వికీపీడియా:బొమ్మల పాఠం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

వికీపద్ధతిలో బొమ్మలను వ్యాసంలో అమర్చడం ఎలాగో వివరించే పాఠం ఇది. బొమ్మను అప్‌లోడు చేసే విషయమై సహాయం కొరకు, లేదా వ్యాసానికి సరిపడే బొమ్మను ఎంచుకోడం కొరకు, బొమ్మలు వాడే విధానం కూడా చూడండి. చాలా వ్వెబ్‌సైట్లలో ఉండే బొమ్మలు కాపీహక్కులు కలిగి ఉంటాయి, అంచేత వాటిని అప్‌లోడు చెయ్యకూడదు.

వ్యాసంలో బొమ్మను వాడే ముందు, దాని మూలాన్ని, కాపీహక్కులను వివరించే లాగా దాని వివరణ పేజీని సరిదిద్దాలి. దీనికొరకు కాపీహక్కు టాగులు వాడవచ్చు.

ఈ పాఠంలో చూపిన ఉదాహరణలలో, వికీపీడియా లోగోను బొమ్మగా వాడాము. "డమ్మీ" వ్యాసభాగాన్ని కేవలం ఉదాహరణ కోసమే వాడాము. చూడగానే పాఠానికీ దీనికీ తేడా స్పష్టంగా తెలియడం కొరకు వేరే రంగులో ఉంటుంది.

బొమ్మ మాత్రమే[మార్చు]

బొమ్మను ఏ విధమైన స్థాన, పరిమాణ సూచికలు లేకుండా ఇలా పెట్టవచ్చు:

[[బొమ్మ:Wikipedesketch.png]]

అప్‌లోడు చేసినపుడు బొమ్మ ఏ సైజులో ఉందో, అదే సైజులో ఇక్కడ కనిపిసుంది. బొమ్మ స్థానం నికరంగా ఫాలాన చోట అని ఉండదు, బొమ్మ వ్యాసంలో ఒదిగిపోదు. ఉదాహరణకు:

ళొరెం ఇప్సుం దొలొర్ సిత్ అమెత్, చొన్సెచ్తెతుఎర్ అదిపిస్చింగ్ ఎలిత్. డుఇస్ తెల్లుస్. డొనెచ్ అంతె దొలొర్, ఈచులిస్ నెచ్, గ్రవిద అచ్, చుర్సుస్ ఇన్, ఎరొస్. ంఔరిస్ వెస్తిబులుం, ఫెలిస్ ఎత్ ఎగెస్తస్ ఉల్లంచొర్పెర్, పురుస్ నిభ్ వెహిచుల సెం, ఎఉ ఎగెస్తస్ అంతె నిస్ల్ నొన్ జుస్తొ. Fఉస్చె తించిదుంత్, లొరెం నెచ్ దపిబుస్ చొన్సెచ్తెతుఎర్, లెఒ ఒర్చి మొల్లిస్ ఇప్సుం, ఎగెత్ సుస్చిపిత్ ఎరొస్ పురుస్ ఇన్ అంతె. ఔరిస్ అత్ ఇప్సుం వితే ఎస్త్ లచినీ తించిదుంత్. ంఏచెనస్ ఎలిత్ ఒర్చి, గ్రవిద ఉత్, మొలెస్తిఎ నొన్, వెనెనతిస్ వెల్, లొరెం. శెద్ లచినీ. శుస్పెందిస్సె పొతెంతి. శెద్ ఉల్త్రిచిఎస్ చుర్సుస్ లెచ్తుస్. ఈన్ ఇద్ మగ్న సిత్ అమెత్ నిభ్ సుస్చిపిత్ ఎఉఇస్మొద్. ఈంతెగెర్ ఎనిం. డొనెచ్ సపిఎన్ అంతె, అచ్చుంసన్ ఉత్, సొదలెస్ చొమ్మొదొ, ఔచ్తొర్ qఉఇస్, లచుస్. ంఏచెనస్ అ ఎలిత్ లచినీ ఉర్న పొసుఎరె సొదలెస్. ఛురబితుర్ పెదె పెదె, మొలెస్తిఎ ఇద్, బ్లందిత్ వితే, వరిఉస్ అచ్, పురుస్.

బొమ్మ వ్యాసాన్ని రెండు భాగాలుగా ఎలా విడగొట్టిందో చూడండి.

బొమ్మ స్థానాన్ని నిర్ణయించడం[మార్చు]

ఇప్పుడు, అ) వ్యాసం బొమ్మ చుట్టూ ఉండటం, లేదా (ఆ) బొమ్మ స్థానం ఎక్కడుండాలో(ఎడమ, కుడి, ఇన్‌లైన్‌, మొద.). ఇది చెయ్యడానికి, స్థానం స్టేట్‌మెంటును చేర్చుతాం.

నమూనా 1 - కుడి, ఒదిగి[మార్చు]

[[బొమ్మ:Wikipedesketch.png|right]]

ంఔరిస్ అత్ ఇప్సుం వితే ఎస్త్ లచినీ తించిదుంత్. ంఏచెనస్ ఎలిత్ ఒర్చి, గ్రవిద ఉత్, మొలెస్తిఎ నొన్, వెనెనతిస్ వెల్, లొరెం. శెద్ లచినీ. శుస్పెందిస్సె పొతెంతి. శెద్ ఉల్త్రిచిఎస్ చుర్సుస్ లెచ్తుస్. ఈన్ ఇద్ మగ్న సిత్ అమెత్ నిభ్ సుస్చిపిత్ ఎఉఇస్మొద్. ఈంతెగెర్ ఎనిం. డొనెచ్ సపిఎన్ అంతె, అచ్చుంసన్ ఉత్, సొదలెస్ చొమ్మొదొ, ఔచ్తొర్ qఉఇస్, లచుస్. ంఏచెనస్ అ ఎలిత్ లచినీ ఉర్న పొసుఎరె సొదలెస్. ఛురబితుర్ పెదె పెదె, మొలెస్తిఎ ఇద్, బ్లందిత్ వితే, వరిఉస్ అచ్, పురుస్.

మ్ఒర్బి దిచ్తుం. వెస్తిబులుం అదిపిస్చింగ్ పుల్వినర్ qఊం. ఈన్ అలిqఊం ర్హొంచుస్ సెం. ఈన్ మి ఎరత్, సొదలెస్ ఎగెత్, ప్రెతిఉం ఇంతెర్దుం, మలెసూద అచ్, ఔగుఎ. ఆలిqఊం సొల్లిచితుదిన్, మస్స ఉత్ వెస్తిబులుం పొసుఎరె, మస్స అర్చు ఎలెమెంతుం పురుస్, ఎగెత్ వెహిచుల లొరెం మెతుస్ వెల్ లిబెరొ. శెద్ ఇన్ దుఇ ఇద్ లెచ్తుస్ చొమ్మొదొ ఎలెమెంతుం. ఏతీం ర్హొంచుస్ తొర్తొర్. ఫ్రొఇన్ అ లొరెం. ఊత్ నెచ్ వెలిత్. Qఉఇస్qఉఎ వరిఉస్. ఫ్రొఇన్ నొనుమ్మ్య్ జుస్తొ దిచ్తుం సపిఎన్ తించిదుంత్ ఈచులిస్. డుఇస్ లొబొర్తిస్ పెల్లెంతెస్qఉఎ రిసుస్. ఆఎనేన్ ఉత్ తొర్తొర్ ఇంపెర్దిఎత్ దొలొర్ స్చెలెరిస్qఉఎ బిబెందుం. Fఉస్చె మెతుస్ నిభ్, అదిపిస్చింగ్ ఇద్, ఉల్లంచొర్పెర్ అత్, చొన్సెqఊత్ అ, నుల్ల.

ఫసెల్లుస్ ఒర్చి. ఏతీం తెంపొర్ ఎలిత్ ఔచ్తొర్ మగ్న. ణుల్లం నిభ్ వెలిత్, వెస్తిబులుం ఉత్, ఎలైఫెంద్ నొన్, పుల్వినర్ ఎగెత్, ఎనిం. ఛ్లస్స్ అప్తెంత్ తచితి సొచిఒస్qఉ అద్ లితొర తొర్qఉఎంత్ పెర్ చొనుబీ నొస్త్ర, పెర్ ఇంచెప్తొస్ హ్య్మెనేఒస్. ఈంతెగెర్ వెలిత్ మౌరిస్, చొన్వల్లిస్ అ, చొంగుఎ సెద్, ప్లచెరత్ ఇద్, ఒదిఒ. ఏతీం వెనెనతిస్ తొర్తొర్ సెద్ లెచ్తుస్. ణుల్ల నొన్ ఒర్చి. ఈన్ ఎగెస్తస్ పొర్త్తితొర్ qఊం. డుఇస్ నెచ్ దీం ఎగెత్ నిభ్ మత్తిస్ తెంపుస్. ఛురబితుర్ అచ్చుంసన్ పెదె ఇద్ ఒదిఒ. ణుంచ్ వితే లిబెరొ. ఆఎనేన్ చొందిమెంతుం దీం ఎత్ తుర్పిస్. వెస్తిబులుం నొన్ రిసుస్. ఊత్ చొన్సెచ్తెతుఎర్ గ్రవిద ఎలిత్. ఆఎనేన్ ఎస్త్ నుంచ్, వరిఉస్ సెద్, అలిqఊం ఎఉ, ఫెఉగీత్ సిత్ అమెత్, మెతుస్. శెద్ వెనెనతిస్ ఒదిఒ ఇద్ ఎరొస్.

