర్
14. హ ల్

ఈసూత్రములకు మాహేశ్వర సూత్రములు అని పేరు ఉంది. పాణిని ధ్యానించగా ఈశ్వరుడు ప్రత్యక్షమై తన ఢక్కను 14 సార్లు వాయించెననియు, దానివలన ఈ వర్ణములు పుట్టి సూత్రరూపమును పొందెననియు, నందికేశ్వరకౌశిక అను గ్రంథమున ఉంది. వీటివలనే వ్యాకరణము పుట్టెనని చెప్పుదురు.

వృత్తావసానే నటరాజరాజౌ
ననాద ఢకాంనవపంచవారం,
ఉద్ధర్తుకామః సనకాదిసిద్ధా
నేతద్విమర్సే శివసూత్రజాలం.

ఇందుకల ప్రతిసూత్రముయొక్క కొసపొల్లు వర్ణములను ఈశ్వరుడు పాణిని యొక్క శాస్త్రమందలి ఉపయోగముకొరకు స్వయముగా కూర్చెనట.

అత్ర సర్వత్ర సూత్రేష్యంత్యం వర్ణచతుర్దశం
ధాత్వరధం సముపాదిష్టం పాణిన్యాదీష్టసిద్ధయే.

శాకటాయనుడు అను వ్యాకరణ గ్రంథకర్త ఇదమక్షరచ్చందః అని వర్ణములకు వేదతుల్యత్వము చెప్పినాడు. అందువలన వీటిని పఠించినప్పుడు వేదము చదివినందు వలన కలుగు ఫలము కలుగును అను నానుడి.అంతియే కాక వీటిని చదువుట వలన అదృష్టప్రయోజనము కలదని పాణిని చెప్పియున్నాడు.