వికీపీడియా:Route diagram template/Catalog of pictograms/straight tracks

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

Half width (d icons)[మార్చు]

Straight[మార్చు]

 • dSTR dCONTf Straight
 • dBRÜCKE1 dTUNNEL2 Bridges and tunnels
 • dSTR+r dSTRl 90° curve
 • tdSTR3a dSTR2 45° curve
 • dÜST dSHI1l Other


Junctions and crossings[మార్చు]

 • dABZgr dABZq+r Junctions
 • dXl dWg+r Crossovers
 • dKRZ dKRZu Crossings


Stations and stops[మార్చు]

 • dBHF dKBHF-Ma Station
 • dHST dKHSTe Stop
 • dDST dDST-L Depôt
 • dBST dKBSTCCa Minor depôt
 • dINT udINT INTerchange


Quarter width (c icons)[మార్చు]

మూస:WP:RDT/BSa4/hమూస:WP:RDT/BSa4మూస:WP:RDT/BSa4మూస:WP:RDT/BSa4మూస:WP:RDT/BSa4మూస:WP:RDT/BSa4మూస:WP:RDT/BSa4మూస:WP:RDT/BSa4మూస:WP:RDT/BSa4మూస:WP:RDT/BSa4మూస:WP:RDT/BSa4మూస:WP:RDT/BSa4మూస:WP:RDT/BSa4మూస:WP:RDT/BSa4మూస:WP:RDT/BSa4మూస:WP:RDT/BSa4మూస:WP:RDT/BSa4/h

Three-quarter width (cd icons)[మార్చు]

మూస:WP:RDT/BSa4/hమూస:WP:RDT/BSa4మూస:WP:RDT/BSa4మూస:WP:RDT/BSa4మూస:WP:RDT/BSa4మూస:WP:RDT/BSa4

Spacers[మార్చు]

మూస:WP:RDT/BSa1మూస:WP:RDT/BSa1మూస:WP:RDT/BSa1మూస:WP:RDT/BSa1మూస:WP:RDT/BSa1మూస:WP:RDT/BSa1మూస:WP:RDT/BSa1మూస:WP:RDT/BSa1