ఫసెల్లుస్ ప్లచెరత్ పురుస్ వెల్ మి. ఈన్ హచ్ హబితస్సె ప్లతే దిచ్తుంస్త్. డొనెచ్ అలిqఊం పొర్త ఒదిఒ. ఊత్ ఫచిలిసిస్. డొనెచ్ ఒర్నరె ఇప్సుం ఉత్ మస్స. ఈన్ తెల్లుస్ తెల్లుస్, ఇంపెర్దిఎత్ అచ్, అచ్చుంసన్ అత్, అలిqఊం వితే, వెలిత్.


నమూనా 2 - కుడి, ఒదిగి, వ్యాఖ్యతో[మార్చు]

వీటిని సాధారణంగా పేరా మొదట్లో పెడతాం - పేరాకు కుడి పక్కన ఒదిగి ఉండటానికి. వ్యాసం మొదట్లో వీటిని చూస్తూ ఉంటాం.

[[బొమ్మ:Wikipedesketch.png|frame|right|ఏదో ఒక వ్యాఖ్య]]
ఏదో ఒక వ్యాఖ్య

ళొరెం ఇప్సుం దొలొర్ సిత్ అమెత్, చొన్సెచ్తెతుఎర్ అదిపిస్చింగ్ ఎలిత్. డుఇస్ తెల్లుస్. డొనెచ్ అంతె దొలొర్, ఈచులిస్ నెచ్, గ్రవిద అచ్, చుర్సుస్ ఇన్, ఎరొస్. ంఔరిస్ వెస్తిబులుం, ఫెలిస్ ఎత్ ఎగెస్తస్ ఉల్లంచొర్పెర్, పురుస్ నిభ్ వెహిచుల సెం, ఎఉ ఎగెస్తస్ అంతె నిస్ల్ నొన్ జుస్తొ. Fఉస్చె తించిదుంత్, లొరెం నెచ్ దపిబుస్ చొన్సెచ్తెతుఎర్, లెఒ ఒర్చి మొల్లిస్ ఇప్సుం, ఎగెత్ సుస్చిపిత్ ఎరొస్ పురుస్ ఇన్ అంతె. ంఔరిస్ అత్ ఇప్సుం వితే ఎస్త్ లచినీ తించిదుంత్. ంఏచెనస్ ఎలిత్ ఒర్చి, గ్రవిద ఉత్, మొలెస్తిఎ నొన్, వెనెనతిస్ వెల్, లొరెం. శెద్ లచినీ. శుస్పెందిస్సె పొతెంతి. శెద్ ఉల్త్రిచిఎస్ చుర్సుస్ లెచ్తుస్. ఈన్ ఇద్ మగ్న సిత్ అమెత్ నిభ్ సుస్చిపిత్ ఎఉఇస్మొద్. ఈంతెగెర్ ఎనిం. డొనెచ్ సపిఎన్ అంతె, అచ్చుంసన్ ఉత్, సొదలెస్ చొమ్మొదొ, ఔచ్తొర్ qఉఇస్, లచుస్. ంఏచెనస్ అ ఎలిత్ లచినీ ఉర్న పొసుఎరె సొదలెస్. ఛురబితుర్ పెదె పెదె, మొలెస్తిఎ ఇద్, బ్లందిత్ వితే, వరిఉస్ అచ్, పురుస్.

ఒర్బి దిచ్తుం. వెస్తిబులుం అదిపిస్చింగ్ పుల్వినర్ qఊం. ఈన్ అలిqఊం ర్హొంచుస్ సెం. ఈన్ మి ఎరత్, సొదలెస్ ఎగెత్, ప్రెతిఉం ఇంతెర్దుం, మలెసూద అచ్, ఔగుఎ. ఆలిqఊం సొల్లిచితుదిన్, మస్స ఉత్ వెస్తిబులుం పొసుఎరె, మస్స అర్చు ఎలెమెంతుం పురుస్, ఎగెత్ వెహిచుల లొరెం మెతుస్ వెల్ లిబెరొ. శెద్ ఇన్ దుఇ ఇద్ లెచ్తుస్ చొమ్మొదొ ఎలెమెంతుం. ఏతీం ర్హొంచుస్ తొర్తొర్. ఫ్రొఇన్ అ లొరెం. ఊత్ నెచ్ వెలిత్. Qఉఇస్qఉఎ వరిఉస్. ఫ్రొఇన్ నొనుమ్మ్య్ జుస్తొ దిచ్తుం సపిఎన్ తించిదుంత్ ఈచులిస్. డుఇస్ లొబొర్తిస్ పెల్లెంతెస్qఉఎ రిసుస్. ఆఎనేన్ ఉత్ తొర్తొర్ ఇంపెర్దిఎత్ దొలొర్ స్చెలెరిస్qఉఎ బిబెందుం. Fఉస్చె మెతుస్ నిభ్, అదిపిస్చింగ్ ఇద్, ఉల్లంచొర్పెర్ అత్, చొన్సెqఊత్ అ, నుల్ల.

నమూనా 3 - ఎడమ, ఒదిగి[మార్చు]

[[బొమ్మ:Wikipedesketch.png|left]]

ళొరెం ఇప్సుం దొలొర్ సిత్ అమెత్, చొన్సెచ్తెతుఎర్ అదిపిస్చింగ్ ఎలిత్. డుఇస్ తెల్లుస్. డొనెచ్ అంతె దొలొర్, ఈచులిస్ నెచ్, గ్రవిద అచ్, చుర్సుస్ ఇన్, ఎరొస్. ంఔరిస్ వెస్తిబులుం, ఫెలిస్ ఎత్ ఎగెస్తస్ ఉల్లంచొర్పెర్, పురుస్ నిభ్ వెహిచుల సెం, ఎఉ ఎగెస్తస్ అంతె నిస్ల్ నొన్ జుస్తొ. Fఉస్చె తించిదుంత్, లొరెం నెచ్ దపిబుస్ చొన్సెచ్తెతుఎర్, లెఒ ఒర్చి మొల్లిస్ ఇప్సుం, ఎగెత్ సుస్చిపిత్ ఎరొస్ పురుస్ ఇన్ అంతె.

మ్ఔరిస్ అత్ ఇప్సుం వితే ఎస్త్ లచినీ తించిదుంత్. ంఏచెనస్ ఎలిత్ ఒర్చి, గ్రవిద ఉత్, మొలెస్తిఎ నొన్, వెనెనతిస్ వెల్, లొరెం. శెద్ లచినీ. శుస్పెందిస్సె పొతెంతి. శెద్ ఉల్త్రిచిఎస్ చుర్సుస్ లెచ్తుస్. ఈన్ ఇద్ మగ్న సిత్ అమెత్ నిభ్ సుస్చిపిత్ ఎఉఇస్మొద్. ఈంతెగెర్ ఎనిం. డొనెచ్ సపిఎన్ అంతె, అచ్చుంసన్ ఉత్, సొదలెస్ చొమ్మొదొ, ఔచ్తొర్ qఉఇస్, లచుస్. ంఏచెనస్ అ ఎలిత్ లచినీ ఉర్న పొసుఎరె సొదలెస్. ఛురబితుర్ పెదె పెదె, మొలెస్తిఎ ఇద్, బ్లందిత్ వితే, వరిఉస్ అచ్, పురుస్. ంఒర్బి దిచ్తుం. వెస్తిబులుం అదిపిస్చింగ్ పుల్వినర్ qఊం. ఈన్ అలిqఊం ర్హొంచుస్ సెం. ఈన్ మి ఎరత్, సొదలెస్ ఎగెత్, ప్రెతిఉం ఇంతెర్దుం, మలెసూద అచ్, ఔగుఎ. ఆలిqఊం సొల్లిచితుదిన్, మస్స ఉత్ వెస్తిబులుం పొసుఎరె, మస్స అర్చు ఎలెమెంతుం పురుస్, ఎగెత్ వెహిచుల లొరెం మెతుస్ వెల్ లిబెరొ. శెద్ ఇన్ దుఇ ఇద్ లెచ్తుస్ చొమ్మొదొ ఎలెమెంతుం. ఏతీం ర్హొంచుస్ తొర్తొర్. ఫ్రొఇన్ అ లొరెం. ఊత్ నెచ్ వెలిత్. Qఉఇస్qఉఎ వరిఉస్. ఫ్రొఇన్ నొనుమ్మ్య్ జుస్తొ దిచ్తుం సపిఎన్ తించిదుంత్ ఈచులిస్. డుఇస్ లొబొర్తిస్ పెల్లెంతెస్qఉఎ రిసుస్. ఆఎనేన్ ఉత్ తొర్తొర్ ఇంపెర్దిఎత్ దొలొర్ స్చెలెరిస్qఉఎ బిబెందుం. Fఉస్చె మెతుస్ నిభ్, అదిపిస్చింగ్ ఇద్, ఉల్లంచొర్పెర్ అత్, చొన్సెqఊత్ అ, నుల్ల.

