వికీపీడియా:Route diagram template/Catalog of pictograms/other roads

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

Roads (Red)[మార్చు]

మూస:WP:RDT/BSaRమూస:WP:RDT/BSaRమూస:WP:RDT/BSaRమూస:WP:RDT/BSaRమూస:WP:RDT/BSaRమూస:WP:RDT/BSaRమూస:WP:RDT/BSaRమూస:WP:RDT/BSaRమూస:WP:RDT/BSaRమూస:WP:RDT/BSaRమూస:WP:RDT/BSaRమూస:WP:RDT/BSaRమూస:WP:RDT/BSaRమూస:WP:RDT/BSaRమూస:WP:RDT/BSaRమూస:WP:RDT/BSaRమూస:WP:RDT/BSaRమూస:WP:RDT/BSaRమూస:WP:RDT/BSaRమూస:WP:RDT/BSaRమూస:WP:RDT/BSaRమూస:WP:RDT/BSaRమూస:WP:RDT/BSaR
M MW NW -UKu ROAD AROAD AKRZ

Bridges and viaducts[మార్చు]

4
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.

MWWBRÜCKE1q (MWWBRÜCKE1q)
MWBRIDGE (MWBRIDGE)
MWWBRÜCKE1q1 (MWWBRÜCKE1q1)
NWBRÜCKE (NWBRÜCKE)
NWHALFVIADUCTar+WASSER (NWHALFVIADUCTar+WASSER)
NWHALFVIADUCTer (NWHALFVIADUCTer)
NWHALFVIADUCTl (NWHALFVIADUCTl)
NWHALFVIADUCTr+WASSER (NWHALFVIADUCTr+WASSER)

Continuation[మార్చు]

మూస:WP:Route diagram template/BS-anleitungRమూస:WP:Route diagram template/BS-anleitungRమూస:WP:Route diagram template/BS-anleitungRమూస:WP:Route diagram template/BS-anleitungRమూస:WP:Route diagram template/BS-anleitungRమూస:WP:Route diagram template/BS-anleitungR
M MW NW -UKu ROAD AROAD AKRZ

Interchanges[మార్చు]

5
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.

MWABZ3fro (MWABZ3fro)
MWABZlgu (MWABZlgu)
MWABZlo (MWABZlo)
MWABZlu (MWABZlu)
MWABZrfo (MWABZrfo)
MWABZrgo (MWABZrgo)
MWABZrgu (MWABZrgu)
MWABZro (MWABZro)
MWABZru (MWABZru)
MWCLOo (MWCLOo)
MWCLOu (MWCLOu)
MWEXlfo (MWEXlfo)
MWEXlfrfo (MWEXlfrfo)
MWEXlfrfu (MWEXlfrfu)
MWEXlfrgo (MWEXlfrgo)
MWEXlfrgu (MWEXlfrgu)
MWEXlfu (MWEXlfu)
MWEXlgo (MWEXlgo)
MWEXlgrfo (MWEXlgrfo)
MWEXlgrfu (MWEXlgrfu)
MWEXlgrgo (MWEXlgrgo)
MWEXlgrgu (MWEXlgrgu)
MWEXlgu (MWEXlgu)
MWEXo (MWEXo)
MWEXrfo (MWEXrfo)
MWEXrfu (MWEXrfu)
MWEXrgo (MWEXrgo)
MWEXrgu (MWEXrgu)
MWEXu (MWEXu)

Junctions[మార్చు]

5
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.

MWABZlrou (MWABZlrou)
NWCROSS (NWCROSS)
MWEXIT (MWEXIT)
MWEXITl (MWEXITl)
MWEXITr (MWEXITr)
MWNODE (MWNODE)
MWNODEa (MWNODEa)
MWNODEe (MWNODEe)
MWNODEl (MWNODEl)
MWNODEr (MWNODEr)

Other features[మార్చు]

5
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.

MWKRZo (MWKRZo)
MWKRZu (MWKRZu)
MWPARKl (MWPARKl)
MWPARKlPETr (MWPARKlPETr)
MWPARKlRESTr (MWPARKlRESTr)
MWPARKlr (MWPARKlr)
MWPARKr (MWPARKr)
MWPETl (MWPETl)
MWPETlPARKr (MWPETlPARKr)
MWPETr (MWPETr)
MWRESTl (MWRESTl)
MWRESTlPARKr (MWRESTlPARKr)
MWRESTr (MWRESTr)

Roads (other)[మార్చు]

5
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.

RBq (RBq)
REq (REq)
RRq (RRq)
RYq (RYq)

Roads (blue)[మార్చు]

మూస:WP:RDT/BSa1మూస:WP:RDT/BSa1మూస:WP:RDT/BSa1మూస:WP:RDT/BSa1మూస:WP:RDT/BSa1మూస:WP:RDT/BSa1మూస:WP:RDT/BSa1మూస:WP:RDT/BSa1మూస:WP:RDT/BSa1మూస:WP:RDT/BSa1మూస:WP:RDT/BSa1మూస:WP:RDT/BSa1మూస:WP:RDT/BSa1మూస:WP:RDT/BSa1మూస:WP:RDT/BSa1మూస:WP:RDT/BSa1

Over water[మార్చు]