వికీపీడియా:Extended image syntax

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
అడ్డదారి:
WP:EIS

క్లుప్తంగా, బొమ్మను చూపించే సింటాక్సు ఇది:

[[బొమ్మ:{పేరు}|{రకం}|{స్థానం}|{సైజు}|{వ్యాఖ్య}]]

[[బొమ్మ:{పేరు}]] మాత్రమే తప్పక ఉండవలసినవి. బొమ్మలు చాలావరకు [[బొమ్మ:{name}|thumb|Example image caption]] వాడతాయి. (సైజు సూచించకూడదు). మిగతా వివరాలు ఐచ్ఛికాలు. వాటిని ఏ వరుసలోనైనా పెట్టవచ్చు.


రకం
'thumb' / 'thumbnail' లేదా 'frame'. బొమ్మ ఏ ఫార్మాటింగులో కనబడాలో చెబుతుంది (కింద చూడండి).
స్థానం
'right', 'left', 'center' లేదా 'none'. పేజీలో బొమ్మ ఏ స్థానంలో ఉండాలో నిర్ణయిస్తుంది. డిఫాల్టు స్థానం: 'right'.
సైజు
{width}px లేదా {width}x{height}px, బొమ్మ పరిమాణాన్ని నిర్ణయించే విలువలు. దాని సైజును ఈ కొలతలకు పరిమితం చేస్తూనే బొమ్మ కొలతల నిష్పత్తిని మాత్రం మారకుండా చూస్తుంది.
వ్యాఖ్య
పైవి కానిదేదైనా వ్యాఖ్యగా మృదు సామాను భావిస్తుంది.

Note that it doesn't matter whether the file is from Wikimedia Commons or on Wikipedia - the same syntax is used.

సింటాక్సు, వివరంగా

[మార్చు]
 • "thumbnail" or "thumb": Image is scaled down to a standard, user specified width, by default 180 pixels, and a box is added around the image. If a caption is written, it is shown below the image. Image defaults to placement on the 'right' unless overridden with the 'Location' attribute (see above).
 • "frame": Original image size is preserved, and a box is added around the image. If a caption is written, it is shown below the image.
 • (nothing specified): Original image size is preserved, no border is added around the image. If a caption is written, it is not shown.
 • "border": Same as if nothing is specified, but a border is added around the image.

స్థానం

[మార్చు]
 • "right": Image including its box is placed on the right side of the page. The article text that follows the image flows around the image.
 • "left": Image including its box is placed on the left side of the page. The article text that follows the image flows around the image.
 • "center": Image including its box is placed in the center of the page. The article text that follows the image is placed below the image.
 • "none": Image including its box is placed on the left side of the page. The article text that follows the image is placed below the image.

సైజు

[మార్చు]
 • "100px": Scales the image down to make it 100 pixels wide. Replace any number for 100. If you specify "thumbnail" and a value here, this value will take precedence. If the image is already smaller than your specified value, the image stays at its size.
 • "100x200px": Scales the image to be no wider than 100 pixels and no higher than 200 pixels. Image will keep its original aspect ratio.
 • (nothing specified): Uses the size specified in preferences for logged in users, uses a size determined by resolution for anonymous users.

వ్యాఖ్య

[మార్చు]

Any element which cannot be identified as one of the above is assumed to be caption text.

బొమ్మను అప్లోడు చేసిన సైజులోనే వాడేందుకు అవసరమైన సింటాక్సు, వ్యాఖ్యతో సహా

[మార్చు]

To use an image as uploaded with a caption use [[బొమ్మ:Pamban Railway Bridge.jpg|frame|none|వ్యాఖ్య పాఠ్యం]]. This is the syntax you should use to update images that used the original image markup of the form [[బొమ్మ:Westminsterpalace.jpg|caption]]

వ్యాఖ్య పాఠ్యం

ఆటోమాటిక్ వ్యాఖ్య గానీ, ఫార్మాటింగు గానీ లేని బొమ్మల సింటాక్సు

[మార్చు]

The old syntax for images without captions is [[బొమ్మ:Pamban Railway Bridge.jpg|alt text]]. This is rendered inline, and the specified text is used as the image's alt attribute (alternate text for programs which cannot display images, such as screen readers) and as the title attribute (supplementary text, often displayed as a tool tip when the mouse is over the image).

See వికీపీడియా:Image markup with HTML for an old, deprecated, way of putting a caption under the image using HTML code. Please use the new way of associating captions with images, as described on this page.

See వికీపీడియా:Captions for discussion of appropriate caption text. See వికీపీడియా:Alternative text for images for discussion of appropriate alt text. Unfortunately, it is not possible to specify different text for these two purposes.