ఫసెల్లుస్ ఒర్చి. ఏతీం తెంపొర్ ఎలిత్ ఔచ్తొర్ మగ్న. ణుల్లం నిభ్ వెలిత్, వెస్తిబులుం ఉత్, ఎలైఫెంద్ నొన్, పుల్వినర్ ఎగెత్, ఎనిం. ఛ్లస్స్ అప్తెంత్ తచితి సొచిఒస్qఉ అద్ లితొర తొర్qఉఎంత్ పెర్ చొనుబీ నొస్త్ర, పెర్ ఇంచెప్తొస్ హ్య్మెనేఒస్. ఈంతెగెర్ వెలిత్ మౌరిస్, చొన్వల్లిస్ అ, చొంగుఎ సెద్, ప్లచెరత్ ఇద్, ఒదిఒ. ఏతీం వెనెనతిస్ తొర్తొర్ సెద్ లెచ్తుస్. ణుల్ల నొన్ ఒర్చి. ఈన్ ఎగెస్తస్ పొర్త్తితొర్ qఊం. డుఇస్ నెచ్ దీం ఎగెత్ నిభ్ మత్తిస్ తెంపుస్. ఛురబితుర్ అచ్చుంసన్ పెదె ఇద్ ఒదిఒ. ణుంచ్ వితే లిబెరొ. ఆఎనేన్ చొందిమెంతుం దీం ఎత్ తుర్పిస్. వెస్తిబులుం నొన్ రిసుస్.

నమూనా 4 - ఒదిగి పోకుండా[మార్చు]

[[బొమ్మ:Wikipedesketch.png|none]]

ళొరెం ఇప్సుం దొలొర్ సిత్ అమెత్, చొన్సెచ్తెతుఎర్ అదిపిస్చింగ్ ఎలిత్. డుఇస్ తెల్లుస్. డొనెచ్ అంతె దొలొర్, ఈచులిస్ నెచ్, గ్రవిద అచ్, చుర్సుస్ ఇన్, ఎరొస్. ంఔరిస్ వెస్తిబులుం, ఫెలిస్ ఎత్ ఎగెస్తస్ ఉల్లంచొర్పెర్, పురుస్ నిభ్ వెహిచుల సెం, ఎఉ ఎగెస్తస్ అంతె నిస్ల్ నొన్ జుస్తొ. Fఉస్చె తించిదుంత్, లొరెం నెచ్ దపిబుస్ చొన్సెచ్తెతుఎర్, లెఒ ఒర్చి మొల్లిస్ ఇప్సుం, ఎగెత్ సుస్చిపిత్ ఎరొస్ పురుస్ ఇన్ అంతె. ంఔరిస్ అత్ ఇప్సుం వితే ఎస్త్ లచినీ తించిదుంత్.

శెద్ లచినీ. శుస్పెందిస్సె పొతెంతి. శెద్ ఉల్త్రిచిఎస్ చుర్సుస్ లెచ్తుస్. ఈన్ ఇద్ మగ్న సిత్ అమెత్ నిభ్ సుస్చిపిత్ ఎఉఇస్మొద్. ఈంతెగెర్ ఎనిం. డొనెచ్ సపిఎన్ అంతె, అచ్చుంసన్ ఉత్, సొదలెస్ చొమ్మొదొ, ఔచ్తొర్ qఉఇస్, లచుస్. ంఏచెనస్ అ ఎలిత్ లచినీ ఉర్న పొసుఎరె సొదలెస్. ఛురబితుర్ పెదె పెదె, మొలెస్తిఎ ఇద్, బ్లందిత్ వితే, వరిఉస్ అచ్, పురుస్.

చట్రంలో పెట్టడం, వ్యాఖ్య చేర్చడం[మార్చు]

సామాన్యంగా బొమ్మకు వ్యాఖ్య చేర్చి, దాని శ్రేయస్సు ఎవరికి చెందుతుందో వివరిస్తాం. అంటే దీనికి ఒక "చట్రం" కావాలి

[[బొమ్మ:Wikipedesketch.png|frame|ఈ బొమ్మను వికీపీడియా చిహ్నం పోటీ కోసం స్టెవెర్టిగో సమర్పించాడు]] 

అయితే: బొమ్మకు వ్యాఖ్యా చేర్చాలి మరియు సైజూ తగ్గించాలి అంటే, చట్రం బదులు నఖచిత్రం వాడండి.

ళొరెం ఇప్సుం దొలొర్ సిత్ అమెత్, చొన్సెచ్తెతుఎర్ అదిపిస్చింగ్ ఎలిత్. ణుల్ల రిసుస్ మస్స, లుచ్తుస్ సెద్, సగిత్తిస్ అచ్, దపిబుస్ ఎఉ, పెదె. శుస్పెందిస్సె చొన్వల్లిస్ లిగుల అచ్ లొరెం. Qఉఇస్qఉఎ లుచ్తుస్. ంఔరిస్ ఉత్ పురుస్ అ లిబెరొ సెంపెర్ సొల్లిచితుదిన్. ఈంతెగెర్ దపిబుస్, వెలిత్ సిత్ అమెత్ ర్హొంచుస్ అలిqఊం, పెదె లిగుల చుర్సుస్ అంతె, నెచ్ ఎలెమెంతుం ఎరత్ దుఇ ఎత్ మౌరిస్. ణుల్ల qఊం దొలొర్, నొనుమ్మ్య్ వెల్, వరిఉస్ ఫెర్మెంతుం, సుస్చిపిత్ ఉత్, సపిఎన్. ఫెల్లెంతెస్qఉఎ సుస్చిపిత్ ఫెలిస్ అచ్ నిభ్. ణుంచ్ లుచ్తుస్ హెంద్రెరిత్ ఎరొస్. ఫసెల్లుస్ లచుస్. డొనెచ్ నొన్ లెఒ ఇన్ సెం చొన్సెqఊత్ పుల్వినర్. ఛురబితుర్ ఉత్ మగ్న వితే లెచ్తుస్ త్రిస్తిqఉఎ ఉల్త్రిచెస్. ఫసెల్లుస్ వెనెనతిస్ నెqఉఎ వుల్పుతతె లెఒ. ంఔరిస్ qఉఇస్ ఎరొస్.

ఈ బొమ్మను వికీపీడియా చిహ్నం పోటీ కోసం స్టెవెర్టిగో సమర్పించాడు

వెస్తిబులుం నొనుమ్మ్య్. ణుల్ల ఫచిలిసిస్ సపిఎన్ దిగ్నిస్సిం రిసుస్. Qఉఇస్qఉఎ అర్చు ఉర్న, అలిqఊం అచ్, ఫచిలిసిస్ అచ్, ఎగెస్తస్ నొన్, ఎస్త్. Qఉఇస్qఉఎ నెqఉఎ. డొనెచ్ ఎత్ మి. ఫసెల్లుస్ చొన్సెqఊత్. ఈంతెగెర్ పెల్లెంతెస్qఉఎ చొన్సెచ్తెతుఎర్ లెచ్తుస్. ఏతీం మలెసూద ఎరొస్ ఇద్ నిభ్. Fఉస్చె ఇన్ తెల్లుస్ వితే మి ఔచ్తొర్ తించిదుంత్. ఛుం సొచీస్ నతొqఉఎ పెనతిబుస్ ఎత్ మగ్నిస్ దిస్ పర్తురిఎంత్ మొంతెస్, నస్చెతుర్ రిదిచులుస్ ముస్. ణుల్ల వితే మెతుస్.

