మూస:Starbox reference

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Database references
SIMBADdata
data2
data3
data4
data5
data6
data7
data8
data9
Exoplanet Archivedata
data2
data3
ARICNSdata
data2
data3
Extrasolar Planets
Encyclopaedia
data
KICdata