శ్రీకృష్ణ రాయబారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
శ్రీకృష్ణ రాయబారం
(1960 తెలుగు సినిమా)

శ్రీకృష్ణరాయబారము పోస్టర్
దర్శకత్వం ఎన్.జగన్నాధ్
నిర్మాణం వై.వి. రామానుజం
తారాగణం కె. రఘురామయ్య,
గుమ్మడి వెంకటేశ్వరరావు,
రాజనాల,
కాంతారావు,
పి.సూరిబాబు,
సంధ్య
సంగీతం పి. సూరిబాబు (పద్యాలకు)
గీతరచన తిరుపతి వేంకట కవులు (పద్యాలు)
నిర్మాణ సంస్థ చంద్రికా పిక్చర్స్
భాష తెలుగు

పద్యాలు[మార్చు]

01. అర్జునుండోడు కర్ణుననకనుచు జంకి పన్నెనీ పన్నుగడ ( పద్యం ) - ఘంటసాల
02. అరయన్ నేరనివాడగాను ( పద్యం ) - ఘంటసాల
03. అనికిన్ దోడ్పడమంచు పారునొకనిన్ ప్రార్దింపగా వచ్చునే ( పద్యం ) - ఘంటసాల
04. అనికిన్ దోడగుమంచు కోరతగడే ఆచార్యుడు ఈ సూతనందనుడా (పద్యం) - పి. సూరిబాబు
05. అన్నియెడలను నాకు దీటైనవారు గోపకులు పదివేలు (పద్యం) - కె. రఘురామయ్య
06. అదిగో ద్వారక. ఆలమందలవిగో అందందు ( పద్యం ) - ఘంటసాల
07. అంచితులైన బంధువులు అందరిముందర చెప్పి నిన్ను (పద్యం) - కె. రఘురామయ్య
08. ఆర్ణవసప్తకంబొకటియై ధరకృంగిన మిన్నువంగినన్ ( పద్యం ) - ఘంటసాల
09. ఆయుధము పట్టడట అనిసేయండట కంచిగరుడ సేవ (పద్యం) - మాధవపెద్ది
10. ఆయుధమున్ ధరింప అని నిక్కముగా ఒకపట్ల ఊరకే సాయం (పద్యం) - కె. రఘురామయ్య
11. ఆలము సేయనేనని యధార్దము పల్కితిసుమ్మి (పద్యం) - కె. రఘురామయ్య
12. ఇపుడు తాతసతహామానా ప్రుధ్వీ ( పద్యం ) - ఘంటసాల
13. ఉన్నది పుష్ఠి మానవులకో యదుభూషణ ( పద్యం ) - ఘంటసాల
14. ఊరక చూచు చుండుమనుట ఒప్పితిగాని భవద్రథస్తునన్ (పద్యం) - కె. రఘురామయ్య
15. ఎక్కడినుండి రాక ఇటకు ఎల్లరునున్ సుఖులే కదా (పద్యం) - కె. రఘురామయ్య
16. ఏసతి వహ్నిలోన జనియించెను జన్నమొనర్చువేళ (పద్యం) - కె. రఘురామయ్య
17. ఐదూళ్ళిచ్చిన చాలుమాకనిరట అన్యాయంబుగా ఏల దాయాది (పద్యం) - పిఠాపురం
18. ఐదుగురు మాకు శత్రువులు అంతెకాక క్రీడి ఒక్కడొనర్చిన (పద్యం) - మాధవపెద్ది
19. ఒక్కనిజేసి నన్నిచట ఉక్కడగింప తలంచినావే నే నెక్కడ (పద్యం) - కె. రఘురామయ్య
20. కచ్చియమాన్పి కౌరవుల కాచు తలంపున సంధి చేయగా (పద్యం) - పి. సూరిబాబు
21. కదనము సేయవచ్చిరని కంది కర్ణుడి ముకుందుని మాట ( పద్యం ) - ఘంటసాల
22. కన్నెప్రాయమునందు భాస్కరుని కరుణ పదినెలలు మోసి (పద్యం) - కె. రఘురామయ్య
23. కౌరవపాండవుల్ పెనగుకాలము చేరువఅయ్యే (పద్యం) - మాధవపెద్ది
24. కామముచేత గాని భయకంపిత చిత్తముచేతగాని ( పద్యం ) - ఘంటసాల