ఏతీం వరిఉస్ తెంపుస్ ఒదిఒ. ఛ్రస్ బిబెందుం అర్చు నెచ్ దొలొర్. డొనెచ్ చొన్సెచ్తెతుఎర్. ఛ్రస్ నొనుమ్మ్య్ ఒర్చి ఎగెత్ ఫెలిస్. ణుల్లం సగిత్తిస్ వెనెనతిస్ లిబెరొ. డుఇస్ నెqఉఎ పురుస్, సుస్చిపిత్ వొలుత్పత్, మొలెస్తిఎ ఉత్, వెనెనతిస్ ఉత్, మి. ంఒర్బి నెచ్ ఎరొస్. ఫ్రేసెంత్ సొల్లిచితుదిన్, నిస్ల్ ఎగెత్ వెహిచుల వరిఉస్, తొర్తొర్ మగ్న ఎలైఫెంద్ మస్స, అచ్ ఈచులిస్ తుర్పిస్ లచుస్ qఉఇస్ నిస్ల్. ఛ్రస్ ఉత్ దీం. ణుల్లం ఎరత్ అంతె, దిగ్నిస్సిం అచ్, పొసుఎరె నెచ్, చొమ్మొదొ నెచ్, నిస్ల్. ఆఎనేన్ అదిపిస్చింగ్ సొదలెస్ ఔగుఎ. డొనెచ్ రుత్రుం. ఊత్ నిస్ల్. డుఇస్ నిస్ల్. ఊత్ ఎలిత్. వివముస్ సుస్చిపిత్ రుత్రుం తొర్తొర్. శెద్ ఇద్ పెదె. ఫ్రేసెంత్ ఎరొస్ నుల్ల, తెంపొర్ వెల్, ఫౌచిబుస్ సెద్, మత్తిస్ అత్, లెచ్తుస్. శెద్ ఎఉఇస్మొద్. ఛురబితుర్ ఎత్ లెఒ వితే పురుస్ అచ్చుంసన్ పొసుఎరె.

డొనెచ్ తెంపొర్ నుల్ల ఇన్ తుర్పిస్. ణం రుత్రుం. ళొరెం ఇప్సుం దొలొర్ సిత్ అమెత్, చొన్సెచ్తెతుఎర్ అదిపిస్చింగ్ ఎలిత్. ణుల్లం వెల్ తుర్పిస్ వెల్ రిసుస్ ఫెర్మెంతుం పొసుఎరె. ఈన్ పొర్త ఔగుఎ qఉఇస్ దుఇ. ఈంతెగెర్ రిసుస్ జుస్తొ, వెనెనతిస్ ఉత్, దపిబుస్ ఇన్, తెంపొర్ సెద్, రిసుస్. ఈన్ తించిదుంత్ ర్హొంచుస్ ఉర్న. ంఔరిస్ ప్లచెరత్, తొర్తొర్ ఎత్ మలెసూద చొంగుఎ, వెలిత్ ఉర్న ఎలెమెంతుం ఉర్న, వెల్ ఒర్నరె ఎస్త్ తెల్లుస్ వెల్ నుంచ్. ఊత్ ఎత్ రిసుస్. ఈంతెగెర్ ఇన్ లొరెం. ఊత్ ఇన్ లెచ్తుస్ అచ్ అర్చు ప్రెతిఉం రుత్రుం. ఫసెల్లుస్ ఇంపెర్దిఎత్ పెదె ఉత్ అర్చు. శెద్ అచ్ మస్స. డొనెచ్ ఇద్ లెఒ. ఏతీం అంతె ఒదిఒ, నొనుమ్మ్య్ అచ్, ఎలెమెంతుం సిత్ అమెత్, సుస్చిపిత్ ఎగెత్, దొలొర్. ణం ఇద్ ఫెలిస్ ఇన్ qఊం ఉల్లంచొర్పెర్ సొదలెస్.


నఖచిత్రాలు[మార్చు]

బొమ్మ చాలా పెద్దదిగా ఉందనుకుందాం. వ్యాసం చదివేటపుడు ఆ బొమ్మ చిన్న సైజులో (నఖచిత్రం: నఖచిత్రం అంటే గోటితో వేసే చిత్రమని అర్ధం. అయితే ఇక్కడ దాన్ని గోరు సైజు చిత్రం అని వాడాము) కనపడాలనుకుందాం. నఖచిత్రాలకు ఎప్పుడూ చట్రం ఉంటుంది, కాబట్టి వ్యాఖ్య కూడా ఉంటుంది.

నఖచిత్రానికి చుట్టూ బూడిద రంగు అంచు వస్తుంది, దానికి ఒక వ్యాఖ్యను కూడా చేర్చవచ్చు. వ్యాఖ్య రాయడంలో కిటుకుల కొరకు వ్యాఖ్యలు చూడండి.

నఖచిత్రం ఆటోమాటిగ్గా బొమ్మ సైజును తగ్గించి, దాన్ని నొక్కితే అసలు సైజు బొమ్మను చూపించే వీలును కలిగిస్తుంది. మీ స్క్రీను రిసొల్యూషనుకు తగినట్లుగా నఖచిత్రపు సైజును మీ అభిరుచులు లో నిశ్చయించుకోవచ్చు. డిఫాల్టుగా (లాగిన్‌ కాని వారికి కూడా), 180 పిక్సెల్సు (px) ఉంటుంది, కాని మీరు 120px, 150px, 180px, 200px, 250px, 300px లలో ఒకదానిని ఎంచుకోవచ్చు. ఒకవేళ బొమ్మ అసలు సైజే నఖచిత్రపు సైజు కంటే చిన్నదైతే, అప్పుడు దాని అసలు సైజులోనే కనబడుతుంది. సాధారణంగా, బొమ్మలను చూపించడానికి నఖచిత్రాలే మేలైన విధానం.

[[బొమ్మ:Wikipedesketch.png|thumb|వికీపీడియా లోగో]]
వికీపీడియా లోగో

ళొరెం ఇప్సుం దొలొర్ సిత్ అమెత్, చొన్సెచ్తెతుఎర్ అదిపిస్చింగ్ ఎలిత్. ణుల్ల రిసుస్ మస్స, లుచ్తుస్ సెద్, సగిత్తిస్ అచ్, దపిబుస్ ఎఉ, పెదె. శుస్పెందిస్సె చొన్వల్లిస్ లిగుల అచ్ లొరెం. Qఉఇస్qఉఎ లుచ్తుస్. ంఔరిస్ ఉత్ పురుస్ అ లిబెరొ సెంపెర్ సొల్లిచితుదిన్. ఈంతెగెర్ దపిబుస్, వెలిత్ సిత్ అమెత్ ర్హొంచుస్ అలిqఊం, పెదె లిగుల చుర్సుస్ అంతె, నెచ్ ఎలెమెంతుం ఎరత్ దుఇ ఎత్ మౌరిస్. ణుల్ల qఊం దొలొర్, నొనుమ్మ్య్ వెల్, వరిఉస్ ఫెర్మెంతుం, సుస్చిపిత్ ఉత్, సపిఎన్. ఫెల్లెంతెస్qఉఎ సుస్చిపిత్ ఫెలిస్ అచ్ నిభ్. ణుంచ్ లుచ్తుస్ హెంద్రెరిత్ ఎరొస్. ఫసెల్లుస్ లచుస్. డొనెచ్ నొన్ లెఒ ఇన్ సెం చొన్సెqఊత్ పుల్వినర్. ఛురబితుర్ ఉత్ మగ్న వితే లెచ్తుస్ త్రిస్తిqఉఎ ఉల్త్రిచెస్. ఫసెల్లుస్ వెనెనతిస్ నెqఉఎ వుల్పుతతె లెఒ. ంఔరిస్ qఉఇస్ ఎరొస్.

Vestibulum nonummy. ణుల్ల ఫచిలిసిస్ సపిఎన్ దిగ్నిస్సిం రిసుస్. Qఉఇస్qఉఎ అర్చు ఉర్న, అలిqఊం అచ్, ఫచిలిసిస్ అచ్, ఎగెస్తస్ నొన్, ఎస్త్. Qఉఇస్qఉఎ నెqఉఎ. డొనెచ్ ఎత్ మి. ఫసెల్లుస్ చొన్సెqఊత్. ఈంతెగెర్ పెల్లెంతెస్qఉఎ చొన్సెచ్తెతుఎర్ లెచ్తుస్. ఏతీం మలెసూద ఎరొస్ ఇద్ నిభ్. Fఉస్చె ఇన్ తెల్లుస్ వితే మి ఔచ్తొర్ తించిదుంత్. ఛుం సొచీస్ నతొqఉఎ పెనతిబుస్ ఎత్ మగ్నిస్ దిస్ పర్తురిఎంత్ మొంతెస్, నస్చెతుర్ రిదిచులుస్ ముస్. ణుల్ల వితే మెతుస్.

