వికీపీడియా:Route diagram template/Catalog of pictograms/S-Bahn

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

To simpify icon lists these German S-Bahn icons, rarely used in English rail maps, have been moved from

S-Bahn stations and stops[మార్చు]

మూస:WP:RDT/BSaV/hమూస:WP:RDT/BSaVమూస:WP:RDT/BSaVమూస:WP:RDT/BSaVమూస:WP:RDT/BSaVమూస:WP:RDT/BSaVమూస:WP:RDT/BSaVమూస:WP:RDT/BSaVమూస:WP:RDT/BSaVమూస:WP:RDT/BSaVమూస:WP:RDT/BSaVమూస:WP:RDT/BSaVమూస:WP:RDT/BSaVమూస:WP:RDT/BSaVమూస:WP:RDT/BSaVమూస:WP:RDT/BSaVమూస:WP:RDT/BSaVమూస:WP:RDT/BSaVమూస:WP:RDT/BSaVమూస:WP:RDT/BSaVమూస:WP:RDT/BSaVమూస:WP:RDT/BSaVమూస:WP:RDT/BSaVమూస:WP:RDT/BSaVమూస:WP:RDT/BSaVమూస:WP:RDT/BSaVమూస:WP:RDT/BSaVమూస:WP:RDT/BSaVమూస:WP:RDT/BSaVమూస:WP:RDT/BSaVమూస:WP:RDT/BSaVమూస:WP:RDT/BSaVమూస:WP:RDT/BSaVమూస:WP:RDT/BSaVమూస:WP:RDT/BSaVమూస:WP:RDT/BSaV/h

Stations and stops next to tunnel portals[మార్చు]

Suburban train stations

మూస:WP:RDT/BSa4e/h మూస:WP:RDT/BSa4e మూస:WP:RDT/BSa4e మూస:WP:RDT/BSa4e మూస:WP:RDT/BSa4e మూస:WP:RDT/BSa4e మూస:WP:RDT/BSa4e మూస:WP:RDT/BSa4e మూస:WP:RDT/BSa4e మూస:WP:RDT/BSa4e మూస:WP:RDT/BSa4e మూస:WP:RDT/BSa4e మూస:WP:RDT/BSa4e మూస:WP:RDT/BSa4e/h

Stations with suburban service

మూస:WP:RDT/BSa4e/h మూస:WP:RDT/BSa4e మూస:WP:RDT/BSa4e మూస:WP:RDT/BSa4e మూస:WP:RDT/BSa4e మూస:WP:RDT/BSa4e మూస:WP:RDT/BSa4e మూస:WP:RDT/BSa4e మూస:WP:RDT/BSa4e మూస:WP:RDT/BSa4e మూస:WP:RDT/BSa4e మూస:WP:RDT/BSa4e మూస:WP:RDT/BSa4e మూస:WP:RDT/BSa4e/h

Suburban train stops

మూస:WP:RDT/BSa4e/h మూస:WP:RDT/BSa4e మూస:WP:RDT/BSa4e మూస:WP:RDT/BSa4e మూస:WP:RDT/BSa4e మూస:WP:RDT/BSa4e మూస:WP:RDT/BSa4e మూస:WP:RDT/BSa4e మూస:WP:RDT/BSa4e మూస:WP:RDT/BSa4e మూస:WP:RDT/BSa4e మూస:WP:RDT/BSa4e మూస:WP:RDT/BSa4e మూస:WP:RDT/BSa4e/h

Stations and stops on elevated lines[మార్చు]

మూస:WP:RDT/BSa6/hమూస:WP:RDT/BSa6మూస:WP:RDT/BSa6మూస:WP:RDT/BSa6మూస:WP:RDT/BSa6/h

Stations and stops on flying junctions[మార్చు]

మూస:WP:RDT/BSaV/hమూస:WP:RDT/BSaVమూస:WP:RDT/BSaVమూస:WP:RDT/BSaVమూస:WP:RDT/BSaVమూస:WP:RDT/BSaVమూస:WP:RDT/BSaVమూస:WP:RDT/BSaVమూస:WP:RDT/BSaVమూస:WP:RDT/BSaVమూస:WP:RDT/BSaVమూస:WP:RDT/BSaVమూస:WP:RDT/BSaVమూస:WP:RDT/BSaVమూస:WP:RDT/BSaVమూస:WP:RDT/BSaVమూస:WP:RDT/BSaVమూస:WP:RDT/BSaVమూస:WP:RDT/BSaVమూస:WP:RDT/BSaVమూస:WP:RDT/BSaVమూస:WP:RDT/BSaVమూస:WP:RDT/BSaVమూస:WP:RDT/BSaVమూస:WP:RDT/BSaVమూస:WP:RDT/BSaVమూస:WP:RDT/BSaVమూస:WP:RDT/BSaVమూస:WP:RDT/BSaVమూస:WP:RDT/BSaV/h

Cercanías[మార్చు]

మూస:WP:RDT/BSaV/hమూస:WP:RDT/BSaVమూస:WP:RDT/BSaVమూస:WP:RDT/BSaVమూస:WP:RDT/BSaVమూస:WP:RDT/BSaVమూస:WP:RDT/BSaVమూస:WP:RDT/BSaVమూస:WP:RDT/BSaVమూస:WP:RDT/BSaVమూస:WP:RDT/BSaVమూస:WP:RDT/BSaV/h

Budapest Metro[మార్చు]

మూస:WP:RDT/BSa1మూస:WP:RDT/BSa1మూస:WP:RDT/BSa1

Legend symbols[మార్చు]

మూస:WP:RDT/BSa4x/h
German S-Bahn[మార్చు]

మూస:WP:RDT/BSa4x మూస:WP:RDT/BSa4x మూస:WP:RDT/BSa4x

Danish S-Tog[మార్చు]

మూస:WP:RDT/BSa4x మూస:WP:RDT/BSa4x

Spanish Cercanías[మార్చు]

మూస:WP:RDT/BSa4x

Toronto GO Transit[మార్చు]

మూస:WP:RDT/BSa4x మూస:WP:RDT/BSa4x మూస:WP:RDT/BSa4x/h