అంతర్జాతీయ ప్రమాణాల పద్ధతి

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఏడు SI బేస్ యూనిట్ నిర్వచనాల మధ్య లింకులు. ఎగువ నుండి సవ్యదిశలో: సెకను (కాలం), మీటరు (పొడవు), ఆంపియర్ (ఎలెక్ట్రిక్ కరెంట్), మోల్ (పదార్థరాశి), కిలోగ్రాము (ద్రవ్యరాశి), కెల్విన్‌ (ఉష్ణోగ్రత),, కాండిలా (కాంతి తీవ్రత).

అంతర్జాతీయ ప్రమాణాల పద్ధతి అనేది మెట్రిక్ వ్యవస్థ యొక్క ప్రామాణిక ఆధునిక రూపం. ఈ వ్యవస్థ యొక్క పేరుని ఫ్రెంచ్ పేరు సిస్టెమే ఇంటర్నేషనల్ డి'యునిటెస్ నుండి, ఎస్ఐ (SI) కు కుదించారు లేదా సంక్షిప్తీకరించారు. అంతర్జాతీయ ప్రమాణాల పద్ధతి అనేది 7 ఆధార ప్రమాణముల ఆధారంగా కొలత పద్ధతి: ఇవి మీటరు (పొడవు), కిలోగ్రాము (ద్రవ్యరాశి), సెకను (కాలం), ఆంపియరు (విద్యుత్ ప్రవాహం), కెల్విన్ (ఉష్ణగతిక ఉష్ణోగ్రత), మోల్ (పదార్థరాశి),, కాండిలా (కాంతి తీవ్రత). ఈ బేస్ యూనిట్లు ప్రతి ఇతర కలయికలో ఉపయోగించవచ్చు. ఇది SI ఉత్పన్న ప్రమాణాలు సృష్టిస్తుంది, ఇవి వాల్యూమ్, శక్తి, ఒత్తిడి,, వేగం వంటి ఇతర పరిమాణాలు వివరించడానికి ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఈ పద్ధతి దాదాపు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉపయోగిస్తారు. కేవలం మయన్మార్, లైబీరియా,, యునైటెడ్ స్టేట్స్ కొలత యొక్క అధికారిక పద్ధతిగా ఎస్ఐ వాడటంలేదు.[1] అయితే ఈ దేశాలలో ఎస్ఐ అనేది సాధారణంగా శాస్త్రం, ఔషధంలో ఉపయోగిస్తారు.

Units of measurement[మార్చు]

Base units[మార్చు]

The SI base units are measurements used by scientists and other people around the world. All the other units can be written by combining these seven base units in different ways. These other units are called "derived units".

SI base units
Unit name Unit
symbol
Quantity measured General definition
metre m length
kilogram [note 1] kg mass
second s time
 • Original (Medieval): 1/86400 of a day
 • Current (1967): The time needed for 9192631770 periods or cycles of the radiation created by electrons moving between two energy levels of the caesium-133 atom.
ampere A electric current
 • Original (1881): A tenth of the abampere, the unit of current used in the electromagnetic CGS.[2]
 • Current (1946): The current passing through two very long and thin wires placed 1 m apart that produces an attractive force equal to 2×10−7 newton per metre of length.
kelvin K temperature
 • Original (1743): The centigrade scale is obtained by assigning 0° to the freezing point of water and 100° to the boiling point of water.
 • Current (1967): The fraction 1/273.16 of the thermodynamic temperature of the triple point of water.
mole mol amount of substance
 • Original (1900): The molecular weight of a substance in mass grams.
 • Current (1967): The same amount as the number of atoms in 0.012 kilogram of carbon-12.[note 2]
candela cd luminous intensity
 • Original (1946): 1/60 of the brightness per square centimetre of a black body at the temperature where platinum freezes.
 • Current (1979): The luminous intensity, in a given direction, of a source that emits monochromatic radiation of frequency 540×1012 hertz and that has a radiant intensity in that direction of 1/683 watt per steradian.
Notes
 1. The kilogram is the SI base unit of mass and is used in the definitions of derived units. However, units of mass are named using prefixes as if the gram were the base unit.
 2. When the mole is used, the substance being measured must be specified and may be atoms, molecules, ions, electrons, other particles, or specified groups of such particles.

Derived units[మార్చు]

Derived units are created by combining the base units. The base units can be divided, multiplied, or raised to powers. Some derived units have special names. Usually these were created to make calculations simpler.

Named units derived from SI base units
Name Symbol Quantity Definition
other units
Definition
SI base units
radian rad plane angle
steradian sr solid angle
hertz Hz frequency s−1
newton N force, weight m∙kg∙s−2
pascal Pa pressure, stress N/m2 m−1∙kg∙s−2
joule J energy, work, heat N∙m m2∙kg∙s−2
watt W power, radiant flux J/s m2∙kg∙s−3
coulomb C electric charge s∙A
volt V voltage, electrical potential difference, electromotive force W/A
J/C
m2∙kg∙s−3∙A−1
farad F electrical capacitance C/V m−2∙kg−1∙s4∙A2
ohm Ω electrical resistance, impedance, reactance V/A m2∙kg∙s−3∙A−2
siemens S electrical conductance 1/Ω m−2∙kg−1∙s3∙A2
weber Wb magnetic flux J/A m2∙kg∙s−2∙A−1
tesla T magnetic field strength Wb/m2
V∙s/m2
N/A∙m
kg∙s−2∙A−1
henry H inductance Wb/A
V∙s/A
m2∙kg∙s−2∙A−2
degree Celsius °C temperature relative to 273.15 K TK − 273.15 K
lumen lm luminous flux cd∙sr cd
lux lx illuminance lm/m2 m−2∙cd
becquerel Bq radioactivity (decays per unit time) s−1
gray Gy absorbed dose (of ionizing radiation) J/kg m2∙s−2
sievert Sv equivalent dose (of ionizing radiation) J/kg m2∙s−2
katal kat catalytic activity s−1∙mol

Prefixes[మార్చు]

Very large or very small measurements can be written using prefixes. Prefixes are added to the beginning of the unit to make a new unit. For example, the prefix kilo- means "1000" times the original unit and the prefix milli- means "0.001" times the original unit. So one kilometre is 1000 metres and one milligram is a 1000th of a gram.

Standard prefixes for the SI units of measure
Multiples Name deca- hecto- kilo- mega- giga- tera- peta- exa- zetta- yotta-
Prefix da h k M G T P E Z Y
Factor 100 101 102 103 106 109 1012 1015 1018 1021 1024
 
Fractions Name deci- centi- milli- micro- nano- pico- femto- atto- zepto- yocto-
Prefix d c m μ n p f a z y
Factor 100 10−1 10−2 10−3 10−6 10−9 10−12 10−15 10−18 10−21 10−24

మూలాలు[మార్చు]

 1. "Appendix G: Weights and Measures". The World Facebook. Central Intelligence Agency. 2013. Retrieved 5 April 2013.
 2. McKenzie, A.E.E (1961). Magnetism and Electricity. Cambridge University Press. p. 322.