సైజు మార్చడం[మార్చు]

నఖచిత్రాలు వాడుకోను వీలైనవే అయినా, కొన్నిసార్లు బొమ్మ ఒక నిర్దుష్టమైన సైజులో చూపవలసి రావచ్చు. శ్తర్తింగ్‌ విథౌత్‌ అ థుంబ్నైల్‌:

(గుర్తుంచుకోండి - చట్రం వాడినపుడు బొమ్మ దాని అసలు సైజులోనే కనపడుతుంది - మీరిచ్చిన సైజు ఏదైనా సరే.) ఉదాహరణకు, సైజు 100 పిక్సెల్స్‌ ఇచ్చామనుకుందాం:

[[బొమ్మ:Wikipedesketch.png|100px]]


మామూలు గ్రాఫికల్‌ బ్రౌజర్లలో, ఈ బొమ్మ మీద మౌసును కదిలించినపుడు ఏమీ కనిపించదు; టెక్స్ట్‌ బ్రౌజర్లలో మాత్రం, '100px-Wikipedesketch.png' అని కనపడవచ్చు, లేదా అసలేమీ కనపడకపోవచ్చు. అక్కడ ఏమి కనపడాలనేది మనమే నిర్ణయించడానికి alternate text ఇవ్వాలి, ఇలాగ:

[[బొమ్మ:Wikipedesketch.png|100px|వికీపీడియా చిహ్నం]]

వికీపీడియా చిహ్నం

దాని సైజు 500 పిక్సెల్స్‌ ఉండాలనుకుందాం:

[[బొమ్మ:Wikipedesketch.png|500px|వికీపీడియా చిహ్నం]]

వికీపీడియా చిహ్నం


మామూలుగా, వ్యాసాల్లో మరీ పెద్ద సైజు బొమ్మలు పెట్టకూడదు. ఎక్కువగా ఇవి 100 - 400 పిక్సెల్స్‌ మధ్యలో ఉంటాయి. సాధారణంగా అంతకంటే పెద్దవి ఉండకూడదు.

బొమ్మ విరూపి అయింది చూడండి. మరీ 500 పిక్సెల్స్‌ అని ఇచ్చాం కదా అందుకే! దాని అసలు సైజు కంటే పెద్దది చేసాం, అంచేత, దాన్ని సాగదీయాల్సి వచ్చింది. ఎప్పుడు..ఎప్పుడూ ఇలా చెయ్యకండి.

వివిధ అంశాలను కలపడం[మార్చు]

విడివిడిగా అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి, కానీ వాటిని కలిపి వాడినప్పుడే వాటి నిజమైన ఉపయోగం కనపడుతుంది. ఒక బొమ్మను కుడి పక్కన, ఒదిగి ఉండేలా, నఖచిత్రంగా, 100 పిక్సెల్స్‌ సైజులో, వ్యాఖ్యతో చూపించాలనుకుందాం. వీటన్నిటినీ కలిపెయ్యవచ్చు. వరస ఎలాగైనా ఉండవచ్చు, బొమ్మ పేరు మొదట రావాలి, వ్యాఖ్య చివర రావాలి అనే నియమం తప్పించి:

[[బొమ్మ:Wikipedesketch.png|thumb|100px|right|వికీపీడియా లోగో]]

ళొరెం ఇప్సుం దొలొర్ సిత్ అమెత్, చొన్సెచ్తెతుఎర్ అదిపిస్చింగ్ ఎలిత్. డుఇస్ దపిబుస్ దిచ్తుం పురుస్. ఛ్రస్ నిభ్. వివముస్ అంతె నుంచ్, ఉల్త్రిచిఎస్ ఉత్, ఫెర్మెంతుం అత్, లుచ్తుస్ అచ్, ఫెలిస్. శుస్పెందిస్సె అచ్ దీం. శుస్పెందిస్సె లచినీ చొంగుఎ మౌరిస్.

వికీపీడియా లోగో

వెస్తిబులుం అంతె ఇప్సుం ప్రిమిస్ ఇన్ ఫౌచిబుస్ ఒర్చి లుచ్తుస్ ఎత్ ఉల్త్రిచెస్ పొసుఎరె చుబిలీ ఛురే; ణుల్ల ఫచిలిసి. డొనెచ్ వరిఉస్ ఎగెస్తస్ తొర్తొర్. ఛురబితుర్ ఔగుఎ లెఒ, ఉల్లంచొర్పెర్ అచ్, తెంపుస్ సెద్, గ్రవిద qఉఇస్, ఫెలిస్. ఛురబితుర్ ప్రెతిఉం మలెసూద దుఇ. వెస్తిబులుం అంతె ఇప్సుం ప్రిమిస్ ఇన్ ఫౌచిబుస్ ఒర్చి లుచ్తుస్ ఎత్ ఉల్త్రిచెస్ పొసుఎరె చుబిలీ ఛురే; ఛురబితుర్ ఎత్ ఉర్న. ఛ్రస్ లచుస్. డొనెచ్ రిసుస్. ఫ్రొఇన్ ఒర్నరె ఎరొస్ అచ్ నిభ్. ఈన్ వెనెనతిస్ ఎరత్ సిత్ అమెత్ మౌరిస్. ంఒర్బి సెం ఫెలిస్, తెంపుస్ ఎగెత్, అలిqఊం ఇద్, ఇంపెర్దిఎత్ ఇద్, ఎలిత్. వెస్తిబులుం తుర్పిస్. ఏతీం ఒర్నరె, నిస్ల్ అచ్ వరిఉస్ ఫెర్మెంతుం, తొర్తొర్ ఎలిత్ లఒరీత్ తెల్లుస్, ఉత్ ఇంతెర్దుం మస్స ఎరొస్ ఎగెత్ ఉర్న. ణుంచ్ చొంగుఎ నిస్ల్ qఉఇస్ ఒర్చి. ణుంచ్ నిభ్. ఈంతెగెర్ ఈచులిస్, అంతె సెద్ ఫ్రింగిల్ల తెంపుస్, ఎనిం ఔగుఎ గ్రవిద నిభ్, వెహిచుల చొంగుఎ అర్చు తొర్తొర్ అచ్ లిగుల. ఈన్ ఎగెత్ లిబెరొ వెల్ మగ్న వరిఉస్ వివెర్ర. ళొరెం ఇప్సుం దొలొర్ సిత్ అమెత్, చొన్సెచ్తెతుఎర్ అదిపిస్చింగ్ ఎలిత్. శుస్పెందిస్సె ఎలెమెంతుం.

గ్ఔరిస్ అర్చు మగ్న, ఉల్త్రిచెస్ అ, త్రిస్తిqఉఎ ఫచిలిసిస్, ఫచిలిసిస్ ఇద్, మస్స. Qఉఇస్qఉఎ ఇన్ అర్చు. ఫ్రేసెంత్ ఔచ్తొర్ మౌరిస్ సిత్ అమెత్ లెఒ. ఫ్రొఇన్ ఫచిలిసిస్ వివెర్ర తెల్లుస్. ంఒర్బి అత్ పురుస్. ణం దిచ్తుం. డొనెచ్ అచ్ నెqఉఎ. ఈంతెగెర్ సపిఎన్ విసి, లచినీ నెచ్, తించిదుంత్ ఇన్, లచినీ సిత్ అమెత్, అంతె. Qఉఇస్qఉఎ ఇన్ ఉర్న. డొనెచ్ రుత్రుం.

బొమ్మలు "కట్ట కట్టుకుపోవడాన్ని" నివారించడం[మార్చు]

ఎక్కువ బొమ్మలు ఉన్నపుడు, కొన్నిసార్లు అవి కట్ట కట్టుకుని పోయి కనపడతాయి. కాస్త ఎక్కువ టెక్స్టును రాయడం మేలైన పరిష్కారం, కాని ఇది అన్నిసార్లూ కుదరకపోవచ్చు. దీనికి కొన్ని పరిష్కారాలు ఈ విభాగంలో చూద్దాం.

వికీపీడియా లోగో

ళొరెం ఇప్సుం దొలొర్ సిత్ అమెత్, చొన్సెచ్తెతుఎర్ అదిపిస్చింగ్ ఎలిత్. డొనెచ్ ఇన్ ఎనిం. ఆలిqఊం ఎరత్ వొలుత్పత్. ంఏచెనస్ ఇద్ నిభ్ ఉత్ తుర్పిస్ లొబొర్తిస్ చొమ్మొదొ. ఫసెల్లుస్ సెద్ నెqఉఎ. ఫ్రొఇన్ ఫ్రింగిల్ల ఎఉఇస్మొద్ లిబెరొ. ఏతీం వెల్ లెచ్తుస్. ఆలిqఊం దుఇ. ఛురబితుర్ వెనెనతిస్ మొలెస్తిఎ నెqఉఎ. ఈంతెగెర్ మి దొలొర్, గ్రవిద అత్, అచ్చుంసన్ ఎగెత్, ఫ్రింగిల్ల ఎగెత్, అర్చు. శుస్పెందిస్సె ఎఉఇస్మొద్. ణం ఎత్ లొరెం అచ్చుంసన్ మగ్న వెనెనతిస్ పెల్లెంతెస్qఉఎ. ఈన్ ఎత్ అంతె. ఏతీం మగ్న. ఛ్రస్ రుత్రుం మి qఉఇస్ తెల్లుస్. ణుంచ్ త్రిస్తిqఉఎ రిసుస్ పుల్వినర్ అంతె. వివముస్ వరిఉస్.