ఉదాహరణ

[మార్చు]

alt text

బొమ్మలకు కొత్త సింటాక్సు

[మార్చు]
The Palace of Westminster

The new syntax is backward compatible, so articles don't have to be changed. In the syntax [[బొమ్మ:filename|options]] (e.g. [[బొమ్మ:Pamban Railway Bridge.jpg|thumb|100px|left|The Palace of Westminster]] shown in the left), several options can be set when including an image. Those affect the placing of the image, its size or the way the image will be presented. The options are right, left, center, none, sizepx, thumbnail (thumb), frame, and alternate (caption) text.

From the Thames

The options can be combined, and vertical bars ("|") are used to separate options from each other. The options can be put in any order. An unknown option is taken as the caption text, but this seems to appear only if thumbnail is specified. If there are two or more unknown options, the last one upstages the rest: [[బొమ్మ:Pamban Railway Bridge.jpg|thumb|The Palace of Westminster|200px|right|From the Thames]] (shown on the right).

Here is the description of the options other than the caption text:

right
The image is right-aligned, and text floats to the left of the బొమ్మ: [[బొమ్మ:Pamban Railway Bridge.jpg|right|70px|]] (shown on the right).
left
The image is left aligned, and text floats to the right of the బొమ్మ: [[బొమ్మ:Pamban Railway Bridge.jpg|left|70px|]] (shown on the left).
center
The image is centered, and...
the text following the image starts below it: [[బొమ్మ:Pamban Railway Bridge.jpg|center|70px|]] (shown above).
none
బొమ్మ ఎడమ పక్కన ఉంటుంది, దానితోటి
ఉండే పాఠ్యం ఎడమకో కుడికో ఫ్లోటు కాకుండా బొమ్మ కింద మొదలవుతుంది: [[బొమ్మ:Pamban Railway Bridge.jpg|none|70px|]] (పైన చూపించాం).


గమనికలు:
పై నాలుగు వికల్పాలు ఒకదానికొకటి పొసగవు. వాటిని కలిపి వాడినపుడు చివరిది మిగిలిన వాటిని మింగేస్తుంది: [[బొమ్మ:Pamban Railway Bridge.jpg|none|right|center|left|70px|]] (ఎడమ పక్కన చూపించాం).
What is between the last vertical bar and the closing brackets ("]]"), void or not, is taken as the last option, and works as usual. For instance, when the last option is right, the image is right-aligned, and text floats to the left: [[బొమ్మ:Pamban Railway Bridge.jpg|70px|right]] (shown on the right).
This text is displayed.
In particular, if the last option is the void text (that is, if there is nothing between the last vertical bar and the closing brackets), the caption is not displayed: [[బొమ్మ:Pamban Railway Bridge.jpg|thumb|This text is not displayed.|70px|left|]] (shown on the left) and [[బొమ్మ:Pamban Railway Bridge.jpg|thumb|This text is displayed.|70px|right]] (shown on the right).
sizepx
This option renders a version of the image that's [size] pixels wide (e.g. [[బొమ్మ:Pamban Railway Bridge.jpg|right|50px|]] shown on the right). Height is computed to keep (i.e. the shape of the image)
గమనికలు:
Specifying a size does not just change the apparent image size using HTML; it actually generates a resized version of the image on the fly and links to it appropriately. This happens whether or not you use size in conjunction with thumb.
This means the server does all the work of changing the image size, not the web browser of the user. By having the server do all the work means faster downloading of pages. It also means that larger images can be stored on the server without any slowdown by the browser (especially on dial up telephone lines.) Only the data for the actual size on the page is transmitted.
From MediaWiki 1.5 the default thumbnail width can be set in the preferences, so it is recommended not to specify "px", in order to respect the users' preferences (unless, for a special reason, a specific size is required regardless of preferences, or a size is specified outside the range of widths 120–300px that can be set in the preferences).
If you specify a "frame" option the image will not be scaled, and no size specifiers will be in the HTML. The image will be rendered at full size
When there are two or more "size" options, only the last one is valid: [[బొమ్మ:Pamban Railway Bridge.jpg|right|50px|80px]] (shown on the right).
thumbnail, thumb
పంబన్ రైలు వంతెన
thumbnail (thumb) వికల్పం ఓ బొమ్మను సృష్టిస్తుంది. సైజు వికల్పం ఏమీ చూపకపోతే ఆటోమాటిగ్గా సైజును తీసుకుంటుంది. left, center, none వికల్పాలు లేకపోతే బొమ్మ కుడి వైపుకే ఉంటుంది. వ్యాఖ్య ఉంటే, అది కింది మార్జినులో కనబడుతుంది. ఉదాహరణకు [[బొమ్మ:Pamban Railway Bridge.jpg|thumbnail|left|100px|]] (ఎడమపక్కన ఉన్నది) మరియు [[బొమ్మ:Pamban Railway Bridge.jpg|thumb|పంబన్ రైలు వంతెన]] (కుడివైపున ఉన్నది). గమనిక: జాబితాల్లో thumbnail (thumb) వాడలేము.
This is a globe, and take a look at it in the actual size.

