రాతి యుగము

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
రాతి యుగము

హోమో కు ముందు (ప్లయోసీన్)

పాతరాతియుగం

పూర్వ ప్రాచీన శిలా యుగము
హోమో
నిప్పుపై నియంత్రణ, రాతి పనిముట్లు
మధ్య రాతియుగం
నియాండర్తల్
హోమో సేపియన్లు
ఆధునిక మానవుల ఇటీవలి ఆఫ్రికా మూలం
అంత్య ప్రాచీన శిలా యుగము
ఆధునిక ప్రవర్తన, బల్లెము, శునకము

మధ్య రాతియుగం

microliths, విల్లు, నావలు

నవీన శిలా యుగము

కుండలు చేయుటకు ముందు నాటి నవీన శిలా యుగము
వ్యవసాయము, పెంపుడు, పదునుపరచిన రాతి పనిముట్లు
కుండలు చేసిన నవీన శిలా యుగము
కుండలు చేయుట
రాగి యుగము
లోహములను వినియోగించుకొనుట, గుర్రము, చక్రము
కంచు యుగము

రాతి యుగము లేదా శిలా యుగము