భారత పతాకఒకే తరహా బొమ్మలను వరుసలో పెట్టడం[మార్చు]

ఒకే తరహా బొమ్మలను ఒక సమూహంగా పెట్టడం మామూలే. దీనికొరకు html మార్కప్‌ ను వాడవలసిఉంది:

 <div style="float:right;width:315px;">
 [[బొమ్మ:Wikipedesketch.png|none|thumb|300px|వికీపీడియా లోగో]]

 [[బొమ్మ:Flag of India.svg|none|thumb|200px|భారత పతాక]]
 </div>
వికీపీడియా లోగో


భారత పతాక

ళొరెం ఇప్సుం దొలొర్ సిత్ అమెత్, చొన్సెచ్తెతుఎర్ అదిపిస్చింగ్ ఎలిత్. శెద్ తెల్లుస్ నెqఉఎ, బిబెందుం అచ్, అచ్చుంసన్ ఎగెత్, వెస్తిబులుం అ, నిభ్. శెద్ వివెర్ర ఉర్న నొన్ మస్స. ఏతీం వెహిచుల లిగుల వితే నిభ్. ఫసెల్లుస్ తెంపుస్ ఔచ్తొర్ విసి. ఈన్ చొన్సెqఊత్. ఛ్రస్ వెల్ నెqఉఎ. డొనెచ్ లెఒ దొలొర్, లొబొర్తిస్ లుచ్తుస్, వొలుత్పత్ వితే, వెస్తిబులుం ఇన్, ఎరొస్. ంఏచెనస్ పొర్త్తితొర్, ఎరత్ ఉల్లంచొర్పెర్ తెంపుస్ ఫౌచిబుస్, ఒదిఒ అర్చు వెనెనతిస్ నిస్ల్, ఉత్ చుర్సుస్ ఒదిఒ ఫెలిస్ సెద్ ఉర్న. ణుల్లం ఉత్ ఎలిత్ వెల్ ఎస్త్ ఎలైఫెంద్ ఎగెస్తస్. ఊత్ దిచ్తుం ఒర్చి ఎఉ మి. ఛ్రస్ ఉల్త్రిచిఎస్. ణుల్ల ఫచిలిసి. ఛ్లస్స్ అప్తెంత్ తచితి సొచిఒస్qఉ అద్ లితొర తొర్qఉఎంత్ పెర్ చొనుబీ నొస్త్ర, పెర్ ఇంచెప్తొస్ హ్య్మెనేఒస్.

ణం తుర్పిస్. ణుంచ్ ఇన్ ఎనిం నొన్ తుర్పిస్ ఫచిలిసిస్ చొమ్మొదొ. శుస్పెందిస్సె పొతెంతి. ంఏచెనస్ ఎలెమెంతుం ఔచ్తొర్ ఒదిఒ. వివముస్ వితే అంతె. ఫసెల్లుస్ qఉఇస్ తొర్తొర్ ఎత్ qఊం ఔచ్తొర్ చొన్వల్లిస్. ఫ్రొఇన్ ఎలిత్ వెలిత్, నొనుమ్మ్య్ అ, సెంపెర్ హెంద్రెరిత్, దిగ్నిస్సిం qఉఇస్, ఎరత్. ంఏచెనస్ ఎలైఫెంద్ ఎనిం ఎఉ తొర్తొర్. ఛురబితుర్ నొన్ ఒదిఒ. ంఏచెనస్ నెqఉఎ ఎరత్, వెనెనతిస్ సెద్, సొల్లిచితుదిన్ ఉత్, ఈచులిస్ నొన్, మి. ఫ్రేసెంత్ తెంపొర్, రిసుస్ ఎగెత్ పెల్లెంతెస్qఉఎ తించిదుంత్, దొలొర్ నిభ్ ఇంపెర్దిఎత్ నుల్ల, నెచ్ మత్తిస్ లెఒ లిగుల వెల్ పెదె. వెస్తిబులుం అంతె ఇప్సుం ప్రిమిస్ ఇన్ ఫౌచిబుస్ ఒర్చి లుచ్తుస్ ఎత్ ఉల్త్రిచెస్ పొసుఎరె చుబిలీ ఛురే;

ఈంతెగెర్ నెచ్ లిబెరొ. ణుల్ల ఫచిలిసి. వివముస్ qఉఇస్ పురుస్. ఊత్ సెం జుస్తొ, లొబొర్తిస్ అత్, లుచ్తుస్ నెచ్, అలిqఊం నెచ్, ఒర్చి. ఆఎనేన్ నొనుమ్మ్య్. ఈన్ మెతుస్. శెద్ మలెసూద వెస్తిబులుం పురుస్. ఫసెల్లుస్ అత్ ఒదిఒ. ఈంతెగెర్ ఇన్ మస్స వితే qఊం ఎఉఇస్మొద్ వివెర్ర. ఈంతెగెర్ నుల్ల ఒర్చి, ఒర్నరె నొన్, చొన్సెqఊత్ నొన్, మొల్లిస్ ఒర్నరె, నుంచ్. వెస్తిబులుం అంతె ఇప్సుం ప్రిమిస్ ఇన్ ఫౌచిబుస్ ఒర్చి లుచ్తుస్ ఎత్ ఉల్త్రిచెస్ పొసుఎరె చుబిలీ ఛురే; ఆలిqఊం ఇద్ సపిఎన్ ఉత్ సపిఎన్ ఫెర్మెంతుం ప్రెతిఉం. ఛ్రస్ మత్తిస్. ణం ర్హొంచుస్. ంఏచెనస్ దొలొర్ నెqఉఎ, తెంపొర్ వెల్, ఈచులిస్ నెచ్, పొసుఎరె వెల్, లెఒ. శెద్ qఉఇస్ దొలొర్. వివముస్ మత్తిస్ తెల్లుస్ ఎలెమెంతుం మగ్న సెంపెర్ ఉల్లంచొర్పెర్.


అలాగే బొమ్మలను ఒకదాని పక్కన ఒకటి పెట్టడం ఒకోసారి ఉపయోగంగా ఉంటుంది:

వికీపీడియా లోగో
వికీపీడియా లోగో

అయితే దీనివలన బొమ్మలు పేజీ కుడి పక్కనుండి పొడుచుకు వచ్చే అవకాశం ఉంది కనుక దీన్ని అరుదుగా వాడాలి దీన్ని table markup వాడి చెయ్యవచ్చు:

{|
|-
| [[బొమ్మ:Wikipedesketch.png|none|thumb|300px|వికీపీడియా లోగో]]
| [[బొమ్మ:Wikipedesketch.png|none|thumb|300px|వికీపీడియా లోగో]] 
|}

దీనికి ఒక వికల్పమేమిటంటే, రెంటి ఎడమలనూ వరుస చేసి, వీలైతే కట్ట కట్టుకోనివ్వడం:

వికీపీడియా లోగో
వికీపీడియా లోగో


[[బొమ్మ:Wikipedesketch.png|left|thumb|300px|వికీపీడియా లోగో]]
[[బొమ్మ:Wikipedesketch.png|left|thumb|300px|వికీపీడియా లోగో]] 
<br style="clear:both;">

కింది లైనును చేర్చాలి

<br style="clear:both;">

తరువాత వచ్చే టెక్స్టు బొమ్మల పక్కన రాకుండా చెయ్యడం కొరకు ఇది అవసరం.

కుడి, ఎడమ - ఒకదాని తరువాత ఒకటి[మార్చు]

బొమ్మలు కట్టకట్టుకు పోవడాన్ని నివారించడానికి బహుశా ఇది అన్నిటికంటే తేలికైన మార్గం - కుడి, ఎడమల ఒకదాని తరువాత ఒకటిగా పెట్టడం.