An "enlarge"-icon is put also in the lower margin of the thumbnail. Both the image itself and the icon link to the image description page with the image in its actual size. The icon shows the link title "Enlarge" in its hoverbox, even in cases where this term does not apply, because it leads from the enlarged image to the one with the actual size. E.g. [[బొమ్మ:tst.png|right|thumb|100px|This is a globe, and take a look at it in [[Media:tst.png|అసలు సైజు]].]] (shown on the right).

frame
The Palace of Westminster
With this option, the embedded image is shown with its actual size enclosed by a frame, regardless of the "thumb" or "size" attribute, and the caption, if any, is visible in the frame. Without the options left, center, and none, the image is normally on the right: [[బొమ్మ:Pamban Railway Bridge.jpg|frame|thumbnail|50px|The Palace of Westminster]].

With none of the options other than sizepx and alternate (caption) text, an embedded image is rendered inline.

పాఠ్యం పాఠ్యం పాఠ్యం పాఠ్యం పాఠ్యం 
[[బొమ్మ:Pamban Railway Bridge.jpg|150px|పంబన్ రైలు వంతెన]]
పాఠ్యం పాఠ్యం పాఠ్యం పాఠ్యం పాఠ్యం 
[[బొమ్మ:tst.png|100px|ఇదో గ్లోబు.]]
పాఠ్యం పాఠ్యం పాఠ్యం పాఠ్యం పాఠ్యం 

పై వికీటెక్స్టు ఇలా కనిపిస్తుంది:

పాఠ్యం పాఠ్యం పాఠ్యం పాఠ్యం పాఠ్యం పంబన్ రైలు వంతెన పాఠ్యం పాఠ్యం పాఠ్యం పాఠ్యం పాఠ్యం ఇదో గ్లోబు. పాఠ్యం పాఠ్యం పాఠ్యం పాఠ్యం పాఠ్యం

The option none can be used to have thumbnails without left- or right-alignment. This is probably most useful for tables. This is an example:

How to use none
London's palaces
పంబన్ రైలు వంతెన
సముద్రం మీద
పంబన్ రైలు వంతెన || [[బొమ్మ:Pamban Railway Bridge.jpg|thumb|none|100px|సముద్రం మీద]]
మాధవరాయల గుడి
పురాతనమైన గుడి
[[బొమ్మ:Madhavaraya temple gandikota.jpg|thumb|none|100px|పురాతనమైన గుడి]]

లింకులు కలిగిన వ్యాఖ్యతో థంబ్ నెయిల్

[మార్చు]

From MediaWiki 1.3, it is also possible to include links in the caption text, e.g.:

[[బొమ్మ:Pamban Railway Bridge.jpg|right|thumbnail|ఇది రామేశ్వరం వద్ద గల [[పంబన్ రైలు వంతెన]]]]

ఇది రామేశ్వరం వద్ద గల పంబన్ రైలు వంతెన


Just make sure the number of opening and closing square brackets are right. One extra or missing would mean the entire image syntax line would not work.

వ్యాఖ్యల ఫార్మాటింగు వికల్పాలు

[మార్చు]

Additional caption formatting options are possible.

[[బొమ్మ:Pamban Railway Bridge.jpg|right|thumbnail|<div align="center"><span style="color: green">ఇది </span><br /> '''<span style="color: red">రామేశ్వరం</span> వద్ద గల'''<br /> [[పంబన్ రైలు వంతెన]]</div>]]

ఇది
రామేశ్వరం వద్ద గల
పంబన్ రైలు వంతెన


All of the normal text formatting options work.

పొసగుదల (కంపాటిబిలిటీ) విషయాలు

[మార్చు]

The floating options left, center, and right explained above are supported by modern browsers, but have unfortunately no effect with legacy browsers. If necessary it's simple to get a floating effect also for old browsers:

ఉదాహరణ
{| align="right"
| [[బొమ్మ:Pamban Railway Bridge.jpg|160px|ఉదాహరణ]]
|}

This code is not intended for general use, however. There are few, if any, instances where support for such legacy browsers is necessary.

Cancelling floating-around-image mode

[మార్చు]

After having had an image floating next to text, putting further text below it and again using the full width can be done with the following markup. This blocks an image from appearing next to the material following this markup, possibly due to aesthetic reasons or a change in topics.

<br style="clear:both" />

For legacy align="right" (etc.) floating this isn't good enough; legacy browsers would ignore inline CSS. To cancel floating under all conditions the following markup (valid XHTML 1.0 transitional) works:

<br clear="all" />

The same code can be issued by using template {{Clr}} or {{-}} in certain namespaces (En, meta).

బొమ్మ వివరణ పేజీకి లింకు ఇవ్వడం

[మార్చు]

If you want to make a link to the description page for an image, use a leading colon before "బొమ్మ:" in an intra-wiki link, like this: [[:బొమ్మ:STS-32 crew.jpg|STS-32 crew]] which yields: STS-32 crew

బొమ్మల కొలువులు

[మార్చు]

See సహాయము:Images and other uploaded files

ఇవి కూడా చూడండి

[మార్చు]