మూస:సమాచారపెట్టె పుస్తకం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

No description.

మూస పరామితులు

పరామితివివరణTypeస్థితి
namename

no description

Unknownoptional
imageimage

no description

Unknownoptional
image_captionimage_caption

no description

Unknownoptional
authorauthor

no description

Unknownoptional
title_origtitle_orig

no description

Unknownoptional
అనువాదకుడుtranslator

అనువదించినవారి పేరు

Unknownoptional
editoreditor

no description

Unknownoptional
illustratorillustrator

no description

Unknownoptional
number_of_reprintsnumber_of_reprints

no description

Unknownoptional
dedicationdedication

no description

Unknownoptional
cover_artistcover_artist

no description

Unknownoptional
countrycountry

no description

Unknownoptional
languagelanguage

no description

Unknownoptional
type_of_poemstype_of_poems

no description

Unknownoptional
praise_to_whompraise_to_whom

no description

Unknownoptional
itivruttamitivruttam

no description

Unknownoptional
seriesseries

no description

Unknownoptional
subjectsubject

no description

Unknownoptional
genregenre

no description

Unknownoptional
publisherpublisher

no description

Unknownoptional
pub_datepub_date

no description

Unknownoptional
release_daterelease_date

no description

Unknownoptional
english_release_dateenglish_release_date

no description

Unknownoptional
english_pub_dateenglish_pub_date

no description

Unknownoptional
media_typemedia_type

no description

Unknownoptional
pagespages

no description

Unknownoptional
size_weightsize_weight

no description

Unknownoptional
preceded_bypreceded_by

no description

Unknownoptional
followed_byfollowed_by

no description

Unknownoptional
isbnisbn

no description

Unknownoptional
first_page_designfirst_page_design

no description

Unknownoptional
printed_atprinted_at

no description

Unknownoptional
for_copiesfor_copies

no description

Unknownoptional
sole_distributerssole_distributers

no description

Unknownoptional
printed_yearsprinted_years

no description

Unknownoptional
oclcoclc

no description

Unknownoptional