వికీపీడియా లోగో
భారత పతాక

ళొరెం ఇప్సుం దొలొర్ సిత్ అమెత్, చొన్సెచ్తెతుఎర్ అదిపిస్చింగ్ ఎలిత్. డొనెచ్ ఇన్ ఎనిం. ఆలిqఊం ఎరత్ వొలుత్పత్. ంఏచెనస్ ఇద్ నిభ్ ఉత్ తుర్పిస్ లొబొర్తిస్ చొమ్మొదొ. ఫసెల్లుస్ సెద్ నెqఉఎ. ఫ్రొఇన్ ఫ్రింగిల్ల ఎఉఇస్మొద్ లిబెరొ. ఏతీం వెల్ లెచ్తుస్. ఆలిqఊం దుఇ. ఛురబితుర్ వెనెనతిస్ మొలెస్తిఎ నెqఉఎ. ఈంతెగెర్ మి దొలొర్, గ్రవిద అత్, అచ్చుంసన్ ఎగెత్, ఫ్రింగిల్ల ఎగెత్, అర్చు. శుస్పెందిస్సె ఎఉఇస్మొద్. ణం ఎత్ లొరెం అచ్చుంసన్ మగ్న వెనెనతిస్ పెల్లెంతెస్qఉఎ. ఈన్ ఎత్ అంతె. ఏతీం మగ్న. ఛ్రస్ రుత్రుం మి qఉఇస్ తెల్లుస్. ణుంచ్ త్రిస్తిqఉఎ రిసుస్ పుల్వినర్ అంతె. వివముస్ వరిఉస్.

శెద్ మి ఎరొస్, లచినీ మత్తిస్, గ్రవిద వెల్, ప్లచెరత్ పొసుఎరె, లచుస్. డుఇస్ అచ్చుంసన్ తించిదుంత్ సపిఎన్. ంఒర్బి సెద్ వెలిత్. ఏతీం qఉఇస్ ఒర్చి. డొనెచ్ అత్ వెలిత్ సెద్ లొరెం ఎలెమెంతుం ఫెఉగీత్. ఛురబితుర్ ఉత్ లిగుల. Qఉఇస్qఉఎ ఇన్ ఎరొస్. ంఒర్బి సెద్ ఎనిం ఇద్ సపిఎన్ త్రిస్తిqఉఎ ఫ్రింగిల్ల. ణుంచ్ లిగుల ఔగుఎ, పెల్లెంతెస్qఉఎ అచ్, నొనుమ్మ్య్ ఇద్, సెంపెర్ ఎగెత్, అంతె.


ఒక బ్రేకును చొప్పించడం[మార్చు]

చివరి ప్రయత్నంగా, ఒక బ్రేకును చొప్పించవచ్చు; తరువాత వచ్చే టెక్స్టూ, బొమ్మలూ మొదటి బొమ్మకు దిగువన వస్తాయి. దీనివలన అంత ఇంపుగా కనపడని ఖాళీలు వస్తాయి. ఒక్క విషయం: బ్రౌజరు సెట్టింగులను బట్టి (ఏ బ్రౌజరు, స్క్రీను రిసొల్యూషను ఎంత, ఫాంటు సజెంత, ఎన్ని టూలు బార్లున్నాయి మొదలైనవి) వ్యాసం ఒక్కొక్కరికి ఒక్కోరకంగా కనబడుతుంది.

  <br style="clear:both;">
వికీపీడియా లోగో

ళొరెం ఇప్సుం దొలొర్ సిత్ అమెత్, చొన్సెచ్తెతుఎర్ అదిపిస్చింగ్ ఎలిత్. డుఇస్ తెల్లుస్. డొనెచ్ అంతె దొలొర్, ఈచులిస్ నెచ్, గ్రవిద అచ్, చుర్సుస్ ఇన్, ఎరొస్. ంఔరిస్ వెస్తిబులుం, ఫెలిస్ ఎత్ ఎగెస్తస్ ఉల్లంచొర్పెర్, పురుస్ నిభ్ వెహిచుల సెం, ఎఉ ఎగెస్తస్ అంతె నిస్ల్ నొన్ జుస్తొ. Fఉస్చె తించిదుంత్, లొరెం నెచ్ దపిబుస్ చొన్సెచ్తెతుఎర్, లెఒ ఒర్చి మొల్లిస్ ఇప్సుం, ఎగెత్ సుస్చిపిత్ ఎరొస్ పురుస్ ఇన్ అంతె. ంఔరిస్ అత్ ఇప్సుం వితే ఎస్త్ లచినీ తించిదుంత్. ంఏచెనస్ ఎలిత్ ఒర్చి, గ్రవిద ఉత్, మొలెస్తిఎ నొన్, వెనెనతిస్ వెల్, లొరెం. శెద్ లచినీ. శుస్పెందిస్సె పొతెంతి. శెద్ ఉల్త్రిచిఎస్ చుర్సుస్ లెచ్తుస్. ఈన్ ఇద్ మగ్న సిత్ అమెత్ నిభ్ సుస్చిపిత్ ఎఉఇస్మొద్. ఈంతెగెర్ ఎనిం. డొనెచ్ సపిఎన్ అంతె, అచ్చుంసన్ ఉత్, సొదలెస్ చొమ్మొదొ, ఔచ్తొర్ qఉఇస్, లచుస్. ంఏచెనస్ అ ఎలిత్ లచినీ ఉర్న పొసుఎరె సొదలెస్. ఛురబితుర్ పెదె పెదె, మొలెస్తిఎ ఇద్, బ్లందిత్ వితే, వరిఉస్ అచ్, పురుస్.

భారత పతాక

ళొరెం ఇప్సుం దొలొర్ సిత్ అమెత్, చొన్సెచ్తెతుఎర్ అదిపిస్చింగ్ ఎలిత్. డుఇస్ తెల్లుస్. డొనెచ్ అంతె దొలొర్, ఈచులిస్ నెచ్, గ్రవిద అచ్, చుర్సుస్ ఇన్, ఎరొస్. ంఔరిస్ వెస్తిబులుం, ఫెలిస్ ఎత్ ఎగెస్తస్ ఉల్లంచొర్పెర్, పురుస్ నిభ్ వెహిచుల సెం, ఎఉ ఎగెస్తస్ అంతె నిస్ల్ నొన్ జుస్తొ. Fఉస్చె తించిదుంత్, లొరెం నెచ్ దపిబుస్ చొన్సెచ్తెతుఎర్, లెఒ ఒర్చి మొల్లిస్ ఇప్సుం, ఎగెత్ సుస్చిపిత్ ఎరొస్ పురుస్ ఇన్ అంతె. ంఔరిస్ అత్ ఇప్సుం వితే ఎస్త్ లచినీ తించిదుంత్. ంఏచెనస్ ఎలిత్ ఒర్చి, గ్రవిద ఉత్, మొలెస్తిఎ నొన్, వెనెనతిస్ వెల్, లొరెం. శెద్ లచినీ. శుస్పెందిస్సె పొతెంతి. శెద్ ఉల్త్రిచిఎస్ చుర్సుస్ లెచ్తుస్. ఈన్ ఇద్ మగ్న సిత్ అమెత్ నిభ్ సుస్చిపిత్ ఎఉఇస్మొద్. ఈంతెగెర్ ఎనిం. డొనెచ్ సపిఎన్ అంతె, అచ్చుంసన్ ఉత్, సొదలెస్ చొమ్మొదొ, ఔచ్తొర్ qఉఇస్, లచుస్. ంఏచెనస్ అ ఎలిత్ లచినీ ఉర్న పొసుఎరె సొదలెస్. ఛురబితుర్ పెదె పెదె, మొలెస్తిఎ ఇద్, బ్లందిత్ వితే, వరిఉస్ అచ్, పురుస్.

బొమ్మల కొలువు[మార్చు]

వికీ మార్కప్‌ మరియు CSS[మార్చు]

బొమ్మలను ఒక పద్ధతిలో కొలువు తీర్చాలంటే, వికీ మార్కప్‌ను, Cascading Style Sheets ను ఉపయోగించవచ్చు: కొలువు లోని అన్ని బొమ్మలను ఎడమకు ఒదిగేటట్లు చేసి, చివర్లో ఎడమ ఒదుగును తొలగించండి. దీనివలన బొమ్మలు తరువాత వచ్చే టెక్స్టు లోకి చొచ్చుకుపోవు.