25. కూడుంగుడ్డయొసంగి బ్రోచు విభుని ఒక్కండెవడొ వచ్చి ( పద్యం ) - ఘంటసాల
26. వ్యజనంబున్ ధరియించు ధర్మజుడు దివ్యక్షత్రముపట్టు (పద్యం) - కె. రఘురామయ్య
27. చచ్చిన క్రీడి చచ్చినను చావని నల్వురు మాకు నాలుగూళ్ళిచ్చిన (పద్యం) - మాధవపెద్ది
28. చచ్చెదమో రిపువీరుల వ్రచ్చెదమో ఎవ్వడెరుగు రాదలచినచో (పద్యం) - మాధవపెద్ది
29. చాలున్ చాలును పేరు చూడ ధనురాచార్యాంకము ఆలంబులో ( పద్యం ) - ఘంటసాల
30. చెల్లియో చెల్లకో తమకు చేసిన యెగ్గులు సైచిరందరున్ (పద్యం) - కె. రఘురామయ్య
31. జలజాతాసన ముఖ్యదైవతా శిరస్సం లగ్న కోటీర పంక్తులకు ( పద్యం ) - ఘంటసాల
32. తమ్ముని కొడుకులు సగపాలిమ్మనిరి అటులిష్టపడవేనియు (పద్యం) - కె. రఘురామయ్య
33. తనయుల వినిచెదవో ఈ తనయులతొ ఏమియని (పద్యం) - కె. రఘురామయ్య
34. నందకుమార యుద్ధమున నా రధమందు వసింపుమయ్యా ( పద్యం ) - ఘంటసాల
35. నాదు హితంబుగోరియే జనార్ధనా తెల్పితివింతవట్టు ( పద్యం ) - ఘంటసాల
36. నానేస్తంబును నా బలంబు, నాపెంపులొ ( పద్యం ) - ఘంటసాల
37. నిత్యసత్యవ్రతుండనయెగడు ధర్మతనయుడు ( పద్యం ) - ఘంటసాల
38. పాండవపక్షపాతము భవన్మతమున్మరలించెగాని ఆఖండల (పద్యం) - మాధవపెద్ది
39. బంధువులైనవారు తినవచ్చినవారును పొందుసేయుమీ (పద్యం) - మాధవపెద్ది
40. బావా ఎప్పుడువచ్చితీవు సుఖులే భ్రాతల్ (పద్యం) - కె. రఘురామయ్య
41. మీరంబోకుము పొల్లుమాటలు అనికిన్ మీరాజు రండంచు (పద్యం) - పి. సూరిబాబు
42. ముందుగ వచ్చితీవు మునుముందుగ అర్జును నేను (పద్యం) - కె. రఘురామయ్య
43. రధమునందెన్ని చిత్రంపు ప్రతిమలుండవు అందు (పద్యం) - మాధవపెద్ది
44. విలయంబోదాంబుధారా విశరమ్మువలెన్ ఉర్వి (పద్యం) - పి. సూరిబాబు
45. సంతోషంబున సంధి చేయుదురే వస్త్రంబూడ్చుచో ద్రౌపదీ (పద్యం) - కె. రఘురామయ్య
46. సారధియంట వేదముల సారము శౌరి ( పద్యం ) - ఘంటసాల
47. సేవాధర్మము సూతధర్మమును రాశీభూతమై ఒప్ప (పద్యం) - కె. రఘురామయ్య
48. సూతునిచేతికిన్ దొరకి సూతకళత్రము పాలు ద్రావి ( పద్యం ) - ఘంటసాల ~~~~

49.పృద్వికి వినాశనము సమీపింప బాలు , ఘంటసాల

పాటలు[మార్చు]

పాట రచయిత సంగీతం గాయకులు
ఎవరికి వారే వింత ఈ ద్వారకలో వారి తీరే ఇంతింత మల్లాది అశ్వత్థామ పి.బి.శ్రీనివాస్
రావయ్యా నందకిశోరా మల్లాది అశ్వత్థామ పి.బి.శ్రీనివాస్
జగమేలు వీరాధివీరా! మా రాజరాజ! మల్లాది అశ్వత్థామ పి.సుశీల
వనజారి కులము పావనము చేసిన స్వామి మల్లాది అశ్వత్థామ పి.లీల

మూలాలు[మార్చు]