[[బొమ్మ:Wikipedesketch.png|128px|thumb|left|వికీపీడియా లోగో 1]]
[[బొమ్మ:Wikipedesketch.png|128px|thumb|left|వికీపీడియా లోగో 2]]
[[బొమ్మ:Wikipedesketch.png|128px|thumb|left|వికీపీడియా లోగో 3]]
[[బొమ్మ:Wikipedesketch.png|128px|thumb|left|వికీపీడియా లోగో 4]]
[[బొమ్మ:Wikipedesketch.png|128px|thumb|left|వికీపీడియా లోగో 5]]
[[బొమ్మ:Wikipedesketch.png|128px|thumb|left|వికీపీడియా లోగో 6]]
<br style="clear: left"/>

ప్రయోజనాలు: తెర వెడల్పుకు తగినట్లుగా రాపింగవుతుంది, సరళమైన మార్కప్‌

వికీపీడియా లోగో 1
వికీపీడియా లోగో 2
వికీపీడియా లోగో 3
వికీపీడియా లోగో 4
వికీపీడియా లోగో 5
వికీపీడియా లోగో 6


కొత్త మీడియావికీ <gallery> టాగు[మార్చు]

బొమ్మల కొలువును చాలా సులువుగా ఏర్పాటు చెయ్యడానికి కొత్త మీడియావికీ సాఫ్ట్‌వేరులో <gallery> అనే టాగు ఉంది:


<gallery>
బొమ్మ:Wikipedesketch.png|వికీపీడియా లోగో
బొమ్మ:Wikipedesketch.png|ఒక వికీపీడియా లోగో
బొమ్మ:Wikipedesketch.png|వికీపీడియా యొక్క లోగో
బొమ్మ:Wikipedesketch.png|వికీపీడియా కొరకు లోగో
బొమ్మ:Wikipedesketch.png|వికీపీడియా యొక్క ఒక లోగో
బొమ్మ:Wikipedesketch.png|వికీపీడియా కోసం ఒక లోగో
బొమ్మ:Wikipedesketch.png|వికీపీడియా కొరకు ఒక లోగో
బొమ్మ:Wikipedesketch.png|వికీపీడియా కోసం లోగో
</gallery>

 • ప్రయోజనాలు: చాలా సరళమైనది. ఇంకా మెరుగుపడవచ్చు, బొమ్మల మధ్య ఖాళీ రాదు.
 • ఇబ్బందులు: తెర వెడల్పుకు అనుగుణంగా రాపింగు జరగదు, బొమ్మ సైజును నిశ్చయించలేము, కొన్ని యాస్పెక్టు రేషియోలకు చెందిన బొమ్మలను చూపించలేము.
 • గమనిక: ఈ ట్యాగు లోపల రాసిన బొమ్మలకు, సాధారణంగా వికీలింకుకు ఇచ్చే జంట బ్రాకెట్లు - [[ ]] - ఇవ్వనక్కరలేదు.

మూసలు[మార్చు]

భవిష్యత్తులో సాధ్యపడగల మరొక పద్ధతిలో {{కొలువు}} మూసలను వాడతాము.

 • ప్రయోజనాలు: తెర వెడల్పుకు అనుగుణంగా రాపింగు అవుతుంది, సరళమైన మార్కప్‌, HTML లేదు, CSS లేదు.
 • ఇబ్బందులు: కొన్ని బ్రౌజర్లలో స్క్రాల్‌ బార్లు వస్తాయి. బొమ్మ సైజును ఇవ్వలేము.


వికీపీడియా లోగో
వికీపీడియా లోగో
వికీపీడియా లోగో
వికీపీడియా లోగో
వికీపీడియా లోగో
వికీపీడియా లోగో
వికీపీడియా లోగో
వికీపీడియా లోగో


బొమ్మలను చూపకుండా లింకులు పెట్టడం[మార్చు]

బొమ్మను చూపించకుండా దానికి లింకు ఇవ్వడానికి రెండు పద్ధతులు ఉన్నాయి.

[[Media:Wikipedesketch.png]]

Media:Wikipedesketch.png

"image" అనే మాటకు బదులు "media" అని వాడటం గమనించండి. లింకును నొక్కగానే, బ్రౌజరు సరాసరి ఆ బొమ్మకు పోతుంది. టెక్స్టు మీకు కావలసినట్లుగా పెట్టుకోవచ్చు చూడండి.

[[Media:Wikipedesketch.png|ఇది వికీపీడియా లోగో]]

ఇది వికీపీడియా లోగో

పెద్ద సైజు బొమ్మైతే ఇది చాలా వికారంగా కనపడుతుంది. కింది పద్ధతిలో దీన్ని నివారించవచ్చు.

[[:బొమ్మ:Wikipedesketch.png]]

బొమ్మ:Wikipedesketch.png

ఇక్కడ "media" కు బదులు "Image" అనే వాడాము కానీ, ముందు కోలను (":") వాడాము చూడండి.

ఇంతకు ముందు లాగానే, టెక్స్టు కావలసినట్లుగా పెట్టుకోవచ్చు.

[[:బొమ్మ:Wikipedesketch.png|ఈ లింకు సరాసరి బొమ్మ పేజీకి పోతుంది]]

ఈ లింకు సరాసరి బొమ్మ పేజీకి పోతుంది

లింకును నొక్కినపుడు బొమ్మ ఒక సవ్యమైన సైజులో, దాని టెక్స్టుతో సహా కనపడుతుంది. ఆ బొమ్మను నొక్కి అసలు సైజు బొమ్మను చూడవచ్చు కూడా.

HTML <table> టాగు[మార్చు]

HTML ను వాడినపుడు, బొమ్మలను, వ్యాసాన్ని ఇలా అమర్చవచ్చు <table>

<table>
 <tr>
  <td>[[బొమ్మ:Wikipedesketch.png|thumb|వికీపీడియా లోగో]]
  </td>
  <td>[[బొమ్మ:Wikipedesketch.png|thumb|వికీపీడియా లోగో]]
 </td>
  <td>[[బొమ్మ:Wikipedesketch.png|thumb|వికీపీడియా లోగో]]
  </td>
  <td>[[బొమ్మ:Wikipedesketch.png|thumb|వికీపీడియా లోగో]]
  </td>
  <td>[[బొమ్మ:Wikipedesketch.png|thumb|వికీపీడియా లోగో]]
  </td>
 </tr>
 <tr>
  <td>[[బొమ్మ:Wikipedesketch.png|thumb|వికీపీడియా లోగో]]
  </td>
  <td>ఇదిగో ఒక వ్యాసం. Lorem ipsum dolor sit amet,......
  </td>
  <td>[[బొమ్మ:Wikipedesketch.png|thumb|వికీపీడియా లోగో]]
  </td>
  <td>'''ఇంకో''' వ్యాసం ఇదిగో. Lorem ipsum.....
  </td>
  <td>[[బొమ్మ:Wikipedesketch.png|thumb|వికీపీడియా లోగో]]
  </td>
 </tr>
</table>వికీపీడియా లోగో
వికీపీడియా లోగో
వికీపీడియా లోగో
వికీపీడియా లోగో
వికీపీడియా లోగో
వికీపీడియా లోగో
ఇదిగో ఒక వ్యాసం. ళొరెం ఇప్సుం దొలొర్ సిత్ అమెత్, చొన్సెచ్తెతుఎర్ అదిపిస్చింగ్ ఎలిత్. డుఇస్ తెల్లుస్. డొనెచ్ అంతె దొలొర్, ఈచులిస్ నెచ్, గ్రవిద అచ్, చుర్సుస్ ఇన్, ఎరొస్. ంఔరిస్ వెస్తిబులుం, ఫెలిస్ ఎత్ ఎగెస్తస్ ఉల్లంచొర్పెర్, పురుస్ నిభ్ వెహిచుల సెం, ఎఉ ఎగెస్తస్ అంతె నిస్ల్ నొన్ జుస్తొ. Fఉస్చె తించిదుంత్, లొరెం నెచ్ దపిబుస్ చొన్సెచ్తెతుఎర్, లెఒ ఒర్చి మొల్లిస్ ఇప్సుం, ఎగెత్ సుస్చిపిత్ ఎరొస్ పురుస్ ఇన్ అంతె.
వికీపీడియా లోగో
ఇంకో వ్యాసం ఇదిగో. ళొరెం ఇప్సుం దొలొర్ సిత్ అమెత్, చొన్సెచ్తెతుఎర్ అదిపిస్చింగ్ ఎలిత్. డుఇస్ తెల్లుస్. డొనెచ్ అంతె దొలొర్, ఈచులిస్ నెచ్, గ్రవిద అచ్, చుర్సుస్ ఇన్, ఎరొస్. ంఔరిస్ వెస్తిబులుం, ఫెలిస్ ఎత్ ఎగెస్తస్ ఉల్లంచొర్పెర్, పురుస్ నిభ్ వెహిచుల సెం, ఎఉ ఎగెస్తస్ అంతె నిస్ల్ నొన్ జుస్తొ. Fఉస్చె తించిదుంత్, లొరెం నెచ్ దపిబుస్ చొన్సెచ్తెతుఎర్, లెఒ ఒర్చి మొల్లిస్ ఇప్సుం, ఎగెత్ సుస్చిపిత్ ఎరొస్ పురుస్ ఇన్ అంతె.
వికీపీడియా లోగో

ఇంకా చూడండి[మార్చు]